Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Medi 2018 September Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 11eg GORFFENNAF 2018 am 7-30yh
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Is-Cadeirydd) Trefor Roberts, Glyn O Roberts, Delyth Williams, Meurig Davies.
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Berwyn Evans, Bethan Jones, Emrys Owen. Philip Coombes (Aelod o’r cyhoedd)
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol.
Cyng Delyth Williams, 7. Cyllid 7.4 TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (13/06/18)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 09/06/2018 y Cyngor yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion
4.1 Hysbysfwrdd yn Bryn Rhyd-yr-Arian: Derbyniwyd cynnig gan Eifion Jones i gyflewni hysbysfwrdd ail-law.Bydd cost am wydyr newydd ac ychydig o waith addasu.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o 11/06/18 hyd at ddyddiad y cyfarfod
Yn ogystal: Cae chwarae plant Maes Aled – derbyniwyd cwyn ynglyn a’r matiau sydd wedi’w lleoli o dan, ac oamgylch yr offer. Fe basiwyd y gwyn ymlaen at yr Adran berthnasol gan ofyn am ymweliad ag asesiad risg.
Clirio draens ym mhentref Llansannan – cafodd y gwaith ei gwblhau ddydd Mercher diwethaf yn y Llan.
Tacluso oamgylch stad dai Maes Creiniog – torri glaswellt ayb – Cartrefi Conwy i gyd-weithio a’r contractwyr sef yr Awdurdod Leol i adolygu’r sefyllfa.
Safle hen Ysgol Tanyfron – eitem 9.6 ar yr Agenda – fel a nodwyd ynghynt yn y flwyddyn, ond jest i gadarnhau, mi fydd opsiynnau ar gyfer y safle yn mynd drwy’r broses ddemocrataidd o fewn y Sir er mwyn penderfyniad – disgwylir i Gabinet y Sir fod yn edrych ar hyn o fewn y misoedd nesaf.
Cae chwarae (peldroed) Llansannan – derbyniwyd cwyn ynglyn a glaswellt heb ei dorri ynghyd a maint y coed ar y safle. Mae’r mater yn nwylo Tom Gravett o’r Sir er mwyn cydlynnu’r gwaith a chyd-weithio a’r cymdogio lleol. Rydwi hefyd yn monitro’r sefyllfa a rhoi pwysau ar y Sir i weithredu.

Tacluso’r ddau wely blodau o flaen Maes Aled – fe esi draw b’nawn Llun i dacluso’r safle, a mwynhau’n fawr. Teimlaf bod angen edrych ar gynaladwyedd y ddau wely ar gyfer yr hirdymor er mwyn ei gadw’n daclus drwy’r flwyddyn – gan edrych ar opsiynnau posib’ – er trafodaeth bellach.
Llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Cymuned Meurig Davies sydd wedi’w benodi yn aelod newydd o Fwrdd Llywodraethol Ysgol Bro Aled, Llansannan. Mi fydd Meurig yn aelod cydwybodol a gweithgar dros ben ac yn cyd-gynrychioli’r Awdurdod Leol ar y Bwrdd gyda finne. Diolch iddo am gymeryd y rol.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog .
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Adfer Rheolau Sefydlog .
7. Cyllid Balans Banc 03/07/2018. Cyfrif y Dreth , £13,742-11
Cyfrif H GOwen, £16,994-33
Cyfanswm £30,736-44
Taliadau.
7.1 11/07/18.Cadarnhau Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(Taliad 1af 2018/2019) £700-00 Siec Rhif 200372
7.2 13/06/18. Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Yswiriant. Siec Rhif 200373 £552-15
7.3 13/06/18. Iona Edwards, Archwilio cyfrifon 2017/18. Siec Rhif 200374 £60-00
7.4 15/06/18 Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.5 26/06/18.CBS Conwy .Scipiau Cymunedol 03-06 Ebrill 2018. Siec Rhif 200375 £888-00
7.6 30/06/18.Arfon Wynne.Gwaith yn y Gymuned, Llwybrau. £1,065-48,
Strimio Clwt,+Llan, £96-25. Mynwent x 2, £276-00, Siec Rhif 200376 £1,437-73
7.7 11/07/18.Cyflog Clerc 01/04/18 i 30/06/18 (£530-40 x 3) Siec Rhif 200377 £1,591-20 7.8 11/07/18/ Costau’r Clerc 01/04/18 i 30/06/18. Stampiau/Postage £10-98.
Inc,Papur ayb/Ink, Paper etc.£124-47 Siec Rhif 200378 £135-45
7.9 06/07/18. Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 13/06/18.Siec Rhif 200379 £78-20
CyfanswmTaliadau £5,594-39
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .

