Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt Conwy 2015

Mae rhaglen newydd Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2015 bellach ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae digwyddiadau ar gael i’w harchebu.

Ewch i:
website link i gael gwybod mwy a darganfod ochr wyllt Conwy! Gallech ymuno â ni wrth i ni ddilyn trywydd bywyd gwyllt yn y goedwig, edrych ar adar y mÔr ar glogwyni’r Gogarth neu sganio'r mÔr am arwyddion o lamhidyddion a dolffiniaid. Fel arall, beth am fynd â’ch plant i drochi pwll neu i edrych am ystlumod wrth iddi nosi?

Conwy Wildlife Events 2015

The new 2015 Wildlife Event programme is now available on Conwy County Borough Council’s website and events are open for booking.
Please go to:
website link to find out more and explore the wild side of Conwy! You could join us whilst we track wildlife in the woods, spot sea birds clinging to the cliffs of the Great Orme or scan the sea for signs of porpoises and dolphins. Alternatively, why not take your children pond-dipping or detect bats as dusk falls?

CWIS-QUIZ

Nos Fercher 27ain o Fai 2015 am 8.00yh
Wednesday 27th May 2015 at 8.00pm

Raffl / Raffle

Yr elw tuag at Gronfa Daeargryn Nepal
Proceeds to the Nepal Earthquake fund


£5.00 yr un yn cynnwys strip o docynnau raffl a lluniaeth
£5.00 per person, including a strip of raffle tickets and refreshments.

Dewch i’n cefnogi ni
Come and support us

Mehefin y 12fed am 6.30 yr hwyr
yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan.
NOSON PRISIO HYNAFOLION, OCSIWN ADDEWIDION AC ADLONIAT GAN DALENTAU LLEOL
Noson arbennig i godi arian at y Ganolfan
Bydd David Rogers Jones yr Ocsiwniar enwog o Fae Colwyn yn rhoi gwerth ariannol ar eich hynafolion felly manteisiwch ar y cyfle arbennig hwn.
Cewch baned a chacen wrth wylio ac wedyn bydd Glyn Owens yr ocsiwniar o Rhuthun yn gwerthu yr addewidion-a phob yn ail ar gwerthiant bydd adloniant gan dalentau lleol yn eich diddori.
Pris mynediad yw £3.00 yn cynnwys y lluniaeth. Bydd tal o £2.00 yn ddyledus am gael y gwerth ar eich hynafolyn, gyda cost o 50 ceiniog yr un am brisio unrhyw eitemau ychwanegol

June 12th at 6.00 pm.at the Bro Aled Community Centre, Llansannan
ANTIQUES ROAD SHOW, AUCTION OF PROMISES AND ENTERTAINMENT BY LOCAL TALENT.
David Rogers Jones, the famous Auctioneer from Colwyn Bay will give his professional estimate as to the value of your antiques.
You can enjoy light refreshments whilst watching and then another auctioneer, Glyn Owens from Ruthin will sell the promises-with items of entertainment by local talents filling in between items.
The entry charge is £3.00 and this includes refreshments. A charge of £2.00 will be made for the first item for valuation and subsequent items will be 50 pence each.

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 876 views since start of 2015

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 5 click throughs, 9177 views since start of 2015