Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mehefin 2019 June Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 12fed MEHEFIN 2019 am 7-30yh
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Gadeirydd) Trefor Roberts, Delyth Williams, Philip Wright, Meurig Davies, Emrys Owen, Bethan Jones, Glyn O Roberts, Celfyn Williams, Berwyn Evans. Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Phil Coombes, Eirian Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
Croesawyd pawb i’r Cyfarfod gan y Cadeirydd Guto Davies, Estynodd gydymdeimlad ar ran pawb oedd yn bresennol gyda’r Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams yn dilyn ei phrofedigaeth yn ddiweddar.
Cyflwynodd Sue Lloyd-Willams air o ddiolch am yr holl gefnogaeth a dderbyniodd yn ystod yr wythnosau diwethaf a mynegodd ei bod yn hapus iawn o gael bod yn ol ymysg aelodau’r Cyngor.
Cyflwynodd y Cadeirydd air o ddiolch i’r Cynghorydd Celfyn Williams am ei wasanaeth fel Cadeirydd am y dair blynedd diwethaf.
Croesawyd Eirian Pierce Jones i roddi cyflwyniad i’r pwyllgor.
Cyflwyniad gan Eirian Pierce Jones, Cydlynydd Hiraethog. Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg
1.Ymddiheriadau: Cynghorydd Elwyn Jones.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Delyth Williams,7. Cyllid 7.4 Cynghorwyr: Bethan Jones 8 Cynllunio 8.3 Trefor Roberts 9 Gohebiaeth 9.3+9.4 Berwyn Evans ####
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor 08/05/19.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 08/05/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion:
4.1 Arhosfa Ysgol Bro Aled: Dim ymateb i gais at Will Roberts a Vic Turner am gyfarfod safle .
PENDERFYNWYD: Onid fydd ymateb erbyn y 30ain o Fehefin bydd y Cyngor yn cario’n mlaen gyda’r gwaith o osod yr arhosfa.
11.2 Datgan Cysylltiad: Dim ymateb i gais am arweiniad gan Delyth E Jones, CBS Conwy.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir, Derbyniwyd adroddiad am fis Mehefin, yn cynnwys gwybodaeth am newidiadau i Gabinet Cyngor Sir Conwy a digwyddiadau yn ystod Mehefin a Gorffennaf.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Derbyniwyd datganiad gan Mr P Coombes. Tud 7 (5)
Cafwyd ymateb i ddatganiad Mr Coombes gan y Cynghorydd Berwyn Evans.
Adfer Rheolau Sefydlog
7. Cyllid . Balans Banc 03/06/2019 Cyfrif y Dreth, £16,858-50.
Cyfrif H G Owen , £17,021-48 Cyfanswm £33,879-98 Taliadau
7.1 10/05. Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 10/04/18. siec rhif 200421 £85.08
7.2 10/05.Cyfieithu Cymunedol,Cyfarfod 08/05/18 siec rhif 200422 £112-58
7.3 15/05 Iona Edwards Cyfrifydd,Archwiliad mewnol,2018/19, siec rhif 200423 £60.00
7.4 15/05 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.5 21/05 CBS Conwy, Scips Cymunedol, 25,26,30, Ebrill 2019 siec rhif 200424 £720-00
7.6 29/05 Debyd Uniongyrchol, British Gas. Trydan, Siop Canol Llan,19/02/19-07/05/19 £203-19
7.7 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, siec rhif 200427 £778-62
7.8 05/06 Digwyddiad Rhydweithio / Cynhadledd ar y cyd rhwng Un Llais Cymru a £63.90 Chymorth Cynllunio Cymru 11/06/19 Glasdir Llanrwst. siec rhif 200426
Cyfanswm Taliadau £2,175-03
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
Sieciau heb eu cyflwyno: 200420 Zurich Insurance,£854-89.
Derbyniadau . £ 0-00
Taliadau. 01/04/2019-03/06/19 - £3,278-09
(Adran 137 [£7.57])
Derbyniadau, 01/04/2018 - £ 6,877-00
Adolygiad cyllideb ar gyfer Mehefin / Gorff 2019 / Taliadau Mehefin/June Payments £2,175-03, T T & B WIilliams £151-66. Cyflog Clerc Salary £1460-40, HMRC £131-20, . Cyfieithu Cymunedol £100, 00 Arfon Wynne £2,000, Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau £900. Cyfanswm: £6,918-29
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / HMRC Ad-daliad TAW £2,019-55. Cyfanswm £2,019-55

