Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eich Cyngor, beth maen wneud / Your Council, what it's doing

Gweithgareddau Cyngor Cymuned Llansannan sy'n digwydd ac a gyflawnwyd tros y blynyddoedd

1. Cynyrchu gwasanaeth ddwy-ieithog yn cynnwys gwybodaeth, dogfennau a darparu cyfieithydd mewn cyfarfodydd.
(Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
2. Cae Chwarae gyda pafiliwn ym Maes Gogor. Helpu i rwystro datblygiad addeiladu tai ar y cae yn yr 80au cynnar.
3. Cynnal Gwerthusiad y Plwyf 2008, a gweithredu ar ei arghymellion.
4. Cae chwarae Maes Aled a'r Groes. Cael yr Adran Parciau i ddarparu adnoddau chwarae ychwanegol.
(Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
5. Cynnal Swper y Pensiynwyr yn flynyddol. Cyn Cinio Lees-Jones (Trefniadau dan is-bwyllgor)
6. Cynnal Mynwent y Plwyf (yn cynnwys cofnodion claddu) a cyfrannu tuag at gynnal a chadw mynwentau eraill o fewn y plwyf
7. Cynnal a chadw Arhosfeydd bws (5)
8. Darparu Muga a cysgodfa ieuenctid a llwybrau i’r anabl (Cae Chwarae Maes Gogor wedi derbyn arian gan Gronfa Allweddol Cyngor Conwy) (Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
9. Cynnal llwybrau y Plwyf yn cynnwys Coed Sied a cynyrchu pamffledi teithiau cerdded cylchol o amgylch Llansannan.
10. Cyfraniadau tuag at fudiadau lleol yn cynnwys, C Ff I. Urdd, Ysgol Bro Aed, Eisteddfod Bro Aled, CPD Llansannan, Bws mini Ysgol; Rhydgaled, a Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes.
11. Gwahardd cwn o’r cae chware. Pwyso ar y Cyngor Sir i ddeddfu ar hyn. (Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
12. Cadw Swyddfa’r Post ar fynd trwy dalu rhent ar yr adeilad a gosod y cwnter i Swyddfa Post (Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
13. Prynnu blwch ffÔn yn y sgŵar a gwneud defnydd ohono fel Canolfan Wybodaeth i Lwybr Pererin Gogledd Cymru a Chynllun Twristiaeth Cynaliadwy Hiraethog
14. Darparu bagiau tywod i’w defnyddio er atal llifogydd mewn tai a’i cadw yn adeilad y toiled trwy ganiatad Menter bro Aled Cyf.
15. Tacluso a torri gwrychoedd a glaswellt o gwmpas y plwyf
16. Gosod meinciau a byrddau picnic trwy’r plwyf
17. Gofalu am ddwy gofgolofn yn Llansannan a talu yswiriant blynyddol arnynt. (Cofgolofn Rhyfeloedd a'r Ferch Fach)
18. Darpru Camerau Teledu Cylch Cyfyng ar adeilad y Swyddfa Post er diogelwch y cyhoedd ac atal trosedddu yng nghanol y pentref. (Eglwys Sant Sannan, Toiledau, y llew Coch, Siop y Llan a Maes Creiniog)
19. Arwyddion rhyngweithredol 30 mya. (Pwyso ar y Cyngor Sir am y darpariaeth) (Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
20. Cyfraniad i gychwyn Clwb y Ddarllenfa. (nawr yn cyfarfod yn Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Groes) (Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
21. Cyfrannu arian yn flynyddol tuag at gynnal Cynllun Chwarae Haf i blant 'sgolion cynradd.
22. Cadw Toiledau Llansannan ar agor (cychwyn Menter Bro Aled) (Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008)
23. Darparu Taflen Wybodaeth y Cyngor
24. Gostwng cyflymdra trwy Groes 50 mya (Pwyso ar y Cyngor Sir er gwneud hyn) (Gweithredu ar arghymelliad a wnaed yng Ngwerthusiad y Plwyf a gynhaliwyd yn ystod 2008) DS Mae hyn rwan wedi ei ostwng i 30 mya oherwydd rhwystrau gwan ar ran o'r ffordd
25. Arwyddion Pentrefi, Bylchau, Groes, a Clwt. . Arwyddion strydoedd fel Cae Bach Llwyn y Gibwst a Ffordd Gogor yn Llansannan a Tan y Clogwyn yn y Groes.
26.. Cynnal gwefan Llansannan. website link
27. Cynnal cystadleuth y Blodyn Haul talaf efo Ysgolion y Plwyf cyn cau Ysgol Rhydgaled.
(cystadleuaeth yr Ardd Daclusaf)
28. Cefnogi trigolion a busnesau lleol efo caniatad cynllunio
29. Cyfeirio trigolion lleol tuag at Gymdeithas Tai Clwyd pan fyddo aneddau gweigion yn yr ardal.
Cynnal gwasanaeth Sul y Cofio’n flynyddol.
30. Trefnu Gwasanaeth Sul y Cofio'n flynyddol a darparu torchau i Lansannan a'r Groes.
31. Cael cysylltiad band eang i’r Ganolfan (BT Community Connections)
32. Cynnal cyfarfodydd cyhoeuddus (Tai fforddiadwy, Cau y Swyddfa Post, Gwahardd Cwn, Trosglwyddo Stoc Tai a Fferm Wynt Llys Dymper)
33. Sefydlu Ymatebwyr 1af Llansannan
34. Darparu sgipiau cymunedol trwyr plwyf dwywaith y flwyddyn.
35. Darparu blychau planhigion ar gyfer pentrefi Llansannan a'r Groes ac o amgych cerflyn y Ferch Fach.
36. Rhoi cymorth i gael gwared o denantiaid a oedd yn ymddwyn yn gwrthgymdeithasol ym Maes Aled
trwy gasglu tystiolaeth..


