Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Rhagfyr 2018 December Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 12fed o ‘RAGFYR 2018 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd), Guto Davies, Meurig Davies, Bethan Jones, Philip Wright, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Emrys Owen.
Aelodau o’r Cyhoedd: Sue Lloyd-Williams Eifion M Jones, Philip Coombes, Dwysan Williams
(Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1. Ymddiheuriadau: Cyng: Delyth Williams, Berwyn Evans, Glyn O Roberts.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Celfyn Williams: 7 Cyllid 7.7
Cyng Elwyn Jones: 7 Cyllid 7.7
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (14/11/18)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 14/11/2018 y Cyngor yn gofnod
cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion:
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o
14/11/18 hyd at ddyddiad y Cyfarfod.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor .
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd.
Adfer Rheolau Sefydlog
7. Cyllid . Balans Banc,03/12/2018 Cyfrif y Dreth £ 12,801-04 + Cyfrif H GOwen £ 17,005-54
Taliadau Cyfanswm, £ 29,806-58
7.1 11/10/18 Your Tourism Community Ltd, www. llansannn.org Siec 200396 £120-00
7.2 07/11/18 Hamilton Securities LTD Siec 200397 £188-40
7.3 14/11/18 Debyd Uniongyrchol, British Gas. Trydan Siop Canol Llan, Llansannan £131.21
7.4 15/11/18 Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams, RhentSwyddfa Post. £151-66
7.5 03/12/18 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfodd 14/11/18 Siec 200398 £105-71
7.6 12/12/18 Llansannan: Goleadau, Coeden Nadolig .Stermat Hardware Colwyn Siec 200399 £39-98
7.7 12/12/18 Coeden Nadolig Groes Argos. Siec 200400. £53.33
Cyfanswm Taliadau, £736-96
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau
uchod .
Derbyniadau.
7.9 31/10/18 Scottish Power, Wayle ave £8-18
7.10 27/11/18 R.Morris & Son. Ymgymerwyr , Trefnant. £300-00
7.11 30/11/18 CBS Conwy, Ad-daliad Llwybrau Medi. £731-40
Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £1,039-58
Sicau heb eu Cyflwyno ; 200390 Cyfieithu Cymunedol £85-08. 200392 Poppy Appeal £100-00
Taliadau. 01/04/18-03/12/18: £21,801-59. (Section 137 [£7.86] £4,150-00)
Derbyniadau, 01/04/18–03/12/18: £21,253-38
Adolygiad cyllideb ar gyfer Rhagfyr 2018:Tourism Community Ltd Annual website.£120. TT&B
Williams, Rhent Swyddfa Bost. £151-66. Cyfieithu Cymunedol £90. Scips Cymunedol £888. ICO
Information Commisioners Office £35. Cyfanswm £1,284-66
Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod
CBSConwy, ad-daliad llwybrau, £283-03. CBSConwy, Precept £6,666-00. Cyfanswm £6,949-03
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio .
8.1 12/11/18. Cyfeirnod: 0/45712. Ymgeisydd: Mr Daniel Jones. Cynllun: Estyniad i annedd. Safle:
Pen Dyffryn,Denbigh Road, Llansannan, Conwy. LL16 5HE Sylwadau, 03/12/2018
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
8.2 27/11/18 Cyfeirnod: 0/45740. Ymgeisydd: SP Energy Networks. Cynllun: Codi llinell uwchben
11kv. Safle: Hen Dy Crinlle, Llansannan, Conwy. LL16 5NB Sylwadau, 18/12/2018
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
9. Gohebiaeth,
9.1 15/11/18. Chwarae Allan / Playing Out Darpariaeth Chwarae Gwyliau Haf / Summer Play
Provision 2019
PENDERFYNWYD: Gwrthod y cynnig.
9.2 16/11/18 David Jones AS + Ken Skates AC
PENDERFYNWYD: Gwneud ymholiad i CBS Conwy ynglyn a’r gwaith ychwanegol sydd ei angen i gael arwyddion 20 miltir yr awr ymgynghorol, Hefyd; Gwneud ymholiad am gostau gwaith o’r fath os yw’r Cyngor yn gwneud penderfyniad i dalu am y gwaith.
9.3 26/11/18 Llywodraeth Cymru: Swm Priodol o dan Adran 137 (4) (a) o Ddeddf Llywodraeth Leol
1972 Gwariant Adran 137 y Terfyn ar Gyfer 2019-20
9.4 05/12/18 Rhun Dafydd . i agenda 09/01/2019
9.5 05/11/18 Linda Brown, Cwmni Theatr Bara Caws. i agenda 09/01/2019
10. Unrhyw fater arall.
10.1 Precept.
PENDERFYNWYD: Paratoi adroddiad ariannol, gwariant / derbyniadu hyd at ddiwedd Rhagfyr 2018
i’w gyflwyno ar gyfer cyfarfod 09/01/19. Hefyd paratoi arolwg gwariant / derbyniadau ar gyfer
blwyddyn 2019/20 i alluogi gwneud penderfyniad ar y swm mae’r archebiant i gwrdd ag ef.
