Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Diffibriliwr Cymunedol / Community Difibrillator

Cafwyd hyfforddiant er defnyddio'r diffibriliwr Nos Fawrth y 28ain o Chwefror yn y Ganolfan gan ddau o Ymatebwyr 1af Uwchaled. Da oedd gweld diddordeb gan nifer dda o drigolion lleol. Training in the use of the defibrillator was arranged for the 28th of February in the Centre and given by two members of the Uwchaled 1st Responder Group. It was nice to see such interest by so many local people.

/image/upload/eifion/Achub_calon_y_Dyffryn.JPG

Achub Calon y Dyffryn yw'r grwp sy'n ceisio cael cymunedau gwledig i osod diffibriliwr yn eu pentrfi / trefi yn Nyffryn Conwy. Nhw sydd hefyd yn cynnig hyfforddiant yn ei defnydd.
Achub Calon y Dyffryn is the group aiming at placing defibrillators for use in rural towns an villages in the Conwy Valley, They also provide the trining in their use.
Dyma sydd ar gael yn bresennol / Available to date
Mynediad pedwar awr ar hugain / 24 hour access

Gorsaf Dan Llanrwst / Llanrwst Fire Station
Clwb Rygbi Nant Conwy Rugby Club
Canolfan Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn - Outdoor Centre
Neuadd Bentref Trefriw Village Hall
Meithrinfa Garddio Roualeyn Garden Nurseries
Gorsaf Dan Betws-Y-Coed Fire Station
Eglwys Sant Tudclud / St. Tudclud's Church
Canolfan Gymunedol Shiloh Community Centre
6 Glan Aber Terrace
(Tafarn Penllan) White Horse Inn
Capel yr Anibynnwyr / Indipendent Chapel (in the middle of the Village)
Capel Bethel Chapel
Ysgol Llanddoged
Ciosg Gwybodaeth / Information Kiosk (Former BT Telephone Kiosk)
Siop Spar Dolwyddelan
Gyferbyn a rhif 4 / Opposite no 4
Toiledau Cyhoeuddus Pentrefoelas Public Toilets
Pen y Bont

Gorsaf dan Cerrigydrudion Fire Station
Canolfan Feddygol Uwchaled Medical Practice
Festri Capel Maes yr Odyn Chapel Vestry
Gwesty Princes Arms Hotel
Neuadd Goffa Tal y Bont Memorial Hall
Y Ganolfan
Tafarn Ye Olde Bull Inn
Ysgol Llangwm School
Ysgol Bro Cernyw Llangernyw School
Ysgol Betws Gwerfil Goch School
Hen Ysgol Old School
Swyddfa Post Cynwyd Post Office
Neuadd Aberconwy Hall

Angen cod mynediad / Keycode Required
Ysgol Bro Aled Llansannan School
Meddygfa Betws y Coed GP Surgery
Bwyty Tir a MÔr Restaurant
Church House

Oriau Busnes yn unig / Business Hours Only
Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy Leisure Centre
Gwesty The Eagles Hotel
Pwll Nofio Llanrwst Swimming Pool
Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig Visitor Centre
Meddygfa Gwydir GP Practice
Meddygfa Deintydd My Dentist - Dental Practice
Siop Spar Betws-y-Coed

/image/upload/eifion/Hyfforddiant_1.JPG

Oedolion yn derbyn hyfforddiant gan Tomos
Adults receiving training from Tomos

/image/upload/eifion/Hyfforddiant.JPG

Ieuenctid yr ardal ac aelodau o Glwb Ffermwyr Ieuanc Llansanna dan hyfforddiant Rhydian.
Llansannan Young Farmers' Club receiving tuition from Rhydian

/image/upload/eifion/Hyfforddiant_2.JPG

Ymarfer sgiliau achub bywyd ar "Annie"
Practicing life saving skills on "Annie"

/image/upload/eifion/llun_o_r_grwp_.jpg

Y grwp a'r ddiwedd y noson
The group at the end of the evening

Diffibriliwr Cymunedol / Community Difibrillator Statistics: 0 click throughs, 298 views since start of 2024

Diffibriliwr 1.JPGDiffibriliwr Cymunedol / Community Difibrillator

Mae diffibriliwr wedi ei leoli ar wal allanol Y Ganolfan Addysg Bro Aled ger y drysau mynediad i'r neuadd. Er cael mynediad i'r blwch mae angen cael rhifau gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru trwy ddeialu 999.

A defibrillater is situated on the external wall of the Bro Aled Educational Centre near the entrance doors to the hall. A code is required for opening the box and these are available by phoning the Welsh Ambulance Service on 999

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43382 views since start of 2024