Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Rhagfyr 2016 December Minutes

COFNODION PWYLLGOR CYNHALIWYD NOS FERCHER 14eg RHAGFYR,2016
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN AM 7-30 yh.
Presennol Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Sharon Evans (Is-Gadeirydd) Edna Jones, Meinir Jones, Meurig Davies, Gareth Jones, Glyn O Roberts a Trefor Roberts,
Aelodau o’r Cyhoedd Phil Coombes, Eifion M Jones, Sue Lloyd-Williams, Dwysan Roberts (Cyfieithydd) ac Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Nia Williams, Guto Davies, Berwyn Evans ac Elwyn Jones.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda
Ni ddangoswyd diddordeb gan unrhyw un ar unrhyw fater.
3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor 09/11/2016
PENDERFYNWYD- Cymeradwyo a llofnodi bod cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd 09/11/2016 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion
4.2 Tir Dwr Cymru wrth Cae Chwarae Maes Aled, dim datblygiadau hyd yn hyn
8. Ceisiadau Cynllunio. Cais Rhif 0/43342.Derbyniwyd sylwadau nad oedd posteri yn hysbysu’r cais wedi cael eu dangos o amgylch y safle.
9.4 Archwiliadau Allanol gan BDO. Derbyniwyd gohebiaeth oddiwrth Un Llais Cymru yn amlinellu’r sefyllfa ddiweddara ynglyn a’r archwiliad.
10.7 Derbyniwyd adroddiad gan y Cyng Meinir Jones am fwriadau Pwyllgor Neuadd Y Groes i brynu coeden Nadolig yn y flwyddyn newydd.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir
Cyflwynodd Sue Lloyd-Williams adroddiod ar ddyddiadur llawn o gyfarfodydd a fynychodd o’r 14eg o Dachwedd hyd at y 14eg o Ragfyr.
Yn ogystal, cyfeiriodd at Ymgynghoriad Premiwm Treth Y Cyngor; Cyfarfod gyda Swyddogion Cartrefi Conwy (19/12/16) ynglyn a choed Maes Aled; Llwyddiant Clwbiau Ffermwyr Ifanc Llansannan a Nanglyn yn Eisteddfod Y Sir ac yn Eisteddfod Ffermwyr Ieuanc Cymru yn Abertawe. Mynegodd ei balchter o’n pobol ifanc ac hefyd y rhai sy’n rhoddi eu hamser i’w hyfforddi. Cyfeiriodd hefyd at lwyddiant Swper y Pensiynwyr a diolchodd i'r rhai fu’n trefnu’r noson.
Diolchodd i holl aelodau Cyngor Cymuned Llansannan am eu ymrwymiad gwirfoddol i ardaloedd Llansannan,y Groes a’r Bylchau
Dymuodd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Diolchodd y Cadeirydd i’r Cynghorydd Sir am ei holl waith gydol y flwyddyn.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor
Ni dderbyniwyd sylwadau gan y Cyhoedd
7. Cyllid Balans Banc 02/12/16
Cyfrif y Dreth £13,001.91
Cyfrif H G Owen £18,462.81 Cyfanswm £31,464.72
Taliadau / Payments.
15/11/16 DD, TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66
21/11/16 Cyfieithu Cymunedol Cyfarfod 09/11/16 £91.96
01/12/16 DD, Brit Gas Business £81.35
PENDERFYNWYD. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod.
Derbyniadau
07/11/16 Ad-daliad TAW, Cyllid a Thollau EM
£5,839.17
Cyfnod 01/05/2012 i 28/02/2015.
25 /11/16 Ad-daliad TAW, Cyllid a Thollau EM £2,020.20
Cyfnod / Period, 01/04/2015 i 31/03/2016.
29/11/16 CBS Conwy, Ad-daliad llwybrau cyhoeddus £381.60
8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
DC/0/43486,Ymgeisydd: SP Networks. Cynllun: Adeiliadu llinell 11kv presennol uwch ben. Safle: Tir a Llansannan i Abergele. Sylwadau: erbyn 30 Rhagfyr 2016
PENDERFYNWYD. Nad oedd gan y Cyngor unrhyw wrthwynebiad I’r cais uchod.
9. Gohebiaeth
9.1 13/11/16. Y Lleng Prydeinig Frenhinol
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo cyfrannu y swm o £50.00 i gronfa apel “Y Pobi Coch”
Nodwyd na fyddai ond angen un dorch ar gyfer Sul Y Cadoediad 2017.
9.2 14/11/16. Sharon Jones, Creu Menter Cafwyd cadarnhad y bydd Sharon Jones yn rhoddi anerchiad yng nghyfarfod Mis Chwefror y Cyngor 08/02/17.
