Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Medi / September Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 12 fed MEDI 2018 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Is-Cadeirydd) Berwyn Evans,Trefor Roberts, Celfyn Williams (Cadeirydd) Bethan Jones, Glyn O Roberts, Meurig Davies, Emrys Owen.
Aelodau o’r Cyhoedd: Philip Coombes, Glenys Williams, R Emlyn Williams, Cyng Sir Sue Lloyd-Williams, Huw Rawson, Eifion Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Delyth Williams.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol. Cyng Emrys Owen, 9.Gohebiaeth 9.8
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (11/07/18)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 11/07/2018 y Cyngor yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o 11eg o Orffennaf hyd at ddyddiad y cyfarfod
Yn ogystal:
Cae chwarae plant Maes Aled – fe anfonnwyd yr ebost a dderbyniais gan y Swyddog perthnasol o ganlyniad i gwyn a anfonnais ynglyn a’r matiau yn y cae chwarae at Aelodau o Gyngor Cymuned Llansannan er eich sylw.
Safle hen Ysgol Tanyfron – fe gynhaliwyd cyfarfod o Gabinet y Sir ar y 14eg o Awst pan y trafodwyd a phenderfynnwyd gwerthu’r safle ar y farchnad agored. Fe anfonais i linc atoch gyda’r gweddarllediad o’r cyfarfod – fe welwch fy mod wedi pwyso bod POB gohebiaeth/hysbys yn ddwyieithog, yr arwerthwyr yn lleol a bod cyfran o swm y gwerthiant yn dod nol i’r gymuned fel ad-daliad cymunedol. Fe gytunnwyd i hyn oll gan Aelodau’r Cabinet.
Yn ogystal, mae’r Sir yn cyd-weithio gyda Swyddogion Papur y Gadlas er mwyn hwyluso dyddiad ar gyfer gadael y swyddfa ar y safle. Fel y gwyddom mae cynlluniau ar y gweill rhwng y Papur a’r Cyngor Cymuned ynglyn a chynnig safle iddynt yn y Swyddfa Bost yn y Llan.
Tacluso’r ddau wely blodau o flaen Maes Aled – fe fu’r Sir i dacluso’r ddau wely blodau yn osgystal. Tybed os yw datblygiad gan y Cyngor Cymuned ynglyn a symud ymlaen?
Angen Cyfarfod cyhoeddus gyda’r heddlu? Fe gysylltwyd a mi yn ddiweddar gan unigolun yn byw yn Llansannan i holi os oedd bosib’ mynd ati i drefnu cyfarfod arall – tebyg i’r un a drefniwyd yn y Red Lion yn ddiweddar – i drafod materion (‘issues’) cymunedol. Oes angen cyfarfod o’r fath? Oes cynnydd wedi bod yn ddiweddar cyn belled a phroblemau gwrth-gymdeithasol yn ymwneud ag angen cefnogaeth gan yr Heddlu?? Ar gyfer trafodaeth bellach.
Gwasanaeth casglu sbwriel pob 4 wysthnos – O’r 24ain Medi 2018, bydd y gwasanaeth casglu gwastraff yn newid.
Bydd y gwasanaeth yn canolbwyntio ar ailgylchu felly bydd gwastraff bwyd ac ailgylchu yn cael ei gasglu’n wythnosol, bydd gwastraff o’r ardd, tecstiliau ac eitemau trydanol bach yn cael eu casglu pob pythefnos, a bydd casgliad gwastraff pob pedair wythnos. Fe ddanfonnir gwybodaeth i bob cartref cyn i’r newidiadau gychwyn.
Mae pwysau ar Awdrudodau Lleol i ailgylchu fwy – ar hyn o bryd, mae Conwy yn ailgylchu 64% o wastraff, ond mae pwysau i gyrraedd 70% erbyn 2024/25 er mwyn cyrraedd targedau Llywodraeth Cymru. Os na fydd y Sir yn cyrraedd y targedau hyn, gallai’r Cyngor dderbyn dirwy drom!
Gohirio’r Rheolau Sefydlog
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor .
Adfer Rheolau Sefydlog
7. Cyllid . Balans Banc, 28/08/2018 Cyfrif y Dreth £ 19,076-59 Cyfrif H G Owen £ 16,998-07
Cyfanswm. £36,074-66
Taliadau.
7.1 16/07/18 Hamilton Security Systems LTD.routine service CCTV system £54-00
7.2 16/07/18 Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.3 15/08/18 Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams Rhent Swyddfa Post . £151.66 7.4 29/08/18 Debyd Uniongyrchol. British Gas. Trydan, Siop Canol Llan,Llansannan £98.86 7.5 31/08/18 Arfon Wynne. Gwaith yn y Gymuned. Mynwent £284-64, Llwybrau £1,767-30,
Amrywiol £324-90. £2,376-84
Cyfanswm Taliadau £ 2,833-02

