Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Conodion Mis Chwefror 2018 February Minutes

COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 14eg CHWEFROR 2018 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Elwyn Jones, Bethan Jones, Berwyn Evans, Trefor Roberts, Glyn O Roberts, Meurig Davies, Emrys Owen.
Aelodau o’r Cyhoedd: Philip John Coombes, Mike Dafforne, Martyn Harvey, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1. Ymddiheuriadau: Cynghorwyr, Delyth Williams, Gareth Jones, Guto Davies. Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Williams.
2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda:
Cynghorwyr Celfyn Williams, Elwyn Jones: Eitem 9.8 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
Cynghorydd Emrys Owen: Eitem 9.2 Clwb Bowlio Llansannan.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (10/01/18)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 10/01/18 y Cyngor yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion.
4.1 Eitem 5 Adroddiad Y Cyng Sir + Eitem 9.4 Cyng M Davies; Trafnidiaeth trwy Lansannan. Heddlu Gogledd Cymru wedi ymateb ynghyd ag addewid i anfon swyddogion gyda “Speed Camera”
Hyd at ddyddiad y cyfarfod nid yw CBS Conwy wedi ymateb.
4.2 Eitem 9.5 Yn dilyn trafodaeth ac arweiniad gan Heddlu Gogledd Cymru ynglyn a’r cyhuddiad fod Y Cyngor yn cymeryd agwedd hiliol yn erbyn aelod o’r etholaeth, PENDERFYNWYD yn unfrydol : i beidio gyru’n mlaen a gwastraffu amser y Cyngor a’r Heddlu.
9.5 Estyn gwahoddiad i Peter Alexander, “Community Fundraiser”,St Kentigern Hospice, Llanelwy i annerch yng Nghyfarfod Blynyddol Y Cyngor yn Mis Mai.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir.
Derbyniwyd adroddiad Y Cynghorydd Sir a dymunodd Y Cadeirydd adferiad iechyd buan i Sue Lloyd-Williams yn dilyn ei hanffawd.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
Adfer Rheolau Sefydlog.
Tud 121
7. Cyllid. Balans Banc 07/02/2018.
Cyfrif y Dreth £16,371-88
Cyfrif H GOwen £17,991-57
Cyfanswm £34,363-45
Taliadau / Payments.
7.1 15/12/17.Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams Rhent Swyddfa Bost £151.66
7.2 15/01/18. Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams Rhent Swyddfa Bost £151.66
7.3 18/01/18.CBS Conwy Scips Cymunedol,07th/10th Tach17.
Rhif Siec 200352 £888.00
7.4 19/01/18.Swyddfa Archwilio Cymru, Archwiliad2016/2017. Rhif Siec 200353 £678.00
7.5 31/01/18 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned. Rhif Siec 200354 £112.99
7.6 26/01/18 Cyfieithu Cymunedol,Cyfarfod 10/01/18 Rhif Siec 200355 £98.83
7.7 08/02/18 Aelodaeth Un Llais Cymru, 2018/19 Rhif Siec 200356 £176.00
7.8 14/02/18 Clwb Bowlio Llansannan Rhif Siec 200357 £630.00
7.9 14/02/18 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Rhif Siec 100010 (Cyfrif HG Owen) £1,000.00 Cyfanswm Taliadau £ 3,887.14
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir
Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod
Derbyniadau.
7.10 19/01/18.HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint,Rhent Swyddfa Bost 01Hyd/31Rhag17 £210-00
7.11 19/01/2018. R W Roberts a’i Fab Cyfarwyddwyr Angladdau, £400-00 Cyfanswm Derbyniadau. £610-00
Taliadau. 01/04/2017 -- 07/02/18 £ 26,971-85
(Section 137 [£7.57} £3,586-67)
Derbyniadau 01/04/2017 -- 07/02/18 £27,920-18.
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Chwefror/Mawrth, TT&B Williams £303.32 Cyfieithu £180. 00 Swyddfa Archwilio Cymru. £678.00 Neuadd Goffa Bylchau £600.+ £1,000-00. CBS Conwy Scips £888.00
Un Llais Cymru £176. British Gas £120.00 Cyfanswm, £3945.32
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod, Mynwent £400.00 Ad-daliad Llwybrau £94.00 Cyfanswm. £494-00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1. 29/01/18. Cyf/Ref DC/0/44652.Datblygiad arfaethedig : Gosod uned pwmp gwres ffynhonell aer/ Proposed development:Installation of air source heat pump unit. Safle/Location: Troed Yr Allt, Bryn Aled to Pen Y Waen, Nantglyn,Llansannan, Conwy, LL16 5PT Ymgeisydd/Applicant Mr&Mrs Matthew Butcher. Mae y cais uchod wedi ei dynnu yn ol.
