Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2014

Dydd Sadwrn, Hydref 18fed, 2014 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, Llansannan

Y cyfarfodydd i ddechrau am 12:00 y pnawn a 6:00 yr hwyr

LLYWYDD
Mrs Llinos Roberts Cefn Meiriadog

BEIRNIAID

Cerdd a Cherdd Dant
Nia Evans

Llefaru
Geraint Lloyd Owen

Llen a Barddoniaeth
Aled Lewis Evans

Arlunio
Elliw Willams

CYFEILYDDION
P’nawn: Mrs Ann Edwards 01745550502.
Hwyr: Mrs Glian Llwyd, 07788 709609


PRIS MYNEDIAD
Prynhawn; £3 Plant: 50c Hwyr: £4
Tocyn Dydd £6.00

/image/upload/eifion/Thale_Molmans.jpg

1af Arlunio Dosbarth Derbyn a iau

CERDD
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau:Hunan ddewisiad
Gwobr: Tlws a £3.00 i'w rannu
2. Unawd Blwyddyn 1&2 "Y Goeden Nadolig"-Olwen Williams (Cornel Canu 2-Gwasg Gomer)
Gwobr; Tlws a £5.00 i'w rannu
3.Unawd Blwyddyn 3&4 "Y Fronfraith" -E Olwen Jones / Dewi Jones (Caneuon Mathafarn-gwasg Carreg Gwalch)
Gwobr:1af, Tlws a £4.00, 2il £2.50, 3ydd £1.50
4. Unawd Blwyddyn 5&6: "Hydref" Llifon Hughes-Jones / D J Thomas (Rhyfeddodau-Y Lolfa)
Gwobr: 1af, Tlws a £5.00, 2il £3.00, 3ydd£2.00
5. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af £10.00 a Cwpan, 2il £6.00, 3ydd £4.00
6. Deuawd dan Blwyddyn 12; Hunan ddewisiad
Gwobr 1af £12.00, 2il £8.00, 3ydd £4.00
7. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7; Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £5.00 a cwpan, 2il £3.00, 3ydd £2.00.
8. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11 ; Unrhyw ddarn Gradd 3 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg cerdd. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn.
Gwobr: 1af £10.00 a cwpan, 2il £6.00, 3ydd £4.00.
9. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af £20.00, 2il £12.00, 3ydd £8.00.
Tlws Ruth Aled am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd, Blwyddyn 7-11 ynghyd a £20.00 yn rhoddedig gan Mrs Ceinlys Jones
 Os y dymunwch i Glian Llwyd gyfeilio ichi, yna rhaid iddi dderbyn copi o’ch darn cyn yr Eisteddfod. FfÔn: 07788 709609
10.Unawd lleisiol 16-25 oed: Hunan ddewisiad (i'w chanu yn y Gymraeg)
Gwobr: Hyd at £150.00 (y wobr yn rhoddedig gan Mari a Macsen er cof am Edgar a Rhiannon, Llyn)
11. Unawd offerynnol 16-25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i'w berfformio
Gwobr: hyd at £150.00
12. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20; 2il £10; 3ydd £5
13. Y Brif Unawd: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30; 2il £15; 3ydd £10
14. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20; 2il £10; 3ydd £5
15. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn
Gwobr 1af: £20; 2il £12; 3ydd £8 (Rhoddedig gan Elsi Jones Colwyn Ucha er cof am deulu’r Fedw Llansannan) a cwpan
16. Deuawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr: £20 i’w rannu
17. Ensemble (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan Ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg) Gwobr: £30 i’w rannu
18. Cor Meibion, Merched neu Gymysg: Hunan ddewisiad.
Gwobr: Hyd at £200.00i'w rannu gyda gwobr ariannol i'r arweinydd buddugol a Thlws Coffa Eifion Evans. Rhoddegid gan Rhiannon Evans, i'w gadw am 12 mis.

Canu Gwerin
19. Unawd dros 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £10; 2il £6; 3ydd £4 a cwpan
20. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30; 2il £20
Cerdd Dant
21. Unawd dan 16 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £10; 2il £6; 3ydd £4 a cwpan
22. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
23. Deuawd neu driawd: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af £20.00 i'w rannu
24. Parti neu GÔr: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30; 2il £20

