Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Medi 2019 September Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 11eg MEDI 2019 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr, Guto Davies (Gadeirydd . Elwyn Jones, Berwyn Evans, Philip Wright, Trefor Roberts, Celfyn Williams, Emrys Owen.
Aelodau o’r Cyhoedd:Cynghorydd Sir Sue Lloyd Williams, Phil Coombes, Jackie Jennings,
Eifion M Jones, Sandra Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc
1.Ymddiheriadau: Cynghorwyr Meurig Davies, Glyn O Roberts, Delyth Williams.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Guto Davies, Philip Wright, 8.3
Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor 10/07/19.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar
10/07/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion:
4.1 Arhosfa Ysgol Bro Aled . Derbyniwyd adroddiad gan y Cadeirydd ar y cyfarfod a gafwyd gyda William A Roberts a Vic Turner CBS Conwy ar y 31/07 yn Llansannan.Derbyniwyd awgrymiadau ar leoliad y lloches, Yn ychwanegol, ni gafwyd ymateb ffafriol ganddynt i gais y Cyngor am arwyddion 20mya du o boptu’r fynedfa i’r ysgol.
PENDERFYNWYD: Gyrru’n mlaen i archebu’r lloches gan gwmni “AIE” Hefyd penderfynwyn rhoddi caniatad i’r clerc anfon siec pan dderbynir anfoneb gan fod y cwmni angen tal cyn dosbarthiad.
PENDERFYNWYD: Anfon unwaith eto gyda CBS Conwy ynglyn ag arwyddion 20mya. Gohebu gyda’r Cynulliad ynglyn a’r mater uchod.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur y Cynghorydd o ‘r 9fed o Orffennaf hyd at 13eg o Fedi.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Cafwyd adroddiad a chanlyniad ar y gystadleuaeth ‘Blodyn Haul Talaf’ar gyfer disgyblion Ysgol Bro Aled gan Eifion M Jones y trefnydd.Yr ennillydd eleni eto oedd Anest Morgan gyda blodyn o 3.37 medr!

Adfer Rheolau Sefydlog

7. Cyllid . Balans Banc 30/08/2019,
Cyfrif y Dreth, £17,331.45.
Cyfrif H G Owen , £17,013.97 Cyfanswm. £34,345.42

Taliadau
7.1 17/06 Debyd Uniongyrchol T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.2 17/07 CBSConwy Scips Cymunedol, Bryn Rhyd yr Arian 01/05.Siec 200442 £240-00
7.3 15/07 Debyd Uniongyrchol. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.4 26/07 Cyfieithu Cymunedol.Cyfarfod 12/07/19. Siec 200443 £98.83
7.5 09/08 Debyd Uniongyrchol. British Gas. Trydan,Siop Canol Llan,08/05–07/08 £184.32
7.6 28/08 Un Llais Cymru. Mediation & Conciliation Training, Abergele 23/07 Siec 200444 £40.00
7.7 31/08 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, Llwybrau £1839.72. Strimio £322.91
Mynwent x 2,£324.00 Siec 200445 £2,486.63
Cyfanswm Taliadau, £3,353.10
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
Sieciau heb eu cyflwyno. 200423 £60,
Derbyniadau
7.8 15/07 AL Shamas,Rhent Swyddfa Post Office Ion / Mawrth. £210-00
7.9 06/08 CBS Conwy Adaliad Llwybrau Mis Mehefin 2019 £907-50
7.10 09/08 CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau Mis Ebrill 2019 £448.11
7.1120/08 CBS Conwy, Precept (Ail daliad 2019/20) £6,667-00
7.12 21/08 Gadlas, Rhent 01/04 – 30/06/19 £180-00
7.13 21/08 Emrys Morris&Son Funeralcare, Abergele £200-00
Cyfanswm Derbyniadau. £8,612.61
Taliadau. 01/04/19-30/08/19-£14,109.89 (Section 137, 19,145 £3,500.00)
Derbyniadau, 01/04/19–30/08/19 £18,176.85

Adolygiad cyllideb ar gyfer Medi a Hydref 2019. Taliadau Awst+Medi :£3,353.10 T T & B WIilliams £151-66 x 2:£303.66 Cyfieithu Cymunedol £200.00 Cyfanswm: £3,856.76
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod CBS Conwy Adaliad Llwybrau Gorffennaf, Awst £1,533.10 Cyfanswm £1,533.10