Derbyniadau
7.6 06/07/18 CBS Conwy, Ad-daliad Llwybrau . £1,103.38
7.7 27/07/18. Ad-daliad TAW, 01/04/2017-31/03/2018 £1,943-00
7.8 26/07/18 Meredith Jones, Ymgymerwyr. £400.00
7.9 10/08/18 CBS Conwy, Ad-daliad Llwybrau. £887.90
7.10 17/08/18 CBS Conwy, Precept 2018/2019
( Ail daliad ) £6,667.00
Cyfanswm Derbyniadau. £11,001-28 PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
PENDERFYNWYD Archwilio rhifau mesurydd trydan Swyddfa Bost Llansannan oherwydd y bil uchel.
Taliadau, 01/04/2018-28/08/18 £12,716-57. (Section, 137: £1,700-00[£7.86 x 1,064=£8,363.04]
Derbyniadau, 01/04/2018-28/08/2018 £18,446-50.
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mis Medi, . Hamilton Security Sysems £54.00 TT&B Williams £151.66.Cyfieithu Cymunedol £100.00. Arfon Wynne £500-00
Cyfanswm, £805-66
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod Ad-daliad Llwybrau ,£1,472-75 Cyfanswm £1,472-75

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1. 16/07/18. Cyf/Ref 0/45355. Ymgeisydd/Applicant:Mr Brian & David Lloyd. Dwyrain/Easting: 294058. Gogledd /Northing: 366838. Cynllun: Tystysgrif cyfreithloned ar gyfer y defnydd presennol fel 2 annedd preswyl hunangynhwysol. Proposal: Certificate of lawfulness for the existing use as 2 no self contained residential dwellings. Safle/Location: Foel and Foel Stables, Ffordd Mostyn To A544 Llansannan LL16 5HY Sylwadau /Representations 06/08/2018
8.2 20/07/18. Cyf/Ref 0/45382. Ymgeisydd/Applicant:Mr Iwan Price. Dwyrain/Easting: 296395. Gogledd /Northing: 360005. Cynllun: Lledaenu’r Fynedfa Amaethyddol Bresennol a datblygiad gweithredol i greu Trac Amaethyddol (Cais Ol-weithredol) Proposal: Widening of Existing Agricultural Access & Operational development to create Agricultural Track (Retrospective Application) Safle/Location: Land adjoining Cwm y Rhinwedd, Bylchau, Denbigh. LL16 5SW Sylwadau /Representations 10/08/2018
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Gyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r ddau gais uchod.

