Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Medi 2020 September Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN. COFNODION CYFARFOD GYNHALIWYD NOS FERCHER 9fed o FEDI 2020 AM 7-30yh YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN

Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Cadeirydd) Trefor Roberts, Bethan Jones, Emrys Owen, Berwyn Evans, Meurig Davies.

Aelodau o’r Cyhoedd: Mike Dafforne, Norman Beedles, Eifion M Jones, Sandra Williams, (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)

1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Elwyn Jones, Celfyn Williams, Glyn O Roberts, Delyth Williams, Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Williams.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol, Cyng B Evans, 7 Cyllid 7.4. Cyng E Owen, 9 Gohebiaeth 9.3.

3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor 19/08/2020.

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 19/08/2020 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion. Derbyniwyd adroddiad gan Adran Cynllunio CBS Conwy yn rhestru’r rhesymau paham y gwrthodwyd Ceisiadau Cynllunio 0/47165. 0/47280. 0/47331.

5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sirol. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am Awst – Medi.

Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor: Cyflwynodd M Daffrone adroddiad ar ran Clwb Bowlio Llansannan yn amlinellu ymdrechion y clwb i godi arian ar gyfer gwelliannau i’r maes bowlio. PENDERFYNWYD: Cefnogi’r cais a cyfrannu swm o £2,580-00.

Adfer y Rheolau Sefydlog

7. Cyllid, Balans Banc 28/08/2020.
Cyfrif y Dreth £ 25,808.84.
Cyfrif H G Owen. £16,036.22
Cyfanswm £41,845.06

Taliadau

7.1 15/08 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office. £151.66
7.2 24/08 Alan Morgan.Adeiliadu Cysgodfa Ysgol Bro Aled, Siec 200503 £1,869.00
7.3 31/08 Arfon Wynne. Llwybrau, £872.47 Strimio £67.28 Mynwent £162.00 Siec 200505 £1,101.75
7.4 01/09 Berwyn Evans Costau addurniadau Nadolig, Siec 200504 £158.86 Cyfanswm £3,281.27

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir,cymeradwyo talu oll o’r taliadau.

Derbyniadau. 18/08/20 CBS Conwy CBC Precept £6,867.00 Cyfanswm £6,867.00

Taliadau 01/04/20-28/08/20 = £9,408.72. Derbyniadau 01/04/20-28/08/20 - £28,360.95

Swm Priodol o dan Adran S137. uchafswm ar gyfer 2020/21, £8.32 am bob etholwr (721+318=1039) = £8,644.48

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio

8.1 21/08/2020, Cais Rhif/Application No: DC/0/47611. Ymgeisydd/Applicant: Mr Henry Wilkinson. Dwyrain/Easting 293089. Gogledd/Northing 365801 Cynllun/Proposal: Estyniad llawr cyntaf i greu ystafell wely ychwanegol gydag en-suite / First floor extension to provide additional bedroom and en-suite. Safle /Location: Fron Bugad,Waen Fawr Isaf to Cae Goronwy, Llansannan LL16 5HN Sylwadau / Representations: 11/9/2020. PENDERFYNWYD: Nad oes gan Cyngor Cymuned Llansannan unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
8.2 28/08/2020, Cais Rhif/Application No: DC/0/47635 Ymgeisydd/Applicant: Mr Tony Hickinbottom. Dwyrain/Easting 291283 . Gogledd/Northing 366183 Cynllun/Proposal: Codi ffram bren gron,un llawr i’w ddefnyddio fel pod glampio ar gyfer pobl sy’n ymweld a’r safle ar gyfer dibenion hyfforddi ac ar eu gwyliau./Erection of single story timber frame roundhouse for use as a ‘Glamping pod’ for people visiting the site for training purposes and holiday makers. Safle/Location: Mynydd Dymunol, Rhydeden to Cefn Y Groes Bach, Llansannan, LL16 5LE Sylwadau / Representations: 18/09/2020
PENDERFYNWYD: Nad oes gan Cyngor Cymuned Llansannan unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.

9. Gohebiaeth

9.1 28/07 C B S Conwy. Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Cynrychiolydd CCaT PENDERFYNWYD: I’r clerc ymholi rhagor.

9.2 22/08 Cllr M Davies. Bws Ysgol Glan Clwyd. PENDERFYNWYD: Clerc i gysylltu gyda Ysgol Glan Clwyd

9.3 28/08 Clwb Bowlio Llansannan . PENDERFYNWYD: Cefnogi’r cais a cyfrannu swm o £2,580-00. ( £2,000-00 o gyfrif H Glyn Owen + £580-00 o gyfrif Y Dreth )

9.4 01/09 Cllr M Davies. Tir Cartrefi Conwy PENDERFYNWYD: Clerc i ohebu gyda ‘Cartrefi Conwy’ parthed cyflwr afler y safle

10.Unrhyw fater arall.

10.1 Yswiriant Cysgodfa’r Ysgol

PENDERFYNWYD: Fod Y Cyngor yn gyfrifol am yswirio’r gysgodfa.

11.Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc
11.1. Scips Cymunedol: PENDERFYNWYD: Clerc i drefnu dyddiadau ar gyfer y 4 safle arferol.
11.2 Derbyniwyd cwyn ynglyn a sefyllfa anhrefnus mewn annedd yn Maes Creiniog Llansannan.
PENDERFYNWYD: Clerc i gysylltu gyda‘r adranau perthnasol yn CBS Conwy.

