Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
RHYBUDD O DDIWEDD YR ARCHWILIAD A’R HAWL I
ARCHWILIO’R FFURFLEN FLYNYDDOL
FFURFLEN FLYNYDDOL AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 Mawrth 2015
Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru ) 2004
Rheoliadau cyfrifon ac Archwilio 2005 (OS 2005/368)
1. Mae’r archwiliad o gyfrifon y Cyngor am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 wedi ei gorffen.
2. Mae’r ffurflen flynyddol yn barod i’w archwilio gan unrhyw etholwr llywodraeth leol o ardal y Cyngor ar gais i Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA. 01745870744, rhwng 9.00 yb a 6.00yh ar Llun i Gwener (dim gwyliau banc), pan gaiff unrhyw etholwr leol wneud copïau o’r ffurflen flynyddol
3. Bydd copïau o’r datganiad cyfrifon yn barod i unrhyw etholwr llywodraeth leol ad daliad o £0.25 am bob copi o’r ffurflen flynyddol
Emrys Williams Clerc
Dyddiad 21/10/2105.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT AND RIGHT TO
INSPECT THE ANNUAL RETURN
ANNUAL RETURN FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015

Public Audit (Wales) Act 2004
The Accounts and Audit (Wales) Regulations 2005 (WSI 2005/368
1. The audit of accounts for the Council for the year ended 31 march 2015 has been concluded
2. The annual return is available for inspection by any local government elector for the area of the Council on application to Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA 01745870744 between 9.0 am and 6.0 pm on Mondays to Fridays (excluding public holidays) when any local government elector may make copies of the annual return.
3. Copies of the statement of accounts will be provided to any local government elector on payment of £0.25 for each copy of the annual return
Emrys Williams Clerk
Date 21/10/2015

/image/upload/eifion/Sedd_wag_y_Cyngor_001.jpg

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council
Rhybudd Cyhoeddus Sedd Wag-Swydd Cynghorydd
Public Notice Casual Vacancy-Office of Councillor
Ward Bylchau Ward

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 1539 views since start of 2015

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 16 click throughs, 22220 views since start of 2015