8.3 22/08/18. Cyf/Ref 0/45491. Ymgeisydd/Applicant:Mr Dylan Roberts. Dwyrain/Easting: 293946. Gogledd /Northing: 365395. Cynllun: Codi gweithdy/storfa newydd.) Proposal: Erection of new workshop / storage building. Safle/Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road, Llansannan. LL16 5HE Sylwadau /Representations 12/09/2018.
Derbyniwyd nifer o sylwadau ynglyn a’r cais uchod gan y Cynghorwyr ac aelodau o’r cyhoedd oedd yn bresennol.
PENDERFYNWYD: Fod Cyngor Cymuned Llansannan yn gofyn i Adran Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Ystyried cydymffurfio yn unol a’r canlynol pan yn gwneud penderfyniad ar y cais uchod (Cais rhif 0/45491): 4. SECTION FOUR - SPATIAL POLICIES AND SUPPORTING DEVELOPMENT MANAGEMENT POLICIES. 4.1 DEVELOPMENT PRINCIPLES. 4.1.1 PRINCIPLES DETERMINING THE LOCATION OF DEVELOPMENT, 4.1.1.3 Policy EMP/3-NEW B1, B2&B8 OFFICE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON NON-ALLOCATED SITES, ( a,The proposal is appropiate in scale and nature to its location, b, The proposed development would not have an unacceptable adverse impact on occupiers of neighbouring properties or the environment)
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 12/04/18 Cyng Delyth Williams.Gai hefyd roi mater i’w drafod ar yr agenda erbyn y cyfarfod nesaf. Meddwl ydw’i am warchod buddiannau’r Cyngor Cymuned i’r dyfodol, ac a ddylia ni drio ennyn diddordeb pobl ifanc y gymuned yng ngwaith y Cyngor, ac yn meddwl y byddai’n syniad llythyru a Phenaethiaid 6ed Dosbarth ysgolion uwchradd lle mae pobl ifanc y gymuned yma yn ei fynychu, i’w gwahodd i’r pwyllgorau iddyn nhw gael gweld beth sy’n digwydd yno? Os oes 'na rywun yn derbyn ein cynnig, a hefo diddordeb yn y maes yma - fyddai’n bosib wedyn i’r Cyngor ariannu hyfforddiant iddyn nhw, neu wneud cais i gronfa Glyn am arian?
PENDERFYNWYD: Cynnwys 9.1 ar agenda 10/10/18
9.2 Gwasanaeth Cyfreithiol a Democrataidd CBS Conwy .
Sedd Wag Achlysurol Ward Bylchau .
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda trefnwyr gwefan ardal Y Bylchau a’r Groes i hysbysu’r sedd wag.
9.3 20/07/18 Darren Millar AM/AC Gorllewin Clwyd West.
02/08/18 Darren Millar AM/AC Gorllewin Clwyd West.
PENDERFYNWYD: Ail gysylltu gyda CBS Conwy i ddatgan anfodlonrwydd Y Cyngor Cymuned i’r ymateb a anfonwyd i Darren Millar ynglyn a’r sefyllfa draffig o flaen Ysgol Bro Aled.
9.4 23/07/18 Alan Morgan, Amcan bris Cysgodfa Ysgol Bro Aled
PENDERFYNWYD: Derbyn pris Alan Morgan
9.5 23/07/18 Gareth Roberts, GR Paving.
9.6 24/07/18 Eirian Pierce Jones. Cydlynydd Hiraethog Co-ordinator.
9.7 06/08/18 Cyng Sir e-bost Cae Chwarae Maes Aled (Gweler “ Yn ogystal” 5. Adroddiad Cyng Sir.

9.8 29/08/18 Clwb Beicio Hiraethog, Cais am gyfraniad ariannol o £500-00 i bwrcasu beiciau trydan i’r clwb.
PENDERFYNWYD: Cyfrannu £1,000-00 (Mil o bunnau) .
9.9 /09/18 Mali Elwy Williams. Cais am gyfraniad ariannol o £ i ariannu taith i Batagonia gyda Urdd Gobaith Cymru yn Mis Hydref2018 i wirfoddoli yn y Wladfa am bythefnos.
PENDERFYNWYD: I gydymffurfio a’r Rheoliadau Ariannol nid yw yn gyfreithiol i gyfranu unrhyw swm o arian i unigolyn.
10. Unrhyw fater arall
10.1 Adroddiad materion yn codi ar gyfer C C Llansannan ,archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31/03/17.
a) Cod Ymmddygiad: Beth yw’r mater? Nid yw,r Cyngor wedi cofnodi ei fod wedi derbyn y cod ymddygiad yn ystod y flwyddyn sy,n cael ei harchwylio.
b) Cofrestr buddiannau aelodau: Beth yw’r mater? Nid yw’r Cyngor yn cadw cofrestr o fuddiannau’r aelodau gan fod disgwyl I gynghorwyr ddatgan unrhyw fuddiannau fesul cyfarfod.
c) Ardystio cyfrifon. Beth yw’r mater? Methodd yr RFO ag ardystio Adran 1 y ffurflen (“y cyfrifon”) erbyn y dyddiad cau statudol sef 30 Mehefin. Methodd y Cyngor hefyd a chyhoeddi datganiad yn hysbysu’r etholwyr o’r rheswm pam na chafodd y cyfrifon eu hardystio gan yr RFO, yn unol a rheoliad 15, paragraff 3.
Adolygwyd y materion uchod 10.1 a) b) c) Cofnodwyd fod y Cyngor wedi gweithredu ar yr awgrymiadau
10.2 Taflen Gwybodaeth Y Cyngor
PENDERFYNWYD: Fod y clerc yn paratoi taflen newydd.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
11.1 Simon Wright Cartrefi Conwy 13/09/2018 Cyfarfod yn Maes Creiniog am 10yb
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor 10/10/2018. Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan 7-30yh.
DRAFFT COFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 10 fed Hydref, 2018.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 12th SEPTEMBER 2018 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Present: : Cllrs. Guto Davies (Vice-Chairman) Berwyn Evans,Trefor Roberts, Celfyn Williams (Chairman) Bethan Jones, Glyn O Roberts, Meurig Davies, Emrys Owen.
Members of the Public Philip Coombes, Glenys Williams, R Emlyn Williams, County Cllr Sue Lloyd-Williams, Huw Rawson, Eifion Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1.1 Apologies: Cllr Delyth Williams.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct:
Cllr Emrys Owen , 9. Correspondence 9.8
3 . Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (11/07/18)
IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 11/07/18.
4. Matters arising from the minutes.
5. County Councillor’s monthly report.
The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 11th of July until the date of the meeting.
Suspend the Standing Orders
6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts,28/08/2018, Community Council Accounts £ 19,076-59 H G Owen Accounts £ 16,998-07 Total.£ 36,074-66

