Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Tachwedd 2016 November minutes

COFNODION PWYLLGOR CYNHALIWYD NOS FERCHER 9 fed TACHWEDD. 2016

Presennol Cynghorwyr:. Celfyn Williams (Cadeirydd) Nia Williams, Edna Jones, Meinir Jones, Berwyn Evans, Dafydd Ifans, Glyn O Roberts, Guto Davies, Meurig Davies, Elwyn Jones a Trefor Roberts.
Aelodau o’r Cyhoedd Eifion M Jones, Emrys Owen, Dei Pandy a Phil Coombes.
1.Ymddiheuriadau Cynghorwyr: Gareth Jones, Sharon Evans a’r Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams
Yng nghyfarfod blaenorol y Cyngor (12/10/16) datganodd Meurig Davies ddiddordeb i fod yn aelod o’r Cyngor.
PENDERFYNWYD: Cyfethol Meurig Davies yn aelod o’r Cyngor.
Diolchodd Y Cadeirydd i Meurig Davies am ymgymryd a’r swydd.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda Datganodd Y Cynghorydd Dafydd ifans gysylltiad ag Eitem 9.14 Gohebiaeth ”Rhaglen Chwaraeon Gwledig Haf”
3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor (12/10/16)
PENDERFYNWYD-Cymeradwyo a llofnodi bod cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd 12/10/16 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion
4.2 Tir Dwr Cymru wrth Cae Chwarae Maes Aled. Datganodd y Cynghorydd Meurig Davies nad yw’r gwaith wedi ei wneud.
6.2 Trefniadau gwasanaeth ailgylch cewynau – Cafwyd gwybodaeth fod y broblem a oedd yn bodoli wedi ei datrus a bod casgliad yn cael ei wneud yn wythnosol.
9.8 Gweler Gohebiaeth 9.10 a 9.12
10.2 Gweler Gohebiaeth 9.6
Cafwyd gwybodaeth fod diwrnodiau Y Scips Cymuned yn llwyddiant.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir
Derbyniwyd adroddiad gan y Cynghorydd Sir.
Yn ogystal a’r adroddiad cyfeiriwyd at: T-Junction wrth Llyn Bran, Gor-dyfiant tir Dwr Cymru wrth gae chwarae Maes Aled, Ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am firws y ffliw, Adroddiad Blynyddol ar berfformiad y Cyngor, Gwybodaeth am y gyfraith yn ymwneud a chofrestru drwy’r cynllun Rhentu Doeth Cymru.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor
Cyflwynwyd nifer o luniau gan Emrys Owen yn ymwneud o loriau ailgylchu CBS Conwy. Cytunodd Y Cynghorydd Elwyn Jones eu trosglwyddo i’r “Streetworks Manager” yn CBS Conwy.
7. Cyllid Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 03/11/16
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £6,386.35
Cyfrif H G Owen Accounts £18,462.81 Cyfanswm / Total.£24,849.16
Taliadau
16/10/16. British Telecom, Swyddfa Bost £89.64
15/10/16. TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66
17/10/16. Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 12/10/16 . £98.83
28/10/16.CBS Conwy CBC. Scips Cymunedol, 18th 19th 20th+21st Hydref. £888.00
09/11/16.Arfon Wynne,Mynwent x1 (£138.00) Torri gwrych a gwaith argyfwng (£82.60) £220.60
PENDERFYNWYD- Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod.
Datganodd y Clerc fod y “Direct Debit” gyda BT GROUP PLC bellach wedi ei atal.
Derbyniadau
03/11/16. SCOTISHPOWER, Wayleave.(Polion Cae Chwarae, Maes Gogor) £8.00
8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio CaisRhif DC/0/43342.Dyddiad01/11/16.Ymgeisydd:EE UK Ltd.Cynllun: Gosod mast telathrebu 20m yn cefnogi 4 antena, 2 ddysgl,1 dysgl loeren 1.2m,3 chabinet cyfarpar o fewn amgaead tywydd budr,1 generadur a datblygiad ategol iddynt. Safle:Bryn Rhyd yr Arian,Llansannan.LL16 5NR Sylwadau erbyn 22/11/2016.
