Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

/image/upload/eifion/Tim_2.JPG

Canolbwyntio ar ateb y cwestynau nos Fercher y 27ain o Orffennaf / Concentrating on answering the questions on Wednesday evening the 27th July

CANOLFAN ADDYSG BRO ALED

Hyfforddiant mewn defnyddio Diffibriliwr a sgiliau achub bywyd eraill.
Training in using a Defibrillator and other life saving skills.

Nos Fawrth yr 28ain o Chwefror 2017 am 7.30yh
Tuesday 28th February 2017 at 7.30pm

Hyfforddwyr: Ymatebwyr 1af Uwchaled
Trainers: Uwchaled 1st Responders

£1.00 yr un / £1.00 each

Croeso i bawb / A welcome to everyone

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Eifion ar 870656
For more information, contact Eifion on 870656


Clwb Coffi / Coffee Club

Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau, Groes
Bylchau Parish Memorial Hall, Groes

Dydd Mercher, Mawrth 1af 2017
Wednesday 1st March 2017
10.00-12.00yb / am

Mynediad / Entry £1.00
Yn cynnwys tocyn raffl, paned, bisgedi a chacennau gri i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.
Includes a raffle, cuppa, biscuits and Welsh cakes to celebrate St David’s Day.

Dewwch i gymdeithasu mewn awyrgylch cyfeillgar
Come and socialise in a friendly atmosphere

EGLWYS SANT THOMAS BYLCHAU
ST THOMAS’ CHURCH BYLCHAU
Cyfarfod o’r Cyngor Eglwys Plwyfol ar Fawrth y 25ain 2017 am 11.00yb
Meeting of the Parochial Church Council, on March 25th 2017 at 11.00am
Yn agored i bawb / Open to all

/image/upload/eifion/Caffi_Conwy.jpg

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2016 Wildlife Events
website link

Be sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area Statistics: 0 click throughs, 497 views since start of 2017

Llan-Clychau'r gog.jpgBe sy 'mlaen yn yr ardal / What's on in the area

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 6 click throughs, 9566 views since start of 2017