10.2 Adroddiad Materion yn Codi ar gyfer C C Llansannan. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i
ben 31 Mawrth 2018
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
11.1 Awgrymwyd gan Y Cyng Meurig Davies fod angen gwneud rhestr o ddyletswyddau’r Cyngor
ynghyswllt gwrychoedd,llwybrau ayb.
Nid yw’r clerc wedi derbyn manylion ynglyn a therfynau Stad Maes Creiniog gan Cartrefi Conwy.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor 9fed Ionawr 2019
DRAFFT O GOFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 9fed o Ionawr 2019

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 12th DECEMBER 2018 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Present: : Cllrs: Celfyn Williams (Chairman), Guto Davies, Meurig Davies, Bethan Jones, Philip Wright, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Emrys Owen
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Philip Coombes,
Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs: Delyth Williams, Berwyn Evans, Glyn O Roberts.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Celfyn Williams: 7 Finance 7.7 Cllr Elwyn Jones: 7 Finance 7.7
3 . Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (14/11/18)
IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 14/11/18.
4. Matters arising from the minutes.
5. County Councillor’s monthly report.
The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 14th of November
until the date of the meeting.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.
Reinstate Standing Orders
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 03/12/2018 Community Council Accounts £12,801-04
H G Owen Accounts £17,005-54
Total £29,806-58
Payments
7.1 11/10/18 Your Tourism Community Ltd. Annual hosting of website website link £120-00
Cheque no 200396
7.2 07/11/18 Hamilton Securities LTD Cheque no 200397 £188-40
7.3 14/11/18 Standing Order, British Gas.Electricity, Siop Canol Llansannan, 08/08-12/11/18 £131.21
7.4 15/11/18 Standing Order, TT&B Williams,Post Office rent £151-66
7.5 03/12/18 Community Translation, 14/11/18 Meeting Cheque no 200398 £105-71
7.6 12/12/18 Llansannan, Christmas Tree lights Cheque no 200399 £39-98
7.7 12/12/18 Groes, Christmas Tree. Cheque no 200400 £53.33
Payments Total £736-96
IT WAS RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be
paid
Receipts
7.9 31/10/18 Scottish Power, Wayleave £8-18
7.10 27/11/18 R.Morris & Son.Funeral Directors Trefnant. £300-00
7.11 30/11/18 Conwy CBC. September Footpaths Refund. £731-40
Total Receipts £1,039-58
Un-presented cheques 200390 Community Translation £85-08. 200392 Poppy Appeal £100-00
Payments. 01/04/18-03/12/18: £21,801-59. (Section 137 [£7.86] £4,150-00)
Receipts, 01/04/18–03/12/18: £21,253-38
Review of Budget for December 2018
Tourism Community Ltd Annual hosting website.£120. TT&B Williams, Post Office Rent £151-66.
Cyfieithu Cymunedol £90. Community Skips £888. Information Commisioners Office £35.00.
Total £1,284-66
Estimated Receipts for above month:
CBS Conwy CBC, Footpaths refund, £ 283-03. Conwy CBC Precept £6,666-00
Cyfanswm/Total: £6,949-03
8. Notice of applications for Planning Permission
8.1 12/11/18. Reference: 0/45712. Applicant: Mr Daniel Jones. Proposal: Extension to dwelling.
Location: Pen Dyffryn,Denbigh Road, Llansannan, Conwy. LL16 5HE Representations, 03/12/2018
8.2 27/11/18 Reference: 0/45740.Applicant: SP Energy Networks. Proposal: Erection of 11kv
overhead line. Location: Hen Dy Crinlle, Llansannan, Conwy. LL16 5NB Representations 18/12/2018
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 2 applications.
9. Correspondence
9.1 15/11/18. Playing Out Summer Play Provision 2019
RESOLVED: To reject the offer.
9.2 16/11/18 David Jones MP + Ken Skates AM.
RESOLVED: To make enquires to Conwy CBC re-additional work required to have 20 mph advisory
road signs; Also, enquire re-the cost of such work if Llansannan C C were ever to come to a decision
to pay for the said work.
9.3 26/11/18 Welsh Government: Appropriate Sum under Section 137(4)(A) of the Local
Government Act 1972 Section 137 Expenditure Limit for 2019-20.
9.4 05/12/18 Rhun Dafydd - to 09/01/19 agenda.
9.5 05/11/18 Linda Brown, Cwmni Theatr Bara Caws - to 09/01/19 agenda.
10. Any other business
10.1 Precept.
RESOLVED: To prepare a financial report, payments/receipts etc, up until the end of December 2018,
to be presented at 09/01/2019 meeting. Also to prepare a review of payments/receipts for the
2019/20 year in preparation for the amount to be met by Precept
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
11.1 Cllr Meurig Davies suggested that a register be prepared of the boundary hedges,footpaths etc
that the Council have responsibility for.
The clerk stated that details of the Maes Creiniog boudaries has as yet not been forwarded.
12.Confirm date and venue of next Council Meeting : January 9th 2019
UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 09/01/2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Rhagfyr 2018 December Minutes Statistics: 0 click throughs, 691 views since start of 2022

Cofnodion Mis Rhagfyr 2018 December Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207148 views since start of 2022