Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Medi 2016 September Minutes

COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 14eg O FEDI 2016
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES AM 7.30 yh
Presennol, Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Berwyn Evans, Elwyn Jones, Gareth Jones, Trefor Roberts, Meinir Jones, Guto Davies, Edna Jones a Sharon Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd. Meurig Davies, Dei Pandy, Phil Coombes, Dwysan Roberts (Cyfieithydd) ac Emrys Williams (Clerc)
Croesawyd Meinir Jones fel aelod newydd i’r Cyngor Cymuned gan y Cadeirydd.Diolchwyd iddi am ymgymryd a’r swydd fel cynghorydd dros ward Plwyf Y Bylchau.
1.Ymddiheuriadau. Cynghorwyr: Dafydd Ifans, Nia Williams, Glyn O Roberts a’r Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams.
2. Cyfle I ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda. Ni ddangoswyd diddordeb ar unrhyw fater.
3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor,13/07/16.
Cymeradwywyd y cofnodion yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan y Cadeirdd.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion. Cyfeirwyd at y canlynol:
4.1 Coed Maes Aled, llythyr gan “Cartrefi Conwy” yn 9, Gohebiaeth.
4.2 Tir Dwr Cymru gyferbyn a cae chwarae Maes Aled, dim gwybodaeth pellach os oes cyfarfod wedi cymeryd lle. Clerc i wneud ymholiad i’r Cynghorydd Sir.
6.2 Parcio yn Llansannan, llythyr gan PC Gareth Armstrong yn 9, Gohebiaeth.
9.1 “ShelterCymru” Dyddiad i’w ail-drefnu.
9.2 “Leonard Cheshire Disability Cymru” Cyflwyniad gan Kimberley Edmunds yng nghyfarfod Mis Hydref.
9.4 Cwn ar cae chwarae Maes Gogor, llythyr yn 9, Gohebiaeth.
10.2 Cofgolofn “Y Ferch Bach” Cafwyd gwybodaeth fod Gwynfor Evans Maes Gogor wedi atgyweirio’r gris o amgylch y cerflun. Cyfeirwyd at yr arddangosfa hardd o blanhigion o amgylch y pentref a gofynwyd i’r clerc anfon gair o gydnabyddiaeth i Albert Fishwick a Gwynfor Evans.
10.4 Parcio yn Bronallt Y Groes: Cafwyd ar ddeallt nad oes dim newid wedi digwydd ynglyn a pharcio dwbl ar yr ystad a bod yr anhawster yn dal i fodoli ar adegau.
10.5 Cadarhawyd fod yr arwyddion 30 yr awr ar gyrion pentref Y Groes yn rhai parhaol. Gofynwyd i’r clerc gysylltu gyda’r adran briffyrdd ynglyn a’r arwydd 30 yr awr sydd wedi ei orchuddio gan dyfiant, Clerc i wneud ymholiad ynglyn ac arwyddion i rybuddio’r 30 mya.

5. Adroddiad Y Cynghorydd Sir.
Cafwyd crynhodeb byr o’r adroddiad a anfonwyd ymlaen.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor
Cafwyd gwybodaeth gan Mr P Coombes fod gwaith atgyweirio wedi cael ei wneud ar y wal ar ochr y llwybyr wrth Aled Hill.
7. Cyllid.
Balans Banc 02/09/2016,
Cyfrif y Dreth £12,001.62
Cyfrif H G Owen £18,461.25
Cyfanswm £30,462.87
Taliadau.
28/07/16. DD.BT Direct Debits. £93.12
10/08/16. Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 13/07/16. £92.30
12/08/16. Cyngh Gareth Jones.Compost a blodau I Groes. £19.82
15/08/16. SO. TT&B Williams,Rhent Swyddfa Bost. £151.66
25/08/16. Eglwys St Sannan. £100.00
25/08/16. ”Your Tourism Community Ltd” ail-newyddu llansannan.org £35.00
06/09/16. DD.British Gas,Trydan. Canol Llan Siop. £73.00
14/09/16. Arfon Wynne, Fynwent x 2 +Llwybrau £2,094,96
Cymeradwywyd oll o’r taliadau uchod.
Derbyniadau
18/07/16. CBS Conwy, Adaliad llwybrau £1,077.78
16/08/16. CBS Conwy, Adaliad llwybrau £116.27
23/08/16. CBS Conwy, Precept, (ail daliad am flwyddyn 16/17) £6,667.00
8.Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 Cais Rhif: DC/0/43044. Dyddiad: 28/07/16; Ymgeisydd:Mr Craig Dunn; Cynllun: Newid defnydd hen dy ysgol a’r tir i fod yn dy annedd yr ysgol bresennol gyfagos. Safle: Rhydgaled School House, Rhydgaled, Groes,Llansannan, Conwy LL16 5SD. Sylwadau: 18/08/16.
