Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Dathlu hanner can mlwyddiant Canolfan Addysg Bro Aled / Celebrating 5o years of the Bro Aled Education Centre

Cynhaliwyd ar Dydd Sadwrn y 15fed o Orffennaf yn y Ganolfan am 2.00yp. Cafwyd arddangosfa o luniau a defnyddiau eraill yn cynnwys ffilm o Archif Scrin a Sain o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a oedd yn cynnwys Sioe Ffasiwn a gynhaliwyd yn y Ganolfan yn ystod hydref 1967 a Chyngherdd Nadolig Ysgol Bro Aled o'r 80au. Yn darparu adloniant oedd disgyblion presennol Ysgol Bro Aled a Mali Elwy a Rhodri Evans. Gweinyddwyd yr ymborth gan aelodau o Ferched y Wawr Llansannan a rhieni Cylch Meithrin Llansannan Am 5.0yp, cafwyd perfformiad dau o'r ddrama gerdd Y Rhyfel Mawr ym Mro Aled a noddwyd gan y Loteri Treftadaeth. 'Roedd y neuadd dan ei sang. The event was held on Saturday 15th July in the Centre at 2.0pm. An exhibition of pictures and other materials, including a film supplied by the Film and Sound Archives of the National Library of Wales, Aberystwyth which showed a Fashion Show held back in 1967. Also shown was a School Christmas Concert from the 80s. Entertainment was provided by a number of present School pupils and Mali Elwy supported by Rhodri Evans. The local Merched y Wawr group provided the refreshment service,assisted by parents of the Nursery School. At 5.00pm presentation no. 2 of the Musical Drama, WW1 in Bro Aled sponsored by the Heritage Lottery, was seen by a capacity audience

linc / link
website link

/image/upload/eifion/Baneri_y_Loteri.JPG

Noddwyd y digwyddiad trwy gynllun "Dewch i ddathlu" y Loteri Genedlaethol a dyma ei banner y tu allan i'r safle
The event was sponsored by "Come and Celebrate" from the National Lottery and here is their bunting outside the site.

/image/upload/eifion/Agoriad_swyddogol_y_Ganolfan.JPG

Lluniau a defnydd o'r Agoriad Swyddogol ym mis Ebrill 1967
Pictures and material from the Official Opening during April 1967

/image/upload/eifion/Arddangosfa_5.JPG

Lluniau o'r gorffennol.
Pictures from the past.

/image/upload/eifion/Arddangosfa_lluniau.JPG

Hanes yr Wyl Gerdd Dant Bro Aled a'r Cylch1976
Reports about the Bro Aled and District Cerdd Dant Festival held here during 1976

/image/upload/eifion/Rhesi_lluniau.JPG

Lluniau o blant yr Ysgol Bro Aled tros y blynyddoedd
Pictures of Bro Aled School pupils over the years

Dathlu hanner can mlwyddiant Canolfan Addysg Bro Aled / Celebrating 5o years of the Bro Aled Education Centre Statistics: 0 click throughs, 326 views since start of 2024

Pwyllgor Dathlu.JPGDathlu hanner can mlwyddiant Canolfan Addysg Bro Aled / Celebrating 5o years of the Bro Aled Education Centre

Aelodau Pwyllgor trefnu y dathliad
Members of the Celebration Committee
Rhes gefn (chwith i'r dde)
Back row (left to right)
Cath Williams, Alwyn Williams, Glenys Roberts, Trebor Roberts, Berwyn Evans.
Rhes flaen (chwith i'r dde)
Front row (left to right)
Jenny Macdonald, Sheila Dafis, Ann Evans, Haf Roberts. Dim yn y llun / not in the picture Eifion Jones

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51053 views since start of 2024