Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Tachwedd 2021 November Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 10fed o MIS TACHWEDD 2021 AM 7-30yh

Presennol: Cyng: Meurig Davies (Cadeirydd) Delyth Williams(Is-Gadeirydd) Trefor Roberts, Emrys Owen, Guto Davies. Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sirol, Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Emrys Williams (Clerc)

1. Ymddiheuriadau. Cyng: Glyn O Roberts, Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones, Philip Wright.

2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda. Cyng:T Roberts 10.1 Delyth Williams 7.4 7.13
3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 13/10/2021
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 13/10/2021 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion.
4.1 Bus Shelter Singrug. PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda R I Edwards i wneud asesiad risc ar y gysgodfa.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am Tachwedd 2021.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Ni dderbyniwyd sylwadau. Adfer y Rheolau Sefydlog.

7. Cyllid: Balans Banc, 29/10/2021. Cyfrif y Dreth £10,814.12. Cyfrif H G Owen £14,037.63
Cyfanswm £24,851.75
Taliadau
7.1 1/10 Debyd Uniongyrchol, British Gas Business,Trydan, Swyddfa Bost £52.35
7.2 8/10 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 10/03. 200527 £68.76
7.3 11/10 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
7.4 15/10 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66
7.5 19/10 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned, Fynwent, £220.31 Llwybrau 200546 £429.57
7.6 19/10 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau Cyfraniad 2019/20 Taliad gymeradwywyd yn Pwyllgor Blynyddol 04/04/21 200548 £2,500.00
7.7 H M Revenue & Customs Cyfnod diweddu 5/10/21 200551 £149.20
7.8 21/10 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/7/21 – 30/9/21 200550 £69.00
7.9 21/10 Ann Evans, Planhigion.200552 £25.00
7.10 22/10 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/7/21-30/9/21. £480.80 + £480.60 x 2 200549 £1,442.00
7.11 26/10 Parish Online. 200547 £48.00
7.12 27/10 Cymdeithas Cymuned Ieuenctid Bro Aled 200553 £3,000.00
Taliadau a Gymeradwywd Is-gyfanswm £7,955.54
7.13 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan Swyddfa Bost Llansannan £51.57
7.14 10/11 SO.T T & B Williams,Rhent Swyddfa Bost, 200555 £86.67
7.15 10/11 Royal British Legion Poppy Appeal, 200554 £50.00
PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.

Derbyniadau 0.00
Seciau heb eu cyflwyno. Dim.
Taliadau, 01/04/21 – 30/10/21 £20,881.66
Derbyniadau, 01/04/21 – 30/10/21 £15,013.22
Swm Priodol o dan Adran 137, 2020/21 - £8.41 ar gyfer pob etholwr ( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 27/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/49023 Ymgeisydd/Applicant: Mr Mark Williams Dwyrain / Easting:296937 Gogledd/ Northing:361043 Cynllun: Newid Defnydd Arfaethedig gardd fawr / cae i lety gwyliau / llety dros nos i bobl sydd wedi colli coesau/breichiau, i gynnwys gosod un caban coed symudol i’w ddefnyddio ar y cyd a’r cyflenwyr gorchuddion coesau prosthetig LIMB-art. / Proposal: Proposed Change of use of enlarged garden/paddock area to service holiday/amputee client’s overnight accomidation, to include siting of 1no mobile log cabin used in conjunction with LIMB-art Ltd. Prosthetic leg cover supplier. Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach to Nant Y Lladron, Bylchau, Llansannan. LL16 5SN Sylwadau / Representations 09/11/2021
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau.
8.2 28/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/49025 Ymgeisydd / Applicant: Mr Mark Williams. Dwyrain / Easting: 296937 Gogledd/ Northing: 361043 Cynllun:Newid defnydd tai allan cyfredol i ddefnydd busnes yn gysylltiedig a busnes perchenog Nant Lladron, cyflenwr gorchuddion coesau prosthetig LIMB-art Ltd / Proposal: Change of use of existing outbuildings to business use in conection withNant Lladron owner’s business, LIMB-art Ltd prosthetic leg cover supplier) Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach to Nant Y Lladron, Bylchau, Llansannan. LL16 5SN Sylwadau / Representations 09/11/2021
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau.

