Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
AR NOS FERCHER 11eg o HYDREF 2017 am 7-30 yh, YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING
WILL BE HELD ON WEDNESDAY 11TH of OCTOBER 2017 at 7-30 pm
AT THE CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych. Rhif Ffon 01745870744,
e-bost, Click to email

WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE.

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Eglwys Sant Thomas Bylchau
St Thomas’ Church Bylchau
Gwasanaeth Diolch am y Cynheuaf / Harvest Thanksgiving Service
Nos Fercher 27ain o Fedi 2017 / Wednesday 27th September 2017
Am / at 7.30
Gyda / With Canon Pauline A Walker
Croeso cynnes i bawb / A warm welcome to all.


Cwis / Quiz
Llew Coch Llansannan Red Lion
Nos Fercher 27ain o Fedi 2017 am 8.00yh
Wednesday 27th September 2017 at 8.00pm

Yr elw tuag at Ysgol y Gogarth-dosbarth Anna Rawson
Proceeds to the Ysgol Y Gogarth-Anna Rawson’s class
£5.00 yr un yn cynnwys lluniaeth a strip o docynnau raffl. £5.00 per person including refreshments and a strip of raffl tickets
Dewch i’n cefnogi ni
Come and support us


Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, cyntaf y mis
1st Wednesday of the month
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialise in a friendly atmosphere

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 1608 views since start of 2017

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 44813 views since start of 2017