Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Twrnament Snwcer / Snooker Tournament

Dyfan wrth y bwrdd / Dyfan at the table

/image/upload/eifion/tWRNAMENT_sMWCER_001_2.jpg

Dechreodd y cystadlu Nos Lun yt 16eg o Fai 2011 ac ’roedd 24 o chwaraewyr wedi cofrestru i gymryd rhan yn y twrnament ac yn chwarae fel dyblau. Noddwyd yn hael gan Chwaraeon Conwy gyda grant o £150.00 er cael gwobrau, a chyhoeddusrwydd i’r digwyddiad.

The competition started Monday evening the 16th May 2011 with 24 players registered to participate in the tourmament and playing as doubles. The event was generously sponsered by Sports Conwy who granted £150.00 for prizes and advertising.

/image/upload/eifion/tWRNAMENT_sMWCER_002_2.jpg

Osian yn ystyried y cam nesaf / Osian considering his options.

Erbyn y rownd olaf o gystadlu am y pencampwriaeth ar nos Fawrth y 31ain o Fai dim ond 4 o chwaraewyr oedd ar ol, sef Daniel ac Osian yn chwarae yn erbyn Dyfan a Craig. Yr ennillwyr oedd Daniel ac Osian ac fe gawson wobr o £25.00 yr un. Cafodd y collwyr £15.00 yr un gyda £5.00 ychwanegol yn mynd am y “break” uchaf (21) i Daniel

By the final roud of the competition on Tuesday evening the 31st May only 4 competitors wer left being, Daniel and Osian playing against Dyfan and Craig. The winners were Daniel and Osian each receiving £25.00. The runners up received £15.00 each with an additional £5.00 going to Daniel for the "highiest break" of 21.

/image/upload/eifion/tWRNAMENT_sMWCER_003_3.jpg

Daniel ar fin cymryd ei dro wrth y bwrdd. / Daniel about to take a shot at the table

Diolch i Robert D Owen am wneud trefniadau ar gyfer y Twrnament ac i Chwaraeon Conwy am ei grant. Gobeithiwn y bydd hyn yn digwydd yn flynyddol o hyn ymlaen.

A sincere thanks to Robert D Owen for making all the arrangements and to Sports Conwy for their financial grant. We hope that this will become an annual event from now on.

Twrnament Snwcer / Snooker Tournament Statistics: 0 click throughs, 324 views since start of 2024

snwcer.jpgTwrnament Snwcer / Snooker Tournament

Clwb Snwcer Llansannan Snooker Club

Enillwyr y Twrnament / Winners of the Tournament
Or chwith i'r dde / From left to right
Osian a Daniel, (1af / 1st) Eifion (Ysrifennydd / Secretary) Dyfan a Craig (2il / 2nd)

Mae'r Clwb yn defnyddio'r Ddarllenfa lle mae dau fwrdd snwcer llawn maint. Gellir chwarae arnynt unrhyw amser o'r dydd, neu nos, unwaith eich bod wedi ymaelodi yn y Clwb. Ar hyn o bryd £10.00 yw'r gost am flwyddyn i oedolion gyda £2.00 i blant o dan 16 mlwydd oed. Er cael mynedfa i'r 'stafell, mae angen prynnu agoriad a mae hyn yn £3.00.
Yn ystod misoedd y gaeaf cynhelir Cystadleuthau Cyngrair y Gadlas lle mae timau, dyblau ac unigolion yn chwarae. Eleni 'roedd y timau fel a ganlyn: Llan A, B, C,a D, Llangernyw, Llanfairtalhaiarn, Betws yn Rhos, Dinbych AC, a Llan a Bryn. Ar ddiwedd y tymor pan mae'r gemau i gyd wedi ei chwarae a'r enillwyr wedi ei cadarnhau, cynhelir noson gymdeithasol mewm gwesty neu dafarn leol er dosbarthu'r tlysau. Eleni cynhaliwyd hyn yn Yr Hen Hydd, Llangernyw.
The Club use the Darllenfa where there are two full sized snooker tables.These may be played on at any time of the day or night once the membership fee has been paid. Presently this is £10.00 per annum for adults with children under 16 paying £2.00. In addition, in order to gain access into the building a personal key is available for a further £3.00 During the winter months, the Gadlas Snooker League Competitions are held, where teams, doubles and individuals play. This year the teams were as follows: Llan A, B, C,a D, Llangernyw, Llanfairtalhaiarn, Betws yn Rhos, Dinbych AC, a Llan a Bryn. Following the end of the season when all the matches have been played and winners confirmed, a social prize giving event is held at a local hotel or pub for presenting the trophies. This event was held at the Old Stag Llangernyw this year.

Manylion cyswllt am ragor o wybodaeth
Eifion Jones 01745870656 neu Robert Owen ar 01745720480
For further information contact Eifion Jones 01745870656 or Robert Owen on 01745720480.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47651 views since start of 2024