9. Gohebiaeth: HSBC. Newidiadau i brisiau a gwasanaethau.
PENDERFYNWYD: Cyfuno dau Gyfrif Y Dreth, hefyd, cyfuno dau Gyfrif H G Owen

10. Grantiau
10.1 Menter Bro Aled Cyf.
PENDERFYNWYD: Cyfrannu £3,000.00 (£2,000.00 o Gyfrif Y Dreth ac £1,000.00 o Gyfrif HG Owen)
10.2 Cymdeithas Rhieni ag Athrawon Ysgol Bro Aled: PENDERFYNWYD: Cyfrannu £300.00

11.Unrhyw fater arall,
11.1 Praesept: Y dyddiad ar gyfer dychwelyd y praesept fydd dydd Gwener, 21 Ionawr 2022
11.2 G Parry, Peiriannydd Strwythurol / Structural Engineer, CBS Conwy. Pont Dolau is now programmed in for next year – commencing May 2022. This is the earliest we can go in due to fish spawning season.
After speaking with an adjacent landowner we are working on the possibility of constructing a temporary single lane track just to the west of the bridge so that there is 24/7 access during the project - but this is in its infancy as I’m waiting for an ecology report as there are a number of trees that would need to go. When the above is sorted it would be worth meeting up in the new year to talk through the project.
11.3 Scips Cymunedol:. GROES, 13/01/21, CLWT, 25/01/21, BRYN 26/01/21 LLANSANNAN 27/01/21

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
12.1 Cadeirydd M Davies: Ehangu cctv yn Llansannan; Trafodwyd gwahanol ddewisiadau ar ehangu gwasanaeth presennol. Cynnigodd E M Jones wneud ymholiadau.
12.2 Cwynion am gwn yn baeddu yn Maes Parcio yn Clwt.
13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol.
14. Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor 08/12/2021
DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 8fed O RAGFYR 2021.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 8th OF SEPTEMBER 2021. AT 7.30pm.

Present : Cllrs: Meurig Davies (Chair) Delyth Williams, Trefor Roberts, Emrys Owen, Guto Davies.
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs: Glyn O Roberts, Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones, Philip Wrigh

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllrs, T Roberts 10.1, D Williams 7.4 7.13

3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes held on the 13/10/2021
RESOLVED: Minutes on the 13/10/2021 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes.
4.1 Singrug Bus Shelter. RESOLVED: To ask R I Edwards to carry out a risk assessment on the condition of the shelter.

5. County Councillor’s monthly report: Sue Lloyd-Williams presented a report for November 2021.
Suspend Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. No representations were presented.
Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts, 29/10/2021
Community Council Accounts £10,814.12
H G Owen Accounts .£ 14,037.63
Total £ 24,851.75
Payments.
7.1 1/10 Direct Debit, British Gas Business, Electricity Post Office £52.35
7.2 8/10 Community Translating. 10/03 Meeting. 200527 £68.76
7.3 11/10 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
7.4 15/10 SO.T T & B Williams, Post Office Rent £151.66
7.5 19/10 Arfon Wynne, Work in the community. Cemetery, £220.31 Footpaths 200546 £429.57
7.6 19/10 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau 2019/20 Payment, Resolved at AGM 14/04/21 200548 £2,500.00
7.7 H M Revenue & Customs. Period ending 5/10/21 200551 £149.20
7.8 21/10 Emrys Williams, Clerk’s expenses1/7/21 – 30/9/21 200550 £69.00
7.9 21/10 Ann Evans, Plants 200552 £25.00
7.10 22/10 Emrys Williams, Clerk’s salary.1/7/21-30/9/21. £480.80 + £480.60 x 2 200549 £1,442.00
7.11 26/10 Parish Online. 200547 £48.00
7.12 27/10 Cymdeithas Cymuned Ieuenctid Bro Aled 200553 £3,000.00 Total £7,955.54
7.13 Direct Debit. British Gas Business,Electricity Llansannan, Post Office £51.57
7.14 10/11 SO.T T & B Williams, Post Office rent £86.67
7.15 10/11 Royal British Legion Poppy Appeal £50.00
RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.
Receipts : 0.00
Payments,01/04/21 – 29/10/21…..£20,881.66, Receipts, 01/04/21 – 29/10/21…..£15,013.22
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.
(721+318=1039=£8,737.99)

