Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Chwarae_cardiau.JPG

Chwarae cardiau / Playing Whist.

Cwis / Quiz
Llew Coch Llansannan / Red Lion Llansannan
Nos Fercher y 25ain o Dachwedd 2015 / Wednesday 25th November 2015
8.00 yh / pm
Elw / proceeds to Crosby Scouts Llansannan Restoration Fund

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Iau YMA 26 Tachwedd / November 2015
Neuadd y Plwyf Groes Parish Hall
7:30pm
Mynediad £2 admission
Paned a bisged / cuppa and biscuit
Raffl ar werth / raffle for sale
Dewch yn llu / All welcome
Elw Neuadd y Plwyf Groes / proceeds The Parish Hall, Groes

Dyddiad i’r dydddiadur hefyd, Bore Coffi, 5 Rhagfyr, Bore Sadwrn, 10 – 11:30yb
Another Date for the diary, Coffee Morning, 5 December, Saturday morning

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn 5ed o Ragfyr 2015
Saturday 5th December 2015
Canolfan Addysg Bro Aled, Llansannan
7.30 yh / pm
Yr elw tuag at Y Ddarllenfa
Proceeds to the Darllenfa

Merched y Wawr, Cangen Llansannan
Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn 12fed o Ragfyr 2015
Saturday 12th December 2015
Canolfan Addysg Bro Aled, Llansannan
7.30 yh / pm
Yr elw tuag at Y Ganolfan
Proceeds to the Ganolfan

Gwasanaeth Carolau Bro Aled
yng Nghapel Coffa Henry Rees
Nos Sul 13eg o Ragfyr 2015 am 6.00yh
paned a mins peis i ddilyn
Croeso i bawb ymuno a ni i ddathlu genedigaeth Crist
Bro Aled Carol Service at the Henry Rees Memorial Chapel, Sunday 13th December at 6.00 pm.
Mince pies and a cuppa to follow. Come and join us in celebrating the birth of Christ

Cyngerdd Nadolig Ysgol Bro Aled
Nos Fawrth 15fed o Ragfyr 2015 am 6.00 yh
Bro Aled School Christmas Concert
Tuesday 15th December 2015 at 6.00pm

Gyrfa Chwist Nadolig / Christmas Whist Drive
Nos Iau 17eg o Ragfyr 2015
Thursday 17th December 2015
Canolfan Addysg Bro Aled, Llansannan
7.30 yh / pm
Yr elw tuag at Y Ddarllenfa
Proceeds to the Darllenfa

Gyrfa Chwist Nadolig / Christmas Whist Drive
Nos Sadwrn 19eg o Ragfyr 2015
Saturday 19th December 2015
Canolfan Addysg Bro Aled, Llansannan
7.30 yh / pm
Yr elw tuag at Y Ddarllenfa
Proceeds to the Darllenfa

"Awn i Fethlehem"
Gwasanaeth Carolau
Nos Lun 21ain o Ragfyr 2015 yn Eglwys St Sannan
7.30yh
"Awn i Fethlehem"
Carol Service
Monday 21st December 2015 at St Sannan's Church 7.30pm

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt Conwy 2015

Mae rhaglen newydd Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2015 bellach ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae digwyddiadau ar gael i’w harchebu.

Ewch i:
website link i gael gwybod mwy a darganfod ochr wyllt Conwy! Gallech ymuno â ni wrth i ni ddilyn trywydd bywyd gwyllt yn y goedwig, edrych ar adar y mÔr ar glogwyni’r Gogarth neu sganio'r mÔr am arwyddion o lamhidyddion a dolffiniaid. Fel arall, beth am fynd â’ch plant i drochi pwll neu i edrych am ystlumod wrth iddi nosi?

Conwy Wildlife Events 2015

The new 2015 Wildlife Event programme is now available on Conwy County Borough Council’s website and events are open for booking.
Please go to:
website link to find out more and explore the wild side of Conwy! You could join us whilst we track wildlife in the woods, spot sea birds clinging to the cliffs of the Great Orme or scan the sea for signs of porpoises and dolphins. Alternatively, why not take your children pond-dipping or detect bats as dusk falls?

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 1991 views since start of 2015

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 16 click throughs, 22269 views since start of 2015