Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR
AR NOS FERCHER 13eg o FEDI 2017 am 7-30 yh,
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.

THE COMMUNITY COUNCIL’S NEXT MEETING
WILL BE HELD ON WEDNESDAY 13TH of SEPTEMBER 2017 at 7-30 pm
AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.

GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.

Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.
Rhif Ffon 01745870744,
e-bost, Click to email

WELSH TO ENGLISH TRANSLATION SERVICE WILL BE AVAILABLE.

Cynghorwyr – Councillors

PLWYF Y BYLCHAU GROES
BYLCHAU PARISH GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324 (Cyfethol / Co-opted)
Gareth Jones, 10 Cae'r Gofaint, Groes. (Cyfethol / Co-opted)
Celfyn Williams, Ty Capel, Groes. 01745 550274 Cadeirydd / Chairman (Cyfethol / Co-opted)


LLANSANNAN

Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653 (Cyfethol / Co-opted)
Glyn O. Roberts, Bont Garreg, Llansannan. 01745 870643 (Cyfethol / Co-opted)
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 (Cyfethol / Co-opted)
Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan 07799 383959. (Cyfethol / Co-opted)
Mr Meurig Davies, Bryn Celyn, Maes Aled, Llansannan 07799013106 (Cyfethol / Co-opted)
Emrys Owen Dolwar 13 Maes Aled Llansannan 01745870355 (Cyfethol / Co-opted)
Delyth Williams., Fron Deg, Ffordd Gogor, Llansannan 01745870513 (Cyfethol / Co-opted)
CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mrs Sue Lloyd-Willams, Hwlffordd, Llansannan. 01745870678

CYFARFODYDD 2017 MEETINGS

Ionawr 11eg / January 11th

Chwefror 8fed / February 8th

Mawrth 8fed / March 8th

Ebrill 12eg / April 12th (Cyfarfod Blynyddol y Plwyf-Annual Parish Meeting)

Mai 10fed (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 10th (Annual General Meeting)

Mehefin 14eg / June 14th

Gorffennaf 12fed / July 12th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 13eg / September 13th

Hydref 11eg / October 11th

Tachwedd 8fed / November 8th

Rhagfyr 13eg / December 13th

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Dogfennau / Documents
website link

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 2319 views since start of 2017

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 38333 views since start of 2017