Current Activities and Accomplishments of the Llansannan Community Council over the past years

1. Provision of bilingual Services. Minutes, Agendas and other documents, including translation facilities at council meetings. (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
2. Pavilion and playing field at Maes Gogor (prevented land development for housing during the early 80s)
3. Undertaking the Parish Appraisal of 2008 and acting upon recommendations made
4. Maes Aled and Groes play parks. Lobbying of Conwy Council Housing Services for this provision and provision of play equipment (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
5. Provision of the Pensioners’ supper (formerly the Lees-Jones pensioner’s dinner)
6. Maintenance of the Parish Cemetery (including Burial Records) and financial contributions for the upkeep of other burial grounds within the parish
7. Provision and maintenance of bus shelters, 5 in total.
8. Successful in obtaining funding from the Conwy Council Key Fund for the provision of the MUGA, Youth Shelter and path for the disabled in the Maes Gogor sports field. (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
9. Maintenance of the footpath network within the parish (including Coed Sied) and the publication of the Circular walks’ pamphlets.
10. Financial contributions and support to the Llansannan YFC, Urdd, Bro Aled School, Bro Aled Eisteddfod, Bro Aled Sports Association, CPD Llansannan, Rhydgaled School mini bus and other local organisations.
11. Lobbying for Dog Control Orders in the playing fields. (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
12. Provision of Post Office counter in Llansannan by renting the building as an office and sub letting the Counter to Flint Post Office for provision of an Outreach Service (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
13. Purchase of the redundant Telephone Kiosk in Llansannan for turning into an Information Centre for the North Wales Pilgrims Way and the Hiraethog Sustainable Tourism Scheme
14. Storage of sand bags in the Llansannan Toilet (by permission of Menter Bro Aled Cyf) for use in the event of a flood threat in Llansannan.
15. Maintenance of grassed areas and hedges within the parish.
16. Provision of benches and picnic tables throughout the parish.
17. The upkeep of two monuments in Llansannan (Statue of the little Girl and the two World Wars)
18. Provision of CCTV cameras in the centre of Llansannan and within the Post Office for public protection (Safeguarding the Statue of the Little Girl, St Sannan’s Church, the Square and the Public Toilets, The Red Lion, Llansannan Shop and the Maes Creiniog Estate)
19. Lobbying for interactive traffic signs in Llansannan. (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
20. Financial contribution for starting the Clwb y Ddarllenfa (Youth Club) now functioning in Groes. (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
21. Financial contribution for the provision of the Summer Playscheme. for junior school children
22.Toilets for Llansannan (Financial contribution for upkeep to Menter Bro Aled) (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008)
23. Publishing the Council Information Leaflet
24. Lobbying Conwy Council for the 50 mph speed limit through Groes. (Acting on a recommendation in the Parish Appraisal of 2008) NB This is now reduced to 30 mph due to a section of a weak barrier along a length of the road
25. Lobbying Conwy Council for village signs. (Bylchau, Clwt and Groes) Street signs for Llwyn y Gibwst, Cae Bach, Canol y Llan, Tan y Clogwyn and Ffordd Gogor
26. Provision and maintenance of website link
27. Sponsoring of the Tallest Sunflower Competition -Bro Aled School an formerly Rhydgaled School,
Groes (and formerly the Tidiest Garden Competition)
28. Supported local businesses and individuals on planning applications.
29. Direct local home seekers to Cymdeithas Tai Clwyd when properties become vacant in the area.
30. Arrangement of the Annual Remembrance Day Service, and provision of wreaths for Groes and Llansannan.
31. Broadband connection in the Canolfan Addysg Bro Aled (BT Community Connections)
32. Arranging of Public consultation meetings. (Affordable Housing, Closure of Post Offices, Dog Control Orders, Transfer of Council Housing Stock and the Llys Dymper Wind Farm Planning Application,
33. Setting up of the Llansannan Community 1st Responders Team
34. Provision of Community Skips twice every year
35. Provision of planters and flowers for the villages of Llansannan and Groes
36. Assisted in the removal of tenants committing gross antisocial behaviour in Maes Aled.(Evidence gathering )

Eich Cyngor, beth maen wneud / Your Council, what it's doing Statistics: 0 click throughs, 406 views since start of 2024

Bocs blodau MYW.JPGEich Cyngor, beth maen wneud / Your Council, what it's doing

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47637 views since start of 2024