Llefaru
25. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan Ddewisiad
Gwobr: Tlws a £3 i’w rannu
26. Blwyddyn 1 a 2: Pel"-Selwyn Griffiths (Mae modfedd yn llawer mewn trwyn) Gol Myrddin ap Dafydd
Gwobr: Tlws a £5 i’w rannu
27. Blwyddyn 3 a 4: ‘"Ateb Nia"-Edgar Parry Williams (Brechdan a banana a gwynt ar ol Ffa) Gol Myrddin ap Dafydd
Gwobr 1af: Tlws a £4.00; 2il £2.50; 3ydd £1.50
28. Blwyddyn 5 a 6: ‘"y fanana unig"-Eilir Rowlands
(Brechdan a banana a gwynt ar ol Ffa) Gol Myrddin ap Dafydd
Gwobr 1af: Tlws a £2.50; 2il £2.50; 3ydd £2
29. Blwyddyn 7 i 11: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £10; 2il £6; 3ydd £4
30. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20; 2il £12; 3y£8 (Gwobrau’n rhoddedig gan R D Owen)
CYSTADLEUAETH YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO
TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
31. 16 - 25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Gwobr: £150
32. Dros 30 oed: Darllen darn ar y pryd
Gwobr 1af: £15.00; 2il £10.00; 3ydd £5.00
33. Prif Adroddiad: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £30.00; 2il £15.00; 3ydd £10.00
34. Parti Llefaru Agored: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £20 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Gwyneth Maine er
cof am ei mam) i’w chadw am flwyddyn; 2il £10

Llên a Barddoniaeth

Llenyddiaeth o dan 25 oed
35. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
Gwobr: Tlws a £3 i’w rannu
36. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
Gwobr; Tlws a £5.00 i’w rannu
37. Blwyddyn 3 a 4: Fy hoff Raglen Deledul
Gwobr 1af: Tlws a £4.00; 2il £2.50; 3ydd £1.50
38. Blwyddyn 5 a 6: "Y Parti"
Gwobr 1af: Tlws a £5.00; 2il £3.000; 3ydd £2.00
39. Blwyddyn 7-11: Tudalen o ddyddiadur disgybl ysgol uwchradd.
Gwobr 1af: £10.00; 2il £6.00; 3ydd £4.00

/image/upload/eifion/Alys_Bratch_a_Tlws_Ruth_Aled.jpg

Alys Bratch efo Elfed Morgan Morris Ennillydd Tlws Ruth Aled

CYSTADLEUAETH ARBENNIG
40. 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith
neu gyfuniad)
Gwobr: £150 . Seremoni: Yn sesiwn hwyr yr Eisteddfod, o dan ofal Pwylgor yr Eisteddfod.
D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor yr Eisteddfod
Llenyddiaeth Agored
41. Stori Fer: "Y Groesffordd"
Gwobr 1af: £10.00; 2il £5.00
42. Ysgrif: "Ymlacio"
Gwobr 1af: £10; 2il £5
43. Cyfansoddi Sgript,Ymgom neu monolog addas ar gyfer person ifanc NEU Prosiect ar Draddodiadau Cefn Gwlad
Gwobr 1af: £10.00; 2il £5.00

Dysgwyr / Welsh Learners
Work must be sent to the adjudicator Aled Lewis Evans 28, Ffordd Jiwbili Wrecsam. LL13 7NN by October 3rd 2014

44. Dysgwyr –o dan 16: Enwi’r blodau,
coed, llwyni sy’n tyfu yn eich gardd
Gwobr: £10.00 i’w rannu
44. Learners- under 16: Name the flowers, trees, shrubs growing in your garden
Prize: £10.00 to share
45. Dysgwyr – Dechreuwyr: Eich hoff
ryseit, i gynnwys y dull. (rhwng 50 a 100 o eiriau)
Gwobr: £10 I’w rannu
45. Learners – Beginners- Your favourite recipe. (between 50 and 100 words)
Prize: £10.00 to share
46. Dysgwyr – Canolig: Atgofion o
barti neu ddigwyddiad arbennig (hyd at 150 o eiriau).
Gwobr: £15.00 i’w rannu
46. Learners – Intermediate-Memories of a party or special occasion (up to 150 words)
Prize: £15.00 to share

CYSTADLAETHAU ARBENNIG DYSGWYR
47 Llefaru, darlleniad unigol neu
Barti. Hunan-ddewisiad.
Gwobr: £20.00 i’w rannu
48. Ysgrifennu “Disgrifiad o rywun sydd wedi eich dylanwadu” (hyd at 250 o eiriau)
Gwobr; £30.00 i’w rannu
SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS
47. Solo or party reading or recitation. Own-choice
Prize: £20.00 to share
48. Write on ‘”Someone that has influenced you” (up to 250 words)
Prize: £30.00 to share

Barddoniaeth o dan 16 oed
49. Ysgol Gynradd: “Y Tymhorau”
Gwobr 1af: Tlws a £5.00; 2 i l £3.00; 3 y dd £2.00
50. Blwyddyn 7 i 11: “Siopa”
Gwobr 1af: £10.00; 2 i l £5.00
Bydd gwobrau i’r gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Ysgol Gynradd ac yn yr oedran Blwyddyn 7 i 11.
Barddoniaeth Agored
51. Englyn: “Harddwch”
Gwobr 1af £10.00; 2 i l £5.00 (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes Trefnant er cof am ei thad)
52. Englyn Ysgafn: “Aelod Seneddol”
Gwobr 1af: £10.00; 2 i l £5.00

Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau. (Rhoddedig gan Mrs Rhian Hughes)

53. Cân Ddigri: “Y Wers”
Gwobr 1af: £10.00; 2 i l £5.00
54. Telyneg: “Taith”
Gwobr 1af: £10.0; 2 i l £5.00
55. Limerig: Yn cynnwys y llinell–“Rhyw flwyddyn yn ‘steddfod Llansannan” neu
“Rhyw flwyddyn yn ‘steddfod Bro Aled”
Gwobr 1af: £3.00; 2 i l £2
56. Llinnell Goll: Y Mae llanc o Abergele
Wedi dod i fyw i’r pentref
Tybed beth a’i denodd yma
..........................................
Gwobr 1af: £3.00; 2 i l £2.00

Arlunio
57. Dosbarth Derbyn ac Iau: ‘Unrhyw gymeriad o Raglen Cyw’
Gwobr: Tlws a £3.00 i’w rannu
58. Blwyddyn 1 a 2: Diwrnod yn y Sŵ
Gwobr: Tlws a £5.00 i’w rannu
59. Blwyddyn 3 a 4: Poster bwyta’n iach
Gwobr 1af: Tlws a £4.00; 2 i l £2.50; 3 y dd £1.50
60. Blwyddyn 5 a 6: Adeilad enwog yng Nghymru
Gwobr 1af: Tlws a £5.00; 2i l £3.00; 3y dd £2
61. Blwyddyn 7 – 11: Hunan ddewisiad
Gwobr 1af: £10.00; 2 i l £6.0; 3y dd £4.00
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
62. 16 – 25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
Gwobr: Hyd at £150.00
63. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad
Gwobr 1af: £12.00; 2 i l £6.00..

/image/upload/eifion/Awel_Megan_a_Gruffudd.jpg

Awel, Megan a Gruffudd

/image/upload/eifion/Cystadleuaeth_Arbennig_dan_25.jpg

Cystadleuaeth Arbennig dan 25
Sion Eilir (3) Huw Ynyr (1) a Bethan Elin (2)

/image/upload/eifion/Hogie_r_Berfeddwlad.jpg

Hogie'r Berfeddwlad
Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod.
Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:
• Ymddiriedolaeth John a Rhys Thomas James, Pantyfedwen
• Cyngor Cymuned Llansannan
• Cronfa’r Degwm Cyngor Conwy
• Cist Cymunedol Clwyd
• Busnesau lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod


R W ROBERTS ai FAB
Trefnwyr Angladdau
Ffordd Ystrad
Dinbych
ac hefyd
Stryd y Capel Abergele
01475812935

Siop Goffi Ji-Binc
50-52 Stryd Fawr, Dinbych Ll16 3LB
(01745798606 / 07543135658)
e-bost Click to email
Bwyd cartref, Cawl, Brecwast, brechdannau ffres, paninis,a chacennau cartref
Te prynhawn ar gael
Te a Choffi Masnach Deg gan "Dwyfor" Pwllheli

Y GADLAS
Swyddfa’r Gadlas, Canolfan Tanyfron,
Bylchau, Dinbych LL16 5LY
FfÔn 01745 870357
Pob hwyl i’r Eisteddfod.

CARTREF NYRSIO YR HEN FICERDY
Ffordd Llanrwst, Pandy Tudur
01745860502
Cartref Nyrsio traddodiadol Gymreig yw'r Hen Ficerdy, wedi ei leoli o fewn cymuned Pandy Tudur a'i staffio gan bobl leol. Mae'r Ficerdy yn cynnal safon uchel o nyrsio heb golli dim o'i gyfforddusrwydd. Os ydych yn dymuno cael gofal nyrsio a hynny trwy aros mewn cymdeithas Gymraeg, cysylltwch a ni i drefnu ymweliad

Coleg Llandrillo
Dewich i astudio yn eich cymuned leol!
Galwch i mewn i gael mwy o fanylion am ein cyrsiau llawn amser, rhan-amser, dydd, nos ar-lein a hyblyg, sydd ar gael o fis Medi 2014
Cyrsiau'n cynnwys:
Mynediad i Addysg Uwch
Celf a Tecstiliau
Busnes a Chyfrifeg
Gofal Plant
Cyfrifiadureg a TG
TGAU
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Technoleg Cerdd
Gwasanaethau Cyhoeddus
Sgiliau i Astudiathau Pellach
Galwch 01745812812 am fwy o wybodaeth neu gyrwch e-bost i Click to email
Coleg llandrillo, Campws Dinbych, Lon y Goron, Dinbych. LL16 3SY

