Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

COFNODION MIS RHAGFYR 2021 DECEMBER MINUTES

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 8fed o FIS RHAGFYR 2021 AM 7-30yh

Presennol: Cyng: Meurig Davies (Cadeirydd) Trefor Roberts, Guto Davies, Bethan Jones, Philip Wright. Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sirol, Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Emrys Williams (Clerc)

1. Ymddiheuriadau: Cllrs:Berwyn Evans, Emrys Owen, Delyth Williams.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol. Ni ddangoswyd diddordeb ar unrhyw eitem ar yr agenda.

3. Cadarnhau cofnodion. Cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 08/11/2021
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 08/11/2021 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am Ragfyr 2021.
5.1 Gofynodd Y Cynghorydd Sirol i’r Clerc cofnodi llwyddiant Mark Williams, Cwmni Limbart ar ei lwyddiant yn ennill gwobr “Entrepreneur for Gold Award 2021 Cymru.”Penderfynwyd anfon llongyfarchiadau Y Cyngor iddo.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Ni dderbyniwyd sylwadau. Adfer y Rheolau Sefydlog
.
7. Cyllid: Balans Banc, 30/11/2021
Cyfrif y Dreth £11,782.18
Cyfrif H G Owen £14,037.73
Cyfanswm £25,819.91
Taliadau.
7.1 1/11 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan, Swyddfa Post £56.17
7.2 15/11 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66
7.3 15/11 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost Siec rhif 200553 £86.87
7.4 24/11 Y Lleng Prydeinig Frenhinol, Apel Pobi Coch. Siec rhif 200554 £50.00
Taliadau i’w Gymeradwyo.
7.5 30/11 A Wynne, Gwaith yn y Gymuned: Llwybrau, £547.46. Mynwent, £188.92, Arall £340.86 200557 £1,077.24
7.6 TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost. Siec rhif 200559 £86.67
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.
Derbyniadau:
7.7 08/11 Y Gadlas £180.00
7.8 09/11 CBS Conwy. Adaliad Llwybrau £1,132.70 Cyfanswm £1,312.70
Taliadau 01/04/21 – 30/11/21 £21,926.36 Derbyniadau 01/04/21 – 30/11/21 £16,325.92
Swm Priodol o dan Adran 137, 2020/21 - £8.41 yr etholwr.( Llansannan-721 + Bylchau-318 = 1039=£8,737.99)

8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 02/12/2021 Cyfeirnod: 0/49171 Ymgeisydd: Mr D JONES Dwyrain: 299773 Gogledd: 363957 Cynllun: Cael gwared ar dai allan adfeiliedig, a chreu estyniad 2 lawr i'r annedd. Safle: Ty Mawr Groes Llansannan LL16 5RY
Sylwadau, 09/11/202 PENDERFYNWYD:Dim gwrthwynebiad nag unrhyw sylwadau i gais 0/49171

9. Gohebiaeth:
9.1 ebost Iolo Edwards ynglyn a Bus Shelters.
Noswaith dda Emrys, wedi bod yn edrych ar y bus stops (Taldrach, Fferwd a Pwll Mawr) a dynamic fy marn i -
Taldrach - nid yw’r pad concrid mewn cyflwr digon da i foltio bus stop newydd ar ei ben, mae wedi crackio yn ddrwg, felly gaf bris ar wneud un arall. Pwll Mawr -Mae ambell I goes a crossmembers wedi pydru’n dwll, dwi’m yn meddwl fod o werth i’w drwsio. Felly, mi wnai bris I chi reit handi ar 3 bus stop newydd (galv a painted), ail wneud pad concrid Taldrach, tynnu’r ddau arall I lawr, a pris codi’r 3
Fferwd -Hwn sydd yn y cyflwr gwaethaf, mae pob coes wedi cancro yn ddrwg, ac mae un hanner wedi disgyn arol i mi ei ysgwyd. Dylai gael ei dynnu lawr cyn gynted a phosib.
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Iolo Edwards i ofyn iddo dynnu arhosfa bws groesffordd Fferwd i lawr. Hefyd i flaeoriaethu gwellianau i arhosfa groesffordd Pwll Mawr yn dilyn derbyn amcanbris.
9.2 Llywodraeth Cymru,Posteri Cwn
PENDERFYNWYD: Trosglwyddo’r posteri ymlaen i Ysgol Bro Aled.
9.3 Menter Bro Aled Cyf: Cydnabyddiaeth am grant o £3,000.00
9.4 Llywodraeth Cymru: Swm priodol o dan adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwariant Adran 137 y terfyn ar gyfer 2022-23 fydd £8.82

10. Grantiau Ni dderbyniwyd ceisiadau am grantiau.

11. Unrhyw fater arall
11.1 Praesept: Y dyddiad ar gyfer dychwelyd y praesept fydd dydd Gwener, 21 Ionawr 2022
11.2
11.3 Scips Cymunedol.
Groes, Dydd Iau 13eg Ionawr,
Clwt, Dydd Mawrth 25ain Ionawr,
BRYN RHYD YR ARIAN, Dydd Mercher 26ain Ionawr,
LLANSANNAN, Dydd Iau 27ain Ionawr,

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
12.1 Cysgodfa Bws Clwt: Canllaw ngen cyweirio. Penderfynwyd cysylltu gyda Arfon Wynne.
12.2 Safle Cysgodfa Bws Taldrach Groes: Tirfeddianwr? Ddim yn berthnasol.
12.3 Ehangu cctv yn Llansannan; Derbyniwyd amcangyfrif gan gwmni Hamilton Securities Ltd.
PENDERFYNWYD: Na fydd y Cyngor yn gyrru’n mlaen oherwydd y gost uchel.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol.