9.3 20/11/16. Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
Parthed trafodaeth rhwng siroedd Conwy a Dinbych ar ailgylchu dros y ffin rhwng y ddwy sir.
9.4 06/12/16, Luned Evans, Llais Cymru. Adroddiad ar y sefyllfa ddiweddara ynglyn ac archwiliad allanol 2015/2016.
9.5.14/12/16 Un Llais Cymru.”Garddwest Palas Buckingham Dydd Mawrth 16eg Mai,23ain, a Dydd Iau Mehefin 2017. Enebwyd yr Is-Gadeirydd Sharon Evans a’r Cynghorydd Edna Jones.
10. Unrhyw fater arall
10.1 Derbyniwyd cais gan y Cyng Meurig Davies i’r Cyngor wneud ymholiadau ynglyn a’r posiblrwydd o leihau y ddau triongl glas yn Maes Aled er mwyn hwylusto parcio a thrafnidiaeth. Hefyd roedd o’r farn y byddai mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r maes parcio pe buasai’r safle’n cael ei oleuo yn well. Addawodd y Cyng Sir wneud ymholiadau i CBS Conwy.
10.2 Ail drafodwyd canllawiu diogelwch yn ymwneud a meini beddi yn Fynwent y Plwyf. Addawodd y Cyng Sir wneud ymholiadau ynglyn a llogi offer prawf gan CBS Conwy ar gyfer gwneud y gwaith.Cyfeiriodd y Cadeirydd eu fod yn ofynnol gwneud prawf bob blywddyn er mwyn dilyn canlawiau asesiad risc y Cyngor.
10.3 Trethi Busnes; Cafwyd cadarnhad gan CBS Conwy na fydd treth yn daladwy ar y Swyddfa Bost yn y flwyddyn olynol.
10.4 Y Rheoleiddiau Pensiynau/ Pensions Regulator; Addawodd y clerc wneud ymholiadau pellach erbyn cyfarfod Mis Ionawr.
10.5 Cynnigion Torri glaswellt Mynwent y Plwyf a gwaith cynnal a cadw llwybrau cyhoeddus y Plwyf.
PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd rhoddi hysbys yn y Gadlas, Denbighshire Free Press a’r Abergele Visitor. Hefyd posteri o amgylchy Plwyf.
10.6 Cofrestr Asedau y Cyngor:
PENDERFYNWYD: Fod y Clerc yn cysylltu gyda Un Llais Cymru i gael cyngor ar fater gwerth y Fynwent Blwyf parthed yswiriant ayb.
10.7 Coeden o flaen “Lleweni” Ffordd Gogor. Addawodd y Cyng Sir wneud ymholiadau i CBS Conwy ynglyn a thorri’r goeden i lawr.
10.8 Car wedi parcio o flaen Capel Bethania:
PENDERFYNWYD: Y Clerc i gysylltu gyda’r Heddlu.
Diolchodd y Cadeirydd I bawb am eu cydweithrediad gydol y flwyddyn a dymunodd
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
11. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor; Nos Fercher 11eg Ionawr 2017
Diolchodd y Cadeirydd I bawb am eu cydweithrediad gydol y flwyddyn a dymunodd
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

COFNODION I’W CADARNHAU YNG NGHYFARFOD 11/01/2017 Y CYNGOR

MINUTES OF MEETING HELD WEDNESDAY 14th DECEMBER 2016 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE
Present Councillors:. Celfyn Williams (Chairman) Sharon Evans (Vice-Chairman) Edna Jones, Meinir Jones, Meurig Davies, Gareth Jones, Glyn O Roberts a Trefor Roberts.
Members of the Public Phil Coombes, Eifion M Jones, Sue Lloyd-Williams Dwysan Roberts (Translator) and Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies Councillors: Nia Williams, Guto Davies, Berwyn Evans and Elwyn Jones.
2. Opportunity for declaration of interest on any item on the Agenda
No interest was declared.
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes
RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 09/11/16
4. Matters arising from the minutes
4.2 Welsh Water land adjoining Maes Aled Playing Field; No further developments.
8. Notice of Applications for Planning Permission, Planning Application No 0/43342. Attention was drawn by a member of the electorate to the fact that notices of the proposal had not been displayed in the locality of the site.
9.4 Correspondence received from “One Voice Wales” outlining the latest information regarding the External Audit by BDO.
10.7 A report was presented by Cllr Meinir Jones regarding the purchase of a Christmas Tree for Neuadd Y Groes.
5. County Councillor’s monthly report
County Cllr Sue Lloyd-Williams presented a comprehensive report from her diary from the dates 14th November until the 14th of December.