8. Notice of application for Planning Permission.
8.1 27/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/49023 Ymgeisydd / Applicant: Mr Mark Williams Dwyrain / Easting:296937 Gogledd / Northing:361043 Cynllun: Newid Defnydd Arfaethedig gardd fawr / cae i lety gwyliau / llety dros nos i bobl sydd wedi colli coesau/breichiau, i gynnwys gosod un caban coed symudol i’w ddefnyddio ar y cyd a’r cyflenwyr gorchuddion coesau prosthetig LIMB-art. / Proposal: Proposed Change of use of enlarged garden/paddock area to service holiday/amputee client’s overnight accommodation, to include siting of 1no mobile log cabin used in conjunction with LIMB-art Ltd. Prosthetic leg cover supplier. Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach to Nant Y Lladron, Bylchau, Llansannan. LL16 5SN Sylwadau / Representations 09/11/2021 RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No 0/49023
8.2 28/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/49025 Ymgeisydd / Applicant: Mr Mark Williams. Dwyrain/ Easting: 296937 Gogledd/ Northing: 361043 Cynllun: Newid defnydd tai allan cyfredol i ddefnydd busnes yn gysylltiedig a busnes perchenog Nant Lladron, cyflenwr gorchuddion coesau prosthetig LIMB-art Ltd / Proposal: Change of use of existing outbuildings to business use in connection with Nant Lladron owner’s business, LIMB-art Ltd prosthetic leg cover supplier.) Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach to Nant Y Lladron, Bylchau, Llansannan. LL16 5SN Sylwadau / Representations 09/11/2021 RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No 0/49025

9. Correspondence. HSBC. Upcoming changes to pricing and services
RESOLVED: To merge Community Council Accounts. To merge H G Owen Accounts.

10. Grants
10.1 Menter Bro Aled Cyf. RESOLVED: To donate £3,000.00 ( £2,000.00 Community Council Accounts, £1,000.00 from HG Owen Accounts)
10.2 Cymdeithas Rhieni ag Athrawon Ysgol Bro Aled: RESOLVED: Donate £300.00

11. Any other matter.
11.1 Precepts: Return date for precepts will be Friday, 21 January 2022.
11.2 G Parry, Peiriannydd Strwythurol / Structural Engineer, CBS Conwy. Pont Dolau is now programmed in for next year – commencing May 2022. This is the earliest we can go in due to fish spawning season.
After speaking with an adjacent landowner we are working on the possibility of constructing a temporary single lane track just to the west of the bridge so that there is 24/7 access during the project - but this is in its infancy as I’m waiting for an ecology report as there are a number of trees that would need to go. When the above is sorted it would be worth meeting up in the new year to talk through the project.
11.3 Community Skips, GROES,13/01/21 CLWT, 25/01/21 BRYN,26/01/21, LLANSANNAN,27/01/21

12. Any issues presented to the clerk.
12.1 Chair, M Davies: Extend cctv coverage in Llansannan. EM Jones agreed to make enquires.
12.2 Complaint of dog fouling in Clwt car park.

13. Internal and External Audit Matters.

14. Confirm date of next Council meeting 08/12/2021
DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 8th OF DECEMBER 2021 COUNCIL MEETING.

Cofnodion Mis Tachwedd 2021 November Minutes Statistics: 0 click throughs, 100 views since start of 2022

Cofnodion Mis Tachwedd 2021 November Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022