Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Tachwedd 2019 November Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 13 TACHWEDD 2019 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Gadeirydd) . Emrys Owen, Philip Wright, Meurig Davies, Glyn Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorydd: Bethan Jones.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Delyth Williams,7 Cyllid 7.3 Cyng Trefor Roberts, Emrys Owen 9 Gohebiaeth 9.1
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 09/10/19
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 09/10/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion,
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur y Cynghorydd o ‘r 9fed o Hydref hyd at ddyddiad y cyfarfod. Yn ogystal …Cyfarfod gyda Swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – 6ed Tachwedd. Cyfarfod oedd hwn i ddechrau trafodaethau cychwynnol er mwyn derbyn sylwadau gan Gynghorau Tref a Chymuned ynglyn a mabwysiadu cyfrifoldeb dros gaeau chwarae a thoiledau cyhoeddus. Mae angen llawer mwy o wybodaeth a manylion drwy law’r Cyngor Sir ac mi fydd yn broses o gyd-weithio. Mewn egwyddor roedd y drafodaeth, yn bositif.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor,
Adfer Rheolau Sefydlog
7. Cyllid Balans Banc, 31/10/ 2019.
Cyfrif y Dreth, £12,082.86.
Cyfrif H G Owen. £16,018.68 Cyfanswm £28,101.54

Taliadau
7.1 14/10 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 09/10/19 Siec 200457 £85.08
7.2 28/10 F Kluncznik & Son T/A IAE Longton Shelter Siec 200455 £1,908.00
7.3 15/10 Debyd Uniongyrchol, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.4 30/10 F Kluncznik & Son T/A IAE Longton Shelter TAW. Siec 200456 £381.60
7.5 23/10. Your Tourism Community Ltd, Hosting of website website link 200458 £120.00 7.6 31/10 Un Llais Cymru, 1 Place on Module 12 Siec 200459 £40.00
7.7 13/11 Townsend Supplies Ltd Siec 200460 £47.52
7.8 10/10 Hamilton Security Systems Siec 200460 £60.00
Cyfanswm Taliadau £2,793.86
Sieciau heb eu cyflwyno 200450 £91.96,
Derbyniadau.
7.9 25/10 CBS Conwy, Ad-daliad Llwybrau Gorff+Awst £1,533.10
Taliadau, 01/04/19 - 30/10/19 £20,893.09 ( Adran 137, 19, 145 £4,000.00 ) £8.12
Derbyniadau, 01/04/19 - 30/10/19 £19,709.95
Adolygiad cyllideb ar gyfer Tachwedd 2019 Taliadau Tachwedd:
£ 2,733.86 T T & B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £90. CBS Conwy CBC Scips Cymunedol £960 Cyfanswm: £ 3,935.52
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod
CBS Conwy CBC Ad-daliad Llwybrau ,Medi £467.50 Cyfanswm: £467.50
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
9. Gohebiaeth.
9.1 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled, Ffurflen Gais am gymorth ariannol,
PENDERFYNWYD: Fod y Cyngor Cymuned yn cymeryd cyfrifoldeb am ariannu’r gwaith sydd wedi ei drefnu ar gyfer y cae chwarae.
PENDERFYNWYD: Fod y Clerc mynnu 3 amcangyfrif ar gyfer y gwaith yn ofynol a chanllawiau Rheoliadau Ariannol.
9.2 21/10 CBSConwy, Gwasanaethau mewn perygl o doriadau yn y gymuned. Gweler Eitem 5 adroddiad Cynghorydd Sir.
PENDERFYNWYD: I ohebu gyda CBSConwy i geisio cael cadarnhad ar ffiniau Maes Parcio Cae Bach Llansannan.
10. Unrhyw fater arall.
10.1 PENDERFYNWYD: Ceisio cyfarfod gyda Cartrefi Conwy ynglyn a thacluso ochr yr afon yng nghefn byngalos 3-8 Maes Creiniog Llansannan.
10.2 PENDERFYNWYD: Gohebu gyda Cartrefi Conwy ynglyn a’r coed sydd yn ymylu a chae chware Maes Aled. Hefyd, ynglyn a chwynion dderbyniwyd yn ddiweddar gan rai o denatiaid yn Maes Aled parthed ymyrraeth ar dderbyniad llun teledu oherwydd maint y coed yng nghefn eu tai.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor,Rhagfyr 11eg 2019 yn Llansannan.