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 Rhagfyr 2017 Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Cais am gyfraniad ariannol (Dros 3 blynedd pe dymunir)
PENDERFYNWD: Cael trafodaeth yn dilyn canlyniadau pwyllgor apel lleol.
9.2.12/01/18 Clwb Bowlio Llansannan: Cais am gefnogaeth arianol
PENDERFYNWYD: Gwneud cyfraniad o £630-00
9.3 24/01/18. CVSC. 7 Ffordd Rhiw Bae Colwyn. Grantiau gwella cyfleoedd chwarae.
PENDERFYNWYD: Gwneud cais am yr uchafswm o £500-00
9.4 07/02/18. Theatr Bara Caws. : Cais am gefnogaeth arianol .
PENDERFYWYD: Peidio a cyfrannu
9.5 08/02/18 CBS Conwy, Ymgymhoriad ar Orchymyn Rheoli Cwn Gwarchod Mannau Cyhoeddus
9.6 09/02/18 Lianne Martin,CBS Conwy. Uwch Swyddog Iechyd Yr Amgylchedd.
PENDERFYNWYD: Anfon map a gwybodaeth ychwanegol.
9.7 01/02/18 Clara Jones, CBS Conwy, Swyddog Tim Lles Cymunedol.
PENDERFYNWYD: Cysylltu i gael rhagor o wybodaeth.
9.8 10/02/18 Pwyllgor Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. : Cais am gefnogaeth arianol.
PENDERFYNWYD: Cyfrannu £1,000-00. (mil o bunnoedd)
9.9 08/02/18 Un Llais Cymru / One Voice Wales, Aelodaeth, 2018/2019
PENDERFYNWYD: Talu tal aelodaeth am y flwyddyn 2018/0219. Y swm o £176-00
9.10 14/02/18 Sam Jones, Llysgennad Conwy. Gwybodaeth am wardeniaid cwn.
10. Unrhyw fater arall
10.1 PRAESEPTAU CYNGHORAU TREF / CYMUNED 2018/2019 Adroddiad ar is-bwyllgor gynhaliwyd 10/01/18 .
PENDERFYNWYD: Cyfanswm Y Gwariant Amcangyfrifir £30,000-00. LLAI: Arian a gymerir o Falansau (os yn berthnasol) £10,000-00. Y SWM MAE’R ARCHEBIANT I GWRDD AG EF: £20,000-00
10.2 Cyflwyno Adroddiad yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llansannan. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaethi ben 31 Mawrth 2017
PENDERFYNWYD: I’w drafod ym mhwyllgor Mis Mawrth
10.3 Coed Maes Aled
Gyrru’n mlaen i arwyddo’r ddogfen.
10.4 Trefnu dyddiad Cyfarfod yn Cae Chwarae plant. Llansannan, Clwt, Groes
PENDERFYNWYD: Clerc i geisio trefnu cyfarfod yn ystod yr wythnos 3ydd /6ed o Ebrill.
10.5 Scips Cymunedol
PENDERFYNWYD: Clerc i drefnu dyddiadau yn ystod wythnosau gwyliau’r Pasg.
10.6 Adolygu a mabwysiadu “Cofrestr Asesiad Risc”
PENDERFYNWYD: MABWYSIADU’R “COFRESTR ASESIAD RISC”) GAN DDIDDYMU’R PWYNTIAU NAD YDYNT YN BERTHNASOL (FEL YR AWGRYMWYD GAN Y CYNGORYDD DELYTH WILLIAMS A’R CADEIRYDD CELFYN WILLIAMS)
10.7 Adolygu a mabwysiadu Rheolau Sefydlog
PENDERFYNWYD: MABWYSIADU’R RHEOLAU SEFYDLOG.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
11.1 Gofynodd Y Cyng Bethan Jones os yw yn bosib cael hysbysfwrdd i Fryn Rhyd-yr-Arian.
PENDERFYNWYD: Gwneud ymholiadau ynglyn a prisiau ayb.
11.2 Cyflwynodd Y Cyng Emrys Owen ddeiseb i’r Cyngor Cymuned ar ran Cymuned Llansannan yn cynnwys dros gant o lofnodion.
Deiseb Cymuned Llansannan Community Petition.
Mae llofnodwyr y deiseb hon yn galw ar Gyngor Sir Conwy i gymeryd camau effeithiol ym mhentref Llansannan i ddiogelu y cyhoedd, ac yn arbennig plant, oddiwrth peryglon traffig yn teithio drwy’r pentref. Mae hyn yn fater o flaenoriaeth uchel wrth Ysgol Bro Aled lle mae plant yn fwyaf agored i niwed oherwydd parcio ar ochr y ffordd a cherbydau yn teithio yn rhy gyflym wrth ddod mewn i’r pentref.
