Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Tachwedd 2017 November Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 8fed O DACHWEDD 2017 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Meurig Davies, Berwyn Evans, Gareth Jones, Delyth Williams, Bethan Jones, Guto Davies, Emrys Owen a Trefor Roberts
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Wiliams, Meira Woosnam, CBS Conwy, Elen Edwards, E M Jones a Philip John Coombes. Dwysan Williams (Cyfieithydd) ac Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorydd Elwyn Jones.
Cyflwyniad gan Meira Woosnam.
Swyddog Ysgogi Yn Yr Ardal Wledig / Rural Enabling Officer,
Gwasanaeth Datblygu Cymunedol / Community Development Service,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council
2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda:
Cynghorwyr: Berwyn Evans,Trefor Roberts Eitem 9.9. Pwyllgor Swper Pensiynwyr Llansannan.
Cynghorydd: Delyth Willliams Eitem 7.3 Rhent Y Swyddfa Bost.
3.Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor 11/10/2017
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 11/10/17 y Cyngor yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion:
9.3 (11/10/17) Arwyddion Bronallt / Cae’r Gofaint: Cafwyd ymholiad gan CBSConwy ynglyn a lleoliad y man i osod yr arwydd sef yng ngardd Rhif 1 Cae’r Gofaint.Cafwyd gwybodaeth fod llain o dir pwrpasol nad yw’n eiddo i Rhif 1.Clerc i gysylltu gyda CBSC i’r perwyl.
11.1 (11/10/17) Datganodd y clerc ei fod wedi anfon at nifer o berchnogion / tenantiaid stad Bronallt Groes ynglyn a’r parcio diystyriol sydd yn bodoli. Hyd hyn ni dderbyniwyd unrhyw ymateb.
Datganodd y clerc nad oedd hyd hyn wedi cysylltu gyda unrhyw un o drigolion Llain Hiraethog gan nad oedd ganddo wybodaeth am berchnogaeth y ceir sydd yn parcio’n gyson ar y ffordd fawr o flaen y tai. Pwysleisiwyd ar ddifrifoldeb y peryglon mae’r ceir yn achosi a cyflwynwyd gwybodaeth am y perchnogion.
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda’r perchnogion, Grwp Cynefin a’r Heddlu.
5. Adroddiad y Cynghorydd Sir:
Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o’r 10fed o Hydref hyd at ddiwrnod y cyfarfod.
Yn ogystal:
Lansiad a thaith Conwy a’r Rhyfel Mawr – Mae Conwy a’r Rhyfel Mawr yn brosiect dwy flynedd sydd wedi bod yn ymchwilio effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar gymdeithas ardal wledig yr ardal sydd nawr yn cael ei adnabod fel Sir Conwy. Mae albynnau’r prosiect yn cynnwys gwefan, llyfr ac arddangosfa deithiol. Bydd arddangosfa Conwy a’r Rhyfel Mawr yn cael ei lansio ar Dachwedd 16eg yng Ngwesty’r Eryrod, lanrwst cyn teithio ledled ardal wledig y sir am bron i ddeufis. Mi fydd yn dod draw i Lansannan – Ionawr 9fed a 10fed 2018
Am ragor o fanylion cysylltwch a Eryl Prys Jones 01492 642357
Wythnos Ddiogelu – 13-17 Tachwedd – mae cyfrifoldeb ar bawb o fewn cymuned i ddiogelu.
Cyfarfod hefo Swyddogion i holi am ffynhonnellau arian – balch iawn bod Meira yn dod draw i gyfarfod y Cyngor Cymuned i drafod rhaglen LEADER a chyfleoedd ariannu eraill.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor:
Ni gyflwynwyd unrhyw sylwadau gan aelodau’r cyhoedd oedd yn bresennol
7 Cyllid Balans Banc 01/11/2017
Cyfrif y Dreth £16,633.12
Cyfrif H G Owen £17,989.29 Cyfanswm £34,622.41
Taliadau
7.1 30/09/17 Arfon Wynne, Gwaith Cyffredinol £112.99. Mynwent £138.00, Llwybrau £578.76. £829.75 Siec 200338
7.2 12/10/17 Un Llais Cymru.1 x Community / Place Planning training at Abergele Town Council. £40.00 Siec 200339
7.3 16/10/17. Debyd Uniongyrchol TT&B Williams Rhent Swyddfa Bost £151.66
7.4 01/11/ 17. Cyfieithu Cyfarfod 11/10/17 £91.96 Siec 200340 Cyfanswm Taliadau £1,113.37
Derbyniadau .
