Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2015

Dydd Sadwrn, Mehefin 27ain 2015
Yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan
Y cyfarfodydd i ddechrau am 12:00 y pnawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD MRS MENNA JONES (BETWS Y COED)

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnau Robat Arwyn

Llefaru Andrea Parry

Llên a Barddoniaeth Moi Parry

Arlunio Elliw Williams

CYFEILYDDION

P’nawn: Ann Edwards (01745890583)
Hwyr: Glian Llwyd Jones (07788 709609)

PRIS MYNEDIAD

Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00

/image/upload/eifion/Taylor_a_Llio_2.jpg

Taylor a Llio (Hydref 2014)

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen. Cyngor Cymuned Llansannan, Cronfa Degwm Cyngor Conwy, Cist Cymunedol Clwyd, Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod

CERDD
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: Tlws a £3.00 i’w rannu
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr: Tlws a £5.00 i’w rannu
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £4.00; 2il £2.50; 3ydd £1.50
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £5.00 2il £3.00; 3ydd £2.00
5. Unawd Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £10.00, 2il £6.00; 3ydd £4.00
6. Deuawd dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £12.00; 2il £8.00; 3ydd £4.00
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr 1af: £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr 1af: £10.00; 2il £6.00; 3ydd £4.00
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20.00; 2il £12.00; 3ydd £8.00

Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan Mrs Ceinlys Jones

CYSTADLEUAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH

Os y dymunwch i Glian Llwyd gyfeilio ichi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch darn cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
10. Unawd Lleisiol 16 - 25 oed: Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: Hyd at £150.00 (y wobr yn rhoddedig gan Mari a Macsen , er cof am Edgar a Rhiannon, Llŷn).
11. Unawd Offerynnol 16 - 25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
Gwobr:Hyd at £150.00
Os y dymunwch i Glian Llwyd gyfeilio ichi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch darn cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609

12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20.00; 2il £10.00; 3ydd £5.00
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20.00; 2il £10.00; 3ydd £5.00
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr 1af: £20.00 a cwpan; 2il £12.00; 3ydd £8.00 (Rhoddedig gan Mrs Elsi Jones Bae Colwyn er cof am deulu’r Fedw Llansannan)
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: £20.00 i’w rannu
17. Ensemble (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: £30 i’w rannu
18. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg: Hunan Ddewisiad
Gwobr: Hyd at £200.00 i’w rannu a Thlws Coffa Eifion Evans. Rhoddedig gan Mrs Rhiannon Evans, i’w gadw am 12 mis

CANU GWERIN
19. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £10.00 2il £6.00; 3ydd £4.00
20. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: £20.00; 2il £610.00, 3ydd £5.00
21. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30.00; 2il £20.00

CERDD DANT
22. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £10.00; 2il £6.00; 3ydd £4.00
23. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
Gwobr: 1af £20.00, 2il £10.00, 3ydd £5.00
24. Deuawd neu Driawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20 i’w rannu
25. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af £30.00 2il £20.00

LLEFARU
26. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: Tlws a £3.00 i’w rannu
27. Blwyddyn 1 a 2:Hunan ddewisiad
Gwobr: Tlws a £5.00 i’w rannu
28. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £4.00 2il £2.50; 3ydd £1.50
29. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: Tlws a £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00
30. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £10.00; 2il £6.00; 3ydd £4.00
31. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20.00; 2il £12.00; 3y£8.00 (Gwobrau’n rhoddedig gan Mr R D Owen)
32. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad.
Gwobr 1af £25.00 2il £15 3ydd £10
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
33.16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: Hyd at £150.00
34. Dros 25 oed: Darllen darn ar y pryd
Gwobr 1af: £25.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
35. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
36. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Maine er cof am ei mam) i’w chadw am flwyddyn; 2il £10.00

/image/upload/eifion/Geraint_Nia.jpg

Geraint Lloyd Owen a Nia Evans, beirniaid llefaru a cherddoriaeth (Hydref 2014)

LLEN A BARDDONIAETH

Llenyddiaeth o dan 25 oed

37. Dosbarth Derbyn ac Iau: Llun a Stori Pili Pala
Gwobr: Tlws a £3 .00 i’w rannu
38. Blwyddyn 1 a 2: Fy Athro / athrawes
Gwobr; Tlws a £5.00 i’w rannu
39. Blwyddyn 3 a 4: Dydd Sadwrn
Gwobr 1af: Tlws a £4.00; 2il £2.50; 3ydd £1.50
40. Blwyddyn 5 a 6: Stori “Ar goll”
Gwobr 1af: Tlws a £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00
41. Blwyddyn 7-11: Deg rheol newydd i’r ysgol
Gwobr 1af: £10.00; 2il £6.00; 3ydd £4.00
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
42. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad)
Gwobr: Hyd at £150.00. Seremoni yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwyllgor yr Eisteddfod.
D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod

