Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mehefin 2017 June Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 14eg MEHEFIN 2017 am 7-30yh
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Elwyn Jones a Trefor Roberts.
Aelodau o’r Cyhoedd: Phil Coombes, Eilir Jones, Eifion M Jones a Wynne Williams.
Dwysan Roberts (Cyfieithydd) ac Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Meurig Davies, Berwyn Evans, Guto Davies, Gareth Jones a’r Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams.
Anerchiad gan Gwynne Jones,Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy.
2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda:
Cyng Trefor Roberts: 7 Cyllid 7.1 Polisi Yswiriant Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled.
3.Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor 10/05/17:
PENDERFYNWYD- Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd 10/05/17 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion: Nid oedd dim yn codi o’r cofnodion
5. Adroddiad y Cynghorydd Sir:
Cyflwynodd Y Cadeirydd grynodeb o adroddiad Y Cynghorydd Sir am y cyfnod 10/05/17 hyd at 14/06/17.
Yn ogystal:
Neuadd y Groes yn dathlu 40 mlynedd – 15ed Gorffennaf am 3 o’r gloch – tocynnau ar gael drwy law Meinir, yr Hen Efail (Groes Bach gynt), ag aelodau ‘r Pwyllgor trefnu.
Cabinet y Sir – erbyn hyn mae Cabinet wedi’w glustnodi ar gyfer arwain Cyngor Sir Conwy. Mae Aelodaeth Pwyllgorau hefyd wedi’w trefnu – mi fyddai’n eistedd i gynrychioli’r Sir ar yr Awdurdod Tan ac hefyd yn Aelod o Bwyllgor Cynllunio’r Sir ynghyd a Phwyllgorau Craffu Addysg a Gofal Cymdeithasol.
Coed ar gyrion Cae Chwarae Llansannan – cae peldroed Ffordd Gogor – cyfarfod bore Mercher hefo Elwyn Williams, o’r Cyngor Sir – mi wnai adrodd yn ol atoch ynglyn ag unrhyw weithredu.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor: Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r Cyhoedd.
Adfer y Rheolau Sefydlog