7.5 02/10/17 R W Roberts, Ymgymerwyr £200.00
7.6 19/10/17 HMB Enterprise Ltd, Swyddfa Bost Flint, Rhent Swyddfa Post £210-00
7.7 24/10/17 CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau £3,367.33 Cyfanswm Derbyniadau £3.777.33
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir
Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod
Taliadau 01/04/2017 - 01/11/2017 £19,209.00
(Adran 137 £2,936.67)
Derbyniadau 01/04/2017 – 01/11/2017 £ 19,639.66.
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Tachwedd / Rhagfyr / Ionawr, TT& B Williams £455.00, Arfon Wynne £829.00. BT £80.00. Brit Gas £80.00 CBS Conwy CBC Scips £740.00 Cyfieithu £180.00. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £600.00 Cymdeithas Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled,£300.00 Cyfanswm £3,264-00
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod
Ad-daliad llwybrau £3,367.00.CBS Conwy, Ad-daliad Treth Swyddfa Post £232.93 CBS Conwy CBC Precept £ 6,666.00
Cyfanswm £10,265.93
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau.
9. Gohebiaeth.
9.1 16/10/17 Comisiwn Ffiniau i Gymru.
Arolwg 2018 ar website link / 2018 Review on website link
PENDERFYNWYD: Clerc i gael copi o fap o’r etholaethi ar gyfer agenda 13/12/17
9.2 17/10/17 Comisiwn Ffiniau i Gymru.
9.3 18/10/17 CBSConwyCBC Dyddiadau Scips 7fed 8fed 9fed a 10fed Tachwedd.
9.4 24/10/17 Supporting Your local Marie Curie Nursing Services
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo y swm o £500-00 (Pum cant) tuag at yr achos “Marie Curie Nursing Services” Siec rhif 200342
9.5 24/10/17 CBSConwy CBC Partneriaeth Bag Halen / Hen Ysgol Tanyfron. Derbyniwyd gohebiaeth gan CBSC yn datgan nad oedd yn bosib defnyddio ‘run o’r unedau yn Hen Ysgol Tanyfron ar gyfer ystorio’r bagiau halen.
9.6 26/10/17 Bethan Thomas,Grwp Cynefin.
PENDERFYNWYD: Y clerc i ddweud fod holl fudiadau a chymdeithasau yn y fro yn barod i gefnogi a rhoddi cyfleoedd i unrhyw berson gyda anabledd.
9.7 27.10.17 Cyng Meurig Davies. Ymholiad ynglyn am y broblem baw cwn mewn rhai mannau o amgylch pentref Llansannan.
PENDERFYNWYD: Gwneud ymholiad i’r adran berthnasol yn CBSConwy i’r posibilrwydd o gael camerau ar rai o’r safleuoedd
9.8 27/10/17 Cyng Meurig Davies.Ymholiad ynglyn gwrych drain rhwng Rhif 2 a 3 Maes Creiniog.
PENDERFYNWYD: Gofyn i Arfon Wynne dacluso.
9.9 28/10/17 Pwyllgor Swper Pensiynwyr Llansannan : Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol ynghyd a thaflen ariannol dyddiedig 31/12/2016
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo y swm o £1,000-00 (Mil o bunnoedd) tuag at y Pwyllgor Swper Y Pensiynwyr Llansannan. . Siec rhif 200341
10. Unrhyw fater arall
10.1 Sul Y Caedoediad – Trafodwyd trefniadau.
10.2 Coed Maes Aled
PENDERFYNWYD: Mabwysiadu Y Drafft o’r Cytuneb rhwng Cyngor Cymuned Llansannan a Cartrefi Conwy Cyfyngedig, a gyrru’n mlaen i arwyddo’r ddogfen.
10.3 CBS Conwy, Cynllun Partneriaeth Bag Halen/Salt Bag Partnership.
PENDERFYNWYD: Cysylltu a CBSC parthed safleuoedd ystorio’r bagiau halen.