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 11/12/19

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 13th NOVEMBER 2019 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED
Present: Cllrs, Guto Davies (Chair) Emrys Owen, Philip Wright, Meurig Davies, Glyn Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones Dwysan Williams (Translator)) Emrys Williams (Clerk)
1.Apologies: Cllr Bethan Jones,
2. Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct: Cllr,Delyth Williams,7 Finance 7.3 Cllr,Trefor Roberts, Emrys Owen 9 Correspondence 9.1
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 09/10/19. RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 09/10/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
5. County Councillor’s monthly report. A report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams listing a synopsis of her council related diary from the 9th of October until the date of the meeting. In addition: Meeting with Conwy County Borough Council Officers to discuss the possibility and appetite by Town and Community Councils to adopt responsibility for playing fields and public toilets. Much more discussion and information is required and it will be a process of partnership working. The discussion, in principle, was positive.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts, 31/10/2019, Community Council Accounts, £12,082.86
H G Owen Accounts, £16,018.68
Total. £28,101.54
Payments.
7.1 14/10 Community Translating. 09/10/19 meeting. Cheque no 200457 £85.08
7.2 28/10 F Kluncznik &Son T/A IAE Longton Shelter 200455 £1,908.00
7.3 15/10 Direct Debit. T T & B Williams, Post Office rent £151.66
7.4 30/10 F Kluncznik&Son T/A IAE Longton Shelter VAT 200456 £381.60
7.5 23/10 Your Tourism Community Ltd, website website link 200458 £120.00
7.6 31/10 One Voice Wales, 1 Place on Module 12 200459 £40.00
7.7 13/11 Townsend Supplies Ltd. Cheque no 200461 £47.52
7.8 10/10 Hamilton Security Systems Cheque no 200460 £60.00
Payments Total £ 2,793.86
Un presented cheques: 200450 £91.96,
Receipts.
7.9 25/10 Conwy CBC Footpaths Refund July+August £1,533.10
Payments. 01/04/19 - 30/10/19 £20,893.09 ( Section 137, 19, 145 £4,000.00 ) £8.12
Receipts, 01/04/19 - 30/10/19 £19,709.95
Review of Budget for November 2019 November payments: £2,733.86 T T & B Williams £151-66. Community Translating. £90. Conwy CBC Community Skips £960. Total £3,935.52
Estimated Receipts for above month Conwy CBC Footpaths Refund for Sept £467.50 Total: £467.50
8. Notice of applications for Planning Permission.
9. Correspondence.
9.1 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association, Financial Assistance Application Form.
RESOLVED: That the Community Council fund the work planned at the Bro Aled Playing Field.
RESOLVED: The Clerk to obtain 3 quotations for the planned work to adhere with the Financial Regulations.
9.2 21/10 Conwy CBC, Community-based services at risk of cuts. See Item 5 County Cllr’s report
10. Any other business
10.1 RESOLVED: To arrange a meeting with ‘Cartrefi Conwy’ regarding clearance of the river-side bordering bungalows 3-8 Maes Creiniog Llansannan.
10.2 RESOLVED: Correspond with ‘Cartrefi Conwy’ regarding the trees bordering Maes Aled playing field. In addition to relay complaints from tenants at Maes Aled regarding poor television reception because of the height of the trees to the rear of their houses.
11.Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.

12. Confirm date and venue of next Council, 11th December 2019.


UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AND CONFIRMED AT 11/12/2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Tachwedd 2019 November Minutes Statistics: 0 click throughs, 441 views since start of 2022

Cofnodion Mis Tachwedd 2019 November Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022