CELTAN
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

J H JONES (Cigydd)
92 Heol y Dyffryn
Dinbych
01745812132

HAFOD RENEWABLE ENERGY
Arbenigwyr mewn
Technoleg Egni Adnewyddol
Cynllunio a Gosod
Manteisiwch ar y tâl bwydo-mewn arbennig sydd ar gael am y 25 mlynedd nesa, cysylltwch a’ch cwmni egni adnewyddol lleol am fwy o wybodaeth
Paneli “Photovoltaig Solar”
Paneli “Cynhesu dwr Solar”
Pympiau gwres o’r aer a neu tan ddaear
Tyrbein Gwynt
Arbenigwyr Egni
Astudiaethau hyfyw i Egni Adnewyddol
Prosiectau Egni Adnewyddol ar gyfer Cymunedau
Amlinelliad materion Cynllunio a Thechnegol
Lleolir ein gweithdy arddangos newydd yn Uned 2 Parc Diwidianol Colomendy, Dinbych
FfÔn: 01745814369
E-bost:Click to email website link

DYLAN ROBERTS Cyf
Gweithdai Pencraig Fawr
01745870347
Gwneuthurwr celfi amaethyddol a chafnau porthi o bob math
Bariau bwydo, bocsus tractor, Drysau,Gatiau,
Unrhyw waith weldio trydan neu nwy.

TONY HOMER
Rhiwiau Nurseries, Llansannan
AM WAITH PAENTIO AC ADDURNO
Cysylltwch a
01745870120 neu 07786711978
Rhoddaf wasanaeth prydlon a dibyniadwy boed yn wasanaeth bach neu fawr

HYWEL EVANS
Argraffydd a Ffotograffydd
Glyn Alun
27 Ffordd Trewen
Dinbych
01745812571

Y LLEW COCH LLANSANNAN
Eich gwesteiwyr Chris a Jackie
Rhif ffÔn 01745870256 e-bost Click to email
Oriau Agor Llun-Gwen o 4.00yp: Sad & Sul o 12.00yp.
Gwely a brecwast £25.00 y person
Bwydlen bar byr brydau a bwydydd ysgafn
Bwydlen A La Carte
Nosweithiau cwis ac achlysuron eraill i codi arian at achosion da lleol
Ciniawa allan preifat: dyluniwch eich bwydlen i hyd at 12 o westion ac fe wnewn i’r gwaith i chi.
Cyfrifiaduron a choffi –Boreuau Mawrth 09.30 Mae'r dysgu’n anffurfiol ac yn hwyl
Ymarfer Cymraeg –Sadwrn Siarad Dechreuwyr pur i rai mwy profiadol, ar y Sadwrn 1af ar 3ydd o bob mis am 10.00
e-bost Click to email

SIOP y LlAN
Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2014
01745 870 615
Galwch draw yn fuan

BRYN LLOYD
Saer Coed
Dol Hyfryd
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gael cefnogi Eisteddfod Bro Aled.
01745 870 249

J WILLIAMS a’i GWMNI
Cigydd
120 Stryd y Dyffryn
Dinbych
Gwerthwr cig lleol
Arbenigo mewn cig oen Cymreig
Cig eidion a phorc safonol
Selsig a chig moch cartref
01745 812585

DOUGLAS DAVIES
Saer Maen
Gratiau, waliau cerrig ac atgyweirio
Marlas, Cae Bach, Llansannan
01745870508

Eisteddfod Bro Aled 2014 Statistics: 0 click throughs, 1142 views since start of 2014

Eisteddfod Bro Aled-gyrfa chwist 2jpg..jpgEisteddfod Bro Aled 2014

Gyrfa Cwist Nos Sadwrn y 14eg o Fehefin 2014 gyda'r elw tuag at y 'steddfod

Swyddogion y Pwyllgor

Cadeirydd:
Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan.
01745870692

Trysorydd:
Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
-01745 870382

Ysgrifennydd:
Eifion Jones, Y Gorlan, 8, Maes Aled, Llansannan, Dinbych. LL16 5HT.
01745 870656; Click to email

Is-ysgrifenydd
Rhoswen Williams, Rhosgarnedd, Llansannan.
01745 870375

Prif Stiward:
Mr Merfyn Hughes.

Blodau i’r Llwyfan

Cyngor Cymuned Llansannan

Arweinyddion

Mrs Haf Jones
Miss Gwenno Davies
Mrs Ann Davies
Mr Alwyn Williams

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 15 click throughs, 11484 views since start of 2014