PENDERFYNWYD- Nad oedd gan y Cyngor unrhyw wrthwynebiad i’r cais uchod.
9. Gohebiaeth 9.1 11/10/16 Creu Menter / Creative Enterprise. Morfa Gele,Parc Busnes Gogledd Cymru,Abergele.
PENDERFYNWYD- Estyn gwahoddiad i siarad yng nghyfarfod Mis Ionawr y Cyngor.
9.2 10/16 CBS Conwy CBC,Gwahoddiad i Wasanaeth Sul Diesig Y Cadeirydd . 18/12/2016.
9.3 19/10/16 Cyngor Tref Abergele . Cyngerdd Nadolig 02/12/16 Capel Mynydd Seion am 7-00 yh, ( Noson Swper Y Pensiynwyr Llansannan!!!)
9.4 Luned Evans,Un Llais Cymru- Archwiliadau Allanol BDO .
Datganodd y Clerc ei fod wedi anfon e-bost i egluo’r anhawsterau a wynebwyd.
9.5 21/10/16. I Derfel Thomas, Cadeirydd Pwyllgor Rhanbarth Conwy,Cwmni Urdd Gobaith Cymru. Gair i ddiolch am gyfraniad y Cyngor.
9.6 25/10/16 Wil Click to email to "Openspaces.South”
02/11/16 + Robert E Jones, par 10.2 Cofnodion,12/10/16.
Penderfynwyd fod angen ail-gysylltu ynglyn a rhai safleuoedd sef: Coed Plas Newydd, a’r ffordd o Groesffordd Cefn Groes hyd at Capel Nantwnen
9.7 10/16. The Pensions Regulator, i’w gynnwys ar agenda Mis Rhagfyr.
9.8 01/11/16. CSB Conwy CBC, Haf Jones, Neges gwreiddiol Jane Thomas.
Anfon gwybodaeth fod yr arhosfa bws wrth Capel Gwynfa ym Mhlwyf Llannefydd.
9.9. 02/11/16,Glen Brumby (T.Insp1377) Heddlu Gogledd Cymru
Datganodd y Clerc nad yw’r Heddlu wedi cysylltu.
9.10 28/10/16 + 02/11/16, Vaughan Hughes / Abi Moore, re -Cross Border Recycling Issues.
9.11 03/11/16 Haf Jones CBS Conwy CBC./ BT, Gwybodaeth ynglyn a ymgynghoriad ar waredu Ffonau Talu Cyhoeddus.
9.12 03/11/16 Simon Hillman. re-cross-county recycling facilities.
9.13 24/10/16 CBS Conwy, Uned Trethi Busnes.
9.14 12/11/16 CBS Conwy, Gwasanaeth Datblygu Cymunedol, Cyf: Rhaglen Chwaraeon Gwledig Haf
PENEDERFYNWYD, Cefnogi gweithgareddau yn nhymor yr haf 2017.( Cost cynnal gweithgareddau yn Llansannan yn 2017 yn £600.00)
10. Unrhyw fater arall
10.1 Drafft Rheoliadau Ariannol (ac eithrio trothwyon Caffel yr UE a ddangosir yn Rheoliadau 11)
PENDERFYNWYD, Derbyn y Canllawiau uchod.
10.2 Adolygu ”Rheoliadau Mewnol Y Cyngor “
PENDERFYNWYD, Derbyn Rheoliadau Mewnol Y Cyngor fel ac y maent gan ychwanegu fel Rhif 11. Y DRAFFT RHEOLIADAU ARIANNOL uchod.
10.3 Cafwyd trafodaeth ar bolisi diogelwch maeni beddi.
10.4 PRAESEPT 2017/2018 Datganodd y Clerc fod gwariant o 01/04/16 hyd ddyddiad y Cyfarfod (09/11/16) yn £18,181.00. Hefyd fod dau ad-daliad TAW (£5,839.17 + £2,020.20) i’w derbyn yn fuan. Onibai am ansicrwydd costau yr Archwilwyr Allanol nid oes rhagwybodaeth am unrhyw wariant sylweddol cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol.
PENDERFYNWYD: Ar hyn o bryd y bydd gofynion Y PRAESEPT yn £20,000.00 am y flwyddyn 2017/2018 (Yr un swm a 2016/2017)
10.5 PENDERFYNWYD: Clerc i gysylltu gyd CBS Conwy ynglyn a chyflwr y ffordd o Fryn Rhyd yr Arian tuag at Bryn Seion.
10.6 PENDERFYNWYD: Clerc i gysylltu gyda Arfon Wynn ynglyn a llwyni wrth fynedfa i Maes Aled.
10.7 PENDERFYNWYD: Y Cyngh Meinir Jones i ddewis coeden nadolig bwrpasol ar gyfer Neuadd Y Groes.
10.8 PENDERFYNWYD: Pwyllgor “Taflen Gwybodaeth Y Plwyf” i adolygu’r daflen.
11. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor
Nos Fercher Rhagfyr 14eg am 7.30yh yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan
Diolchodd Y Cadeirydd i Dwysan Roberts y Cyfieithydd ac i bawb am eu presenoldebb

