Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Digwyddiadau / Future Events

/image/upload/eifion/Chwarae_cardiau.JPG

Chwarae cardiau / Playing Whist.

Gyrfa Chwist / Whist Drive
Nos Sadwrn y 3ydd o Hydref / Saturday 3rd October
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan Education Centre
7.30 yh / pm
Mynediad £1.50 / Entry fee £1.50
Elw tuag at Y Ddarllenfa / Proceeds to the Darllenfa

Sefydliad y Merched Llansannan W.I.
Bore Coffi / Coffee Morning
Dydd Sadwrn y 10fed o Hydref 2015
Saturday 10th October 2015
Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan Education Centre
10.00yb/am

Sadwrn Siarad Llansannan
Yn y Llew Coch / In the Red Lion
Bore Coffi / Coffee Morning
Dydd Sadwrn y 7fed o Dachwedd 2015
Saturday 7th November 2015
10.00yb/am
Elw tuag at Diffibrilator er defnydd cyhoeuddus yn y pentref.
Proceeds towards a Defibrillator for public use in the village.

Digwyddiadau Bywyd Gwyllt Conwy 2015

Mae rhaglen newydd Digwyddiadau Bywyd Gwyllt 2015 bellach ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac mae digwyddiadau ar gael i’w harchebu.

Ewch i:
website link i gael gwybod mwy a darganfod ochr wyllt Conwy! Gallech ymuno â ni wrth i ni ddilyn trywydd bywyd gwyllt yn y goedwig, edrych ar adar y mÔr ar glogwyni’r Gogarth neu sganio'r mÔr am arwyddion o lamhidyddion a dolffiniaid. Fel arall, beth am fynd â’ch plant i drochi pwll neu i edrych am ystlumod wrth iddi nosi?

Conwy Wildlife Events 2015

The new 2015 Wildlife Event programme is now available on Conwy County Borough Council’s website and events are open for booking.
Please go to:
website link to find out more and explore the wild side of Conwy! You could join us whilst we track wildlife in the woods, spot sea birds clinging to the cliffs of the Great Orme or scan the sea for signs of porpoises and dolphins. Alternatively, why not take your children pond-dipping or detect bats as dusk falls?

Digwyddiadau / Future Events Statistics: 0 click throughs, 1655 views since start of 2015

Llan-Clychau'r gog.jpgDigwyddiadau / Future Events

Clychau'r Gog yn Nant y Plwm Llansannan
Bluebells in Nant y Plwm Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 11 click throughs, 18464 views since start of 2015