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 09/05/19 Cyf / Ref:0/46240 . Ymgeisydd/ Applicant:Mr Dylan Roberts.Dwyrain /Easting: 293946 Gogledd/ Northing: 365395.Cynllun / Proposal: Cael Gwared ar Amodau Rhif 9 a 10 Caniatad Cynllunio a Roddwyd gan god Rhif 0/41916 (Estyniad arfaethedig i gwrtil yr iard, estyniad i’r adeilad presennol a man parcio ychwanegol i staff (Rhannol Ol-weithredol) i newid y trefn parcio./Removal of condition nos 9 & 10 of planning approval 0/41916 ( Proposed extension to yard curtilage, extension to the existing building and additional staff parking area.) to allow for revised parking layout. . Safle / Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau / Representations 30/05/2019.
8.2 09/05/19 Cyf/Ref: 0/46241 . Ymgeisydd / Applicant: Mr Dylan Roberts . Dwyrain/Easting:293887 Gogledd/ Northing: 365649 .Cynllun/Proposal: Adleoli ardal parcio ceir a Sgrinio Coetir diwygiedig. / Relocation of car parking area and revised Woodland Screening. Safle / Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau / Representations 30/05/2019
8.3 13/05/19 Cyf / Ref:0/46245. Ymgeisydd / Applicant: Mr Eifion Jones . Dwyrain/Easting . Gogledd/ Northing .Cynllun/Proposal:Adeiliadu ty allan arwahan yng nghefn annedd / Erection of a detached outbuilding at rear of dwelling. Safle / Location: Cysgod Y Coed, Bryn Rhyd-yr-Arian Llansannan, Conwy LL16 5NR Sylwadau / Representations 03/06/2019
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r tri cais uchod.

