Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Rhagfyr 2019 December Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 11eg RHAGFYR 2019 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Cyflwynodd Owen Conry a Morgam Lloyd CBS Conwy adroddiad ar y cynllun gwaith atal llifogydd yn Llansannan.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Gadeirydd) Emrys Owen, Philip Wright, Celfyn Williams, Bethan Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Eifion M Jones, Owen Conry CBSC, Morgan Lloyd CBSC, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Meurig Davies, Delyth Williams, Glyn O Roberts, Elwyn Jones, Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Trefor Roberts, 9 Gohebiaeth 9.10, Cynghorwyr : Guto Davies, Berwyn Evans, Trefor Roberts, 10 Unrhyw fater arall 10.1
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 13/11/19
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 13/11/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion,
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur y Cynghorydd o‘r 13eg o Dachwedd hyd at ddyddiad y cyfarfod.
Yn ogystal: Ar ddiwedd blwyddyn, mae’n bwysig gen i ddiolch i bob un ohonoch fel Cynghorwyr Cymuned ynghyd ag i Emrys eich Clerc, am eich HOLL waith yn ystod blwyddyn arall ym mywyd y Cyngor Cymuned yma yn Llansannan. Gwerthfawrogaf yn fawr eich cyd-weithrediad a’ch cefnogaeth wrth inni geisio gwella a datblygu ein ardal.
Edrychaf ymlaen i gael cyd-weithio yn llwyddiannus a chwi eto yn 2020!
“Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda ichwi”
Gohirio’r Rheolau Sefydlog, 6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor, Adfer Rheolau Sefydlog
7. Cyllid Balans Banc,.29/11/ 2019.
Cyfrif y Dreth ,£9,899.92.
Cyfrif H G Owen . £ 16,021.07 Cyfanswm £25,920.99
Taliadau
7.1 13/11 Y Lleng Prydeinig Frenhinol, Apel Pobi Coch. Siec 200465 £50.00
7.2 17/11 Swyddfa Archwilio Cymru , Archwiliad o Gyfrifon 2018/19 Siec 200463 £190.45
7.3 29/11/ Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 13/11/19 Siec 200464 £85.08
7.4 15/11 SO, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post £151.66
7.5 13/12 D.U.British Gas. Trydan Siop Canol Llan, Llansannan 8/08-18/11/19 £218.70 Cyfanswm Taliadau £695.89
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
Sieciau heb eu cyflwyno 200457 £85.08.
Derbyniadau.
7.6 19/11 CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau, Mis Medi £561.00
7.7 27/11 SP Manweb plc £8.51 Cyfanswm Derbyniadau £ 569.51
Taliadau 01/04/19 - 29/11/19 £23,646.31 (Adran 137, 19, 145 £4,000.00 ) £8.12
Derbyniadau, 01/04/19 - 29/11/19 £20,279.46
