Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Eich Cyngor, beth maen ei wneud yn lleol / Your Council, what it's doing locally website link

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Symydol/mobile 07876266339 e-bost, Click to email

website link / website link


CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
NOS FERCHER 11eg o RAGFYR 2019 am 7-30yh,
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING
WILL BE ON WEDNESDAY 11th of DECEMBER 2019 at 7-30pm,
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,

MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

SIMULTANEOUS WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE AT THE MEETING BY REQUEST TO THE CLERK 5 WORKING DAYS PRIOR TO THE DATE OF THE MEETING.

15/11/2019

Cynghorwyr – Councillors

PLWYF Y BYLCHAU GROES
BYLCHAU PARISH GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324 (Cyfethol / Co-opted)
Celfyn Williams, Ty Capel, Groes. 01745 550274 Cadeirydd / Chairman (Cyfethol / Co-opted)
Philip Wright, Tryfan Uchaf, Henllan. 07747824690 (Cyfethol / Co-opted)

LLANSANNAN

Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653 (Cyfethol / Co-opted)
Glyn O. Roberts, Bont Garreg, Llansannan. 01745 870643 (Cyfethol / Co-opted)
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 (Cyfethol / Co-opted)
Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan 07799 383959. (Cyfethol / Co-opted)
Mr Meurig Davies, Bryn Celyn, Maes Aled, Llansannan 07799013106 (Cyfethol / Co-opted)
Emrys Owen Dolwar 13 Maes Aled Llansannan 01745870355 (Cyfethol / Co-opted)
Delyth Williams., Fron Deg, Ffordd Gogor, Llansannan 01745870513 (Cyfethol / Co-opted)
Mrs Bethan Jones, Cysgod y Coed, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan LL16 5NR 01745870468 (Cyfethol / Co-opted)

CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mrs Sue Lloyd-Willams, Hwlffordd, Llansannan. 01745870678

Cofrestr o ddatganiadau o ddiddorddebau Aelodau / Register of declarations of Members interests
website link

CYFARFODYDD 2019 MEETINGS

Ionawr 9fed / January 9th

Chwefror 13eg / February 13th

Mawrth 13eg / March 14th

Ebrill 10fed / April 10th (Cyfarfod Blynyddol y Plwyf-Annual Parish Meeting)

Mai 10fed (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 10th (Annual General Meeting)

Mehefin 12fed / June 12th

Gorffennaf 10fed / July 10th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 11eg / September 11th

Hydref 9fed / October 9th

Tachwedd 13eg / November 13th

Rhagfyr 11eg / December 11th

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Dogfennau (yn cynnwys cyfrifon a datganiadau a hysbysebion cyhoeuddus) / Documents (including accounts, statements and public notices) website link
website link

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 8455 views since start of 2019

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 35 click throughs, 118804 views since start of 2019