In addition she refereed to CBC Conwy’s Council Tax Premium; Meeting with Officials of “Cartrefi Conwy” re-Maes Aled’s woods; Llansannan and Nantglyn’s YFC clubs success in the County Eisteddfod and at the YFC’s National Eisteddfod held in Swansea. She expressed particular pride in the local young people and also praised the individuals who give of their time to coach them. She also refereed to the success of the annual Pensioner’s Supper and thanked the people who’d arranged the event. She thanked the members of the Community Council for their voluntary commitment to the parishes of Llansannan, Groes and Bylchau. She wished everyone a Happy Christmas and a Happy New Year to everyone.
The Chairman thanked Sue Lloyd-Williams for all her hard work over the years.
6. Public’s opportunity to present statements
No statements were presented.
7.Finance Statements of Bank Accounts. 02/12/16
Community Council Accounts £13,001.91
H G Owen Accounts £18,462.81 Total. £31,464.72
Payments.
15/11/16 DD, TT&B Williams,Post Office rent £151.66
21/11/16 Cyfieithu Cymunedol/Community Translation, 09/11/16 Meeting. £91.96
01/12/16 DD, Brit Gas Business £ 81.35
RESOLVED: All payments were approved by the Council.
Receipts
07/11/16 H M Revenue & Customs VAT Repayment, £5,839.17
Period, 01/05/2012 - 28/02/2015.
25 /11/16 H M Revenue & Customs VAT Repayment £ 2,020.20
Period, 01/04/2015 - 31/03/2016.
29/11/16 Conwy CBC,Community footpaths refund. £381.60
8. Notice of Applications for Planning Permission
Application No DC/0/43486. Applicant: SP Networks, Proposal: Rebuilding of existing 11kv overhead lines. Location: Land at Llansannan to Abergele. Representations 30/12/2016.
RESOLVED: No comments or objections were voiced against the proposal.
9. Correspondence
9.1 13/11/16, Royal British Legion (Denbigh Branch)
RESOLVED: To contribute £50.00 to “Poppy Appeal” also noted that only one wreath would be needed for the “Remembrance Service” November 2017.
9.2 14/11/16, Sharon Jones, Creative Enterprise. Confirmed that Sharon Jones will give a presentation at the 08/02/17 Community Council meeting.
9.3 20/11/16, Lesley Griffiths AM, Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs.Re- negotiations between Denbighshire and Conwy Councils regarding cross-border recycling issues.
9.4 06/12/16, Luned Evans, Un Llais Cymru / One Voice Wales. Report on the ongoing situation regarding the External Audit.
9.5 14/12/16. Un Llais Cymru / One Voice Wales. Re-invites to Buckingham Palace Garden Parties.
16th,23rd May and 1st June. Vice-Chair Sharon Evans and Cllr Edna Jones were nominated.
10. Any other business
10.1 Request from Cllr Meurig Davies if the Council would consider the possibility of making inquiries to removing the two triangular grass verges at Maes Aled. He was of the opinion that their removal would aleviate traffic and parking issues. Cllr. Davies also suggested that with better lighting residents would make more use of the large car park at Maes Aled. County Cllr. Sue Lloyd-Williams promised to take these issues on board.
10.2 The Health and Safety issues regarding the gravestones in the Public Cemetery were discussed. The County Cllr stated that she would make inquires regarding the hiring of appropriate testing equipment to carry out the work from CBCConwy.
10.3 Business Rates The Clerk stated that CBC Conwy’s Revenue and Benefits Services has confirmed that no rates will be due on Llansannan’s Post Office in the following financial year.
10.4 Pensions Regulator: The Clerk stated that he will make further inquiries regarding this issue.
10.5 Tenders for the maintenance of the Parish Cemetery and the public footpaths in the Parish.
RESOLVED: To place an advert for tenders in the “Gadlas” Denbighshire Free Press and the Abergele Visitor. Also to advertise on notice boards in the parish.
10.6 Community Council’s Asset Register.
RESOLVED: That the Clerk should correspond with Un Llais Cymru / One Voice Wales for guidance on the Parish Cemetery’s valuation for insurance purposes.
10.7 Tree situated near “Lleweni” Ffordd Gogor: County Cllr Sue Lloyd-Williams promised to take the issue on board.
10.8 Car parked by Capel Bethania.
RESOLVED: That the Clerk report the issue to the Police.
The Chairman thanked everyone for their co-operation throughout the year and wished everyone
a Happy Christmas and a Happy New Year
11. Confirm date and venue of next Council Meeting Wednesday 11th January 2017 at Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan at 7.30 pm
UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 11/ 01/2017 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Rhagfyr 2016 December Minutes Statistics: 0 click throughs, 1215 views since start of 2022

Cofnodion Mis Rhagfyr 2016 December Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022