7. Cyllid Balans Banc 01/06/2017
Cyfrif y Dreth £20,752-96
Cyfrif H Glyn Owen £18,486-05 Cyfanswm £39,239-01
7.1 10/05/17 Polisi Yswiriant Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled (02 / CHA /72005850) £536.67
Gohirwyd penderfyniad; i’w gynnwys ar Agenda 12/07/17
7.2 12/05/17 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol 25,26,27,28/04/17 £888.00
Siec rhif 200308
7.3 15/05/17 Cyfieithu Cymunedol Cyfarfod 10/05/17, £85.08
Siec rhif 200309
7.4 17/05/17 Your Tourism Community Ltd, Cofrestru website link £18.00
Siec rhif 200310
7.5 25/05/17 Swyddf Archwilio Cymru Archwiliad o Gyfrifon 2105/2016 £679.62. Siec rhif 200311
7.6 26/05/17 Un Llais Cymru. 1 Place on Module 21-Local Government Finance, 11/05/17. £40.00
Siec rhif 200312
7.7 30/05/17 One Voice Wales 1 Place on New Councillor Induction 24/05/17 £40.00
Siec rhif 200313
7.8 07/06/17 Arfon Wynne,Strimio £768.73+£106.79. Mynwent £138.00. £1013.43
Siec rhif 200314
7.9 08/06/17 DD.British Gas, Canol Llan Siop. £101.98
7.10 15/05/17 SO TT&B Williams Rhent Swyddfa Bost. £151.66
7.11 14/06/17 G B Jones, Blodau a Compost and Groes. £26.06
Siec rhif 200307
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cyfanswm £3,043.83
Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod.(Ag eithrio 7.1)
Derbyniadau.
Ni dderbyniwyd unrhyw dderbyniadau
8. Ceisiadau Cynllunio.
8.1 15/05/17 Cyfeirnod:0/43953. Ymgeisydd: Messrs T Lloyd Griffith & Partners. Datblygiad arfaethedig: Adeiladu annedd menter wledig (Amaethyddol) Safle: Coed Orros, Llansannan, Conwy LL16 5NL.
8.2 30/05/17 Cyfeirnod 0/44030. Ymgeisydd: Mrs Kerry Smith. Dwyrain 298874. Gogledd 363295. Cynllun: Bwriad i symud yr adeilad allanol presennol a chodi anecs deulawr i flaen/ochr yr eiddo. Safle: Foel Uchaf, Foel Road, Groes, Llansannan LL16 5SL Sylwadau 20/06/17.
8.3 08/06/17 Cyfeirnod 0/44078. Ymgeisydd: Mr Llion Jones, Dwyrain 297613 Gogledd 362601. Cynllun: Estyniad i annedd: Safle: Foel Eryr, Bylchau,Llansannan,Conwy. LL16 5SN Sylwadau 29/06/17
PENDERFYNWYD. Nad oedd gan y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau i’r tri (3) cais uchod. (8.1,8.2,8.3)
9. Gohebiaeth.
9.1 05/06/17 e-bost Cynghorydd M Davies, Gwrych Maes Creiniog.
9.2 08/05/17 Beryl Williams, Plas Y Llan, Llansannan. Parthed: Les Y Swyddfa Post, Canol Y Llan, Llansannan
PENDERFYNWYD: Clerc i anfon gohebiaeth i’r perwyl fod Cyngor Cymuned Llansannan yn cydnabod ac yn derbyn y telerau cynwysiedig yn y llythyr.
9.3 08/06/17 Eistedd fod Bro Aled Llansannan
9.4 12/05/17 Eifion M Jones. Parthed: Swydd Archwiliwr Mewnol I’r Cyngor.
10. Unrhyw fater arall.
10.1 Ffurflen Flynyddol.
Dylai’r ffurflen flynyddol amgaeedig gael ei chyflwyno i’r cyngor nawr bod barn archwilio wedi cael ei rhoi, a dylid gwneud cofnod i ddangos fod y ffurflen flynyddol wedi cael ei chymeradwyo a’i derbyn gan y cyngor. Dylai materion sy’n codi hefyd gael eu cyflwyno i’r cyngor a dylid cynhyrchu cynllun gweithredu,os oes angen,i nodi sut y budd y materion sy’n codi yn cael eu trin.Dylai’r ffurflen flynyddol a’r hysbysiad diwedd yr archwiliad gael eu harddangos mewn man(nau) amlwg am 14 diwrnod cyn gynted a phosibl a chyn 30 Medi 2016 fan bellaf.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo’r Ffurflen Flynyddol (Blwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2016)
Cyflwynwyd y materion oedd yn codi yn dilyn yr Archwiliad Allanol a cymeradwywyd cynhyrchu cynllun gweithredu i nodi sut y bydd y materion yn cael eu trin.
10.2 Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am y flwyddyn 2016/17
PENDERFYNWYD: Gwneud ymholiad i gwmni Iona Edwards ( Cyfrifydd) ynglyn ag ymgymeryd a’r gwaith
10.3 Adolygu cyllideb y Cyngor (Rhaid sicrhau fod vr adolygiad hwn o’r gyllideb yn erbyn yr incwm a’r gwariant gwirioneddol yn cael ei gofnodi yn rheolaidd,o leiaf bob chwarter neu’n amlach na hynnu os oes angen).
10.4 Hysbysiad o Gyfethol
Dangoswyd diddordeb gan 2 (dau) aelod o’r cyhoedd ynglyn a’r tair sedd wag ar y Cyngor.
PENDERFYNWYD: Cyfethol Emrys Owen a Delyth Williams
10.5 Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
11. Cadarnhau dyddiad a lleoliad Cyfarfod nesaf Y Cyngor.
Nos Fercher 12fed Gorffennaf 2017 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled am 7.30yh

Terfynwyd Y Cyfarfod am 9.15yh Diolchodd Y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb ac i Dwysan Roberts y Cyfiethydd.

