Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Eich Cyngor, beth maen ei wneud yn lleol / Your Council, what it's doing locally website link

.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 07876266339 e-bost. Click to email

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN AR NOS FERCHER 15fed O FEHEFIN 2022 am 7.30yh

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING WILL BE HELD
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN ON WEDNESDAY 15th OF JUNE 2022 at 7-30pm.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND

Cais am Gymorth Ariannol 2021 / 2022 Application for Financial Assistance 2021 / 2022
website link
Fferm Wynt Brennig / Brennig Wind Farm / Cadwyn Clwyd
website link

Rhybudd Oediad

Arfer Hawliau Etholwyr

Cyngor Cymuned LLANSANNNAN

Blwyddyn Ariannol sy'n diweddu 31 Mawrth 2020

Pob blwyddyn, mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ac mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copiau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ayyb am 20 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi Rhybudd o Archwiliad ar gyfer Arfer Hawliau Etholwyr.

Oherwydd cyfyngiadau argyfwng COVID 19, nid yw yn bosib i’r Swyddog Cyllid Cyfrifol gwbwlhau’r datganiad o’r cyfrifon na’r ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn diweddu 31 Mawrth 2020.

Pan ddaw yr amser ble fydd posib i’r Cyngor gyfarfod i gymeradwyo’r cyfrifon bydd yr archwilydd allanol yn cyhoeddu Rhybudd o Archwiliad ar gyfer Arfer Hawliau Etholwyr.

Delay Notice

Exercise of Elector’s Rights

LLANSANNAN Community Council

Financial Year ending 31 March 2020

Each year, the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales and any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers & receipts etc relating to them for 20 working days from the issue of Notice of Audit for the Exercise of Elector’s Rights.

For the year ended 31 March 2020, in-line with COVID 19 emergency lockdown restrictions, the Responsible Finance Officer is unable to complete the statement of accounts and annual return.

At the point in time when the council is able to meet to approve the accounts the external auditor will then issue a Notice of Audit for the Exercise of the Elector’s Rights.

CYNGHORWYR / COUNCILORS

PLWYF Y BYLCHAU GROES
BYLCHAU PARISH GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324 (Cyfethol / Co-opted)
Philip Wright, (Am fanylion cyswllt, cysylltwch a'r Clerc, Emrys Williams. For contact information contact the Clerk, Emrys Williams) (Cyfethol / Co-opted)

LLANSANNAN

Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653 (Cyfethol / Co-opted)
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 (Cyfethol / Co-opted)
Mr Meurig Davies, (Cadeirydd / Chairman) Bryn Celyn, Maes Aled, Llansannan 07799013106 (Cyfethol / Co-opted)
Emrys Owen Dolwar 13 Maes Aled Llansannan 01745870355 (Cyfethol / Co-opted)
Delyth Williams., Fron Deg, Ffordd Gogor, Llansannan 01745870513 (Cyfethol / Co-opted)
Mrs Bethan Jones, Cysgod y Coed, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan LL16 5NR 01745870468 (Cyfethol / Co-opted)

CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mr Trystan Lewis Y Rhwthordy, Llanfairtalhaiarn, Abergele LL22 8ST e-bost / e-mail Click to email

Cofrestr o ddatganiadau o ddiddorddebau Aelodau / Register of declarations of Members interests
website link

CYFARFODYDD 2022 MEETINGS

Ionawr 12ed / January 12th

Chwefror 9fed / February 9th

Mawrth 9fed / March 9th

Ebrill 13eg / April 13th

Mai 11eg (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 11th (Annual General Meeting)

Mehefin 8fed / June 8th

Gorffennaf 13fed / July 13th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 14eg / September 14th

Hydref 12eg / October 12th

Tachwedd 9fed / November 9th

Rhagfyr 14eg / December 14th

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Dogfennau (yn cynnwys cyfrifon a datganiadau a hysbysebion cyhoeuddus) / Documents (including accounts, statements and public notices) website link
website link

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 15986 views since start of 2022

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 29
Accounts and Audit (Wales CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Date of announcement 23rd JUNE 2022
1. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:
EMRYS WILLIAMS, GROESFFORDD, HENLLAN DINBYCH LL16 5DA
mob 07876266339

between the hours of 9.00 am and 5.00pm, on Monday to Friday
commencing on 4 July 2022
and ending on 29 July 2022

2. From 12 September 2022, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:
• he right to question the Auditor General about the accounts.
• the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.
The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 24 Cathedral Road Cardiff CF11 9LJ or by email at 1. concluded.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 202588 views since start of 2022