Camau brys i’w cymeryd; 1) Gostwng y terfyn cyflymder i 20 milltir yr awr wrth yr Ysgol. 2) Sefydlu croesfan sebra wrth Maes Aled ag Ysgol Bro Aled. 3) Creu cilfan tu allan i Ysgol Bro Aled i ddelio gyda materion parcio.
PENDERFYNWYD: Yn unfrydol fod y Cyngor yn cefnogi cynnwys y ddeiseb ac i’r clerc anfon llungopi i Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor : Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau 14/03.18
DRAFFT COFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 14eg Mawrth 2018.

MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 14th FEBRUARY 2018 at 7-30pm AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Present: Councillors: Celfyn Williams(Chairman) Elwyn Jones, Bethan Jones, Berwyn Evans, Trefor Roberts, Meurig Davies, Emrys Owen, Glyn O Roberts.
Members of the Public Philip John Coombes, Mike Dafforne, Martyn Harvey, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Councillors Delyth Williams, Gareth Jones, Guto Davies.County Cllr Sue Lloyd-Williams.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct:
Cllrs: Celfyn Williams, Elwyn Jones. Item 9.8 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
Cllr: Emrys Owen : Item 9.2 Llansannan Bowling Club.
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (10/01/18)
IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 10/01/18
4. Matters arising from the minutes
4.1 Item 5, County Cllr’s monthly report + Item 9.4 Cllr M Davies: Traffic through Llansannan. N W Police have responded, promising to deploy officers with speed cameras. Up to the date of the meeting there has been no response from Conwy CBC.
4.2 Item 9.5 Following correspondence and guidance from N W police regarding the accusation by a member of the electorate that Llansannan Community Council were displaying a racist attitude towards a member of the electorate; It was:
RESOLVED UNANIMOUSLY ; To save time and resources for both N W Police and Llansannan C C, that the matter be abandoned.
9.5 RESOLVED:To extend an invitation to Peter Alexander, Community Fundraiser For St Kentigern Hospice StAsaph to give an address at the Council’s Annual General Meeting held in May.
5. County Councillor’s monthly report The County Councillor’s monthly report was received and the Chairman wished Sue Lloyd-Williams, a speedy recovery following her accident.
Suspend the Standing Orders
6. Public’s opportunity to present statements.
Reinstate Standing Orders
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 07/02/2018
Community Council Accounts £16,371-88 H GOwen Accounts £17,991-57 Total. £34,363-45
Payments.
7.1 15/12/17. Standing Order. TT&B Williams. Post Office Rent. £151.66
7.2 15/01/18. Standing Order TT&B Williams Post Office Rent £151.66
7.3 18/01/18.Conwy CBC, Community Skips, 7th/10th Nov17. Cheque No 200352 £888.00
7.4 19/01/18.Welsh Office Audit, 2016/2017. Audit Cheque No 200353 £678.00
7.5 31/01/18 Arfon Wynne, Work in the Community. Cheque No 200354 £112.99
7.6 26/01/18 Community Translating, 10/01/18 meeting Cheque No 200355 £98.83
7.7 08/02/18 One Voice Wales, Subscription, 2018/19 Cheque No 200356 £176.00
7.8 14/02/18 Llansannan Bowling Club.
Cheque No 200357 £630.00
7.9 14/02/18 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Cheque No 100010 ( HG Owen Account) £1,000.00 Payments Total £3,887.14
RESOLVED: That all the above payments are correct, and that all the above payments be paid.
Receipts
7.10 19/01/18 HMB Enterprise Ltd, Flint Post Office, Post Office Rent 01Oct/31Dec 2018 £210-00
7.11 19/01/2018. R W Roberts a’i Fab Funeral Directors £400-00 Total Receipts £610-00
Payments: 01/04/2017 -- 07/02/18 £ 26,971-85
(Section 137 [£7.57} £3,586-67)
Receipts: 01/04/2017 -- 07/02/18 £ 27,920-18.
Review of Budget for Feb/March 2018.TT&B Williams £303.32 Cyfieithu £180.00 Swyddfa Archwilio Cymru.£678.00 Neuadd Goffa Bylchau £600 + £1,000-00. CBS Conwy Scips £888.
Un Llais Cymru £176.00 British Gas £120.00 Total: £3945-32
Estimated Receipts for above months. Cemetery £400.00, Footpaths Refund £94.00 Total: £494-00
8. Notice of applications for Planning Permission
8.1. 29/01/18. Cyf/Ref DC/0/44652.Datblygiad arfaethedig : Gosod uned pwmp gwres ffynhonell aer/ Proposed development:Installation of air source heat pump unit. Safle/Location: Troed Yr Allt, Bryn Aled to Pen Y Waen, Nantglyn,Llansannan, Conwy, LL16 5PT Ymgeisydd/Applicant Mr&Mrs Matthew Butcher. Mae y cais uchod wedi ei dynnu yn ol /The above application has been withdrawn.