Ni leiswyd unrhyw wrthwynebiad i ’r cais uchod
8.2 Cais Rhif: DC/0/43085. Dyddiad: 11/08/16. Ymgeisydd: Mr Graham Scott; Cynllun: Addasu adeilad allanol i annedd a gosod tanc septig newydd. Safle: Ty Mawr, Groes, Llansannan, Conwy, LL16 5RY Sylwadau: 01/09/16.
Ni leiswyd unrhyw wrthwynebiad i’r cais uchod.
9. Gohebiaeth.
9.1 15/07/16, Cyfieithu Cymunedol parthed adolygu prisiau.
9.2 15/07/16, Huw Robat Williams CBS Conwy parthed cwn ar cae chwarae Maes Gogor. Oherwydd fod y lluniau gafwyd oddiar y”CCTV” yn aneglur ni fydd CBS Conwy yn parhau gyda’r ymholiadau.
9.3 26/07/16. K Edmunds cydgysylltudd ”Leonard Cheshire”, yn rhoddi cyflwyniad yn cyfarfod Mis Hydref.
9.4 28/07/16. C Pilsbury cydgysylltudd “Shelter Cymru” Dyddiad newydd i’w drefnu.
9.5 29/07/16. Mary Keenan “Cats Protection” Gwybodaeth a’r awgrymiadau a gafwyd ynglyn a chathod gwyllt o amgylch Y Groes i gael ei gynnwys ar wefan Y Cyngor.
9.6 01/08/16. Cadarnhad fod yr arwyddion 30 mya ar gyrion Y Groes yn rhai parhaol.
9.7 03/08/16. Ymholiad Nan Williams ynglyn a scips cymunedol. Gofynwyd i’r clerc roddi cais am scips yn ystod wythnos hanner-tymor sef y 24/28ain o Hydref.
9.8 03/08/16. Ymholiad gan Nan Williams ynglyn ag trefniadau ailgylchu.Gan fod gofynion mynychu safle ailgylch yn Ninbych wedi llymhau yn ystod y misoedd diwethaf nid yw yn bosib i drigolion sydd yn byw dros y ffin yn Sir Conwy ddefnyddio’r cyfleusterau bellach .Gofynwyd i’r clerc wneud ymholiad i adran ailgylchu Cyngor Sir Ddinbych i’r posibilrwydd o greu consesiwn i drigolion sydd yn byw yn agos dros y ffin.
9.9 10/08/16. Cafwyd gwybodaeth gan yr heddwas Gareth Armstrong nad oedd y ceir yn y lluniau a anfonwyd iddo yn cyflawni unrhyw drosedd Awgrymodd fod Y Cyngor yn cysylltu gyda CBS Conwy i ystyried ceisio am fesuriadau parcio rhwymedig os yw’r broblem yn achosi pryder yn y gymdeithas.
9.10 10+31/08/16. Adran Gwasanaethau Democrataidd CBS Conwy. Datganodd y clerc fod y rhybuddion perthnasol ynglyn a llenwi’r sedd wag yn Ward Llansannan wedi eu hysbysebu ers 01/09/16.
9.11 17/08/16. Cadarnhad gan Meinir Jones ei bod yn fodlon derbyn y gwahoddiad i ymuno a’r Cyngor fel Cynghorydd i lenwi’r sedd wag yn ward Y Bylchau.
9.12 19/08/16 Gwybodaeth gan Mr P Coombes ynglyn a chanllaw y bont dros Afon Bach wrth Llwyn Onn, Llansannan. Gofynwyd i’r clerc gysylltu a Arfon Wynne i wneud gwaith atgyweirio dros dro ar y safle.
9.13 25/08/16. Gair o gydnabyddiaeth gan Mr Richard Smyth am gyfraniad Y Cyngor o £100.00 tuag at gronfa cynnal mynwent St Sannan.
9.14 26/08/16. Gwybodaeth gan Mr P Coombes fod y wal oedd wedi disgyn wrth “Aled Hill” wedi cael ei atgyweirio.
9.15 09/09/16. “Coed Maes Aled” Llythyr gan Conwy yn egluro eu bod yn bwriadu cael amcan-gost ar dori llain 2 fedr o led o ffens derfyn y coed.
9.16 04/09/16. Gwybodaeth ynglyn a llwybyr rhif 36 wrth “Aled Hill”
9.17 07/09/16. Adroddiad gan Tim Ballam CBS Conwy ar Glwb Gweithgareddau Haf (Nifer y plant a gymerodd rhan, cyfartaledd bechgyn/genethod ayb.
10, Unrhyw fater arall.
10.1 Un Llais Cymru: Drafft Rheoliadau Ariannol i’w ystried a’u mabwysidu maes o law gan Y Cyngor. Awgrymodd Y Cadeirydd fod y Cynghorwyr yn arolygu’r draft yn fanwl er mwyn eu mabwysiadu.