9. Gohebiaeth.
9.1 10/05 Sioned Hedd, Cangen Urdd Llansannan. Diolch am gyfraniad y Cyngor tuag at gostau’r cangen leol a fu’n cystadlu yn Eisteddfod Yr Urdd Caerdydd 2019.
9.2 Mai 2019 Hosbis a Canolfan Gofal Sant Cyndeyrn
PENDERFYNWYD: Cyfrannu’r swm o £500-00. siec rhif200428
9.3 20/05 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association, Parthed tal Yswiriant y Pafiliwn Cae Chwarae, Maes Gogor 2019/20 o £575.98
PENDERFYNWYD: Cyfrannu’r swm o £575-98. siec rhif 200429
9.4 Eisteddfod Bro Aled Llansannan, Cais am gyfraniad ariannol
PENDERFYNWYD: Cyfrannu’r swm o £500-00. siec rhif 200430
9.5 23/05 Adeiladu Fferm Wynt Coedwig Clocaenog
PENDERFYNWYD: I ohebu gyda Innogy UK, Clocaenog Wind Farm gan bwysleisio’r ffaith fod Parth 1 wedi derbyn y lleiafswm o anhwylustod mewn cymhariaeth gyda’r Parthau eraill yng nghyfnod adeiliadu’r Fferm Wynt. Pwysleisio’n gryf y dylai’r ffaith yma gael ei gymryd i ystyriaeth pan fydd penderfyniadau yn cael eu gwneud wrth weinyddu’r Gronfa Cymunedol Fferm Wynt.
9.6 26/05 Simon Hunt Coed Cymru. Coed Penrallt.anhwylustod
PENDERFYNWYD: Nad oedd dim gwrthwynebiad i’r cynllun. 1) Gofyn pwy i’w perchennog presennol y goedlan. 2) A yw cymdogion y goedlan yn ymwybodol o’r cynllun. 3) Mynegi pryder ynglyn a mynediad i’r safle oherwydd y ffyrdd culion sydd yn arwain tuag at y safle. 4) Na fydd y cynllun yn arwain i unrhyw ddistrywiad i gyfoeth naturiol y safle. 5) A fydd y cynllun yn debygol o greu unrhyw waith i bobl leol.
9.7 30/05 Tackling Waste Crime in your local area.
9.8 30/05 Cartrefi Conwy Coed Cae Chware Maes Aled Playing Field.
PENDERFYNWYD: I ceisio trefnu cyfarfod gyda CartrefiConwy, CBSConwy a chynrychiolath o gynghorwyr, Pwysleisiwyd fod hyn yn fater yn galw am sylw buan.
9.9 30/05 Grwp Cynefin, Bydd Noela Jones, Penaeth Gwasanaeth Tai Grwp Cynefin yng nghyfarfod Gorffennaf 10fed
9.10 03/06 Cartrefi Conwy. Ebost yn egluro’r sefyllfa gyfreithiol bresennol parthed Rhif 15 Maes Aled, Llansannan
10. Unrhyw fater arall
10.1 Cadarnhau a chymeradwyo y datganiadau cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.
Cyflwynwyd Y Datganiadau uchod i’r Cyngor a gwelwyd adroddiad a sylwadau’r Archwilydd Mewnol.
PENDERFYNWYD: Derbyn Yr Adroddiad a’r Datganiad Cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu
yn ddogfen gywir a’i chyflwyno maes o law i’r Archwiwyr Allanol.
Arwyddwyd y Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth I ben ar 31 Mawrth 2019 gan y Cadeirydd Guto Davies a Emrys Williams, Clerc / SAC.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
11.1 Sylwadau gan y Cynghorydd Emrys Owen.
a) Cadarnhaodd y clerc ei fod wedi ail-gysylltu gyda CBS Conwy parthed y ‘Drop-kerb’ ar ystad Maes Aled.
b) Arwyddion 20 milltir yr awr.
PENDERFYNWYD: I ail-gysylltu gyda CBS Conwy a’r Cynulliad.
Cysylltu gyda Peneithiaid Ysgolion Llannefydd a Henllan geisio gwybodaeth ynglyn a’r ‘cut-outs’ wrth y ddwy ysgol.
11.2 Cawgiau Blodau yn Llansannan. Addawodd Y Cyng Berwyn Evans fod yn gyfrifol am yr un wrth Plas Aled.
Cyng Emrys Owen i drafod gyda aelodau’r Clwb Bowlio parthed y gawg yn mhenuchaf y Llan.
11.3 Cyfeiriodd y Cadeirydd at yr achos llys diweddar ymwneud a’r achos a ddygwyd gan CBS Conwy yn erbyn Dan Jones tenant Parc Farm,Y Gogarth Llandudno.
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda Prif weithredwr CBS Conwy i ddatgan anfodlonrwyd Y Cyngor fod arian y trethdalwyr wedi cael ei ddefnyddio mewn modd mor wastraffus a arweiniodd yn ganlyniadol i’r achos gael ei ddiddymu. Barn gyffredinol Y Cyngor oedd ei fod yn anghredadwy fod y fath swm o arian yn cael ei neulltio i ddod ag achos o’r fath o flaen llysoedd barn ac ar yr un adeg yn gwrthod yn bendant ariannu swm sydd yn sylweddol llai i sicrhau arwyddion 20mya wrth Ysgol Bro Aled Llansannnan.

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor /Confirm date and venue of next Council.

Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Groes 10fed Gorffennaf 2019
Diolchodd Y Cadeirydd i bawb oeddyn bresennol a terfynwyd y cyfarfod am 9-15yh.


DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD
10fed GORFFENNAF 2019.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 12th JUNE 2019 at 7-30pm
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES
Present: Cllrs: Guto Davies (Chairman) Trefor Roberts, Delyth Williams, Philip Wright, Meurig Davies, Emrys Owen, Bethan Jones, Glyn O Roberts, Celfyn Williams, Berwyn Evans.
The Chairman extended a warm welcome to everyone present. He sympathised on behalf of all present with County Cllr Sue Lloyd-Williams following her recent bereavement.
Cllr Williams proffered her sincere gratitude for all the support she’d received during the past weeks and stated that she was very happy to be back amongst everyone on the committee.
The Chairman extended sincere thanks to Cllr Celfyn Williams for his services as Chairman for the past three years.
The Chair welcomed Eirian Pierce Jones to address the meeting.
Presentation by Eirian Pierce Jones, Hiraethog Co-ordinator / Welsh Language Social Enterprises Officer
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Phil Coombes, Eirian Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Cllr . Elwyn Jones
2. Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams,7 Finance 7.4 Cllrs : Bethan Jones 8 Planning Applications. 8.3 Trefor Roberts 9 Correspodence 9.3+9.4 Berwyn Evans #######
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 08/05/19
RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 08/05/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
4.1 Ysgol Bro Aled Bus Shelter – no response as yet from Conwy CBC’s Will Roberts a Vic Turner am gyfarfod safle
RESOLVED: Unless CBC Conwy respond in any way to the above request by the 30th of June Llansannan C C will proceed with the project.
11.2 Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct: No response as yet from Delyth E Jones Conwy CBC.
5. County Councillor’s monthly report.
County Cllr Sue Lloyd-Williams presented a report for June which included information regarding changes to members of CBC Conwy’s cabinet and a diary of local events in June and July.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. Mr P Coombes presented a statement.
Cllr Berwyn Evans responded to the statements presented by Mr Coombes.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts.03/06/19. Community Council Accounts, £16,858-50 H G Owen Accounts, £17,021-48 Total £33,879-98
Payments.
7.1 10/05.CommunityTranslation,10/04/18 Meeting. Cheque no 200421 £ 85.08
7.2 10/05.CommunityTranslation,08/05/18 Meeting. Cheque no 200422 £112-58
7.3 15/05 Iona Edwards,Accountant,Internal audit 2018/19. Cheque no 200423 £60.00
7.4 15/05 Direct Debit . T T & B Williams, Post Office rent £151-66
7.5 21/05 Conwy CBC Scips Community skips 25/26/30/04/19 Cheque no 200424 £720-00
7.6 29/05 SO, British Gas. Electricity, Siop Canol Llan, Llansannan ,(19/02/19 – 07/05/19) £203-19
7.7 Arfon Wynne ,Work in the Community . Cheque no 200427 £778-62
7.8 05/06 Joint One Voice Wales and Planning Aid Wales Network Event / Conference £63.90
11/06/19 Glasdir Llanrwst. Cheque no 200426 Payments Total £ 2,175-03
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid
Unpresented cheques: 200420 Zurich Insurance,£854-89.
Receipts. £ 0-00
Payments. 01/04/2019-03/06/19 - £3,278-09
( Section 137 [£7.57] )
Receipts, 01/04/2018 - £ 6,877-00
Adolygiad cyllideb ar gyfer Mehefin /Gorff 2019 / Review of Budget for June/July 2019.
June Payments £2,175-03, T T & B WIilliams £151-66. Cyflog Clerc Salary £1’460-40, HMRC £131-20, Cyfieithu Cymunedol £100, Arfon Wynne £2,000, Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau £900. Total: £ 6,918-29 Estimated Receipts for above months, HMRC VAT Refund £2,019-55. Total: £2,019-55

