Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Mis Mai 2022-Cofnodion May 2022 Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 11eg FIS MAI, 2022 AM 7-30yh
Presennol: Cyng: Meurig Davies (Cadeirydd) Delyth Williams, Philip Wright, Elwyn Jones a Berwyn Evans, Aelodau o’r Cyhoedd: Emrys Williams (Clerc)

1. Ymddiheuriadau: Cyng: Trefor Roberts,Bethan Jones, Emrys Owen a’r Cynghorydd Sirol Trystan Lewis.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol. Cynghorydd Delyth Williams,Cyllid, 7.4

3. Cadarnhau cofnodion. Cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 09/02/2022 PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 09/02/2022 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion. 4.1 Arhosfa Bws Singrug: Y clerc i gysylltu gyda R E Edwards
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Estynodd y Cadeirydd longyfarchiadau’r Cyngor i’r Cadeirydd Sirol Trystan Lewis ar ei lwyddiant yn yr etholiad a gynhaliwyd yn ddiweddar. Yn ogystal, diolchodd i’r cyn-Gynghorydd Sirol Sue Lloyd-Williams am ei gwasanaeth i’r ward ar hyd y blynyddoedd diwethaf. Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Ni dderbyniwyd sylwadau. Adfer y Rheolau Sefydlog
.
7. Cyllid. Balans Banc, 29/04/2022. Cyfrif y Dreth,..£17,119.39
Cyfrif HG Owen…£14,006.00. Cyfanswm, £31,125.39
Taliadau. 7.1 10/04. Costau Bank Charges (Cyfrif y Dreth /Community Council Accounts) to 19/03 / £12.00 7.2 10/04 Costau Bank Charges ( Cyfri HG Owen Accounts) to 19/03 .£8.00 7.3 13/04. Eglwys Sant Sannan Church, Siec Rhif 200567 £420.00
7.4 19/04 TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost/Post Office..£238.33 7.5 25/04 Emrys Williams Costau’r Clerc 01/01/22 – 31/03/22. 200574 £81.49 7.6 25/04 Emrys Williams, Cyflog Clerc.01/01/22 - 31/03/22. £480.80 + £480.60 x 2 20057..£1,442.00
Taliadau a gymeradwywyd. 7.7 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the Community. 200575 £197.88 7.8 Hamilton Security Systems LTD. 200576…£138.00 7.9 Zurich Municipal. Yswiriant / Insurance. Renewal date 01/06/22 200577 £912.00

Derbyniadau / Receipts: 7.10 08/04 CBS Conwy CBC. Ad-daliad Llwybrau / Footpaths.( £209.30 + £456 £665.52 7.11 23/03 AL Shamas (NW) Llansannan P / O (01/10/2020 – 31/03/2021) £420.00
7.12 19/04 CBS Conwy CBC. Praesept £6,667.00 7.13 25/04 RW Roberts, Ymgymerwyr / Funeral Directors. £400.00
Taliadau,01/04/22 – 31/04/22….£2,193.82. Derbyniadau / Receipts, 01/04/22-30/04/22…..£8,152.52
Swm Priodol o dan Adran 137, 2022/23 - £8.82 per elector (721+318=1039=£9,163.98)

8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 25/03/2022 Cyfeirnod / Reference:0/49513 Ymgeisydd / Applicant: Messrs T Lloyd Griffith & Partners Dwyrain / Easting: Gogledd / Northing: Cynllun: Amrywio amodau rhif 4 (Deunyddiau) 5 (Tirlunio Meddal) a 9 (Draenio) o ganiatad cynllunio 0/45186 (Adeiliadu annedd ar gyfer menter wledig amaethyddol) er mwyn cymeradwyo amodau cyn cychwyn Gwaith adeiliadu./ Variation of condition nos 4 (Materials) 5 (Soft Landscaping) & 9 (Drainage) of planning approval 0/45186 (Construction of agricultural rural enterprise dwelling) to allow for approval of pre commencement conditions post build. Safle / Location:Tan Tryfan, Bryn Rhyd Yr Arian, Llansannan, Conwy, LL16 5NL Sylwadau / Representations 15/04/2022
8.2 03/05/2022 Cyfeirnod / Reference:0/49621 Ymgeisydd / Applicant: Mr David Hadnum. Dwyrain / Easting: Gogledd / Northing: Datblygiad: Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer estyniad arfaethedig i annedd./ Development: Certificateof Lawfulness for proposed extension to dwelling.Safle / Location: Awel Y Grug, Old Llansannan Road, Llansannan, Conwy, LL16 5NB Sylwadau / Representations 15/04/2022