10.2 Cymeradwywyd cais gan y clerc i wneud trefniadau ar gyfer system bancio ar lein er mwyn hwyluso derbyn balans banc bob dechrau mis ar gyfer yr agenda.
10.3 Hen Ysgol Ramadeg Dinbych: Trosglwyddo’r gwybodaeth am grantiau sydd ar gael gan yr Ymddiriedolwyr i gymunedau o fewn dalgylch yr hen ysgol i wefan Y Cyngor.
10.4 Clerc i gysylltu gyda CBS Conwy ynglyn a “fly-tipping” ar y B5428 Groes i Henllan wrth Henryd Lodge.
10.5 Adroddiad gan Cyng Berwyn Evans ar ddigwyddiad o “grids” dwr wedi ei codi o amgylch y sgwar yn Llansannan.
10.6 Clerc i gysylltu gyda CBS Conwy a Chyngor Sir Ddinbych ynglyn a’r peryglon yng nghroesffordd Mynydd Bach a’r briffordd A 543 Dinbych i Bentrefoelas.
11. Cadarnhau dyddiad a lleoliad Cyfarfod nesaf Y Cyngor.
Nos Fercher Hydref 12fed yn y Ganolfan Addysg Llansannan.
Estynwyd llongyfarchiadau i Guto a Bethan Hendre Llan ar enedigaeth y mab bach, Daniel Owen
Diolchwyd i Dwysan Roberts am gyfieithu ac i bawb am eu presenoldeb
Terfynwyd y cyfarfod am 9-00 yh.

Cofnodion i’w cadarnhau yn y cyfarfod nesaf.

MINUTES OF THE MEETING HELD ON WEDNESDAY 14th SEPTEMBER 2016 at 7-30pm
AT THE BYLCHAU PARISH MEMORIAL HALL, Y GROES
Present. Councillors: Celfyn Williams (Chairman) Berwyn Evans, Elwyn Jones, Gareth Jones, Trefor Roberts, Meinir Jones, Guto Davies, Edna Jones and Sharon Evans.
Members of the Public. Meurig Davies, Dei Pandy, Phil Coombes. Dwysan Roberts (Translator) and Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies. Cllrs: Dafydd Ifans, Nia Williams Glyn O Roberts and County Cllr Sue Lloyd-Williams.
2. Opportunity for declaration of interest on any item listed on the Agenda.
No interests were declared.
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes 13/07/16,
The minutes were confirmed as being correct and signed by the Chairman.
4. Matters arising from the minutes.
4.1 Coed Maes Aled; letter from “Cartrefi Conwy” included in 9. Correspondence.
4.2 “Dwr Cymru” land adjacent to Maes Aled playing field,No information received to date if a meeting has taken place. Clerk to contact County Cllr.
6.2 Parking around Llansannan; letter from PC Gareth Armstrong included in 9. Correspondence.
9.1 “Shelter Cymru” Rearranged date to be made.
9.2. “Leonard Cheshire Disability Cymru” There will be a presentation by their representative Kimberley Edmunds at the October meeting
9.4 Dogs on Maes Gogor Playing Field; letter from CBC Conwy included in 9. Correspondence.
10.2 “Little Maiden” memorial. The step in front of the statue has been repaired by Gwynfor Evans
Reference was made to the beautiful flower displays around the village and the clerk was instructed to correspond with Albert Fishwick, Norman Beedles and Gwynfor Evans to thank them for their endeavours.
10.4 Parking in “Bronallt Groes” Apparently difficulties are still arising with double parking on occasions at the estate.
10.5 Confirmation received that the 30 mph signposts on approaches to Groes are to be permanent Clerk was instructed to contact CBC Conwy with a request to have warning signs pre 30 mph signs. Also to report signposts obstructed by hedge growth.
5. County Councillor’s monthly report.
A brief synopsis of the Cllr’s report was read out by the Chairman.
6. Public’s Opportunity to present statements.
Mr P Coombes informed the meeting that the collapsed retaining wall alongside the public footpath by Aled Hill has been repaired.
7. Finance. Statements of Bank Accounts 02/09/2016. Community Council Accounts,
£12,001.62
H G Owen Accounts £18,461.25
Total £30,462.87
Payments.
28/07/16. DD.BT Direct Debits £93.12
10/08/16. Cyfieithu Cymunedol, Translating 13/07/16 meeting. £92.30
12/08/16. Cllr Gareth Jones, Compost + flowers. £19.82
15/08/16. TT&B Williams, Post Office rent. £151.66
25/08/16. St Sannan Church. £100.00
25/08/16. “Your Tourism Community Ltd” renewing llansannan.org £35.00.