9. Correspondence
9.1 December 2017, Conwy County National Eisteddfod 2019, Request for financial contribution. (Which can be distributed over 3 financial years)
RESOLVED: To discuss after local appeal committee have convened.
9.2.12/01/18,Llansannan Bowling Club: Request for funding together with relevant bank details.
RESOLVED: To contribute £630-00.
9.3 24/01/18. CVSC. 7 Ffordd Rhiw Bae Colwyn, Details of Grants scheme for improving play opportunities
RESOLVED: To forward a claim for maximum £500-00
9.4 07/02/18. Theatr Bara Caws: Request for funding.
RESOLVED: Not respond for funding request.
9.5 08/02/18 Dog Control Public Space Protection Order (PSPO) Consultation.
9.6 09/02/18 Lianne Martin Conwy CBC. Senior Environmental Health Officer.
RESOLVED: To forward a map pinpointing affected areas of dog fowling around Llansannan.
9.7 01/02/18 Clara Jones,Conwy CBC Community Wellbeing Officer
RESOLVED: To request further information about activities offered.
9.8 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau committee, Request for financial contribution.
RESOLVED: To contribute £1,000-00 (One thousand)
9.9 08/02/18 One Voice Wales, Membership 2018/2019
RESOLVED: To remit the full sum of £176-00 membership fee.
9.10 14/02/18 Sam Jones, Conwy CBC Ambassador / Regulatory and Housing Services; Information re-patrols by enforcement officers in Llansannan area.
10. Any other business
10.1 2018/2019 TOWN / COMMUNITY COUNCIL, PRECEPTS 2018/2019 Report on financial sub-committee held on 10/01/18
RESOLVED: Total Estimated Expenditure £30,000-00. LESS: Appropriated from Balances (If applicable) £10,000-00 AMOUNT TO BE MET BY PRECEPT: £20,000-00
10.2 Issues Arising Report for Llansannan Community Council, Audit for the year ended 31 March 2017.
RESOLVED: To include in March 14th Agenda.
10.3 Coed Maes Aled
RESOLVED: To proceed with the signing of the Licence
10.4 Determine date for a meeting with CBC Conwy officials at Llansannan, Clwt and Groes children’s playgrounds.
RESOLVED: Clerk to attempt to arrange a date during 3rd/6th April.
10.5 Community Skips: Clerk to inquire for dates during Easter Holiday weeks.
10.6 Review and adopt “Risk Assesment Schedule”
RESOLVED: TO ADOPT THE “RISK ASSESMENT SCHEDULE” AND DELETE THE POINTS THAT ARE IRRELEVANT (FOLLOWING A REVIEW BY COUNCILOR DELYTH WILLIAMS AND THE CHAIRMAN CELFYN WILLIAMS)
10.7 Review and adopt Standing Orders.
RESOLVED: TO ADOPT THE STANDING ORDERS.
11. Any issues brought to the Clerks attention prior to the meeting.
11.1 Cllr Bethan Jones enquired to the possibility of having a notice board in Bryn Rhyd-yr-Arian
RESOLVED: That the clerk should make enquires about prices.
11.2 Cllr Emrys Owen presented a petition on behalf of “Llansannan Community” to the Community Council; the petition had over a hundred signatures.
Llansannan Community Petition.
The signatories of this petition call on Conwy County Council to take effective steps in the village of Llansannan to protect the public, and especially children, from the dangers of traffic traveling through the village. This a matter of great urgency by Bro Aled School where children are at great risk of injury because of parking at the side of the road and vehicles travelling to quickly when entering the village.
Urgent steps to be taken: 1) Reduce the speed to 20 miles per hour by the school. 2) Establish a zebra crossing by Maes Aled and Bro Aled School. 3) Create a layby ouyside Bro Aled School to address parking issues.
RESOLVED: Llansannan Community Council unanimously support the petition and that the clerk send a photocopy of the petition to Conwy County Borough Council.
12. Confirm date, time and place of the next meeting. 14/03/2018 7.30 pm at the Bylchau Parish Memorial Hall Groes
DRAFT MINUTES TO BE CONfIRMED IN THE MEETING OF 14th March 2018

Conodion Mis Chwefror 2018 February Minutes Statistics: 0 click throughs, 754 views since start of 2022

Conodion Mis Chwefror 2018 February Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207146 views since start of 2022