Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion mis Mehefin 2021 June Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 9fed o FEHEFIN 2021 AM 7-30yh

Presennol: Cynghorwyr: Meurig Davies (Cadeirydd) Trefor Roberts, Bethan Jones, Berwyn Evans, Guto Davies,
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Emrys Williams (Clerc)

1.Ymddiheuriadau. Cynghorwyr: Delyth Williams, Elwyn Jones, Emrys Owen.

2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda. Ni ddangoswyd diddordeb ar unrhyw item ar yr agenda.

3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 12/05/2021
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 12/05/2021 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion. Ni gyflwynwyd unrhyw sylwadau.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am y misoedd Mai – Mehefin.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Cyflwynodd Eifion M Jones gynlluniau arfaethedig estyniad yng Nghanolfan Addysg Bro Aled.
Adfer y Rheolau Sefydlog.

7. Cyllid. Balans Banc 28/05/2021 Cyfrif y Dreth…. £21,695.64 Cyfrif H G Owen. £14,037.13 Cyfanswm £ 35,732.77
Taliadau
7.1 13/05 Debyd Uniongyrchol British Gas Business, Trydan, Swyddfa Post Llansannan £49.99
7.2 17/05 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post, Llansannan £151.66
7.3 01/04 Yswiriant Zurich 01/06/2021 – 31/05/2021 Siec rhif 200529 £896.69
Is-gyfanswm £1,098.34
Taliadau i’w Cymeradwyo.
7.4 26/05 CBS Conwy CBC.Scipiau Cymunedol. 04,05, 06 a 11/05/21 Siec rhif 200530 £1,104.00
7.5 31/05 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned. Siec rhif 200531 £694.56
7.6 13/10/2020 Ann Evans, Blodau I’r gawg wrth Plas Aled. Siec rhif 200533 £29.69 Cyfanswm £2,926.59
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.
Derbyniadau.
7.7 11/05 AL Shamas (NW) Rhent Swyddfa Post Llansannan £210.00
7.8 18/05 Y Gadlas Rhent Swyddfa Post .£180.00 Cyfanswm £390.00
Taliadau. 01/04/21 – 28/05/21 £2,743.62
Derbyniadau 01/04/21 – 28/05/21…..….£7,057.00
Swm Priodol o dan Adran 137 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 18/05/21 Cyfeirnod/Reference:0/48498 Ymgeisydd Mr & Mrs F J Griffith Dwyrain / Easting:300819 Gogledd/ Northing:363769
Cynllun: Amrywio amod 2 caniatad cynllunio 0/48126 (Trawsnewid ac ymestyn adeilad gweithdy er mwyn darparu anecs nain. Darparu draeniad tanc septig ar y tir) er mwyn caniatau cynlluniau diwygiedig. / Proposal: Variation of condition no 2 of planning consent 0/48126 ( Conversion and extension of existing workshop outbuilding to provide granny annexe accommodation. Provision of septic tank drainage on land.) to allow for amended plans. Safle / Location: Bryn Robin, Nant yr Hengoed,Groes Llansannan LL16 5RU Sylwadau / Representations 08/06/21
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau.
8.2 02/06/21. Cyfeirnod / Reference:0/48549 Ymgeisydd Mr & Mrs Cartwright Dwyrain / Easting:294559 Gogledd/ Northing:362825
Cynllun: Newid defnyddtir i ddarparu llety gwyliau ar i tir sy’n gyfagos i safle Ty Felin.
Proposal: Change use of land to provide holiday accommodation on the land adjoining Ty Felin.
Safle / Location: Ty Felin, Fforest Road, Llansannan LL16 5NF Sylwadau / Representations 23/06/2021
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau

9. Cohebiaeth / Correspondence
9.1 AFfC, CBS Conwy CBC : Pont Bryn Rhyd yr Arian Adroddiad ar sefyllfa ddiweddara
9.2 Llythyr Nawdd Ysgol Bro Aled.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo cyfraniad o £20.00.

10. Unrhyw fater arall.
10.1 CBC Conwy “Rhaglen Chwaraeon Haf” Gohebiaeth dderbyniwyd gan Tim Ballam , Swyddog Hamdden Gwledig CBS Conwy.
PENDERFYNWYD: Fod y Cyngor Cymuned yn cefnogi’r Rhaglen am dymor yr Haf 2021. Hefyd i ofyn i’r trefnwyr am fwy o hysbysebu ar gyfer y gweithgareddau os yn bosib. Posteri a pamphledi ayb os yn bosib.

11. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
11.1 Cyflwr darn o wal yn Fynwent Y Plwyf: Derbyniwyd adroddiad gan y Cyng Trefor Roberts ar gyflwr darn o’r wal sydd angen sylw. PENDERFYNWYD: Gofyn i Arfon Wynne wneud arolwg.
11.2 Cyflwr annedd yn ardal Pen Cefn: Cafwyd adroddiad gan y Cyng Berwyn Evans ar flerwch mewn annedd yn ardal Pen Cefn. PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda CBS Conwy.
11.3 Cais gan Meinir Jones am ganiatad i brynu blodau a phlanhigion i bentref Groes. PENDERFYNWYD: Cefnogi’r cais

12. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol.
12.1 Cymeradwyo y Datganiadau Cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Cyflwynwyd Y Datganiadau uchod i’r Cyngor a gwelwyd adroddiad a sylwadau’r Archwilydd Mewnol.
PENDERFYNWYD: Derbyn Yr Adroddiad a’r Datganiad Cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu yn ddogfen gywir a’i chyflwyno maes o law i’r Archwilydd allanol.
Arwyddwyd y Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a Ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 gan Y Cadeirydd Y Cyng Meurig Davies ac Emrys Williams, Clerc / SAC

13 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor, Groes ar 14/07/2021

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 14eg GORFFENNAF 2021.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 9th JUNE 2021. AT 7.30pm.
Present : Cllrs: Meurig Davies (Chair) Berwyn Evans, Trefor Roberts, Bethan Jones, Guto Davies
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Cllrs: Delyth Williams, Elwyn Jones, Emrys Owen.

