Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Mehefin / June 2022 Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN, NOS FERCHER 15fed MEHEFIN.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED, WEDNESDAY THE 15th JUNE, 2022 at 7.30pm
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 11/05/2022 / Confirm minutes of 11/05/2022 Council meeting.
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd.
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid/Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 31/05/2022 Cyfrif y Dreth/Community Council Accounts……….
£16,181.85
Cyfrif HG Owen Accounts……….£13,998.00 Cyfanswm / Total £30,179.85
Taliadau/Payments 200570£212.00 7.1 03/05 Aelodaeth un Llais Cymru / One Voice Wales Membership, 2022 –2023. 200570 £212.00
7.2 05/05 Debyd Uniongyrchol /DD.British Gas Business,Trydan / Electricity Post Office 76.97
7.3 06/05 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned 200571 £251.16
7.4 11/05 Costau Bank Charges ( Cyfrif HG Owen Accounts) to 19/03/22 £8.00 7.5 11/05 Costau Bank Charges (Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts) to 19/04/22 £12.00
7.6 16/05 TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent £238.33
7.7 17/05 H M R C. Cyfnod diweddu / Period ending, 05/04/22 200573 £149.20 7.8 27/05 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned 200575 £197.88
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed.
7.9 13/05 Cyfieithu Cymunedol,/ Community Translation, Cyfarfod, Ebrill 13eg £66.88
7.10 16/05 Meinir H Jones, Groes. Blodau, Compost ayb £104.24
7.11 27/05 R I Edwards. Tynnu 2 Bus Stop. + 1 Bus Stop newydd, Groesffordd Pwll Mawr £1,482.00
7.12 31/05 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the Community. £339.88
7.13 31/05Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the Community. £399.60

Derbyniadau/Receipts: 7.14 27/05 R W Roberts, Ymgymerwyr / Funeral Directors …..£200.00
Taliadau / Payments,01/04/22 – 31/04/22…. Derbyniadau / Receipts, 01/04/22 – 30/04/22

Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2022/23 - £8.82 per elector.( 721+318=1039=£9,163.98)

8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.
8.1 27/05/2022 Cyfeirnod / Reference:0/49697 Ymgeisydd / Applicant: Will Pitts Dwyrain / Easting:296984 Gogledd/ Northing: 362386 Cynllun:Estyniad deulawr i’r ochr ac estyniad un llawr i’r cefn. Proposal: Two storey side extension and single storey rear extention. Safle / Location: Plas Plas Panton, Bylchau, Llansannan, LL16 5LT Sylwadau / Representations17/06/2022
8.2 01/06/2022 Cyfeirnod / Reference:0/49715 Ymgeisydd/Applicant: Will Pitts Dwyrain/ Easting:296984 Gogledd / Northing: 362386 Cynllun: Tystysgrif cyfreithlondeb ar gyfer gosod cartref symudol i’w ddefnyddio’n ychwanegol at y brif annedd. / Proposal: Certificate of lawfulness for the proposed siting of a mobile home for use ancillary to the main dwelling. Safle / Location:Plas Plas Panton,Bylchau, Llansannan, LL16 5LT Sylwadau / Representations, 22/06/2022

9. Gohebiaeth / Correspondence. .
10. Ceisiadau am Grantiau / Applications for Grants
10.1 Bethan Williams Bylchau. Ail-osod Defibrillator yn Clwt / Replacement of Defibrillator in Clwt. £250.00 - £300.00
10.2 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled. Taliad Yswiriant £1105.05

11.Unrhyw fater arall / Any other matter.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit.
13.1 Cymeradwyo y datganiadau cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol,
Confirm and approve the accounting statements and the Annual Governance Statement.

14 Materion CBS Conwy CBC Matters
.
15. Materion Llywodraeth Cymru a San Steffan / Welsh Goverment and UK Parliament matters.

16, Cadarnhau dyddiad Cyfarfod nesaf Y Cyngor Cymuned,confirm date of next council meeting 13/07/2022

Mehefin / June 2022 Agenda Statistics: 0 click throughs, 48 views since start of 2022

Mehefin / June 2022 Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022