Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Tachwedd 2018 November Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 14eg TACHWEDD 2018 am 7-30yh YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd), Bethan Jones, Trefor Roberts, Glyn O Roberts Philip Wright, Meurig Davies, Delyth Williams, Emrys Owen. Aelodau o'r Cyhoedd: , Eifion M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc) HYSBYSIAD O GYFETHOL Enwebwyd Mr Philip Wright trwy'r broses gyfethol, Cynnigwyd Mr Philip Wright gan Y Cyng Trefor Roberts ac eilwyd y cynnig yn briodol gan Y Cyng Meurig Davies. 1.Ymddiheuriadau: Cyng: Guto Davies, Berwyn Evans, Elwyn Jones, Y Cyng Sir Sue Lloyd-Williams, 2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol:. Cyng Celfyn Williams 7 Cyllid 7.1, Delyth Williams, 7 Cyllid 7.2 Trefor Roberts 10 Unrhyw fater arall 10.2 + 10.3 Meurig Davies 9 Gohebiaeth 9.1 3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (10/10/18) PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 10/10/2018 y Cyngor yn gofnod cywir. 4. Materion yn codi o'r cofnodion: 5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o 04/10/18 hyd at ddyddiad y Cyfarfod. Gohirio'r Rheolau Sefydlog 6. Cyfle i'r Cyhoedd annerch Y Cyngor . Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o'r cyhoedd. Adfer Rheolau Sefydlog 7. Cyllid . Balans Banc 31/10/2018 Cyfrif y Dreth £14,119-90 Cyfrif H G Owen £17,002-81 Taliadau Cyfanswm £31,122-71 7.1 14/11/18.Cadarnhau taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes (2ail daliad 2018/19) £650-00 Rhif siec 200389 7.2 15/10/18 Debyd Uniongyrchol, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post £151-66 7.3 05/11/18 Cyfieithu Cymunedol , Cyfarfod 10/10/18. Siec 200390 £85-08 7.4 31/10/18 Arfon Wynne. Gwaith yn y Gymuned. Mynwent, £138-00 Llwybrau,£338-44. £476-44 Rhif siec 200393 7.5 14/11/18 Ad-daliad llwybrau CBS Conwy. (VAT / TAW ) Siec 200391 £294-55 7.6 14/11/18 Y Lleng Prydeinig Frenhinol . Siec 200392 £100-00 7.7 14/11/18 Eglwys Sant Sannan (Gohebiaeth 9.1) Siec 200394 £300-00 7.8 14/11/18 Gymdeithas Cymuned + Ieuenctid Bro Aled Cyfraniad 2018/19 Siec 200395 £500-00 Cyfanswm Taliadau £2,557-73 Derbyniadau 7.9 05/10/18 CBS Conwy Ad-daliad Llwybrau, £1,767-30 PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o'r taliadau uchod Taliadau. 01/04/18-20/10/18: £19,443-15. (Section 137[£7.86] £2,700-00 Derbyniadau , 01/04/18-20/10/18: £20,213-80 Taliadau Section 137 hyd at 20/10/2018 : £2,700-00 Analysis Cofrestr Etholwyr am Ionawr 2018, Llansannan-746. Bylchau- 318. Cyfanswm: 1,064 Taliad 137 a nodwyd ar gyfer 2018/2019 yn £7.86 x 1,064 = £ 8,363-04 (uchafswm) Taliadau 137. 01/04/18 hyd at 03/12/18. Eisteddfod Bro Aled £500, Hospis Sant Cydeyrn £500. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £700. Clwb Beicio Hiraethog £1,000 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £650. Eglwys Sant Sannan £300,Cymdeithas Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled £500. Cyfanswm: £4,150. Adolygiad cyllideb ar gyfer Tach 2018 Your Tourism Community Ltd Annual website.£120. T T & B Williams, Swyddfa Bost/Post Office Rent £151-66. Cyfieithu Cymunedol £90 Scips Cymunedol £888 Cyfanswm/Total £,1,249-66 Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod: . CBS Conwy ad-daliad llwybrau £283-03 Cyfanswm £283-03 8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission 8.1 Dim ceisiadau erbyn 08/11/18 9. Gohebiaeth 9.1 15/09/18.Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol. Eglwys Sant Sannan Pwrpas y cais; Cynnal a chadw mynwent yr eglwys.Cyfanswm a ofynir am £450-00 PENDERFYNWYD. Cyfranu swm o £300-00. Siec Rhif 200394 9.2 25/10/18: David Jones AS/MP; Trafnidiaeth trwy Llansannan. 9.3 01/11/18 G B Edwards CBS Conwy CBC Penaeth Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau / ERF. Gorrr-yrru trwy bentref Llansannan . 9.4 21/3/18 CBS Conwy CBC, Vic Turner; ERF 9.5 02/11/18 CBS Conwy CBC, Iwan Davies Prif Weithredwr . 07/11/18 CBS Conwy CBC, Iwan Davies Prif Weithredwr. 9.6 0/11/18 David Jones AS/MP; Trafnidiaeth trwy Llansannan. PENDERFYNWYD: Yn dilyn trafodaeth ynglyn a gohebiaeth 9.2 - 9.6 fod y clerc yn ail-gysylltu gyda CBS Conwy gan awgrymu fod angen ail-ystyried eu polisi ar fesurau tawelu traffig wrth ysgolion i sicarhau bod y cyflymder yn lleihau i 20 mya. Hefyd,am wybodaeth ynglyn a'r mesurau ychwanegol sydd ei angen ac hefyd y gost debygol fuasai gwaith o'r fath yn ei olygu. 9.7 07/11/18 Fferm Wynt Coedwig Clocaenog Forest Wind Farm. PENDERFYNWYD: I'r Clerc anfon manylion yr holiadur ar-lein i'r Cynghorwyr a gwefan Y Cyngor GWEFAN YR AROLWG YW: website link Dychwelyd erbyn 17/12/2018 9.8 07/11/18 Tim Ballam CBS Conwy CBC. Cyf : Rhaglen Chwaraeon Gwledig Haf 2019 PENDERFYNWYD: Cefnogi'r Rhaglen Chwaraeon Gwledig Haf 2019. Hefyd, cyfrannu'r swm a nodwyd tuag at gostau rhedeg y rhaglen ,sef £700-00 9.9 07/11/18 Eifion M Jones System CTCC Swyddfa Post Llansannan. Derbyniwyd adroddiad ar y system CCTV yn Swyddfa Post 9.10 04/10/18 Urdd Gobaith Cymru - Rhanbarth Conwy. PENDERFYNWYD: I gydymffurfio a chanllawiau'r Cyngor fod y clerc yn gofyn am adroddiad ariannol. 10. Unrhyw fater arall. 10.1 Adroddiad materion yn codi ar gyfer C C Llansannan ,archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31/03/17 10.1 h) Asedau Sefydlog i) Asedau sefydlog wedi eu dangos ar werth yswiriant yn hytrach na chost prynu j) Cofnodion. Cynhyrchodd y Cyngor gofnodion wedi eu hargraffu gafodd eu hanfon at pwrpas archwilio. Nid oedd ynydau'r person sy'n llofnodi'r cofnodion ar y tudalennau. l) Rheoliadau Ariannol. Nid yw'r Cyngor wedi mabwysiadu Rheoliadau Ariannol/ Adolygwyd y materion uchod 10.1 a) b) c) Cofnodwyd fod y Cyngor wedi gweithredu ar yr awgrymiadau. 10.2 Cyfraniad i Gymdeithas Cymuned + Ieuenctid Bro Aled Cyfraniad am flwyddyn 2018. PENDERFYNWYD: Cymerawdwywyd y swm o £500-00. Siec Rhif 200395 10.3 Swper Pensiynwyr. 07/12/18 Atgoffwyd y Cynghorwyr am gyfraniad tuag at Raffl Swper Pensiynwyr Arweinydd i'r noson: Enwebwyd Y Cynghorwyr Guto Davies neu Delyth Williams. Gofyn bendith a'r Diolchiadau; Y Cyng Celfyn Williams. 10.4 Coed Nadolig. Atgoffwyd y pwyllgor fod angen dwy goeden nadolig,un i'r Ganolfan ac un i'r sgwar 11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw'r Clerc cyn y cyfarfod 11.1 Cyfeiriodd Y Cyng Philip Wright at bolisi CBS Conwy o dalu am gludiant i blant ysgolion gynradd yn y sir iddynt fynychu ysolion yn Sir Ddinbych. 