8 Planning Applications
8.1 09/05/19 Cyf/Ref:0/46240 . Ymgeisydd/Applicant:Mr Dylan Roberts,Dwyrain/Easting: 293946Gogledd/ Northing: 365395.Cynllun/Proposal: Cael Gwared ar Amodau Rhif 9 a 10 CaniatadCynllunio a Roddwyd gan god Rhif 0/41916 (Estyniad araethedig i gwrtil yr iard, estyniad i’r adeilapresennol a man parcio ychwanegol i staff (Rhannol Ol-weithredol) i newid y trefn parcio/Removalcondition nos 9 & 10 of planning approval 0/41916 ( Proposed extension to yard curtilage,extensionto the existing building and additional staff parking area.) to allow for revised parking layout. . Safle/Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau/Representations 30/05/2019. Page 8
8.2 09/05/19 Cyf/Ref: 0/46241 . Ymgeisydd/Applicant: Mr Dylan Roberts . Dwyrain/Easting:293887 Gogledd/ Northing: 365649 .Cynllun/Proposal: Adleoli ardal parcio ceir a Sgrinio Coetir diwygiedig. /Relocation of car parking area and revised Woodland Screening. Safle/Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau/Representations 30/05/2019
8.3 13/05/19 Cyf/Ref:0/46245. Ymgeisydd/Applicant: Mr Eifion Jones . Dwyrain/Easting . Gogledd/ Northing .Cynllun/Proposal:Adeiliadu ty allan ar wahan yng nghefn annedd / Erection of a detached outbuilding at rear of dwelling. Safle/Location: Cysgod Y Coed, Bryn Rhyd-yr-Arian Llansannan, Conwy LL16 5NR Sylwadau/Representations 03/06/2019
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 3 applications.
9. Correspondence.
9.1 10/05 Sioned Hedd ,Cangen Urdd Llansannan. Letter of appreciation for the donation by the Council towards the expenses of the local branch’s participation at the Urdd Eisteddfod in Cardiff
9.2 Mai 2019 St Kentigern Hospice & Palliative Care Centre. A request for funding
RESOLVED: To donate the sum of £500-00. Cheque no 200428
9.3 20/05 Bro Aled Sports Association, Re-Insurance costs of £575.98 for Playing Field Pavilion.
RESOLVED: To donate the sum of £500-00. Cheque no 200429
9.4 Eisteddfod Bro Aled Llansannn, Request for Financial contribution.
RESOLVED: To donate the sum of £500-00. Cheque no 200430
9.5 23/05 Clocaenog Forest Wind Farm Construction.
RESOLVED: To correspond with Innogy UK, Clocaenog Forest Wind Farm and stress that Zone 1 were subject to the least disruption in comparison to the other zones during the construction of the wind farm. Subsequently this should be taken into consideration when decisions are made regarding tenders for the contract to administer the Clocaenog Forest Wind Farm Community Fund.
9.6 26/05 Simon Hunt Coed Cymru: Coed Penrallt.
RESOLVED: No objection in principle to the project but to seek some clarification on the following points:
1) Confirmation of the present owner of the woodland.
2) Confirmation that neighbouring properties are aware of the project.
3) To express concern regarding accessibility to the site because of the narrow lanes in the area.
4) That the project will not harm any of the natural resources of the area in any form whatsoever.
5) If the project is likely to create any local employment to local people.
9.7 30/05 Tackling Waste Crime in your local area.
9.8 30/05 Cartrefi Conwy Coed Cae Chware Maes Aled Playing Field.
RESOLVED: To seek a joint site meeting at the playing field with Cartrefi Conwy, Conwy CBC and a representation of the community council. It was emphasized that the issue was urgent.#####
9.9 30/05 Grwp Cynefin, Noela Jones,Head of Housing Services Grwp Cynefin will attend the next Council meeting held on the 10th July.
9.10 03/06 Cartrefi Conwy, E-mail outlining the present legalities regarding No15 Maes Aled, Llansannan
10.1 Any other business
10.1 Confirm and approve the accounting statements and the Annual Governance Statement.
The Accounting Statements, Annual Governance Statement and the Internal Auditor’s Report were presented to the Council.
RESOLVED: That the Accounting Statements, Annual Governance Statement and the Internal Auditor’s Report be presented to the External Auditor as correct documents.
The Annual Return for the year Ended 31 March was signed by Guto Davies Chairman and Emrys Williams, Clerk / RFO.
Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
11.1 Observations by Cllr Emrys Owen.
a) The clerk confirmed that he had repeated the request for a ‘Drop-kerb’ at Maes Aled.estate Llansannan
b) 20 mph Signage in Llansannan.
RESOLVED: To repeat the request for 20mph signs either side to the approaches to Ysgol Bro Aled.
To correspond directly with the Welsh Assembly regarding the issue.
To correspond with Llannefydd and Henllan schools for information regarding the ‘cut-outs’ outside both schools.
11.2 Llansannan flower beds
Cllr Berwyn Evans confirmed responsibility for the flower-bed by Plas Aled.
Cllr Emrys Owen confirmed that he would discuss taking responsibility for the other flower-bed with members of the Bowling Club.
11.3 The Chairman referred to the recent court case brought by Conwy CBC against Dan Jones the tenant of Parc Farm, The Great Orme ,Llandudno.
RESOLVED: That the clerk correspond with Conwy CBC to convey Llansannan’s Community Council discontentment with the fact that ratepayer’s money was spent in such a wasteful way that resulted eventually in a failed prosecution. The general consensus of the Council was that it was unbelievable that such a large amount of ratepayer’s money was set aside to bring such a prosecution to the courts of law when at the same time Conwy CBC find it impossible to fund a significantly lesser amount of money to fund Llansannan’s C C request for 20 mph signage either side to the entrance of Ysgol Bro Aled.

12. Confirm date and venue of next Council: Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Groes 10th July 2019

The Chairman thanked everyone for attending and the meeting was closed at 9-15pm

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 10th JULY 2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Mehefin 2019 June Minutes Statistics: 0 click throughs, 598 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mehefin 2019 June Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022