Adolygiad cyllideb ar gyfer Rhagfyr 2019 Taliadau Rhagfyr: £695.89 T T & B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £90. CBS Conwy CBC Scips Cymunedol £960
Cyfanswm: £ 1897.55
Amcangyfrif Derbyniadau Rhagfyr, CBS Conwy, Precept, £6666
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1 15/11/19 Cyf/Ref:DC/0 / 46851. Ymgeisydd. Mr Dewi Roberts.Dwyrain 293946 Gogledd: 365395 Cynllun: Cynnig i drawsnewid adeilad allanol i ddarparu uned llety gwyliau Safle: Pencraig Fawr, Pencraig Fawr Road, Llansannan LL16 5HE Sylwadau 06/12/2019.
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a chais: 8.1.
9. Gohebiaeth
9.1. 06/11 Darren Millar, Aelod Cynulliad - Ymateb i ohebiaeth 29/10/19
9.2 16 /11 Pont Bryn Rhyd yr Arian,Ymateb gan CBSConwy yn amlinellu amserlen cwblhau’r gwaith .
9.3 18/11 Darren Millar, Aelod Cynulliad, Ychwanegiad i ohebiaeth 29/10/19 ynghyd ac ymateb gan adran Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau CBS Conwy.
9.4 20/11 Darren Millar, Aelod Cynulliad.
9.5 26/11 Yr Is- adran Cyllid Llywodraeth Leol a Phartneriaethau Gweithlu Llywodraeth Cymru
Swm Priodol o dan Adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwariant Adran 137 y Terfyn ar Gyfer 2020-21 yn £8.32
9.6 27/11 Julie Brotherton, Cartrefi Conwy
9.7 01/12 Eglwys Sant Sannan, Ffurflen am gymorth ariannol .
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo taliad o £390.00
9.8 03/12 Conwy CBC, LFFN Initiative
9.9 Robert Roberts Parcio yn Llansannan.
PENDERFYNWYD: Yn dilyn cwynion a sylwadau debyg yn y gorffennol nad oedd dim all y Cyngor Cymuned ei wneud ynglyn a’r achos.
9.10 Amcan gyfrif ar gyfer gwaith yn y Cae Chware Ffordd Gogor,Llansannan (Plygu gwrych ac adnewyddu polion pren)
Derbyniwyd prisiau gan y canlynol,
1) Aled Roberts, 2) D Williams & Feibion, 3) David Williams, 4) Arfon Wynne.
PENDERFYNWYD: Derbyn pris David Williams.
10. Unrhyw fater arall
10.1 Cyfraniad Cymdeithas Ieuenctid Bro Aled.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo taliad o £500.00
10.2 Gor-yrru trwy Bryn Rhyd yr Arian. Derbyniwyd nifer o gwynion gan etholwyr ynglyn a gor-yrru trwy’r Bryn. Tynwyd sylw’r pwyllgor i’r ffaith nad oes ar hyn o bryd arwyddion 30 milltir yr awr ar gyrrion y bentrefan.
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda CBS Conwy i ofyn am arwyddion 30 milltir yr awr, arwydd oedolion llesg yn cerdded ac arwydd ceffylau yn cael eu marchogaeth.
10.3 Atgoffwyd y pwyllgor fod angen adolygu canlynol erbyn diwedd Mis Mawrth.
a) Rheoliadau Ariannol, b) Rheolau Sefydlog, c) Asesiad Risc.
10.4 Praesept.
PENDERFYNWYD: Cyfarfod 08/01/2020 i ddechrau am 7.00yh i wneud penderfyniad ar ‘Gofyniad Praesept 2020 /2021.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor, Ionawr 8fed 2020