10.4 Gwrych drain Cae Chwarae:
PENDERFYNWYD: Gofyn amamcanbris am blygu’r gwrych i Dei Williams a Aled Roberts.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
11.1 Cyng Emrys Owen; Llythyr Cartrefi Conwy Cyfyngedig ynglyn a thori glaswellt.
11.2 Cyng Guto Davies; Lloches tu allan i fynedfa Ysgol Bro Aled.
PENDERFYNWYD: Clerc i drefnu pwyllgor safle gyda cynrychiolaeth o adran cynllunio CBSC a’r cynghorwyr.
11.3 Cyng Delyth Williams; Cyflwynwyd adroddiad o’r adolygiad a wnaethpwyd o’r (a)“Rheoliadau Ariannol ( Cymru) 28/06/2016.(b) “Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyflogedig a hawliau pleidleisiol (v 01/04/2016) Diolchodd Y Cadeirydd i Delyth Williams am ei holl waith.
PENDERFYNWYD: Cyflwyno a mabwysiadu’r uchod yng nghyfarfod 13/12/17
Hefyd: Y clerc i wneud ymholiad i Un Llais Cymru ynglyn a cyfieithiad o’r Rheoliadau Mewnol.
11.4 Cyng Gareth Jones: Derbyniwyd gwybodaeth fod y “Defibrillator”wedi ei osod yn Groes.
11.5 PENDERFYNWYD: Cael dwy goeden Nadolig fel arfer.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor

COFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 13eg RHAGFYR 2017.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 8th NOVEMBER 2017 at 7-30pm AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Present: Councillors: Celfyn Williams (Chairman) Meurig Davies, Berwyn Evans, Gareth Jones, Delyth Williams, Bethan Jones, Guto Davies, Emrys Owen and Trefor Roberts.
Members of the Public: County Councillor , Sue Lloyd-Williams, Meira Woosnam, CBS Conwy, Elen Edwards, EM Jones and Philip John Coombes. Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1.Apologies for absence: Cllr Elwyn Jones. Presentation by Meira Woosnam Swyddog Ysgogi Yn Yr Ardal Wledig / Rural Enabling Officer,
Gwasanaeth Datblygu Cymunedol / Community Development Service,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy County Borough Council.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct:
Cllrs: Berwyn Evans,Trefor Roberts Item 9.9. Llansannan Pensioners Annual Dinner Committee.
Cllr: Delyth Willliams Item 7.3 Post Office Rent.
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes: 11/10/17.
RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 11/10/17
4. Matters arising from the minutes
9.3 (11/10/17) Bronallt / Cae’r Gofaint Signs: Enquiry from CBC Conwy re-positioning of the sign.It was stated by the Chairman that it’s possible to position the sign on land adjacent to No 1 Cae’r Gofaint
11.1 (11/10/17) The clerk stated that correspondence has been sent to some of the owners/tenants on the Bronallt Estate Groes regarding the inconsiderate parking on parts of the estate.
The clerk also stated that he will now contact some of the residents of Llain Hiraethog Llansannan to draw their attention to the dangerous situation that presently exists because of the irresponsible parking on the main road.
5 County Councillor’s monthly report.
The County Cllr’s presented her diary from 10th of October up to the date of the meeting.
Suspend the Standing Orders
6. Public’s opportunity to present statements.
No statements were presented by the public
Reinstate Standing Orders
7. Finance. Statements of Bank Accounts.01/11/2017
Community Council Accounts £16,633.12
H G Owen Accounts £17,989.29 Total. £34,622.41
Payments
7.1 30/09/17. Arfon Wynne, General work £112.99.Cemetery £138.00, Footpaths £578.76. £829.75 Cheque no 200338
7.2 12/10/17 Un Llais Cymru.1 x Community / Place Planning training at Abergele Town Council.£40.00 Cheque no 200339
7.3 16/10/17.Standing Order,TT&B Williams. Post Office rent £151.66
7.4 01/11/ 17. Community Translation.11/10/17 £91.96 Cheque no 200340 Payments Total £1,113.37
Receipts .
7.5 02/10/17 RW Roberts, Funeral Directors. £200.00
7.6 19/10/17 HMB Enterprise Ltd, Flint Post Office / Post Office rent £210-00
7.7 24/10/17 Conwy CBC./ Footpaths Refund £3,367.33 Receipts Total £3.777.33
Payments. 01/04/2017 - 01/11/2017 £ 19,209.00 (Section 137 £2,936.67)
Receipts, 01/04/2017 – 01/11/2017 £ 19,639.66.