DYSGWYR CYMRAEG / WELSH LEARNERS
Work must be sent to the adjudicator Moi Parry, Golygfan, Allt y Golch, Carmel, Treffynnon, Sir y Fflint CH8 6QJ by 20tho June 2015
46. Dysgwyr o dan 16: e-bost yn mynegi diolch. Gwobr: £10.00 i’w rannu
46. Learners under 16: an e-mail of thanks.
Prize £10.00 to share.
47. Dysgwyr – Dechreuwyr: -Sgwrs rhwng dau berson mewn caffi (rhwng 50 a 100 o eiriau)
Gwobr: £10 .00 i’w rannu
47. Learners-Beginners: A conversation between two people in a cafe.
(between 50 and a 100 words)
Prize £10.00 to share.
48. Dysgwyr – Canolig: Dyddiadur Wythnos (hyd at 150 o eiriau).
Gwobr: £15.00 i’w rannu
48. Learner-Intermediate: Diary for one week (up to 150 words)
Prize £15.00 to share

CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS
49. Llefaru, darlleniad unigol neu
Barti. Hunan-ddewisiad.
Gwobr: £20.00 i’w rannu
Recitation, or a reading either as an individual or in a group, with own choice of material.
Prize £20.00 to share
50. Ysgrifennu: Adolygiad o unrhyw ffilm neu raglan deledu, (hyd at 250 o eiriau)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
50. Write on: A review of any film or TV programme (up to 250 words)
Prize: £30.00 to share

Barddoniaeth o dan 16 oed

51. Ysgol Gynradd: “Pan fyddaf yn hŷn”
Gwobr 1af: Tlws a £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2.00
52. Blwyddyn 7 i 11: “Yn y drych”
Gwobr 1af: £10.00; 2il £5.00
Bydd gwobrau i’r gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.
Barddoniaeth Agored
53. Englyn: “Maes”
Gwobr 1af £10.00; 2il £5.00 (Rhoddedig gan MrsRhian Hughes Trefnant er cof am
ei thad)
54. Englyn Ysgafn: “Tomen dail”
Gwobr 1af: £10.00; 2il £5.00

Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau. (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes)

55. Triban Beddargraff “Blogiwr”
Gwobr 1af: £10.00; 2il £5.00
56. Telyneg: “Gwarchod”
Gwobr 1af: £10.0; 2il £5.00
57. Limerig: Yn cynnwys y llinell–“Mae sothach i’w weld ar y teli“
Gwobr 1af: £3.00; 2il £2
58. Llinnell Goll: Mae merch ym mhlwy Llanefydd
Sydd yn chwilio, chwilio beunydd,
Eisiau gwr y mae, ond gresyn
..........................................
Gwobr 1af: £3.00; 2il £2.00

ARLUNIO

59. Dosbarth Derbyn ac Iau: Wyneb anifail ar blât papur
Gwobr: Tlws a £3.00 i’w rannu
60. Blwyddyn 1 a 2: Unrhyw gymeriad o’r ffilm “Frozen”
Gwobr: Tlws a £5.00 i’w rannu
61. Blwyddyn 3 a 4: Dylunio pâr o esgidiau diddorol a dychmygol
Gwobr 1af: Tlws a £4.00; 2il £2.50; 3ydd £1.50
62. Blwyddyn 5 a 6: Creu un neu ddau adeilad o Lansannan sy’n efelychu arddull yr artist Catrin Williams
Gwobr 1af: Tlws a £5.00; 2il £3.00; 3ydd £2
63. Blwyddyn 7 – 11: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: £10.00; 2il £6.00; 3ydd £4.00

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
64.16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
Gwobr: Hyd at £150.00
Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £12.00; 2il £6.00

AMODAU A RHEOLAU

1. Bydd hawl gan y beirniaid i atal neu ad-drefnu’r gwobrwyon.
2. Ni fydd Pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw niwed neu golled.
3. Yr ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith i’r Ganolfan erbyn 6:30 o’r gloch, Nos Wener, Mehefin 26ain, 2015 neu ffonier yr Ysgrifennydd ymlaen llaw.
4. Y cyfansoddiadau yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i fod yn llaw’r beirniaid Moi Parry, Golygfan, Allt y Golch, Carmel, Treffynnon, Sir y Fflint CH8 6QJ erbyn Dydd Gwener y 5ed o Fehefin 2015 .
5. Caniateir i gantorion cynradd ac uwchradd ganu mewn unrhyw gyweirnod, ond buasem yn ddiolchgar iddynt hysbysu’r cyfeilydd o’u dewis o gerddoriaeth a’r cyweirnod ymlaen llaw.
6. PWYSIG! Cystadleuwyr yn yr Adrannau Ysgoloriaeth / Cystadleuaeth Arbennig / Agored Cerdd: Os dymunir i’r cyfeilydd swyddogol gyfeilio, yna dylid cysylltu â’r cyfeilydd mewn digon o bryd i’w hysbysu o’r dewis o gerddoriaeth.
7. Dylai’r ymgeiswyr yn yr Adrannau Cerdd, Cerdd Dant a Llefaru, ble mae’r gystadleuaeth yn hunan-ddewisiad, ddarparu copi ar gyfer defnydd y beirniaid ar ddiwrnod yr Eisteddfod.
8. Cyfrifir yr oedran ar Fehefin 27ain, 2015.