Payments.
7.1 16/07/18 Hamilton Security Systems LTD,routine service CCTV system. £54-00
7.2 16/07/18 Standing Order, TT&B Williams, Post Office rent. £151-66
7.3 15/08/18 Standing Order, TT&B Williams, Post Office rent. £151-66
7.4 29/08/18 Standing Order. British Gas. Electricity, Siop Canol Llan,Llansannan. £98.86
7.5 31/08/18 Arfon Wynne.Work in the Community,Cemetery £284-64
Footpaths £1,767-30, Various £324-90. £2,376-84
Payments total £ 2,833-02
RESOLVED: That all the above payments are correct, and that all the above payments be paid

Receipts
7.6 06/07/18 Conwy CBC. Footpaths Refund. £1,103.38
7.7 27/07/18. VAT Refund 01/04/2017-31/03/2018. £1,943-00
7.8 26/07/18 Meredith Jones. Funeral Directors. £400.00
7.9 10/08/18 Conwy CBC.Footpaths Refund. £887.90
7.10 17/08/18 Conwy CBC Precept 2018/2019 ( 2nd Payment) £6,667.00 Total Receipts £ 11,001-28

Payments. 01/04/2018-28/08/18 £12,716-57. (Section 137 [£7.57} £1,700-00)
Receipts, 01/04/2018-28/08/2018 £18,446-50.
Review of Budget for September. Hamilton Security Sysems £54.00 TT&B Williams £151.66.
Cyfieithu Cymunedol £100.00
Arfon Wynne £500-00 TotaL, £805-66

Estimated Receipts for above month, Footpaths refund,£1,472-75
Total £1,472-75

8. Notice of applications for Planning Permission
8.1. 16/07/18. Cyf/Ref 0/45355. Ymgeisydd/Applicant:Mr Brian & David Lloyd. Dwyrain/Easting: 294058. Gogledd /Northing: 366838. Cynllun: Tystysgrif cyfreithloned ar gyfer y defnydd presennol fel 2 annedd preswyl hunangynhwysol. Proposal: Certificate of lawfulness for the existing use as 2 no self contained residential dwellings. Safle/Location: Foel and Foel Stables, Ffordd Mostyn To A544 Llansannan LL16 5HY Sylwadau /Representations 06/08/2018
8.2 20/07/18. Cyf/Ref 0/45382. Ymgeisydd/Applicant:Mr Iwan Price. Dwyrain/Easting: 296395. Gogledd /Northing: 360005. Cynllun: Lledaenu’r Fynedfa Amaethyddol Bresennol a datblygiad gweithredol i greu Trac Amaethyddol (Cais Ol-weithredol) Proposal: Widening of Existing Agricultural Access & Operational development to create Agricultural Track (Retrospective Application) Safle/Location: Land adjoining Cwm y Rhinwedd, Bylchau, Denbigh. LL16 5SW Sylwadau /Representations 10/08/2018
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 2 applications.
8.3 22/08/18. Cyf/Ref 0/45491. Ymgeisydd/Applicant:Mr Dylan Roberts. Dwyrain/Easting: 293946. Gogledd /Northing: 365395. Cynllun: Codi gweithdy/storfa newydd.) Proposal: Erection of new workshop / storage building. Safle/Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road, Llansannan. LL16 5HE Sylwadau /Representations 12/09/2018.
The Councillors and members of the public present expressed views on the above planning application.
RESOLVED: That Llansannan Community Council beseech CBC Conwy’s Planning Committee to adhere with the following when considering application no 0/45491