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: No declaration of interest were declared on any items on the Agenda

3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes held on-line on the 12/05/2021
RESOLVED: Minutes on the 12/05/2021 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes. No matters were presented.

5. County Councillor’s monthly report: Sue Lloyd-Williams presented a report for May – June 2021
Suspend Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. Eifion M Jones presented proposed plans for an extension to Canolfan Addysg Bro Aled. Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts, 28/05/2021
Community Council Accounts…£21,695.64 H G Owen Accounts £14,037.13
Total £35,732.77
Payments.
7.1 13/05 DD. British Gas Business, Electricity Post Office. £49.99
7.2 17/05 SO. T T & B Williams, Post Office Rent £151.66
7.3 01/04 Zurich Insurance Cheque no 200529 £896.69
Payments to be confirmed Sub-total …£1,098.34
7.4 26/05 Conwy CBC Community Skips, 04, 05, 06 & 11/05/21 Cheque no 200530…£1,104.00
7.5 31/05 Arfon Wynne, Work in the Community Cheque no 200531…..£694.56
7.13/10/20 Ann Evans, Flowers for planter near Plas Aled, Cheque no 200533… £29.69
Total £2,926.59 RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.
Receipts :
Payments,01/04/21 – 28/05/21….. £2,743.62 ….. Receipts, 01/04/21 – 28/05/21…£7,057.00
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318 = 1039 = £8,737.99)
8.Notice of application for Planning Permission.
8.1 18/05/21 Cyfeirnod / Reference:0/48498 Ymgeisydd Mr & Mrs F J Griffith Dwyrain / Easting:300819 Gogledd / Northing:363769
Cynllun: Amrywio amod 2 caniatad cynllunio 0/48126 (Trawsnewid ac ymestyn adeilad gweithdy er mwyn darparu anecs nain. Darparu draeniad tanc septig ar y tir) er mwyn caniatau cynlluniau diwygiedig. / Proposal: Variation of condition no 2 of planning consent 0/48126 ( Conversion and extension of existing workshop outbuilding to provide granny annexe accommodation. Provision of septic tank drainage on land.) to allow for amended plans. Safle / Location: Bryn Robin, Nant yr Hengoed, Groes Llansannan LL16 5RU Sylwadau / Representations 08/06/21
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No DC/0/48498
8.2 02/06/21. Cyfeirnod / Reference:0/48549 Ymgeisydd Mr & Mrs Cartwright Dwyrain / Easting:294559 Gogledd / Northing:362825
Cynllun: Newid defnyddtir i ddarparu llety gwyliau ar i tir sy’n gyfagos i safle Ty Felin.
Proposal: Change use of land to provide holiday accommodation on the land adjoining Ty Felin.
Safle / Location: Ty Felin, Fforest Road, Llansannan LL16 5NF Sylwadau / Representations 23/06/2021
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No DC/0/48549.

9.Correspondence.
9.1 ERF. Conwy CBC. Bryn Rhyd yr Arian Bridge. Up-date report.
9.2 Ysgol Bro Aled. Sponsorship letter. RESOLVED: To donate £20.00

10. Any other matters.
10.1 CBC Conwy. Tim Ballam, asking Correspondence if Llansannan C C are supporting the “Summer Sports Programme”
.RESOLVED: That the Council supports the “Summer Sports Programme” To ask the organisers for more advertising of the events, provide posters, pamphlets etc.

11. Any issues presented to the clerk.
11.1 Condition of the boundary wall in the Parish Cemetery: Cllr Trefor Roberts presented a report on the poor condition of a length of the wall .RESOLVED: To refer the matter to Arfon Wynne.
11.2 Cllr Berwyn Evans expressed concern regarding the untidy state of a holding in the Pencefn area.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC.
11.3 Request received from Meinir Jones for permission to purchase plants for the green area in Groes. Granted.

12. Internal and External Audit Matters.
12.1 Confirm and approve the Accounting Statements and the Annual Governance Statement.
The Accounting Statements, Annual Governance Statement and the Internal Auditor’s Report were presented to the Council.
RESOLVED: That the Accounting Statements, Annual Governance Statement and the Internal Auditor’s Report be presented to the External Auditor as correct documents.
The Annual Return for the year Ended 31 March 2021 was signed by Cllr Meurig Davies, Chairman and Emrys Williams Clerk / RFO

13 Confirm date of next Council meeting 14/07/2021

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 14th JULY 2021 COUNCIL MEETING.

Cofnodion mis Mehefin 2021 June Minutes Statistics: 0 click throughs, 175 views since start of 2022

Cofnodion mis Mehefin 2021 June Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022