Derbyniadau
7.10 22/06/18. CBS Conwy. Ad-daliad Llwybrau, Cyf/Ref 01361461. £168.22
7.11 02/07/18. RW Roberts,Ymgymerwyr, £200.00
Cyfanswm Derbyniadau £368-22
Taliadau / Payments. 01/04/18-02/07/18 - £7,248-72. (Section 137[£7.86] £1,000-00 )
Derbyniadau / Receipts, 01/04/18–02/07/18 £7,445-22
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Gorffennaf,2018 TT&B Williams £151.66. Arfon Wynne £1,437.73 Scips,CBS Conwy £888-00, Cyfanswm £2,477.39 Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod : Ad-daliad TAW/VAT Refund £1,924-33.CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau/Footpaths Refund. £1103-38. Cyfanswm: £ 3,027.71
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 Cyfeirnod/Ref: 0/45257. Ymgeisydd/Applicant: Mr Dylan Roberts.Dwyrain/Easting: 293946. Gogledd/Northing 365395. Cynllun: Estyniad i swyddfeydd presennol er mwyn creu cantin ac adnoddau lles staff. Proposal: Extension to existing offices to create canteen and staff welfare facilities. Safle/Location: Pencraig Fawr,Pencraig Fawr Road, Llansannan LL16 5HE
Sylwadau erbyn 10/07/2018.
Lleiswyd sylwadau gan Y Cyng Glyn O Roberts; sef bod preswylwyr agos i’r safle uchod yn cyfleu anfodlonrwydd a phryder i faint a’r raddfa mae’r safle yn cael ei datblygu.
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Gyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r tri cais uchod.
9. Gohebiaeth.
9.1 Carol Wiliams, Area Network Change Manager, Post Office. Derbyniwyd gwybodaeth fod y Swyddfa Bost, Llansannan wedi ail-agor ar y 5ed o Orffennaf. Bydd y gwasanaeth newydd yn dilyn yr un oriau ac o’r blaen.
9.2 25/06/18. Llythyr gan Y Gadlas.Papur y Fro rhwng Conwy a Chlwyd.Cais i gael cyd-ddefnyddio Swyddfa’r Cyngor ‘CanolLlan’ fel swyddfa i’r ‘Gadlas’
PENDERFYNWYD: Cydsynio a’r cais ac i gael cyfarfod i drafod telerau.
9.3 19/06/18. Hosbis a Chanolfan Gofal St Cyndeyrn/St Kentigern Hospice and Palliative Care Centre.
Cydnabyddiaeth o gyfraniad y Cyngor i’r Hosbis.
9.4 27/06/18. E-bost Cyng Meurig Davies ynglyn a chyflwr darn tir ‘Cartrefi Conwy sydd gyferbyn a Maes Aled
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Prif Weithredwr ‘Cartrefi Conwy’.
9.5 29/06/18.Un Llais Cymru/One Voice Wales. Module 15 Information Management .
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Cynghorau Llangernyw,Llanfair Talhearn a Llannefydd i’r posiblrwydd o rannu cwrs ar y ‘2018 Data Protection Act’
9.6 06/07/18. Cwynion ynglyn a cyflwr bler o amgylch Y Clwt; safle’r hen ysgol a safle’r hen siop.
Derbyniwyd y gwybodaeth isod gan Y Cyng Sir Sue Lloyd-Williams.
Safle hen Ysgol Tanyfron – eitem 9.6 ar yr Agenda – fel a nodwyd ynghynt yn y flwyddyn, ond jest i gadarnhau, mi fydd opsiynnau ar gyfer y safle yn mynd drwy’r broses ddemocrataidd o fewn y Sir er mwyn penderfyniad – disgwylir i Gabinet y Sir fod yn edrych ar hyn o fewn y misoedd nesaf.