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor.
14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor 12/01/2021

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 12fed O IONAWR 2022.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 8th OF DECEMBER 2021 AT 7.30pm.
Present : Cllrs: Meurig Davies (Chair) Trefor Roberts, Guto Davies, Bethan Jones, Philip Wright.
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs: Berwyn Evans, Emrys Owen, Delyth Williams.

2. Declarations of Interest Code of Local Government Conduct. No interest declared on any item on the agenda.

3. Confirm minutes of 10/11/21 Council meeting.
RESOLVED: Minutes on the 10/11/2021 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes.

5. County Councillor’s monthly report: Sue Lloyd-Williams presented a report for December 2021.
5.1 County Councillor Sue Lloyd-Williams referred to Mark Williams, Cwmni Limbart’s recent success wining the Wales “Entrepreneur for Gold Award 2021” She requested that the clerk to include his success in the minutes.
RESOLVED: To forward the Council’s congratulations to Mark Williams.
Suspend Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. No representations were presented.
Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts, 30/11/2021
Community Council Accounts £11,782.18
H G Owen Accounts £14,037.73
Total £25,819.91
Payments.
7.1 1/11 DD British Gas Business, Electricity Post Office £56.17
7.2 15/11 SO.TT&B Williams, Post Office Rent £151.66
7.3 15/11T T & B Williams, Post Office Rent.. Cheque no 200555 £86.87
7.4 24/11 Royal British Legion, Poppy Appeal. Cheque no 200554 £50.00
Payments to be confirmed.
7.5 30/11 A Wynne. Work in the community: Footpaths, £547.46.Cemetery, £188.92.Other £340.86 £1,077.24
7.6 T T & B Williams, Post Office Rent Cheque no 200559 £86.67
RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.
Receipts :
7.7 08/11 Y Gadlas £180.00
7.8 09/11 Conwy CBC. Footpaths refund £1,132.70
Total £1,312.70
Payments,01/04/21 – 30/11/21 £21,926.36 Receipts, 01/04/21 – 30/11/21 £16,325.92
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( Llansannan 721 + Groes 318=1039=£8,737.99)

8.Notice of application for Planning Permission.
8.1 02/12/2021 Reference: 0/49171 Applicant: Mr D JONES Easting: 299773 Northing: 363957 Proposal: Removal of dilapidated outbuildings and proposed 2 storey extension to dwelling Location: Ty Mawr, Groes, Llansannan, LL16 5RY Representations 09/11/2021
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No 0/49171

9. Correspondence. 9.1 email from Iolo Edwards re-Bus Shelters.
Taldrach - Concrete pad not suitable to bolt new shelter onto. Will estimate price for new one.
Pwll Mawr –Crossmembers corroded-but repair possible. Will estimate price for 3 new shelters- fabrication and erecting
Fferwd – In very bad condition – Recommend that it should be dismantled.
RESOLVED: Correspond with Iolo Edwards asking him to dismantle Fferwd shelter and to prioritize repair to Pwllmawr shelter after estimating cost.
9.2 Welsh Government, Dog Posters. RESOLVED: To relay posters to Ysgol Bro Aled.
9.3 Menter Bro Aled Cyf: Acknowledgment for £3,000.00 grant.
9.4Welsh Government: Appropriate sum under Section 137(4)(a) 0f Local Government Act 1972-Section 137 Expenditure Limit for 2022-23 is £8.82.

10. Grants. No applications received.

11 Any other matter.
11.1 The return date for precepts will be Friday, 21 January 2022.
11.2
11.3 Community Skips.
GROES, Thursday 13th January,
CLWT, Tuesday 25th January.
BRYN RHYD YR ARIAN, Wednesday 26th January.
LLANSANNAN, Thursday 27th January.

12. Any issues presented to the clerk.
12.1 Handrail, Clwt Bus Shelter in need of repair. RESOLVED: Clerk to contact Arfon Wynne.
12.2 Taldrach Groes Bus Shelter: Landowner ? Not relevant.
2.3 Extend cctv coverage in Llansannan. Quote received from Hamilton Securities Systems Ltd.
RESOLVED:That the Council will not proceed because of the high cost.
13. Internal and External Audit Matters.
14 Confirm date of next Council meeting 12/01/2021

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 12th OF JANUARY 2022 COUNCIL MEETING.

COFNODION MIS RHAGFYR 2021 DECEMBER MINUTES Statistics: 0 click throughs, 91 views since start of 2022

COFNODION MIS RHAGFYR 2021 DECEMBER MINUTES

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207147 views since start of 2022