Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwybodaeth Lleol / Local Information

COMMUNITY COUNCIL Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA Tel 01745870744, e-bost Click to email

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
AR NOS FERCHER 14eg o FEHEFIN 2017 am 7-30 yh YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING
WILL BE HELD ON WEDNESDAY 14th OF JUNE 2017 at 7-30 pm AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES

Bydd anerchiad gan Gwynne Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy
yn ystod y Cyfarfod.
Gwynne Jones, Managing Director of Cartrefi Conwy will address the meeting

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND
Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744, e-bost, Click to email

WELSH to ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE

/image/upload/eifion/diffibriliwr_ar_y_wal.JPG

Diffibriliwr Cymunedol / Community Difibrillator
Mae diffibriliwr wedi ei leoli ar wal allanol Y Ganolfan Addysg Bro Aled ger y drysau mynediad i'r neuadd. Er cael mynediad i'r blwch mae angen cael rhifau gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru trwy ddeialu 999.

A defibrillater is situated on the external wall of the Bro Aled Educational Centre near the entrance doors to the hall. A code is required for opening the box and these are available by phoning the Welsh Ambulance Service on 999

/image/upload/eifion/GOLYGFA_OER.JPG

Golygfa oer ger y Bylchau

A cold scene near Bylchau

Bro Aled, Ei Phobl Ddoe a Heddiw / Bro Aled, It's People, Past and Persent.
website link

/image/upload/eifion/Clawr_disg_2.JPG

Lansiad ffilm o fywyd pentref Llansannan tros flwyddyn / Launch of the film of Llansannan village life over a year
website link

Gwybodaeth Lleol / Local Information Statistics: 0 click throughs, 957 views since start of 2017

Blodau Pencleden.jpgGwybodaeth Lleol / Local Information

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 10 click throughs, 32176 views since start of 2017