4. SECTION FOUR - SPATIAL POLICIES AND SUPPORTING DEVELOPMENT MANAGEMENT POLICIES. 4.1 DEVELOPMENT PRINCIPLES. 4.1.1 PRINCIPLES DETERMINING THE LOCATION OF DEVELOPMENT, 4.1.1.3 Policy EMP/3-NEW B1, B2&B8 OFFICE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON NON-ALLOCATED SITES, ( a,The proposal is appropiate in scale and nature to its location, b, The proposed development would not have an unacceptable adverse impact on occupiers of neighbouring properties or the environment.
9. Correspondence
9.1 12/04/18 Cyng Delyth Williams.Gai hefyd roi mater i’w drafod ar yr agenda erbyn y cyfarfod nesaf. Meddwl ydw’i am warchod buddiannau’r Cyngor Cymuned i’r dyfodol, ac a ddylia ni drio ennyn diddordeb pobl ifanc y gymuned yng ngwaith y Cyngor, ac yn meddwl y byddai’n syniad llythyru a Phenaethiaid 6ed Dosbarth ysgolion uwchradd lle mae pobl ifanc y gymuned yma yn ei fynychu, i’w gwahodd i’r pwyllgorau iddyn nhw gael gweld beth sy’n digwydd yno? Os oes 'na rywun yn derbyn ein cynnig, a hefo diddordeb yn y maes yma - fyddai’n bosib wedyn i’r Cyngor ariannu hyfforddiant iddyn nhw, neu wneud cais i gronfa Glyn am arian?
RESOLVED: To include 9.1 on 10/10/18 Agenda

9.2 Conwy CBC Legal & Democratic Services., Bylchau Ward Casual Vacancy.
RESOLVED: To advertise on the Bylchau / Groes website

9.3 20/07/18 Darren Millar AM/AC Gorllewin Clwyd West.
02/08/18 Darren Millar AM/AC Gorllewin Clwyd West.
RESOLVED: To relay Llansannan Community Council’s discontentment regarding the written reply issued by CBC Conwy to Darren Miller regarding “Funding for lowering a speed limit”
9.4 23/07/18 Alan Morgan, Ysgol Bro Aled School Shelter Estimate.
RESOLVED: To accept the above estimate.
9.5 23/07/18 Gareth Roberts, GR Paving.
9.6 24/07/18 Eirian Pierce Jones. Hiraethog Co-ordinator.
9.7 06/08/18 County Cllr-Sue Lloyd Williams e- mail Maes Aled Children’s playing field.
9.8 29/08/18 Clwb Beicio Hiraethog, Request for financial contribution towards the purchase of electric bicycles for the club.
RESOLVED: To contribute £1,000-00 ( One Thousand )
9.9 06/09/18 Mali Elwy Williams. Request for financial contribution towards funding a trip with Urdd Gobaith Cymru to do voluntary work in Patagonia in October 2018.
RESOLVED: To confirm with Financial Regulations the Council are unable to make contributions to any individual.
10. Any other business
10.1 Issues Arising Report for Llansannan C C Audit for the year ended 31 March 2017
a) Code of Coduct: What is the issue? The Council did not minute its acceptance of the code of conduct during the year under audit.

b) Register of Members’ Interests.What is the issue? No register of members’ inerests is maintained by the council as councillors are expected to declare any on a meeting by meeting basis.
c) Accounts certification, What is the issue? The RFO failed to certify Section 1 of the Annual Return (“the accounts”) by the statutory deadline of the 30th June.The council also failed to publish a statement informing the electorate of the reason why the accounts were not certified by the RFO,in accordance with regulation 15, paragraph 3
The above issues ( 10.1 a) b) and c) )were reviewed.
Minuted that the Council has acted on the recommendations .
10.2 Llansannan Community Council Information leaflet.
RESOLVED: The clerk to prepare a new information leaflet.
11. Any issues brought to the Clerk’s attention prior to the meeting
11.1 Simon Wright Cartrefi Conwy 13/09/2018 Meeting at Maes Creiniog at 10am.

12. Confirm date and venue of next Council Meeting 10/10/2018.

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 10/10/2018 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Medi / September Minutes Statistics: 0 click throughs, 778 views since start of 2022

Cofnodion Mis Medi / September Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207138 views since start of 2022