Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Clerc - Clerk
Emrys Williams
Groesffordd
Henllan
Dinbych
LL16 5DA
01745870744

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
AR NOS FERCHER 14eg RHAGFYR 2016 am 7-30 yh.

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

THE NEXT COMMUNITY COUNCIL MEETING

WILL BE HELD ON WEDNESDAY 14th DECEMBER 2016 at 7-30 pm.

AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.


GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744,
e-bost, Click to email

WELSH to ENGLISH TRANSLATION WILL BE AVAILABLE

Cynghorwyr – Councillors

PLWYF Y BYLCHAU GROES
BYLCHAU PARISH GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324 (Cyfethol / Co-opted)
Gareth Jones, 10 Cae'r Gofaint, Groes. (Cyfethol / Co-opted)
Celfyn Williams, Ty Capel, Groes. 01745 550274 Cadeirydd / Chairman (Cyfethol / Co-opted)
Mrs Meinir Jones Ty'r Efail Groes (Cyfethol / Co-opted)

LLANSANNAN

Edna Jones, Pwll Mawr, Llansannan. 01745870521 (Cyfethol / Co-opted)
Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653 (Cyfethol / Co-opted)
Dafydd Ifans Deunant Uchaf, Llansannan
01745870352 (Cyfethol / Co-opted)
Glyn O. Roberts, Bont Garreg, Llansannan. 01745 870643 (Cyfethol / Co-opted)
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 (Cyfethol / Co-opted)
Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan 07799 383959. (Cyfethol / Co-opted)
Sharon Evans, 8 Llwyn-y-Gibwst, Llansannan (Cyfethol / Co-opted)
(Is-Gadeirydd)
Mrs Nia Williams, Pandy, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan 01745870282 (Cyfethol / Co-opted)
CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mrs Sue Lloyd-Willams, Hwlffordd, Llansannan. 01745870678

CYFARFODYDD 2016 MEETINGS

Ionawr 13eg / January 13th

Chwefror 10fed / February 10th

Mawrth 9fed / March 9th

Ebrill 13eg / April 13th (Cyfarfod Blynyddol y Plwyf-Annual Parish Meeting)

Mai 11eg (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 11th (Annual General Meeting)

Mehefin 8fed / June 8th

Gorffennaf 13eg / July 13th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 14eg / September 14th

Hydref 12fed / October 12th

Tachwedd 9fed / November 9th

Rhagfyr 14eg / December 14th

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Dogfennau / Documents
website link

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 3450 views since start of 2016

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 43390 views since start of 2016