Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

Cyngerdd Blynyddol Cor Meibion Bro Aled
Bro Aled Male Voice Choir's Annual Concert
Nos Sadwrn 22ain o Dachwedd / Saturdaay 22nd November
Canolfan Addysg Bro Aled LLansannan Education Centre
7.30 yh / pm

Cwis / Quiz
Llew Coch / Red Lion
Nos Fercher 26ain o Dacwedd / Wednesday 26th November
7.45 yh / pm
Elw tuag at Cymorth y Dioddefwyr / Proceeds to Victims Support

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn 29ain o Dachwedd
Saturday 29th November
Canolfan Addysg Bro Aled / Bro Aled Education Centre 7.30 yh/pm
Elw tuag as Sioe Gwn Llansannan / Proceeds to Llansannan Sheep Dog Trials

Gwaith Lliniaru Llifogydd Arfaethedig - Afon Bach, Llansannan
Ysgrifennaf atoch i'ch gwahodd i fynychu Arddangosfa Gyhoeddus i weld Cynlluniau Lliniaru Llifogydd arfaethedig y Cyngor ar gyfer Afon Bach, Llansannan. (Afon Creiniog)

Bydd y digwyddiad yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am waith arfaethedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ac yn caniatáu i chi drafod unrhyw agwedd ar y Gwaith Lliniaru Llifogydd Arfaethedig - Afon Bach, Llansannan

Bydd y digwyddiad galw heibio yn cael ei gynnal ddydd Iau 4 Rhagfyr 2014, rhwng 2.30pm a 7.00pm yng Nghanolfan Addysg Bro Aled

Gobeithiaf y byddwch yn manteisio ar y cyfle yma i weld y cynigion dylunio, i weld sut bydd y gwaith yn lleihau perygl llifogydd yn yr ardal ac i drafod sut gall y gwaith adeiladu effeithio ar eich eiddo.

Proposed Flood Alleviation Works – Afon Bach, Llansannan

Iam writing to invite you to attend a Public Exhibition to view the Council’s proposed Flood Alleviation Works on the Afon Bach, Llansannan.

This event will provide you with an update on Conwy County Borough Council’s proposed works and allow you to discuss any aspect of the works with the project officers.


The drop in event will be taking place on Thursday 4th December 2014, between 2.30pm and 7.00pm at the Bro Aled Education Centre

I hope that you will take advantage of this opportunity to view the design proposals, to see how the works will reduce the risk of flooding in this area and discuss how the construction works may affect your property.

Yn ddiffuant / Yours faithfully

Ar ran / for G.B. Edwards
Pennaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau /
Head of Environment, Roads & Facilities

Prif Switsfwrdd / Main Switchboard: 01492 574000 website link

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn 5ed o Ragfyr / Saturday 5th December
Canolfan Addysg Bro Aled / Bro Aled Education Centre 7.30 yh/pm
Elw tuag at Y Ganolfan trwy Merched y Wawr Cangen Llansannan
Proceeds to the Ganolfan through the Llansannan Branch of Merched y Wawr

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1493 views since start of 2014

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 14492 views since start of 2014