9. Gohebiaeth 9.1 20/04 Menter Bro Aled, Cydnabyddiaeth yn diolch am grant gan y Cyngor tuag at gostau adnewyddu toiledau cyhoeddus yn Llansannan. 9.2 20/04 Huw Rawson: Dau lain tir wrth fynedfa i Maes Aled, Llansannan.

10. Ceisiadau am Grantiau. 10.1 30/04 Meinir Jones, Groes. Cais am gefnogaeth ariannol tuag at brynu blodau, compost ayb i harddu pentref Groes. Penderfynwyd cefnogi.

11. Unrhyw fater arall. 11.1 Cyfeiriodd Y Cynghorydd Elwyn Jones at y gwasanaeth torri glaswellt gan CBS Conwy yn Y Groes. Dywedodd fod y toriad ddim yn cael ei godi ac yn cael ei adael i bydru ar y wyneb, ac yn raddol droi’n llaid gwyrdd. PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda CBS Conwy.
12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc. 12.1 Gwaith Atal Llifogydd Llansannan. Mynegwyd pryder gan y Cyng Delyth Williams ynglyn a problemau trafnidiaeth a all ddatblygu pan fydd Ffordd Gogor yn cael ei chau yn nes ymlaen yn y flwyddyn. Penderfynwyd; Clerc i gysylltu gyda ERF a MWT Public Liaison, I wneud cais ar gyfer ‘ System un ffordd ar gyfer Allt Aled Hill a ffordd Rhyd Eidion Fawr
12.2 System CCTV yn Llansannan: Trafodwyd fod o bosib angen mwy nag un person i fod ag rhwyddineb i’r gwasanaeth. 12.3 Trafodwyd yr angen i annog aelodau ieuanc o’r Etholaeth i fod yn Gynghorwyr Cymuned.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol.

14 Materion CBS Conwy. 14.1 Datganodd y clerc fod hysbysebion ar yr hysbysfyrdd yn Llansannan, Groes a Bylchau.

15. Materion Llywodraeth Cymru a San Steffan.

16, Cadarnhau dyddiad Cyfarfod nesaf Y Cyngor Cymuned.

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD MEHEFIN 15ed 2022.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 11th MAY`. AT 7.30pm.
Present: Cllrs: Meurig Davies (Chairman) Delyth Williams, Philip Wright, Elwyn Jones a Berwyn Evans,
Members of the Public: Emrys Williams, Clerk
.
1. Apologies: Cllrs Trefor Roberts, Bethan Jones, Emrys Owen and County Cllr, Trystan Lewis.

2. Declarations of Interest Code of Local Government Conduct. Cllr Delyth Williams, Finance, 7.4

3. Confirm minutes of 09/02/2022 RESOLVED: Minutes on the 09/02/2022 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes. 4.1 Singrug Bus Shelter: Resolved; The clerk to correspond with R E Edwards.

5. County Councillor’s monthly report: The Chairman extended the Council’s congratulations to the County Councillor Trystan Lewis on his success winning the recently held council election. He also thanked Sue Lloyd Williams for all the work she has accomplished on behalf of the ward over the past years and wished her well for the future.
RESOLVED: Suspend Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. No representations were presented. Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts,29/04/2022
Community Council Accounts,£17,119.39. HG Owen Accounts …£14,006.00.
Total, 31,125.39
Payments. . 7.1 10/04. Bank Charges (Community Council Accounts) to 19/03/22 ..£12.00 7.2 10/04 Bank Charges ( HG Owen Accounts) to 19/03/22 …£8.00
7.3 13/04. Eglwys Sant Sannan Church, Cheque no 200567 £420.00
7.4 19/04 Standing order, TT&B Williams, Post Office rent £238.33 7.5 25/04 Emrys Williams, Clerk’s expenses, 01/01/22 – 31/03/22. 200574….£81.49 7.6 25/04 Emrys Williams, Clerk’s salary.01/01/22 - 31/03/22. £480.80 + £480.60 x 2 20057…£1,442.00 Payments approved. 7.7 Arfon Wynne, Work in the Community. 200575 £197.88 7.8 Hamilton Security Systems LTD. 200576 .£138.00 7.9 Zurich Municipal. Insurance. Renewal date 01/06/22 200577 …£912.00
Receipts : 7.10 08/04 CBS Conwy CBC. Ad-daliad Llwybrau / Footpaths.( £209.30 + £456 £665.52 7.11 23/03 AL Shamas (NW) Llansannan P/O (01/10/2020 – 31/03/2021) £420.00 7.12 19/04 CBS Conwy CBC. Precept. £6,667.00 7.13 25/04 RW Roberts, Funeral Directors. .£400.00
Payments,01/04/22 – 31/04/22….£2,193.82. Receipts, 01/04/22-30/04/22…..£8,152.52
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.82. per elector.(Electorate: Llansannan 721 + Groes 318=1039=£8,737.99)