10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 North Wales Matters.
10.2 CBS Conwy; Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy (2018-2033)
I’w cynnwys ar agenda 12/09/18.
10.3 10/07/18. CBS Conwy, Penaeth Gwasanaeth Democrataidd. Parthed ‘Sedd Wag Achlysurol-Ward Bylchau.
Annwyl Glerc / Daeth y cyfnod o 14 diwrnod ar gyfer hysbysebu eich swydd wag i ben ar ddydd Gwener. Nid ydym wedi cael unrhyw lofnodion yn gofyn am etholiad felly rwyf wedi amgáu Hysbysiad o Gyfethol, y gallwch ei arddangos o ddydd Mawrth, 10 Gorffennaf. Nid oes unrhyw gyfnod penodol y dylid parhau i arddangos yr hysbysiad – y Cyngor Tref sydd i benderfynu ar y terfyn amser i bobl fynegi diddordeb. Mae'r arfer gorau ar gyfer cyfetholiad i'w ganfod yn y "Canllaw i Etholiadau" yr wyf wedi’i amgáu ar eich cyfer, ac rydym yn argymell ei fod yn cael ei ddilyn i osgoi beirniadaeth ac i hyrwyddo tegwch yn y broses ddemocrataidd. Yr unig ofyniad cyfreithiol yw bod yr hysbysiad cyfethol yn cael ei arddangos.
Hysbysiad Cyfethol yn cael ei arddangos ers 11/07/18 yn Groes, Bylchau, Tanyfron a Llansannan.
10.4 Trafodwyd y canlynol a PHENDERFYNWYD:-
1) Gwneud rhestr a fapiau o eiddo’r Cyngor; Gwrychodd mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt ayb.
2) Arfon Wynne, Gwaith cynnal a chadw: Rhestru’r gwaith sydd angen ei wneud ar papur yn lle ar lafar.
10.5 Maes Creiniog: Polion ar ochr y llwybr sydd yn arwain i Ffordd Gogor, Gwrychoedd wedi gor-dyfu
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Prif Weithredwr ‘Cartrefi Conwy’ i gael cyfarfod ar y safle.
10.6 ‘Lap-top’ PENDERFYNWYD: Fod y clerc yn cael lap-top newydd i wneud gwaith y Cyngor.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
11.1 07/07/18 Cyng Meurig Davies. Tynnu sylw’r Cyngor i gyflwr matiau diogelwch o amgylch offer yng nghae chwarae Maes Aled.
Derbyniwyd y gwybodaeth isod gan Y Cyng Sir Sue Lloyd-Williams.
Cae chwarae plant Maes Aled – derbyniwyd cwyn ynglyn a’r matiau sydd wedi’w lleoli o dan, ac oamgylch yr offer. Fe basiwyd y gwyn ymlaen at yr Adran berthnasol gan ofyn am ymweliad ag asesiad risg
11.2 Cysgodfa Cysgodfa Ysgol Bro Aled.Derbyniwyd 3 pris:
1) BC SHELTERS, L40 8JT. Cost: £4,890-00 + TAW (Dosbarthu + gosod)
2) IAE, Longton,Stoke on Trent ST3 5BW. £1610-00 + £200-00 am ddosbarthu = £1810-00 (Pris ddim yn cynnwys ei osod)
3) Dylan Roberts Pencraig, Oddeutu £3800-00/£4000-00 (Pris ddim yn cynnwys ei osod)
PENDERFYNWYD: Dewis pris rhif 2 sef IAE Longton (£1810-00) a gofyn am amcangyfrif i’w osod gan y canlynol; 1) Alan Morgan, Wern Goch, 2) G R Paving, Llanrwst a 3) RO&EG Morris Llansannan.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor 12fed Medi 2018

COFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 12ed Medi 2018.

MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 11th JULY 2018 at 7-30pm
NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES
Present: : Cllrs. Guto Davies (Vice-Chairman) Trefor Roberts, Glyn O Roberts, Delyth Williams, Meurig Davies.
Members of the Public County Cllr Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Emrys Williams (Clerk)
1.Apologies . : Cllrs: Celfyn Williams (Chairman) Berwyn Evans, Bethan Jones, Emrys Owen. Philip Coombes (Member of the public)
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct:
Cllr Delyth Williams, 7.Finance 7.4 TT & B Williams. Post Office rent.
3 . Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (13/06/18)
IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 13/06/18
4. Matters arising from the minutes
4.1 Bryn Rhyd-yr Arian noticeboard: Eifion Jones has offered a second-hand noticeboard.He will charge for new glass for the door and a few alterations only.
County Councillor’s monthly report .
The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 11th of June until the date of the meeting.
Suspend the Standing Orders
6. Public’s opportunity to present statements . No statements were presented.
Reinstate Standing Orders
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 03/07/20 Community Council Accounts
£13,742-11 H G Owen Accounts £16,994-33 Total £30,736-44
Payments.
7.1 11/07/18.Confirm Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(1st payment 2018/2019) Cheque no 200372 £700-00
7.2 13/06/18. Bro Aled Sports Association,Insurance. 200373 £ 552-15
7.3 13/06/18. Iona Edwards, 2017/18/Internal Audit. 200374 £60-00
7.4 15/06/18 Standing Order, TT&B Williams,Post Office rent. £151.66
7.5 26/06/18 Conwy CBC. Community Skips 03-06 April 2018 200375 £888-00
7.6 30/06/18.ArfonWynne,Work in the Community,Footpaths £1,065.48,
Strimio,Clwt,+Llan, £96.25. Cemetery x 2, £276.00, 200376 £1,437-73
7.7 11/07/18.Cyflog Clerc /Clerk’s salary 01/04/18 i 30/06/18 (£530.40 x 3) 200377 £ 1,591-20 7.8 11/07/18/ Costau’r Clerc /Clerk’s expenses 01/04/18 i 30/06/18. 200378
Postage£10.98. Ink, Paper etc. £124.47 £ 135-45
7.9 06/07/18.Community Tanslation, 13/06/18 meeting. 200379 £78-20 Payments total. £5,594-39
RESOLVED: That all the above payments are correct, and that all the above payments be paid.
Receipts
7.10 22/06/18.Conwy CBC.Footpaths Refund. Ref 01361461. £168.22
7.11 02/07/18. RW Roberts, Funeral Directors £200.00
Receipts £368-22
Payments. 01/04/18-02/07/18 - £7,248-72. (Section 137[£7.86] £1,000-00 )
Receipts, 01/04/18–02/07/18 £7,445-22
Payments,Review of Budget for July 2018 TT&B Williams £151.66. Arfon Wynne £1,437-73. Scips,CBC Conwy £888-00, Total £2,477-39
Estimated Receipts for above month :
VAT Refund £1,924-33, Conwy CBC. Footpaths Refund. £1103-38. Total: £3,027.71
8. Notice of applications for Planning Permission
8.1 Cyfeirnod/Ref: 0/45257. Ymgeisydd/Applicant: Mr Dylan Roberts.Dwyrain/Easting: 293946. Gogledd/Northing 365395. Cynllun: Estyniad i swyddfeydd presennol er mwyn creu cantin ac adnoddau lles staff. Proposal: Extension to existing offices to create canteen and staff welfare facilities. Safle/Location: Pencraig Fawr,Pencraig Fawr Road, Llansannan LL16 5HE
Representations 10/07/2018
Cllr Glyn O Roberts stated that residents living in close proximity to the above site have expressed concern and discontent at the extent of the site’s development.
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 3 application.
9.Correspondence
9.1 Carol Wiliams, Area Network Change Manager, Post Office. Information regarding the resumption of post office services at Llansannan Post Office on the 5th of July.
9.2 25/06/18. Y Gadlas.Papur y Fro rhwng Conwy a Chlwyd: A request to the Community Council to consider allowing the ‘Gadlas’ to use Canol Llan as an office.
RESOLVED: It was agreed to favour the request and to arrange a meeting with representatives of the‘Gadlas’ to discuss terms and conditions. Page 10
9.3 19/06/18. Kentigern Hospice and Palliative Care Centre.St Asaph.
Acknowledgement of the Council’s £500-00 donation.
9.4 27/06/18. E-mail: Cllr Meuyig Davies, Re-untidy state of the parcel of land belonging to ‘Cartrefi Conwy’ that adjoins Maes Aled .
RESOLVED: To relay the concerns to ‘Cartrefi Conwy’ officials.
9.5 29/06/18.Un Llais Cymru/One Voice Wales. Module 15 Information Management .
RESOLVED: To contact Llangernyw, Llanfair Talhearn and Llannefydd Community Councils with regards to hosting a joint course on the updated 2018 Data Protection Act.
9.6 06/07/18.Complaints from members of the public regarding the untidy state in (Tanyfron) Clwt especially the school and the old shop site.
County Cllr Sue Lloyd-Williams stated that options for the Tanyfron school will proceed through the democratic process within Conwy CBC. It’s expected that the Council’s Cabinet will review the situation in the coming months.
10. Any other business
10.1 North Wales Matters.
10.2 CBS Conwy; Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy (2018-2033)
Carried forward to 12/09/18 agenda.
10.3 10/07/18 Conwy CBC.
Dear Clerk