06/09/16. DD.British Gas, Electricity Canol Llan Siop. £73.00
14/09/16. Arfon Wynne, Footpath maintenance + Cemetery x 2 £2,094.96
All the above payments were approved.
Receipts.
18/07/16. CBC Conwy, Public footpaths refund. £1,077.78
16/08/16. CBC Conwy, Public footpaths refund. £1,161.27
23/08/16 CBC Conwy, Precept ( second payment for 2016/17 ) £ 6,667.00
8. Notice of Applications for Planning Permission.
8.1 Application No DC/0/43044. Date: 28/07/2016. Applicant: Mr Craig Dunn. Proposal: Change of use of former school house to the existing adjoining school house dwelling. Location: Rhydgaled School House,Rhydgaled Groes,Llansannan,Conwy. LL16 5 SD Representations: 18/08/16.
No comments or objections were voiced against the proposal.
8.2 Application No DC/0/43085. Date: 11/08/16. Applicant: Mr Graham Scott. Proposal: Conversion of outbuilding to dwelling and installation of new septic tank. Location: Ty Mawr,Groes,Llansannan, Conwy. LL16 5RY Representations 01/09/16.
No comments or objections were voiced against the proposal.
9. Correspondence.
9.1 15/07/16. Cyfieithu Cymunedol: information on revised charges.
9.2 15/07/16. H R Williams CBC Conwy.re-dogs on Maes Gogor Playing Fields .Because of the poor clarity of the CCTV footage the matter has been dropped.
9.3 26/07/16. Confirmation that K Edmunds will give a presentation at October’s Council meeting.
9.4 28/07/16 A new date will be arranged with C Pilsbury “Shelter Cymru”
9.5 29/07/16 Information and suggestions regarding feral cats problem in Groes that were received from “Cats Protection League” to be relayed to Council’s website.
9.6 01/08/16 Confirmation that 30 mph road signs at Groes are permanent.
9.7 03/08/16 Request from Nan Williams regarding Community Skips. Clerk instructed to request Community Skips for usual sites on the week commencing October 24th.
9.8 03/08 16 Inquiry from Nan Williams for the possibility of concessions for people living over the Conwy / Denbighshire border to be able to use re-cycling facilities in Denbigh. Clerk was instructed to contact Denbighshire C C regarding the issue.
9.9 10/08/16 E-mail PC Gareth Armstrong regarding parking issues around Llansannan suggesting the Council should consider putting parking measures in place.
9.10 10+31/08/16 CBC Conwy Democratic Services. Clerk stated that notices regarding vacant seat in Llansannan ward have posted on the 01/09/16.
9.11 17/08/16 Confirmation that Meinir Jones has accepted the vacancy as Councillor for the Bylchau ward.
9.12 19/08/16 Concern expressed by P Coombes regarding collapsed bridge handrail by Llwyn Onn,
Clerk instructed to ask A Wynne to carry out temporary repair.
9.13 25/08/16 e-mail: Richard Smyth conveying thanks for the council’s contribution to St Sannan Church Fund (Cemetery)
9.14 26/08/16 e-mail P Coombes ,regarding collapsed retaining wall on Public Footpath by Aled Hill.
9.15 09/09/16 “Coed Maes Aled” Letter from “Cartrefi Conwy” explaining their intention to acquire quotes for clearing a 2 metre strip behind each resident’s fence line.
9.16 04/09/16 e-mail P Coombes, Further information regarding Public Footpath No 36 at Aled Hill.
9.17 07/09/16 Report from Tim Ballam CBC Conwy on the Rural Summer Activity Club 2016. (Attendance numbers and Girls/Boys ratio etc)
9.18 PHA Communications Ltd. Information regarding Proposed Base Station at Bryn Rhyd-yr-Arian.
10. Any other matters.
10.1 “One Voice Wales” Model for Financial Regulations to be consideration by Council. The Chairman suggested that Councillors revise the draft carefully before adopting them at a later date.
10.2 Resolved that the clerk be allowed to proceed with an online banking mandate.
10.3 Denbigh Grammar School: Information regarding grants available from Trustees of former Grammar School to be relayed to the Council’s website.
10.4 Clerk to contact Conwy CBC re fly-tipping beside B5428 Groes to Henllan road by Henryd Lodge
10.5 Report by Cllr B Evans re incident of gully grids removed on Llansannan square.
10.6. Clerk instructed to contact both Denbighshire and Conwy Councils re T-Junction on Mynydd Bach.
11. Confirm date and venue for the next Council Meeting. Wednesday 12th October 16 CABA Llansannan
Unconfirmed minutes to be reviewed at next meeting.

Cofnodion Mis Medi 2016 September Minutes Statistics: 0 click throughs, 1186 views since start of 2022

Cofnodion Mis Medi 2016 September Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022