8. Notice of application for Planning Permission 8.1 25/03/2022 Cyfeirnod / Reference:0/49513 Ymgeisydd / Applicant: Messrs T Lloyd Griffith & Partners Dwyrain/Easting: Gogledd / Northing: Cynllun: Amrywio amodau rhif 4 (Deunyddiau) 5 (Tirlunio Meddal) a 9 (Draenio) o ganiatad cynllunio 0/45186 (Adeiliadu annedd ar gyfer menter wledig amaethyddol) er mwyn cymeradwyo amocyn cychwyn Gwaith adeiliadu. / Variation of condition nos 4 (Materials) 5 (Soft Landscaping) & 9 (Drainage) of planning approval 0/45186 (Construction of agricultural rural enterprise dwelling) to allow for approval of pre commencement conditions post build. Safle / Location:Tan Tryfan, Bryn Rhyd Yr Arian, Llansannan, Conwy, LL16 5NL Representations 15/04/2022 .
8.2 03/05/2022 Cyfeirnod / Reference:0/49621 Ymgeisydd / Applicant: Mr David Hadnum. Dwyrain/ Easting: Gogledd / Northing: Datblygiad: Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer estyniad arfaethedig i annedd./ Development: Certificateof Lawfulness for proposed extension to dwelling.Safle / Location: Awel Y Grug, Old Llansannan Road, Llansannan, Conwy, LL16 5NB Sylwadau / Representations 15/04/2022

9. Correspondence. 9.1 20/04 Menter Bro Aled, Acknowledgement, thanking for the grant the Council donated towards the costs incurred renovating the public toilets at Llansannan. 9.2 20/04 Huw Rawson: Two plots either side to the entrance to Maes Aled, Llansannan.

10. Applications for Grants 10.1 30/04 Meinir Jones, Groes. Request for financial support to buy compost and plants etc to adorn the village green at Groes. Resolved: To give a donation.

11 Any other matter. 11.1 Cllr Elwyn Jones referred to the grass-cutting service carried out on the village green at Groes by CBC Conwy. He stated the cuttings are not gathered but left to rot on the green. Resolved: To correspond with Conwy CBC.

12. Any issues presented to the clerk. 12.1 Llansannan Flood Alleviation Scheme: Cllr Delyth Williams voiced concern regarding traffic problems that may evolve when Ffordd Gogor will be closed later on in the year. Resolved: To correspond with ERF and MWT Public Liaison, to request a temporary one-way system for Aled Hill and Rhyd Eidion Fawr road.
12.2 System CCTV at Llansannan: A discussion was held regarding the possibility of allowing access to more than one person to the system.
12.3 A discussion was held regarding the need to encourage members of the younger generation from within the electorate to become Community Councillors.

13. Internal and External Audit Matters.

14 Conwy CBC Matters
14.1 Clerk stated that co-option notices are posted on the noticeboards at Llansannan, Groes and Bylchau.

15. Welsh Goverment and UK Parliament matters.

16. Confirm date of next Council

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT JUNE 15th 2022 COUNCIL MEETING.

Mis Mai 2022-Cofnodion May 2022 Minutes Statistics: 0 click throughs, 40 views since start of 2022

Mis Mai 2022-Cofnodion May 2022 Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022