12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor. ?????

Drafft o gofnodion i’w hadolygu a’u cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf Y Cyngor.


LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD WEDNESDAY 9th September 2020 at 7.30 pm at CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

Present:Cllrs Guto Davies (Chairman) Trefor Roberts, Bethan Jones, Emrys Owen, Berwyn Evans, Meurig Davies.

Members of the Public: Mike Dafforne, Norman Beedles, Eifion M Jones, Sandra Williams, (Translator) Emrys Williams (Clerk)

1.Apologies: Cllrs: Elwyn Jones, Celfyn Williams, Glyn O Roberts, Delyth Williams, County Cllr, Sue Lloyd-Williams.

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr, B Evans, 7 Finance 7.4. Cllr E Owen, 9, 9.3

3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes held on the 19/08/2020

RESOLVED: Minutes of 19/08/2020 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from 19/08/2020 minutes. Report received from Conwy CBC outlining reasons planning approval was refused re applications: 0/47165. 0/47280. 0/47331.

5. County Councillor’s monthly report. A report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams listing a synopsis of her Council related diary for August – September.

Suspend the Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. Mr Daffrone presented a report on behalf of Llansannan Bowling Club outlining the club’s endeavours to raise funds for improving the club’s green. RESOLVED: To support their efforts and donate £2,580.00

Reinstate the Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts 28/08/2020

Community Council Accounts.£25,808.84
HG Owen Accounts £16,036.22
Total £41,845.06

Payments.
7.1 15/08 SO T T & B Williams, Post Office rent £151.66
7.2 24/08 Alan Morgan. Building Shelter at Ysgol Bro Aled, Cheque no 200503 £1,869.00
7.3 31/08 Arfon Wynne.Footpaths, £872.47 Striming £67.28 Cemetery £162.00 Cheque no 200505 £1,101.75
7.4 01/09 Berwyn Evans, Xmas decorations Cheque no 200504 £158.86 Total £3,281.27

RESOLVED: All above payments are correct. All above payments be paid.

Receipts 18/08/20 Conwy CBC Precept £6,867.00 Total £6,867.00

Payments, 01/04/20-28/08/20 - £9,408.72 Receipts, 01/04/20-28/08/20 - £28,360.95

Appropiate Sum under S137 2020/21 - £8.32 per elector.(721+318=1039) = £8,644.48

8. Notice of application for Planning Permission.

8.1 21/08/2020, Cais Rhif/Application No: DC/0/47611. Ymgeisydd/Applicant: Mr Henry Wilkinson. Dwyrain/Easting 293089. Gogledd/Northing 365801 Cynllun/Proposal: Estyniad llawr cyntaf i greu ystafell wely ychwanegol gydag en-suite / First floor extension to provide additional bedroom and en-suite. Safle /Location: Fron Bugad,Waen Fawr Isaf to Cae Goronwy,Llansannan LL16 5HN Sylwadau / Representations: 11/9/2020

RESOLVED: That Llansannan C C have neither any comments nor objections regarding Application 0/47611

8.2 28/08/2020, Cais Rhif/Application No: DC/0/47635 Ymgeisydd/Applicant: Mr Tony Hickinbottom. Dwyrain/Easting 291283 . Gogledd/Northing 366183 Cynllun/Proposal: Codi ffram bren gron,un llawr iw ddefnyddio fel pod glampio’ar gyfer pobl sy’n ymweld a’r safle ar gyfer dibenion hyfforddi ac ar eu gwyliau./Erection of single story timber frame roundhouse for use as a ‘Glamping pod’ for people visiting the site for training purposes and holiday makers. Safle/Location: Mynydd Dymunol ,Rhydeden to Cefn Y Groes Bach, Llansannan, LL16 5LE Sylwadau / Representations: 18/09/20

RESOLVED: That Llansannan C C have no comments regarding Application 0/47635

9. Correspondence,
9.1 Conwy C B C. Public Service Board T& C C Representative. RESOLVED: Clerk to enquire further.
9.2 22/08 Cllr M Davies. Ysgol Glan Clwyd School Bus pick up point in Llansannan. .
RESOLVED: Clerk to correspond with Ysgol Glan Clwyd.
9.3 28/08 Llansannan Bowling Club.
RESOLVED: To support the request for financial aid and donate the sum of £2,580-00. ( £2,000-00 from H Glyn Owen account + £580-00 from the Community Council Account )
9.4 01/09 Cllr M Davies. Cartrefi Conwy land.
RESOLVED: Clerk to correspond with ‘Cartrefi Conwy’ regarding the untidy state of the site.

10. Any other business.
10.1 Ysgol Bro Aled Shelter: RESOLVED: Llansannan C C to be responsible for insuring the shelter.

11 Any issues brought to the clerk’s attention prior to the meeting.

11.1 Community Skips: RESOLVED: Clerk to arrange dates for usual 4 sites.

11.2 Complaint received regarding disorderly state of a dwelling at Maes Creiniog Llansannan.

RESOLVED: Clerk to correspond with relevant departments at Conwy CBC.

12. Confirm date and venue of next meeting: ????

Draft of minutes to be reviewed at next meeting.

Cofnodion Mis Medi 2020 September Minutes Statistics: 0 click throughs, 303 views since start of 2022

Cofnodion Mis Medi 2020 September Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022