Review of Budget for Nov / Dec / Jan. TT&B Williams £455.00, Arfon Wynne £829.00. BT £80.00. Brit Gas £80.00 Conwy CBC, Skips £740.00 Translation £180..00 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £600.00. Cymdeithas Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled, £300.00. TotaL, £3,264-00
Estimated Receipts for above months,
Footpaths refund £3,367.00 HMB £210.CBS Conwy, Post Office Rates rebate £232.93 CBS Conwy CBC Precept £ 6,666.00 TotaL, £10,265.93
8. Notice of applications for Planning Permission
No applications received.
9. Correspondence.
9.1 16/10/17 Boundary Commission for Wales.2018 Review on website link
RESOLVED: Clerk to acquire map of proposed of constituency for 13/12/17 agenda
9.2 17/10/17 Boundary Commission for Wales
9.3 18/10/17 ConwyCBC Dates for community skips 7th 8th 9th a 10th November.
9.4 24/10/17 Supporting Your local Marie Curie Nursing Services.
RESOLVED: To donate the sum £500-00 (Five hundred pounds) to the “Marie Curie Nursing Services” Cheque no 200342
9.5 24/10/17 Conwy CBC : Salt bags scheme /Conwy unable to permit salt bags to be stored in Tanyfron School units.
9.6 26/11/17 Bethan Thomas Grwp Cynefin:
RESOLVED: That the clerk reply saying that all associations and societies in the Llansannan Community are always willing to support and give opportunities to individuals with any disability.
9.7 27/10/17 Cllr Meurig Davies: Re-dog fouling in Llansannan.
RESOLVED: Clerk to contact CBSConwy and enquire of the possibility of installing temporary cameras on sites around the village.
9.8 27/10/17 Cllr Meurig Davies: Re- thorn hedge between Nos 2 and 3 Maes Creiniog,
RESOLVED: To ask Arfon Wynne to trim the hedge
9.9 28/10/17 Llansannan Pensioners Dinner Committee: Financial Assistance Application Form and Financial Statement dated 31/12/2016.
RESOLVED: To donate £1,000-00 (One thousand pounds) to Pensioners Dinner Committee .
Cheque no 200341
10. Any other business
10.1 Rememberence Sunday arrangements.
10.2 Coed Maes Aled
RESOLVED: To adopt the Draft Licence between Llansannan Commmunity Council and Cartrefi Conwy Cyfyngedig relating to the parcel of land (Coed Maes Aled) To proceed with the signing of the Licence.
10.3 Conwy CBC, Salt Bag Partnership.
RESOLVED: To contact CBCC re-storage sites.
10.4 Thorn hedge at Ffordd Gogor Playing Fields.
RESOLVED: To acquire estimates from Dei Williams and Aled Roberts for laying the hedge.
11. Matters refereed to the Clerk prior to the meeting
11.1 Cllr Emrys Owen: Letter from Cartrefi Conwy Cyfyngedig regarding proposed charges for grass-cutting for the tenants of Association.
11.2 Cllr Guto Davies: Shelter Ysgol Bro Aled.
RESOLVED: Clerk to arrange a site meeting with representatives from CBCC Planning Dept and Councillors
11.3 Cllr Delyth Williams presented a summary of the review she had carried out on (a) Model for consideration by Council / Financial Regulations [WALES] 28/06/2016. (b) Model Code of Conduct and co-opted members with voting rights. (v 01/04/2016) The Chairman thanked Delyth Wlliams for all her work
RESOLVED: To present and adopt both documents at the 13/12/17 meeting .
The clerk to contact One Voice Wales regarding translation of the Standing Orders.
11.3 Cllr Gareth Jones informed the meeting that the “Defibrillator has been installed at Groes.
11.5 RESOLVED: To buy two Christmas Trees.
12. Confirm date and venue of next Council Meeting 13/12/2017DRAFT MINUTES SUBJECT TO CONFIRMATIONAT 13th DECEMBER 2017 MEETING.

Cofnodion Mis Tachwedd 2017 November Minutes Statistics: 0 click throughs, 915 views since start of 2022

Cofnodion Mis Tachwedd 2017 November Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207143 views since start of 2022