Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hysbysebion Lleol Local Notices

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
Gwahoddir ceisiadau am waith torri glaswellt yn
y Fynwent Newydd Llansannan a gwaith cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus y plwyf ar gyfer y cyfnod o’r ddwy flynedd yn dechrau ar 01/04/2017 hyd at 31/03/2019
Manylion ychwanegol gan glerc y Cyngor
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych.LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. e-bost: Click to email
DYDDIAD CAU,DYDD MAWRTH 7fed 2017.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Tenders are invited for the mowing of the Public Cemetery in Llansannan and the maintenance of the parish’s public footpaths for the period of two years
beginning on the 01/04/2017 until 31/03/2019.
Further information from the Community Council clerk
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Denbigh. LL16 5DA
Tel: 01745870744. e-mail: Click to email
CLOSING DATE TUESDAY 7th MARCH 2017

CANOLFAN ADDYSG BRO ALED

Hyfforddiant mewn defnyddio Diffibriliwr a sgiliau achub bywyd eraill.
Training in using a Defibrillator and other life saving skills.

Nos Fawrth yr 28ain o Chwefror 2017 am 7.30yh
Tuesday 28th February 2017 at 7.30pm

Hyfforddwyr: Ymatebwyr 1af Uwchaled
Trainers: Uwchaled 1st Responders

£1.00 yr un / £1.00 each

Croeso i bawb / A welcome to everyone

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Eifion ar 870656
For more information, contact Eifion on 870656

EGLWYS SANT THOMAS BYLCHAU
ST THOMAS’ CHURCH BYLCHAU
Cyfarfod o’r Cyngor Eglwys Plwyfol ar Fawrth y 25ain 2017 am 11.00yb
Meeting of the Parochial Church Council, on March 25th 2017 at 11.00am
Yn agored i bawb / Open to all

Hysbysebion Lleol Local Notices Statistics: 0 click throughs, 525 views since start of 2017

Arwydd Llansannan.JPGHysbysebion Lleol Local Notices

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 6 click throughs, 9562 views since start of 2017