Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Fflat Y Ddarllenfa / The Darllenfa Flat

Dechreuwyd ar y gwaith o addasu y llawr 1af i fflat dwy lofft, ar y 26ain o Fehefin 2017 pan wnaed arolwg asbestos yn yr adeilad. Bu raid peidio a denyddio y 'stafell snwcer tra roedd y gwaith ar y gweill oherwydd tynnu y grisiau ac adeiladu toiled yn y Neuadd. Yn y cyfamser, bu raid mynd allan i dendro dwy waith oherwydd yr amser oedd yn mynd heibio oherwydd anawsterau efo'r Comisiwn Elusennau. Techbuild o Llysfaen a benodwyd i wneud y gwaith. Cododd pethau anweledig fel gorfod gosod "sprinklers" yn y fflat efo tanc allanol i ddarparu dwr iddynt. Creodd hyn amser ychwanegol i'r brosiect. Gosodwyd y fflat ar y 31ain o Awst i berson lleol am rent fforddiadwy. Rheolir yr anedd ar ran y Ddarllenfa gan Asiantaeth Gosod Tai HAWS. Work began on the conversion of the 1st floor into a two bedroom flat on the 26th June 2017 when an asbestos inspection was carried out. The Snooker Hall was closed during the duration of the conversion work as the staircase needed removing and a new wc/washroom built within the Hall. Due to delays in starting, the work was re-tendered twice. Techbuild from Llysfaen were appointed for undertaking the work. Unexpected issues arose which extended the life of the project, such as having to include sprinklers and fitting an external water storage tank for it's water supply. The flat was let to a local person for an affordable rent on the 31st August 2018. This is managed on behalf of Y Ddarllenfa by the HAWS House Letting Agency.

/image/upload/eifion/Y_Ddarllenfa_Chris_Jackie.JPG

Cafwyd diwrnod agored ar Ddydd Iau y 19eg o Orffennaf er gadael i drigolion yr ardael gael golwg ar y safle. Dyma ddau a ddaeth, Chris & Jackie Reevell.
An open day was held on the 19th July for local residents to view the premises. Here are two that came, Chris & Jackie Reevell.

Fflat Y Ddarllenfa / The Darllenfa Flat Statistics: 0 click throughs, 345 views since start of 2024

Peirianydd profi swn.JPGFflat Y Ddarllenfa / The Darllenfa Flat

Dechreuwyd ar 25ain o Dachwedd 2010 pan dderbyniwyd y llawr 1af o adeilad Y Ddarllenfa i fod yn annedd o dan gynllun Cyngor Sir Conwy i greu cartrefi mewn adeiladau gwag.
Dyma y tro cyntaf i Sir Conwy benderfynu i'r fath gynllun a oedd yn ymwneud ac adeilad a reolir gan Ymddiriedolwyr a sydd hefyd yn Elusen. Yr olaf a achosodd y mwyafrif o broblemau efo dechrau ar y gwaith. Nid oeddent yn fodlon ar i'r Ymddiriedolwyr ddiweddaru y ddogfen rheoli gwreiddiol a oedd yn dyddio o 1932. Felly, yn dilyn amser maith o gyfathrebu trwy'r we (nid oedd yn bosib cael gair efo unrhyw swyddog o'r Comisiwn Elusennau) cafwyd gwybodaeth a caniatad i: 1. Newid defnydd o ran o'r adeilad. 2. Gwneud benthyciad ariannol a 3. Derbyn incwm fel rhent yn y dyfodol.

This came about when the 1st floor of Y Darllenfa building was accepted into the Conwy Council Empty Homes Scheme on the 25th November 2010.
This is the first time that the Local Authority has dealt with a building owned by Trustees and also a Charity. It was dealing with the latter that created most problems. They were unwilling for the Trustees to update the governing document of 1932. All communication was via the internet and we were unable to discuss our issues with an employee of the Commission by any other means. We needed to know if we could undertake the following: 1 Chang the use of the 1st floor, 2. Trustees allowed to borrow money and 3. Receive income in the future by means of rent.

Peirianydd Profi uchelder sain a'i offer yn y 'stafell snwcer
Sound testing engineer with his equipment in the snooker hall.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54505 views since start of 2024