Nid fydd y cofnodion uchod yn cael eu cymeradwyo tan gyfarfod 12/07/17

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD WEDNESDAY 14th JUNE 2017 at 7-30pm
BYLCHAU PARISH MEMORIAL HALL Y GROES
Present Councillors:. Celfyn Williams (Chairman) Elwyn Jones and Trefor Roberts.
Members of the Public Phil Coombes, Eilir Jones, Eifion M Jones and Wynne Williams.
Dwysan Roberts (Translator) ac Emrys Williams (Clerk)
1.Apologies for absence: Councillors: Meurig Davies, Berwyn Evans, Guto Davies, Gareth Jones and County Councillor, Sue Lloyd-Williams.
Address by Gwynne Jones, Managing Director Cartrefi Conwy
2. Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct,
Cllr Trefor Roberts: 7 Finance 7.1 Bro Aled Sports Association Insurance Policy
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes
RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 12/04/17
4. Matters arising from the minutes
No matters arose from the minutes.
5. County Councillor’s monthly report
The Chairman relayed to the meeting the County Councillor’s comprehensive report on meetings she had attended from the 10th of May to the 14th of June.
In addition : Information on the following:
Bylchau Parish Memorial Hall 40th anniversary on the 15th July at 3 o’clock.
Conwy CBC’s Cabinet appointments
Maes Aled Playing Field maintenance.
Suspension of the Standing Orders
6. Public’s opportunity to present statements
Llansannan Community Council. Standing Orders.
21 Attendance at meetings by the public. 21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand ( no less than 48 ours before the meeting ).
Reinstate the Standing Orders.
7.Finance. Statements of Bank Accounts. 01/06/2017
Community Council Accounts £20,752-96
H G Owen Account £18,486-05 Total. £39,239-01
Payments
7.1 10/05/17 Bro Aled Sports Association,Insurance Policy (02/CHA/72005850) £536.67
Decision deferred to 12/07/17 Agenda.
7.2 12/05/17 Conwy CBC . Community Skips, 25,26,27,28/04/17 Cheque no 200308 £888.0
7.3 15/05/17 Community Translation,10/05/17, Meeting. Cheque no 200309 £85.08
7.4 17/05/17 Your Tourism Community Ltd, Registration for website link £18.00
Cheque no 200310
7.5 25/05/17 Welsh Audit Office. Audit of Accounts 2015/2016 Cheque no 200311 £679.62
7.6 26/05/17 Un Llais Cymru. 1 Place on Module 21-Local Government Finance, 11/05/17. £40.00
Cheque no 200312
7.7 30/05/17 One Voice Wales 1 Place on New Councillor Induction 24/05/17 £40.00
Cheque no200313
7.8 07/06/17 Arfon Wynne,Strimming £768.73+£106.79. Cemetery, £138.00. £1013.43
Cheque no 200314
7.9 08/06/17 DD.British Gas, Canol Llan Siop. £101.98
7.10 15/05/17 SO TT&B Williams. Post Office Rent. £151.66
7.11 14/06/17 G B Jones, Compost and Flowers, Groes. £26.06
Cheque no 200307
RESOLVED: That all the above payments are correct. Total £3,043.83
All the above payments were approved to be paid by the Council
RECEIPTS: No Payments were received
8. Notice of Applications for Planning Permission
8.1 15/05/17 Reference:0/43953. Applicant: Messrs T Lloyd Griffith& Partners. Proposed Development: Construction of rural enterprise dwelling (Agricultural) Site: Coed Orros, Llansannan, Conwy LL16 5NL.
8.2 30/05/2017 Reference 0/44030/Applicant: Mrs Kerry Smith. Easting 298874. Northing 363295. Proposal: Proposed removal of existing outbuilding and erection of two storey annexe to front/side of property. Location: Foel Uchaf, Foel Road, Groes, Llansannan LL16 5SL Representations: 20/06/17.
8.3 08/06/17 Reference 0/44078. Applicant:Mr Llion Jones, Easting 297613 Northing 362601. Proposal: Extention Location: Foel Eryr, Bylchau,Llansannan,Conwy. LL16 5SN Representations 29/06/17
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 3 (three) applications.
9. Correspondence
9.1 05/06/17 e-mail Cllr M Davies,Re: Maes Creiniog hedge.
9.2 08/05/17 Beryl Williams, Plas Y Llan, Llansannan.Re; Post Office, Canol Y Llan, Lease.
RESOLVED: That the Clerk correspond to the effect that Llansannan Community Council acknowledge and accept the terms included in the correspondence regarding the continuation of the lease
9.3 08/06/17 Eistedd fod Bro Aled Llansannan
9.4 12/05/17 Eifion M Jones. Re: Internal Auditor for the Council.
10. Any other matters.
10.1 Annual Return Form.
The enclosed annual return should be presented to the council, now that an audit opinion has been given,and a minute should be made to show that the Annual Return has been approved and accepted by the council. The issues arising report should also be presented to the council and an action plan produced, If required,to indicate how the issues raised will be addressed. The annual return and notice of conclusion of audit should be displayed in a conspicuous place(s) for 14 days as soon as reasonably possible and before the 30 September 2016.
Resolved: To approve and accept the Annual Return.
The issues arising from the report was presented to the Council and it was resolved to address the issues raised.
10.2 Appoint Internal Auditor for 2016/2017.
RESOLVED: To correspond with Iona Edwards (Accountant)
10.3 Review the Council’s budget. (The council must regularly review,and ensure this review against the actual income expenditure is minuted. The recommendation is that the council monitors the budget at least quarterly or more frequently if required).
10.4 Notice of Co-option.
Expression of interest was declared by 2 (two) members of the public.
RESOLVED: To Co-opt , Emrys Owen and Delyth Williams.
10.5 Any matters received by the Clerk prior to the meeting.
11. Confirm date and venue of next Council Meeting
The Community Council Annual General Meeting will be held at 7.30 pm on the 12th of July 2017
At the Bro Aled Educational Centre Llansannan
The Chairman thanked everyone for attending and also conveyed thanks to Dwysan Roberts for providing the translation service for the meeting.

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 12/07/2017 COUNCIL MEETING


Page 97

Cofnodion Mis Mehefin 2017 June Minutes Statistics: 0 click throughs, 1165 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mehefin 2017 June Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022