12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor : 12fed Rhagfyr,2018 yn Llansannan DRAFFT O GOFNODION I'W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 12fed o Rhagfyr 2018. CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 14th NOVEMBER 2018 at 7-30pm AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU Present: : Cllrs: Celfyn Williams (Chairman), Bethan Jones, Trefor Roberts, Glyn O Roberts Philip Wright, Meurig Davies, Delyth Williams, Emrys Owen. Members of the Public: Eifion M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk) Notice of Co-option: Mr Philip Wright was duly proposed by Cllr Trefor Roberts and seconded by Cllr Meurig Davies for the vacant seat in the Bylchau Ward. 1.Apologies: Cllrs:v Guto Davies, Berwyn Evans, Elwyn Jones, County Cllr Sue Lloyd-Williams, 2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllrs: Celfyn Williams 7. Finance 7.1, Delyth Williams, 7. Finance 7.2 Trefor Roberts 10. Any other business 10.2 + 10.3 Meurig Davies 9. Correspondence 9.1 3. Approval of the Councils previous meeting's minutes: (10/10/18) IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council's meeting held on 10/10/18. 4. Matters arising from the minutes. 5. County Councillor's monthly report. The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 04th of October until the date of the meeting. Suspend the Standing Orders. 6. Public's opportunity to present statements. No statements were presented. Reinstate Standing Orders. 7. Finance. Statements of Bank Accounts:31/10/2018. Community Council Accounts: £14,119-90 H G Owen Accounts £17,002-81 Total £31,122-71 Payments 7.1 14/11/18 Confirm Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes. £650-00 (2nd payment 2018/19) Cheque no 200389 7.2 15/10/18 Standing Order, T T & B Williams, Post Office rent £151-66 7.3 05/11/18 CommunityTranslation, 10/10/18 Meeting Cheque no 200390 £85-08 7.4 31/10/18 Arfon Wynne. Work in the Community, Cemetery £138-00 £476-44 7.5 14/11/18 Conwy CBC re-overpayment footpaths.(VAT) Cheque no 200391 £294-55 7.6 14/11/18 Royal British Legion Cheque no 200392 £100-00 7.7 14/11/18 Eglwys Sant Sannan (Correspondence 9.1) Cheque 200394 £300-00 7.8 14/11/18 Gymdeithas Cymuned + Ieuenctid Bro Aled-Contribution 2018/19 Cheque 200395 £500-00 Total Payments £2,557-73 Receipts 7.9 05/10/18 Conwy CBC. Footpaths Refund, £1,767-30 Payments. 01/04/18-20/10/18: £19,443-15. (Section 137[£7.86] £2,700-00 ) Receipts, 01/04/18-20/10/18: £20,213-80. IT WAS RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid Section 137 Payments, up to 20/10/2018 : £2,700-00 Analysis of Community Electorate January 2018; Llansannan-746. Bylchau- 318. Total: 1,064 Section 137 payments for 2018/19 is £ 7.86 x 1,064 = £ 8,363-04 (maximum) Section 137 Payments: 01/04/18 up to 03/12/18 Eisteddfod Bro Aled £500.00, St Kentigern Hospice £500.00 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £700.00 Clwb Beicio Hiraethog £1,000. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £650,00 St Sannan Church £300,00 Cymdeithas Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled £500.00. Total: £4,150. Review of Budget for Nov 2018. Your Tourism Ltd Annual website £120. T T & B Williams, Post Office Rent £151.66. Community Translation £90.00 Community Skips £888.00 Total £1,249-66 Estimated Receipts for above month, Conwy CBC Footpaths refund, £283-03 Total, £283-03 8. Notice of applications for Planning Permission, No applications received by 08/11/18 9. Correspondence 9.1 15/09/18 Llansannan C C Financial Application form + Community Account details submitted by St Sannan Church Llansannan. Project: Cemetery maintenance. Sum of Application £450-00 IT WAS RESOLVED: To contribute £300-00 9.2 25/10/18: David Jones AS/MP; Road traffic issues in Llansannan. 