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 01/08/19 Cyf / Ref:0/46535. Ymgeisydd / Applicant: SP Energy Networks. Dwyrain / Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun / Proposal: Ailosod ac uwchradio gwifren 11kv uwchben a gwaith cysylltiedig i ailgyfeirio gwifren foltedd isel / Rebuild and upgrade of existing 11kv overhead line with associated lv line diversion. Safle / Location: Llansannan to St Asaph. Sylwadau / Representations 22/08/2019
8.2 02/09/19 Cyf / Ref:0/46622. Ymgeisydd/ Applicant: Mr & Mrs Jennings. Dwyrain / Easting: 295880 Gogledd / Northing:367017 Cynllun / Proposal: Estyniad Afraethedig a Newidiadau / Proposed extension and alterations Safle / Location:Tan Y Garreg, Bryn Rhyd Yr Arian to Deunant Road(Class 3) Llansannan LL16 5NL Sylwadau / Representations 23/09/2019.
8.3 03/09/19 Cyf / Ref:0/46629. Ymgeisydd / Applicant:Mrs Jolene Swiffen, Dwyrain / Easting: 294136 Gogledd / Northing:359985 Cynllun / Proposal:Mae’r cynnig yn gais llawn i sefydlu canolfan weithgareddau reidio slediau.Bydd y slediau’n cael eu tynnu gan gwn a hyfforddwyd a byddant ar dir ymmherchnogaeth yr ymgeisydd/ The proposal is a full application to establish a sled riding activity centre.The sleds will be pulled by trained dogs and these will be pulled on land belonging to the applicant. Safle / Location: Hafod Dafydd Y Mynydd,Llansannan, Conwy LL16 5NS Sylwadau / Representations 24/09/2019
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a cheisiadau: 8.1, 8.2,
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad i gais 8.3, ond i gynnwys y sylwadau canlynnol:
SYLWADAU: Mynegwyd cryn bryder ynglyn a'r ffordd gul o groesffordd Pen y Cefn hyd at Hafod Dafydd Mynydd a'r cynnydd mewn trafnidiaeth a fyddai'n arwain i broblemau o bosib.

9. Gohebiaeth.
9.1 28/06 Hosbis St Kentigern. Gohebiaeth yn dangos gwerthfawrogiad o gyfraniad y Cyngor Cymuned o £500.00 yn ddiweddar (12/06/19)
9.2 27/07 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. Gohebiaeth yn dangos gwerthfawrogiad o gyfraniad y Cyngor Cymuned o £2,500.00 yn ddiweddar (10/07/19)
9.3 29/07 Morgan Lloyd Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY : Gohebiaeth yn egluro rhwymedigaethau gyfreithiol a diogelwch CBS Conwy.parthed y ffens yng nghae chwarae plant Maes Aled Llansannan.

9.4 02/08 William Arwel Roberts, Peiriannydd Traffig, CBS Conwy. Gohebiaeth yn cadarnhau caniatad i yrru’n mlaen gyda gwaith o osod lloches wrth fynedfa Ysgol Bro Aled Llansannan.

9.5 12/08 Marie Curie, N Wales Fundraising.
PENDERFYNWYD: Cyfrannu y swm o £500.00
.
9.6 22/08 Ron Williams, Ramblers Association.Derbyniwyd adroddiad trwy ebost yn amlinellu gwellianau sydd ei angen ar y llwybr cyhoeddus rhif

PENDERFYNWYD: Gwneud adroddiad erbyn cyfarfod 9fed o Hydref.

10. Unrhyw fater arall.
10.1 Theatr Bara Caws / Cyfrannu?
PENDERFYNWYD: Peidio cyfrannu yn dilyn adroddiad a manylion y derbyniadau gan drefnwyr y noson
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor, 9fed Hydref 2019.
DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD
9fed Hydref 2019.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 11th SEPTEMBER 2019 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED
Present: Cllrs, Guto Davies (Chair) Elwyn Jones, Berwyn Evans, Philip Wright, Trefor Roberts, Celfyn Williams, Emrys Owen.
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd Williams, Phil Coombes, Jackie Jennings,
Eifion M Jones, Sandra Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Cllrs, Meurig Davies, Glyn O Roberts, Delyth Williams
2. Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct: Cllrs Guto Davies, Philip Wright, 8.3
Notice of applications for Planning Permission
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 10/07/19.
RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 10/07/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
4.1 Ysgol Bro Aled Shelter: The Chairman gave a report on the meeting with William A Roberts and Vic Turner Conwy CBC held on the 31/07 at Llansannan. Instructions were received for the correct siting of the shelter.In addition no favourable response was proffered to the council’s request for 20 mph sinage either side of the school’s entrance.
RESOLVED: To order the shelter from “IAE”. To permit the clerk to make payment before delivery of the shelter as per terms of “IAE”
RESOLVED: To correspond again with Conwy CBC regarding 20 mph sinage. To correspond with the Welsh Assembly regarding 20 mph sinage.
5. County Councillor’s monthly report. County Cllr Sue Lloyd-Williams The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 9th of July until the date of the meeting.

Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 30/08/2019.Community Council Accounts,
£17,331.45 H G Owen Accounts, £17,013.97 Total. £34,345.42

Payments.
7.1 17/06 DD. T T & B Williams, Post Office rent £151.66
7.2 17/07 Conwy CBC Skips, Community Skips, Bryn Rhyd yr Arian 01/05 Cheque 200442 £240-00
7.3 15/07 DD. T T & B Williams, Post Office rent £151.66
7.4 26/07 Community Translating.12/07/19 meeting . Cheque 200443 £98.83
7.5 09/08 S O, British Gas. Electricity, Siop Canol Llan, Llansannan 08/05 – 07/08 £184.32
7.6 28/08One Voice Wales. Mediation & Conciliation Training 23/07 Abergele Cheque200444 £40.00
7.7 31/08 Arfon Wynne, Work in the Community. Footpaths £1839.72 Strimming £322.91 Cemetery x 2 £324.00 Cheque no 200445 £2,486.63
Payments Total £3,353.10
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid
Unpresented cheques: 200423 £60
Receipts
7.8 15/07 AL Shamas, Post Office rent.Jan / March £210-00
7.9 06/08 Conwy CBC Footpaths Refund for June 2019 £907-50
7.10 09/08 Conwy CBC Footpaths Refund for April 2019 £448.11
7.1120/08 Conwy CBC, Precept (2019 / 20 2nd Payment) £6,667-00
7.1 21/08 Gadlas, 01/04 – 30/06/19 Rent £180-00
7.13 21/08 Emrys Morris & Son Funeralcare, Abergele £200-00
Total Receipts £8,612.61
Payments 01/04/19-30/08/19-£14,109.89 ( Section 137, 19, 145 £3,500.00 )
Receipts 01/04/19–30/08/19 £18,176.85
Review of Budget for Sept and October 2019. Aug+Sept Payments: £3,353.10 T T & B WIilliams £151-66 x 2:£303.66 Cyfieithu Cymunedol £200 Total: £3,856.76 Estimated Receipts for above months, Conwy CBC Footpaths Refund for July, August £1,533.10 Total: £1,533.10
8. Notice of applications for Planning Permission.
8.1 01/08/19 Cyf / Ref:0/46535 . Ymgeisydd / Applicant: SP Energy Networks .Dwyrain / Easting: Gogledd / Northing: Cynllun / Proposal:Ailosod ac uwchradio gwifren 11kv uwchben a gwaith cysylltiedig i ailgyfeirio gwifren foltedd isel / Rebuild and upgrade of existing 11kv overhead line with associated lv line diversion. Safle / Location:Llansannan to St Asaph. Sylwadau / Representations 22/08/2019.
8.2 02/09/19 Cyf / Ref:0/46622. Ymgeisydd / Applicant:Mr & Mrs Jennings. Dwyrain / Easting: 295880 Gogledd / Northing:367017 Cynllun / Proposal:Estyniad Afraethedig a Newidiadau / Proposed extension and alterations Safle/Location:Tan Y Garreg,Bryn Rhyd Yr Arian to Deunant Road(Class 3) Llansannan LL16 5NL Sylwadau/Representations 23/09/2019.
8.3 03/09/19 Cyf/Ref:0/46629.Ymgeisydd/Applicant:Mrs Jolene Swiffen, Dwyrain/Easting: 294136 Gogledd/ Northing:359985 Cynllun/Proposal:Mae’r cynnig yn gais llawn i sefydlu canolfan weithgareddau reidio slediau.Bydd y slediau’n cael eu tynnu gan gwn a hyfforddwyd a byddant ar dir ymmherchnogaeth yr ymgeisydd / The proposal is a full application to establish a sled riding activity centre.The sleds will be pulled by trained dogs and these will be pulled on land belonging to the applicant. Safle / Location: Hafod Dafydd Y Mynydd,Llansannan,Conwy LL16 5NS Sylwadau / Representations 24/09/2019
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against applications 8.1 , 8.2.
RESOLVED: That the council had no objection to application 8.3 but to include the following Comments: The council expressed concern regarding possible increase in traffic and the narrowness of the road leading from Pen y Cefn towards Hafod Dafydd Mynydd which would possibly lead to problems.
9. Correspondence.
9.1 28/06 Hosbis St Kentigern. Letter acknowledging the council’s recent contribution of £500.00 (12/06/19)
9.2 27/07 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. Letter acknowledging the council’s recent contribution of £2,500.00 (10/07/19)
9.3 29/07 Morgan Lloyd Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau / Environment, Roads & Facilities CONWY County Borough Council. Correspondence outlining Conwy CBC’s legal obligations regarding perimeter fence of the children’s playing field at Maes Aled
9.4 02/08 William Arwel Roberts,Traffic Engineer, Conwy CBC. Confirmation to proceed with the bus shelter at the entrance to Ysgol Bro ALED
9.5 12/08 Marie Curie, N Wales Fundraising.
RESOLVED: To donate £500.00
9.6 22/08 Ron Williams, Ramblers Association. Report on improvements needed on footpath number
RESOLVED: To prepare a report by 9th October meeting.
10. Any other business
10.1 Theatr Bara Caws. RESOLVED: No contribution to be forwarded.
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
12. Confirm date and venue of next Council. October 9th 2019.

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 9th OCTOBER 2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Medi 2019 September Minutes Statistics: 0 click throughs, 523 views since start of 2022

Cofnodion Mis Medi 2019 September Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022