The 14 day period for advertising your vacancy ended on Friday. We have not had any signatures requesting an election so I have attached the Notice of Co-option for you which can be put up from Tuesday, 10 July. There is no set length of time for the notice to be up – it is down to the Town Council to decide what the deadline should be for people to express their interest. Best practice for co-option can be found in the “Guide to Elections” which I have attached for you, and we recommend that this is followed to avoid criticism and to promote fairness in the democratic process. The only legal requirement is that the co-option notice is posted.

Co-option notice posted on 11/07/2018 at Groes, Bylchau, Tanyfron and Llansannan.

10.4 The following issues were discussed:
RESOLVED
1) To prepare plans of the Community Council’s properties; hedges etc.
2) Arfon Wynne;to inform the maintenance work that needs attention should be listed on paper rather than verbally.
10.5 Maes Creiniog: A possible health and safety issue regarding the deteriorating condition of a wooden pole retaining barrier on the side of the pathway leading to the Ffordd Gogor has been brought to the Community Council’s attention
.RESOLVED: To relay the concerns to ‘Cartrefi Conwy’ officials.
10.6 RESOLVED: That a laptop be purchased by the Council for the clerk’s use.
11. Any issues brought to the Clerks attention prior to the meeting.
11.1 07/07/18 Cllr Meurig Davies drew the Council’s attention to the deteriorating condition of the safety mats surrounding the children’s playing equipment at the Maes Aled Playing field.
County Cllr Sue Lloyd-Williams has relayed the concerns to the appropriate department at C onwy CBC.
11.2 Ysgol Bro Aled. Bus Shelter: Three estimates have come to hand:-
1) BC SHELTERS, L40 8JT. Cost: £4,890-00 + VAT (Carriage and erecting)
2) IAE, Longton,Stoke on Trent ST3 5BW. £1610-00 + £200-00 for carriage = £1810-00 ( Price does not include erecting the Shelter)
3) Dylan Roberts Pencraig, Between £3800-00/£4000-00 (This price again does not include the cost of erecting the shelter)
RESOLVED: To proceed with IAE Longton’s price and to seek tenders for erecting the shelter from the following:-
1) Alan Morgan, Wern Goch, Llansannan
2) G R Paving, Llanrwst.
3) RO & EG Morris Llansannan
12.Confirm date and venue of next Council Meeting:-
12th September 2018 at Canolfan Addysg Bro Aled


UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 12/09/2018 COUNCIL MEETING

Page 12

Cofnodion Mis Medi 2018 September Minutes Statistics: 0 click throughs, 718 views since start of 2022

Cofnodion Mis Medi 2018 September Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022