Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwobrau Cymunedol Goreuon Conwy 2012 / Pride of Conwy Community Awards 2012

Gwobrau Cymunedol Goreuon Conwy 2012

Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yr ail Wobrau Cymunedol Goreuon Conwy i gydnabod gwaith a phrosiectau yng Nghonwy sydd er lles y Gymuned.
Enwebwyd mwy na 50 o unigolion a grwpiau am y Gwobrau, oedd yn gyfanswm o gannoedd o bobl. Dathlodd yr enillwyr a'r unigolion eraill oedd ar y rhestr fer mewn seremoni yn Venue Cymru ar 16 Mawrth 2012.
Yr enillwyr oedd
Balchder Bro (Noddir gan Gartrefi Conwy) - Staff, rhieni a disgyblion Ysgol Nant y Coed yng Nghyffordd Llandudno am eu cyfraniad i ddatblygu Caeau Chwarae Cae Derw.
Yn agos i'r brig:
• Cyfeillion Tir Parc Abergele am eu cyfraniad i gynnal Pentre Mawr a Pharc Gele.
• Cymdeithas Glyn ym Mae Colwyn ar gyfer cystadleuaeth Glyn yn ei Blodau.
Y Weithgaredd Ddiwylliannol Orau (Noddir gan Goleg Llandrillo Cymru) - Cwmni Drama Llannefydd ar gyfer eu Pantomeim Cymraeg blynyddol.
Yn agos i'r brig:
• Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi flynyddol ym Mae Colwyn.
• Amgueddfa Llandudno ar gyfer eu harddangosfeydd Blodwen a Rhufeiniaid diweddar.
Adfywio Cymunedol (Noddir gan Supertemps) - Crest Co-operative am eu mentrau cymdeithasol parhaus yn Sir Conwy.
Yn agos i'r brig:
• Rhaglen Addysg Vi-Ability am eu prosiectau cymunedol sy'n canolbwyntio ar bêl-droed.
• Clwb Ceir Gogledd Cymru am eu Rali Cambrian blynyddol a'u hymglymiad yn Rali Cymru GB.
Digwyddiad Cymunedol (Noddir gan Alpine a Chymryd Rhan) - Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno, sy'n 25 oed.
Yn agos i'r brig:
• Betws Ymlaen am eu Digwyddiad Nadolig diweddar ym Metws-y-coed.
• Sioe Amaethyddol Uwchaled, sy'n 100 oed.
Hyrwyddwr Cymunedol (Noddir gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, aelod o Grŵp Tai Pennaf) - Gareth Williams o Lysfaen am ei gyfraniad gwirfoddol i Ysgol Cynfran.
Yn agos i'r brig:
• Vicky Downey am ei chyfraniad i gymuned Bae Cinmel.
• Humphrey Hughes am ei gyfraniad i ddatblygu Clwb Rygbi Nant Conwy.
• Sharon Bateman am ddechrau'r Smiles Club.
Prosiect Cymunedol Arloesol Gorau (Noddir gan Gonwy Cynhaliol) - Grŵp Cefnogi Cyfoedion Bwydo o'r Fron Conwy am ddechrau grŵp cefnogi bwydo o'r fron gwirfoddol cyntaf Gogledd Cymru
Yn agos i'r brig:
• FareShare Gogledd Cymru am eu prosiect lliniaru tlodi bwyd.
• Menter Bro Aled am brosiectau fel diogelu eu toiledau cyhoeddus a chyflwyno Ystafell TG cymunedol.
Lotment Wedi'i Chynnal Orau (Noddir gan Randstad) - Llain 19, Lotment Tywyn
Yn agos i'r brig:
• Llain 6, Ty Newydd, Bae Colwyn
• Llain 4, St David's, Penmaenmawr

Pride of Conwy Community Awards 2012

Conwy County Borough Council hosted its second Pride of Conwy Community Awards to recognise the work and projects in Conwy that benefit the Community.
More than 50 individuals and groups, together totalling hundreds of people, were nominated for the Awards. Winners and finalists celebrated at a ceremony at Venue Cymru on 16 March 2012.
The winners were:
Pride of Place (Sponsored by Cartrefi Conwy) - The staff, parents and pupils of Ysgol Nant Y Coed in Llandudno Junction for their contribution to the development of Cae Derw Playing Fields.
Runners up:
• The Friends of Abergele Parklands for their contribution to the upkeep of Pentre Mawr and Gele Park.
• Glyn Association in Colwyn Bay for the resident Glyn in Bloom competition.
Cultural Activity (Sponsored by Coleg Llandrillo Cymru)- Llannefydd Drama Company for their annual Welsh Pantomime
• The annual St. David's Day Parade in Colwyn Bay.
• Llandudno Museum for their recent Blodwen and Roman Exhibits.
Community Regeneration (Sponsored by Supertemps) - Crest Co-operative for their continued social enterprises in Conwy County.
Runners up:
• Vi-Ability Educational Programme for their football focussed community projects.
• The North Wales Car Club for their annual Cambrian Rally and their involvement in Wales Rally GB.
Community Event (Sponsored by Alpine and Cymryd Rhan) - The 25 year old, annual Llandudno Victorian Extravaganza.
Runners up:
• Betws Ymlaen for their recent Christmas Event in Betws-Y-Coed.
• The 100 year old, annual Uwchaled Agricultural Show.
Community Champion (Sponsored by Clwyd Alyn Housing Association, a member of the Pennaf Housing Group) - Gareth Williams from Llysfaen for his voluntary contribution to Ysgol Cynfran.
Runners up:
• Vicky Downey for her contribution to the community of Kinmel Bay.
• Humphrey Hughes for his contribution to the development of Clwb Rygbi Nant Conwy.
• Sharon Bateman for her initiation of the Smile's Club.
Innovative Community Project (Sponsored by Conwy Cynhaliol) - Conwy Breastfeeding Peer Support Group for the initiation of North Wales' first voluntary breastfeeding support group.
Runners up:
• FareShare North Wales for their food poverty alleviation project.
• Menter Bro Aled for projects such as proactively safeguarding their public toilet facilities and introducing a community IT Suite.
Best Kept Allotment (Sponsored by Randstad) - Plot 19 Towyn Allotment
Runners up:
• Plot 6, Ty Newydd, Colwyn Bay
• Plot 4, St David's, Penmaenmawr

Gwobrau Cymunedol Goreuon Conwy 2012 / Pride of Conwy Community Awards 2012 Statistics: 0 click throughs, 318 views since start of 2017

Cinio Llandudno-Menter Bro Aled.jpgGwobrau Cymunedol Goreuon Conwy 2012 / Pride of Conwy Community Awards 2012

Aelodau o Fenter Bro Aled yn Venue Cymru yn ystod noson Gwobrau Cymunedol Goreuon Conwy 2012
Members of Menter Bro Aled at Venue Cymru during the Pride of Conwy Community Awards 2012

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 37646 views since start of 2017