Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyfarfod Blynyddol Cyfredinol Mai 2022 Annual General Meeting May 2022

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. Mob 07876266339. e-bost. > Click to email <

CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR AR NOS FERCHER 11eg o Fai 2022 am 7.30yh
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.
THE COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING WILL BE HELD ON WEDNESDAY 11th MAY 2022 at NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES, at 7.30pm

AGENDA
1. Ymddiheuriadau/Apologies.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater isod/Declaration of interest on any item listed.
3. Penodi Cadeirydd ar gyfer 2022/2023 / Appointment of Chairman for 2022/2023.
Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer 2022/2023 / Appointment of Vice-Chair for 2022/2023
4. Penodi aelodau pwyllgorau o fewn Y Plwyf 2022/2023. Appointment of committee members within the Parish for 2022/2023
4. i) Un Llais Cymru/One Voice Wales.
4.ii) Mynwentydd Y Plwyf/Parish Cemeteries.
4.iii) Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Llansannan Sports Association.
4.iv) Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf/Parish Public Footpaths.
4.v) Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled Governors.
4.vi) Taflen Gwybodaeth Y Plwyf/Parish Information Leaflet.
4.vii) Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre Management Committee.
4.viii) Cyllid/ Finance.
4.ix) Swper Blynyddol Pensiynwyr / Annual Pensioners Dinner.
Cyfethol aelodau o’r Cyhoedd i bwyllgorau o fewn Y Plwyf.
Co-Option of members of the public onto committees in the community.
5. Archwiliad Mewnol: Dyddiad y cyfarfod i gymeradwyo datganiadau cyfrifo ac i gyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r corff llai cyn yr archwiliad. / Date of meeting to approve Annual Return statements by Council before presenting to External Auditor
Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am 2021/2022.
Appointment of Internal Auditor for 2022
/2023 Council Accounts.
6.Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor gynhaliwyd ar-lein ar y 14/04/2021/ Approval of the Council’s previous Annual Meeting’s Minutes which was held 0n-line on the 14/04/2021.
7. Materion yn codi o’r Cofnodion/Matters arising from the Minutes.
8. Cyllid / Finance: Balans Banc/ Statements of Bank Accounts, 31/03/2022 Cyfrif Y Dreth /Community Account £11,160.69 Cyfrif H G Owen Account £14,014.00 Cyfanswm/Total £25,174.69
Taliadau/Payments.
Cymeradwyo taliadau canlynol / To approve following payments.
8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Annual Contribution. £2,500.00
8.2 Yswiriant /Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium £912.30 ( 01/06/2022)
8.3 “Direct Debits” British Gas Business,
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 “Standing Order” TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent: £238.33
9. Unrhyw fater arall / Any other matters.

Cyfarfod Blynyddol Cyfredinol Mai 2022 Annual General Meeting May 2022 Statistics: 0 click throughs, 33 views since start of 2022

Cyfarfod Blynyddol Cyfredinol Mai 2022 Annual General Meeting May 2022

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022