Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre

Manylion 'Stafelloedd / Details of the facilities website link Ty Chwarae plant / Children's playhouse website link

Bu Pwyllgor Rheoli Canolfan Addysg Bro Aled yn llwyddianus yn ei ymdrech i gael arian o Gronfa'r Loteri Fawr. Mae angen paentio'r neuadd, rhoi llenni newydd ar y llwyfan ac adeiladu cwpwrdd newydd yn y 'stafell grefft. Daw hyn i tua £3,214.00 a dyma'r swm a gawsom gan y Loteri. Cafwyd £1000.00 gan Gist Cymunedol Cartrefi Conwy yn ystod 2011 i roi wifren clywed yn y Neuadd er budd y rhai sydd a nam ar ei clyw. Gosodwyd yr offer gan Apple Sound.

The Managment Committee of the Bro Aled Education Centre have been successful in their application for funds from the Big Lottery Fund. The hall needs painting, the stage needs the curtains replaced and a new cupboard is required in the Craft Room. All this has been estimated at £3214.00 and this was the ammount granted by the Fund. £1000.00 was received from Cartrefi Conwy's Community Chest during 2011 for installing a hearing loop in the hall, enbling people with impaired hearing to enjoy the ongoing activities. Installation was by Apple Sound.

/image/upload/eifion/MYW_llestri.jpg

Bu cangen Merched y Wawr Llansannan hefyd yn llwyddianus efo'i cais i Gronfa'r Loteri Fawr. 'Roedd cael llestri newydd i'r Ganolfan yn rhan o'r gwariant. Ann, Cath, Eirlys a Iorwen yn darparu'r llestri i'w defnyddio

Llansannan branch of Merched y Wawr have also been successful with their bid for funding from the Big Lottery Fund. New crockery for the Centre has been bought with some of the money.
Ann, Cath, Eirlys and Iorwen preparing the crockery for use.

/image/upload/eifion/Pwyllgor_y_Ganolfan_Chwefror_2012.JPG

Pwyllgor Blynyddol Cyffredinol y Ganolfan yn y cyfarfod i Nos Fawrth y 29ain o Chwefror 2012.
The Annual General Meeting of the Ganolfan Committee on Wednesday 29th February 2012.

/image/upload/eifion/Gyrfa_Chwist_y_Ganolfan.jpg

Gyrfa Chwist i godi arian i'r Ganolfan Nos Sadwrn 25ain o Chwefror 2012

Whist drive for Ganolfan fund raising on Saturday 25th February 2012

/image/upload/eifion/Eisteddfod_yr_Urdd_2012_2.jpg

Yr Urdd Dathlu 90 mlynedd o fodolaeth yn 2012
The Urdd celabrating 90 years of existance in 2012

/image/upload/eifion/Cor_YBA_2.jpg

Eisteddfod Cylch Bro Aled (Yr Urdd) Dydd Sadwrn 3ydd o Fawrth 2012. Un o bartion unsain Ysgol Bro Aled yn ystod yr arbrofion.

(The Urdd) Bro Aled Area Eisteddfod Saturday 3rd March 2012. One of the Bro Aled School unison voice parties during the preliminaries.

Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre Statistics: 0 click throughs, 3818 views since start of 2019

Canolfan Addysg Bro Aled.jpgCanolfan Addysg Bro Aled Education Centre

Swyddogion 2017 / 2018 / Officials 2017 / 2018
Cadeirydd / Chairman Merfyn Hughes
Trysorydd / Treasurer Glenys Williams 01745870397
Llywydd / Sheila Dafis
Gofalwr / Caretaker Eifiona Roberts
Warden Eifion Jones 01745870656
Dathlu 50 Mlynedd Canolfan Addysg Bro Aled / Celebrating 50 years of the Bro Aled Education Centre
website link

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 26 click throughs, 97182 views since start of 2019