/image/upload/eifion/Sioned_a_Sue.jpg

Sioned Terry a Sue Lloyd-Williams gyda Siec i Ambiwlans Awyr Cymru ar ran grwp Cerddwn Ymlaen Llansannan (Hydref 2014)

HYSBYSEBAU YN Y RHAGLEN

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffyrf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan

Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2015
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!


J Williams a’i Gwmni
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585

Bryn Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladyddlleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

Y Llew Coch Llansannan
Eich gwesteiwyr, Chris a Jackie

Rhif ffÔn 01745870256 e-bost: Click to email

Oriau Agor Llun-Gwener o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person / Bwydlen bar, byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen “A La Carte”
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i godi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30. Mae’r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Cwrs dysgwyr “Bore Da” Bore Dydd Iau am 11.00. Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad. Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00

J. H. JONES
(Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745 812132

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd
Plas Tirion, Kinmel Avenue
Abergele
01745827777

Ceri Llwyd- Ffotograffiaeth
Gwasanaeth Cymraeg a Phroffesiynol
Lluniau ar gyfer unrhyw achlysur-dathliadau teuluol, priodasau, portreadau teuluol. plant ac anifeiliaid a digwyddiadau cymdeithasol. Lluniau cynnyrch trawiadol ar gyfer gwefannau a deunydd marchnata i fusnesau
07765070547

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canolfan Tan y Fron
Bylchau
Dinbych LL16 5LY
01745870357


Siop Goffi Ji-Binc Coffee shop
50/52 Stryd Fawr/High Street,
Dinbych/Denbigh, LL16 3LB
(01745 798606 / 07543135658
e-bost: Click to email
Bwyd cartref, Cawl, brecwast, brechdannau ffres, paninis a chacennau cartref.
Te prynhawn ar gael.
Te a choffi Masnach deg gan ‘Dwyfor’ Pwllheli.
POT O DE A SCON AM £2.85 HYD AT YR EISTEDDFOD GYDA’R HYSBYSEB HWN.
POB HWYL I BAWB YN EISTEDDFOD BRO ALED.

Cartref Nyrsio Yr Hen Ficerdy
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei lleoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl lleol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad.


Coleg Llandrillo
Dewch i astudio yn eich cymuned lleol!
Galwch i mewn i gael fwy o wybodaeth am ein cyrsiau llawn amser, rhan amser, dydd, nos ar lein, a hyblygsydd ar gael o Fedi 2015
Cyrsiau yn cynnwys:
-Mynediad i Addysg uwch
-Iechyd a Gofal Cymdeithasol
-Celf a tecstiliau
-Busnes a Chfrifeg
-Technoleg Cerdd
-Gofal Plant
-Paratoi i Astudiaeth Pellach
-Cyfrifiadureg a TG
-Gwasanaethau Cyhoeddus
-TGAU

Ffoniwch 01745812812 am fwy o wybodaeth, neu gyrrwch e-bost i : Click to email

Coleg Llandrillo, Campus Dinbych, Lon y Goron, Dinbych.LL16 3SY

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn Technoleg Egni Adnewyddol, Dylunio, Gosod a Cynnal a Chadw
Manteisiwch ar y tâl bwydo imewn arbennig sydd ar gael am yr 20 mlynedd nesa, cysylltwch a'ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth.
*Arbenigwyr Egni;* Paneli "Photovoltaig Solar"; * Paneli "Cynhesu dŵr Solar";
* Pympiau gwres o'r aer neu tan ddaear;
Arolwg safle am ddim
Uned 7, Ystad Diwydiannol Colomendy, Dinbych . LL16 5TA
01745 814369 / 07584 424743
Gwefan: website link
e-bost: Click to email
email: Click to email
Web site website link

Dylan Roberts
Gweithdai Pencraig Fawr
01745870347
Gwneuthurwr celfi amaethyddol a chafnau porthi o bob math
Bariau bwydo, bocsus tractor, Drysau,Giatiau,
Unrhyw waith weldio trydan neu nwy.

/image/upload/eifion/Heulen_ac_Ynyr.jpg

Cystadleuwyr oedran 16- 25
Huw Ynyr ac Heulen Cynfal (Hydref 2014)

/image/upload/eifion/Gareth_Mary_a_Dennis.jpg

Cystadleuwyr yng nghystadleuaeth 47 i ddysgwyr Cymraeg (Gareth, Mary a Dennis)

Mwy o luniau
website link
website link

Eisteddfod Bro Aled 2015 Statistics: 0 click throughs, 2448 views since start of 2015

Cor Y B A.jpgEisteddfod Bro Aled 2015

Cor Ysgol Bro Aled (2014)

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan

Cyngor Cymuned Llansannan

Arweinyddion

Miss Elen Roberts
Miss Gwenno Davies
Mrs Ann Davies

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 5 click throughs, 9174 views since start of 2015