9.3 01/11/18 G B Edwards, Conwy CBC ,ERF, Road traffic issues in Llansannan 9.4 21/3/18 CBS Conwy CBC, Vic Turner; ERF Road traffic issues in Llansannan 9.5 02/11/18 Conwy CBC, Iwan Davies Chief Executive. Road traffic issues in Llansannan 07/11/18 CBS Conwy CBC, Iwan Davies. Road traffic issues in Llansannan 9.6 0/11/18 David Jones AS/MP; Road traffic issues in Llansannan. IT WAS RESOLVED: Following discussion on the above correspondence 9.2 - 9.6 That the clerk correspond with Conwy CBC and suggest that their present policy on control measures regarding the issue of 20 mph limits outside schools should be reviewed. Also, to inquire for further information on the additional measures needed and the estimated cost for such work. 9.7 07/11/18 Coedwig Clocaenog Forest Wind Farm. IT WAS RESOLVED: That details of the questionnaire be relayed to the Community Council's website QUESTIONNAIRE ONLINE AT: website link by 17/12/2018 9.8 07/11/18 Tim Ballam, Conwy CBC. / Re: Rural Sports Programme 2019 IT WAS RESOLVED: To support the Rural Sports Programme 2019. Also to contribute £700-00 towards the running costs of the programme. 9.9 07/11/18 Eifion M Jones Llansannan Post Office CCTVSystem. A report was presented regarding the system 9.10 04/10/18 Urdd Gobaith Cymru - Rhanbarth Conwy. IT WAS RESOLVED: To confirm with the council's financial regulations that a financial report should be presented by Urdd Gobaith Cymru. 10. Any other business 10.1 Issues Arising Report for Llansannan C C Audit for the year ended 31 March 2017 10.1 h) Fixed assets, i) Fixed assets shown at valuation rather than purchase cost. j) Minutes: Minutes submitted for audit purposes; the pages were not certified as true copies of the originals. l) Financial Regulations. The council has never adopted Financial Regulations. Above issues reviewed.Minuted that the Council has acted on the recommendations . 10.2 Annual Contribution to `Cymdeithas Cymuned + Ieuenctid Bro Aled' IT WAS RESOLVED: To contribute £500-00 Cheque no 200395 10.3 Llansannan Pensioner's Annual Supper. The committee members were asked kindly for donations towards the raffle. M C for the evening: Cllrs Guto Davies or Delyth Williams. To say grace and vote of thanks, The Chairman Celfyn Williams. 10.4 Christmas trees for CABA and the Village Square 11. Any issues brought to the Clerks' attention prior to the meeting. 11.1 Cllr Philip Wright drew the Council meeting's attention to the issue of Conwy CBC's policy on subsidising junior school children's transport costs enabling them to attend schools in Denbighshire. 12. Confirm date and venue of next Council Meeting December 12th 2018 at Llansannan DRAFT OF MINUTES TO BE APPROVED AT 12/12/2018 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Tachwedd 2018 November Minutes Statistics: 0 click throughs, 628 views since start of 2022

Cofnodion Mis Tachwedd 2018 November Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022