Terfynwyd y cyfarfod am 9.20 yh

COFNODION I’W CADARNHAU YNG NGHYFARFOD 14/12/2016

MINUTES OF MEETING HELD WEDNESDAY 9th NOVEMBER,2016 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE
Present Councillors:. Celfyn Williams (Chairman) Nia Williams, Edna Jones, Meinir Jones, Berwyn Evans, Dafydd Ifans, Glyn O Roberts,Guto Davies, Meurig Davies, Elwyn Jones and Trefor Roberts.
Members of the Public Eifion M Jones, Emrys Owen, Dei Pandy and Phil Coombes,
1. Apologies Councillors: Gareth Jones, Sharon Evans and County Councillor Sue Lloyd-Williams.
In the previous Council meeting (12/10/16) Meurig Davies declared an interest in becoming a Community Councillor.
RESOLVED: To co-opt Meurig Davies as a Community Councillor.
The Chairman welcomed Meurig Davies as a new member of the Community Council and thanked him for undertaking to fill the vacant seat on the Council.
2. Opportunity for declaration of interest on any item on the Agenda
Interest was declared on the following item as follows: Cllr Dafydd Ifans,Item, Correspondence, 9.14 “Rural Summer Sports Programme”
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes
RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 12/10/16
4. Matters arising from the minutes
4.2 Welsh Water,Land by Maes Aled Playing Field, Cllr Meurig Davies stated that the proposed work has not taken place.
6.2 The issue regarding collection of “soiled nappies” has been resolved and weekly collections are now taking place.
9.8 Refer to Correspondence 9.10 and 9.12
10.2 Refer to Correspondence 9.6
5. County Councillor’s monthly report
The monthly report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams,
In addition the following points were referred to;
T-Junction by Llyn Bran; Welsh Water land by Maes Aled; Campaign to raise awareness regarding the flu virus; Annual report on CBC Conwy’s performance; Information on registration of private lettings.
6. Public’s opportunity to present statements
Emrys Owen presented a number of photographs of recycling vehicles operating in restricted spaces due to inconsiderate parking at Maes Aled. Cllr Elwyn Jones agreed to relay them to the “Streetworks Mananger” at CBC Conwy.
7.Finance. Statements of Bank Accounts. 03/11/2016.
Community Council’s Accounts. £6,386.35
H G Owen, Accounts. £18,462.81 Total £24,849.16
7. Payments.
16/10/16. British Telecom, Post Office phone bill. £ 89.64
15/10/16. TT&B Williams, Post Office rent £151.66
17/10/16. Community Translating, 12/10/16 meeting. £98.83
28/10/16 Conwy CBC. Community Skips,18th 19th 20th+21st Oct £888.00
09/11/16.Arfon Wynne,Cemetery x 1,£138.00,Hedge trimming and emergency work (£82.60) £220.60
RESOLVED: All payments were approved by the Council.
Receipts,
03/11/16. SCOTISHPOWER, Wayleave. (Playing Fields, Maes Gogor) £8.00
8. Notice of Applications for Planning Permission
Application No: DC/0/43342. Applicant: EE UK Ltd. Proposal:Installation of a 20m telecommunications mast supporting 4 no antennas,2 no dishes,1 no 1.2m satellite dish, 3 no equipment cabinets within foul weather enclosure.1 no generator and development ancillary thereto. Location: Bryn Rhyd yr Arian Llansannan LL16 5NR Comments by 22/11/2016
RESOLVED: No comments or objections were voiced against the proposal.
9. Correspondence
9.1 11/10/16 Creu Menter / Creative Enterprise Morfa Gele,Parc Busnes Gogledd Cymru,Abergele. RESOLVED: To extend an invitation to give a presentation at January 11th 2017 Council meeting.
9.2 10/16 Conwy CBC, Invitation to the Chairman’s Civic Sunday Service. 18/12/2016.
