Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Nadolig 2020 / Christmas 2020

Eleni, lleolwyd coeden Nadolig y pentref tu allan i'r Feddygfa ac mae wedi ei addurno gan drigolion lleol. Daw y trydan i'r goleuadau o'r Feddygfa trwy garedigrwydd Meddygfa Bronyffynnon, Dinbych. The village Christmas tree this year is located outside the surgery and was decorated by local residents. The electrical supply for the lights comes through the kindness of the Bronyfynnon Surgery, Denbigh

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn gyda'r pandemig yn amharu ar fywydau pawb. Dyna pam gwnaed ymdrech arbennig efo addurno'r pentref efo addurniadau efo golygfeydd fel cardiau Nadolig a symud lleoliad y goeden Nadolig er ceisio codi calonnau y trigolion yn ystod yr amser yma.
This year has been different to previous years with the pandemic affecting everyone. That is why a special effort was made to decorate the village with scenes like out of Christmas cards and to move the position of the Christmas tree as an effort to raise the spirits of the local residents during this period.

/image/upload/eifion/Coeden_Nadolig_EFO_GOLAU_1.JPG

Y goeden wedi ei goleuo
The tree with lights working.

/image/upload/eifion/bERWYN_A_gERALLT.JPG

Berwyn Evans yn sgwrsio efo Gerallt Pennant o raglen Heno S4C. Mae Berwyn wedi dylunio 24 o addurniaddau Nadolig hardd iawn ac maent wedi ei gosod ar oleuadau stryd o amgylch y pentref
Berwyn Evans in conversation with Gerallt Pennant from S4C Heno programme. Berwyn has designed 24 pretty Christmas decorations and these have been positioned on lamp posts throughout the village.

/image/upload/eifion/Goleuadau_Nadolig_YBA_1.JPG

Dwy goeden wedi goleuo ar dir Ysgol Bro Aled
Two illuminated trees on Ysgol Bro Aled grounds.

/image/upload/eifion/Addurnad_Nadolig_blwch_postio.JPG

Addurniad efo golygfa Nadoligaidd o blant yn sefyll o amgylch blwch post cyn postio llythyrau i Sion Corn.
A decoration with a Christmas scene o children standing around a post box prior to posting letters to Father Christmas.

/image/upload/eifion/Addurnad_ffermio.JPG

Golygfa amaethyddol
An argicultural scene.

Nadolig 2020 / Christmas 2020 Statistics: 0 click throughs, 280 views since start of 2024

tEULUOEDD GR Y GOEDEN.JPGNadolig 2020 / Christmas 2020

Aelodau o deuleuoedd lleol yn edmygu eu gwaith addurno'r goeden.
Members of local families admiring their tree decorating efforts

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47652 views since start of 2024