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD
8fed Ionawr 2020.


CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 11th DECEMBER 2019 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED
Owen Conry and Morgam Lloyd CBS Conwy presented a report on the proposed flood alleviation work to be carried out in Llansannan
Present: Cllrs, Guto Davies (Chair) Emrys Owen, Philip Wright, Celfyn Williams, Bethan Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the Public: Eifion M Jones, Owen Conry CBSC, Morgan Lloyd CBSC, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Apologies: Cllrs: Meurig Davies, Delyth Williams, Glyn O Roberts, Elwyn Jones, County Cllr Sue Lloyd-Williams.
2. Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct: : Cllr Trefor Roberts, 9 Correspondence 9.10, Cllrs: Guto Davies, Berwyn Evans, Trefor Roberts 10 Any other matter10.1
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 13/11/19. RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 13/11/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
5. County Councillor’s monthly report. A report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams listing a synopsis of her council related diary from the 13th of November until the date of the meeting.
At the end of another year, it is important to me to thank each and every one of you as Community Councillors, and also to Emrys, your Clerk, for ALL your hard work over another year in the life of Llansannan community council. I appreciate your co-operation and support as we thrive to improve and develop our area. I look forward to working successfully alongside you again in 2020!
“Happy Christmas and a prosperous new year to you”
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts, 29/11/2019, Community Council Accounts,
£ 9,899.92
H G Owen Accounts, £16,021.07
Total. £25,920.99
Payments.
7.1 13/11 Royal British Legion, Poppy Appeal . Cheque 200465 £50.00
7.2 17/11 Welsh Audit Office, Audit of Accounts 2018/19 . Cheque 200463 £190.45
7.3 29/19 Community Translating.13/11/19 meeting. Cheque 200464 £85.08
7.4 15/11 SO. T T & B Williams, Post Office £151.66
7.5 13/12 D D, British Gas. Electricity, Siop Canol Llan, Llansannan 8/08-18/11/19 £218.70 Payments Total: £695.89
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.
Unpresented cheques: 200457 £85.08.
Receipts.
7.6 19/11 Conwy CBC Footpaths Refund for September 2019 £561.00
7.7 27/11 SP Manweb plc £8.51 Total Receipts: £569.51
Payments. 01/04/19 - 29/11/19 £23,646.31
( Section 137, 19, 145 £4,000.00 £8.12 )
Receipts, 01/04/19 – 29/11/19 £20,279.46
Adolygiad cyllideb ar gyfer Ionawr2020/ Review of Budget for January 2020 TaliadauRhagfyr/December payments:£695.89 TT&B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £119.46. CBS Conwy CBC Community Skips £960 Total: £1,927.00
Estimated Receipts for Jan 2020 Cemetery £300
8. Notice of applications for Planning Permission
8.1 15/11/19 Ref:DC/0/ 46851. Applicant: Mr Dewi Roberts. Easting: 293946 Northing: 365395 Proposal: Proposed conversion of outbuilding to provide a holiday letting unit. Location: Pencraig Fawr, Pencraig Fawr Road, Llansannan LL16 5HE Representations 06/12/2019.
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against applications 8.1
9. Correspondence
9.1. 06/11 Darren Millar, Welsh Assembly: response to 29/10/19 correspondence.
9.2 16 /11 Bryn Rhyd yr Arian Bridge; response from Conwy CBC outlining progress and possible completion date for the new bridge.
9.3 18/11 Darren Millar, Additional information to 29/10/19 correspondence, together with relayed response from Conwy CBC Environment Roads & Facilities Dept.
9.4 20/11 Darren Millar, Aelod Cynulliad / Assembly Member.
9.5 26/11 Local Government Finance and Workforce Partnerships Division / Welsh Government. Appropriate Sum under Section 137(4) (A) of the Local Government Act 1972 Section 137 Expenditure Limit for 2020-21 = £8.32
9.6 27/11 Julie Brotherton, Cartrefi Conwy.
9.7 01/12 St Sannan Church, Financial assistance application form.
RESOLVED: To donate a payment of £390.00.
9.8 03/12 Conwy CBC, LFFN Initiative
9.9 Robert Roberts Street parking in Llansannan.
RESOLVED: Following similar complaints and comments in the past it was resolved that the Community Council are unable to respond to the complaint.
9.10 Estimates for work to be carried out at Maes Gogor Playing Field; (Hedge-laying and replacing fencing posts)
Estimates were received from the following contractors: 1) Aled Roberts, 2) D Williams & Feibion, 3) David Williams, 4) Arfon Wynne.
RESOLVED: The contract was awarded to David Williams
10. Any other business
10.1 Contribution to Cymdeithas Ieuenctid Bro Aled.(Bro Aled Educational Centre)
RESOLVED: To donate a payment of £500.00
10.2 Traffic at Bryn Rhyd yr Arian: Numerous complaints were received from the electorates of Bryn Rhyd yr Arian regarding the speed of traffic through the hamlet. The Community Council were made aware of the fact that at present there are no 30 miles per hour signage on any of the entrances.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC regarding the possibility of procuring 30mph signs as well as ‘Frail pedestrians likely to cross’ and 'Accompanied horses or ponies likely to be in or crossing the road’ signs
10.3 The clerk reminded the committee that the following should be reviewed and adopted by the Council by the end of March 2020
a) Financial Regulations, b) Model Standing Orders, c) Risk Assessments.
10.4 Precept
RESOLVED: That 08/01/2020 meeting commence at 7.00 to discuss Precept Requirement for 2020/2021
10. Any other business
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.

12. Confirm date and venue of next Council 8th January 2020

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 8th January 2020 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Rhagfyr 2019 December Minutes Statistics: 0 click throughs, 402 views since start of 2022

Cofnodion Mis Rhagfyr 2019 December Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022