9.3 19/10/16, Abergele Town Council. Christmas Concert 02/12/16 Capel Mynydd Seion at 7-00 pm
9.4 Luned Evans, One Voice Wales.- BDO External Audits.
The Clerk stated that an e-mail had been sent to explain the difficulties that arose with the Audit’s completion.
9.5 21/10/16. I Derfel Thomas, Chairman, Cwmni Urdd Gobaith Cymru. Letter expressing thanks for the Community Council’s recent contribution.
9.6 25/10/16 Wil Click to email to “Openspaces.South”
02/11/16 + Robert E Jones, re 10.2 Minutes,12/10/16.
RESOLVED: Reiterate to CBC Conwy the previous concerns regarding Plas Newydd woods and road from Cefn Groes crossroads towards Nantwnen Chapel.
9.7 10/16. The Pensions Regulator; To be included in 14/12/16 Agenda
9.8 01/11/16. Conwy CBC, Haf Jones ,Origional message Jane Thomas.
RESOLVED: Clerk to inform CBC Conwy that bus shelter in question (Capel Gwynfa) is within Llannefydd Parish.
.9.9. 02/11/16,Glen Brumby (T.Insp1377) NW Police.
Clerk stated that no further correspondence has been received from NW Police.
9.10 28/10/16 + 02/11/16, Vaughan Hughes / Abi Moore, re -Cross Border Recycling Issues.
9.11 03/11/16 Haf Jones, Conwy CBC. Information regarding consultation on removal of BT Payphones.
9.12 03/11/16 Simon Hillman. re-cross-county recycling facilities.
9.13 24/10/16 CBC Conwy, Revenue and Benefits Services / Business Rates Services.
9.14 12/11/16 CBSC Conwy,Community Development Service, Re: Summer Sports Programme.
RESOLVED: To support the Rural Sports Programme over the summer period in 2017 at Llansannan
10. Any other business
10.1 Adopt MODEL for consideration by the Council of Financial Regulations (other than the EU Procurement thresholds shown Regulation 11 )
RESOLVED: To adopt the above guidelines
10.2 Council’s Internal Financial Regulations.
RESOLVED: To adopt the Council’s Internal Financial Regulations and to add as No 11 the above (10.1) MODEL OF Financial Regulations.
10.3 A discussion was held regarding the risk issues of gravestones in the Council’s cemetery.
10.4 PRECEPT 2017/2018. The Clerk stated that the Council’s expenditure from 01/04/16 up to the date of the meeting (09/11/16) was £18,181.00. Also,two VAT repayments (£5,839.17+£2,020.20) are due to be received shortly. Apart from the uncertainty regarding the cost of the External audit there is at present no foreknowledge of any substantial expenditure that may be incurred by the Council before the end of the present financial year (31/03/2017)
RESOLVED: That at present it is estimated that the PRECEPT requirements will be £20,000.00. The same amount as the previous year, (2016/2017)
10.5 RESOLVED: That the Clerk contact CBC Conwy regarding the condition of the road leading from Bryn Rhyd yr Arian towards Bryn Seion crossroad.
10.6 RESOLVED: That the Clerk contact Arfon Wynne regarding shrubs by the entrance to Maes Aled.
10.7 RESOLVED: That Cllr Meinir Jones should choose a Christmas Tree for Neuadd Y Plwyf in Groes
10.8 RESOLVED: That the “Parish Information Leaflet “ committee should review the leaflet.
11. Confirm the date and the venue of the next Community Council meeting, Wednesday 11th January 2017

The Chairman thanked Dwysan Roberts the Translator and everyone for attending
The meeting closed at 9.20pm

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 14/12/2017 Council meeting.

Cofnodion Mis Tachwedd 2016 November minutes Statistics: 0 click throughs, 1382 views since start of 2022

Cofnodion Mis Tachwedd 2016 November minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207138 views since start of 2022