Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis mawrtth 2020 March Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN. COFNODION CYFARFOD GYNHALIWYD NOS FERCHER 11eg MAWRTH 2020 AM 7-30 yh YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Cadeirydd) Delyth Williams, Emrys Owen, Meurig Davies, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans, Philip Wright, Bethan Jones.
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Tammi Owen, Julie Owen, E M Jones,
Dei Pandy, Philip Coombes.
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Celfyn Williams, Glyn O Roberts.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol, Cyng Delyth Williams, Cyllid 7.1 Cyng Guto Davies, Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc 11.3
3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor 12/02/2020.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 12/02/2020 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad ar ddyddiadur y Cynghorydd Sir o’r 12fed o Chwefror hyd at 11eg o Fawrth sef ddyddiad y cyfarfod.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor: Adfer y Rheolau Sefydlog
7. Cyllid Balans Banc 28/02/2020.
Cyfrif y Dreth £11,749.14
Cyfrif H G Owen £16,028.17 Cyfanswm £27,777.31
Taliadau.
7.1 15/02 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office £151.66
7.2 16/02 D E Williams,Gwaith yn y Cae Chware Siec rhif 200482 £2,640.00
7.3 03/03 Cyfieithu Cymunedol 12/02/19 Siec rhif 200483 £91.96
7.4 06/02 Arfon Wynne,Gwaith yn y gymuned Siec rhif 200484 £549.96
7.5 11/03 British Gas, Trydan Swyddfa Post 19/11/19-17/03/20 £220.84 Cyfanswm £3,654.42
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir,cymeradwyo talu oll o’r taliadau.
Sieciau heb eu cyflwyno: 200477 £105.71.
Derbyniadau £0.00
Taliadau 01-04-19 - 28/02/2020: £35,145.52 ( Adran 137. £5,440.00. S19. £1,275.98.
S145. £750.00 Cyfanswm £7,425.98 )
Derbyniadau 01/04/19 – 28/02/2020: : £27,756.21
8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1 12/02/2020, Cais Rhif: DC/0/47085. Ymgeisydd: Mr Ryan Peers. Dwyrain 295867. Gogledd 366864. Cynllun: Trawsnewid hen gapel i ddarparu 2 annedd par Safle: Capel Horeb,Bryn Rhyd Yr Arian,Llansannan,LL16 5NR Sylwadau 04/03/2020
PENDERFYNWYD: I wrthod cais 8.1 sef cais rhif DC/0/47085 ac i cyflwyno ac ailadrodd y sylwadau a wnaethpwyd yn dilyn y cais cyntaf (Cyfeirnod : 0/46451, gweler cofnodion 10fed Gorffennaf 2019)
8.2 26/02/2020, Cais Rhif: DC/0/47112. Ymgeisydd Mr G Heath. Dwyrain 296252. Gogledd 365956. Cynllunl: Estyniad deulawr arfaethedig. Safle: Pen Uchaf,Bryn Rhyd Yr Arian to Deunant Road ,Llansannan,LL16 5NL Sylwadau: 18/03/2020
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a chais 8.2
8.3 28/02/2020, Cais Rhif: DC/0/47135. Ymgeisydd: Mr Gwyn Morris. Dwyrain 299897. Gogledd/Northing 363728. Cynllun Adeiliadu storfa gardd ddiogel. Safle: Pentre Isaf, Pentre Road, Groes Llansannan,LL16 5RY Sylwadau: 20/03/2020
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a chais 8.3
9. Gohebiaeth
9.1 CBS Conwy, Ymateb i ymholiad Clwb Beicio Hiraethog / Clerc i anfon copi i Huw Rawson.
9.2 17/02 CBS Conwy, Pont Bryn Rhyd yr Arian
PENDERFYNWYD: Gwneud ymholiad cyn cyfarfod 8fed Ebrill.
9.3 19/02 H Davies-Defibrillator i Clwt a Tanyfron
PENDERFYNWYD: Gofyn am ychwaneg o wybodaeth.
9.4 19/02 CBS Conwy CBC Gwasanaeth Datblygu Cymunedau / Maes Parcio.
PENDERFYNWYD: Ail-gysylltu gyda CBS Conwy am fwy o wybodaeth ynglyn ag yswiriant a dyddiad penodol i wneud penderfyniad.
9.5 23/02 ‘Gofal Dydd a Helpu’n Gilydd’ Capel Y Waen,Waen, Llanelwy.Cais am ystyriaeth am rodd ariannol.
PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd cyfraniad o £500.00 Siec rhif 200485
9.6 24/02 Ian Swan,re-Potential closure of the Red Lion public house Llansannan
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda’r perchnogion, cwmni J W Lees i geisio eglurhad am eu cynlluniau ar gyfer y dafarn yn y dyfodol agos.
9.7 27/02 Cynghorydd Meurig Davies, Cae Chware Maes Aled.
9.8 03/03 CBSConwy, Cymuned,Treftadaeth a Diwylliant Pwyntiau gwefru ceir trydan.
PENDERFYNWYD: I geisio trefnu cyfarfod ar y safle,sef y Maes Parcio canol y Llan.
10.Unrhyw fater arall.
10.1 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Sefydlog.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Rheoliadau Sefydlog.
10.2 Adolygu a mabwysiadu y Rheoliadau Ariannol.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Rheoliadau Ariannol.
10.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio.
10.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Cofrestr Asesiad Risc.
11. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
11.1 Cynghorydd Emrys Owen: Arhosfa bws Ysgol Bro Aled.
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Alan Morgan i geisio os yn bosibl fod y gwaith yn gael ei gwblhau dros wyliau Pasg.
11.2 Un Llais Cymru,Aelodaeth 2020/21
PENDERFYNWYD: Ymuno am y flwyddyn 2020/2021 Siec rhif 200479 £197.00
11.3 Owen Devonport Ltd/Cyf
11.4 Ffens Fynwent Y Plwyf.
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Arfon Wynne ynglyn a’r gwaith adnewyddu.
11.5 Defibrillator Clwt. PENDERFYNWYD: Gofyn am fwy o fanylion ynglyn a’r gost.
11.6 Cafnau Blodau ar gyrion pentref Llansannan. PENDERFYNWYD: Berwyn ac Ann Evans a Eifion Jones yn fodlon cymeryd cyfrifoldeb am flwyddyn ychwanegol.
11.7 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau: Cais am gyfraniad tuag at gost cwblhau y gwelliannau diweddaraf.
PENDERFYNWYD: Fod Y Cyngor yn barod i gefnogi’r cais, hefyd i geisio mwy o wybodaeth am y gost.
11.8 Arwyddion traffig yn Bryn Rhyd yr Arian.
PENDERFYNWYD: Ail gysylltu gyda CBS Conwy
12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor Ebrill 8fed.
Drafft o gofnodion i’w hadolygu a’u cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf Y Cyngor.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 11TH MARCH 2020 AT 7-30pm AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Present: Cllrs: Guto Davies (Chair) Delyth Williams, Emrys Owen, Meurig Davies, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the public: County Councillor Sue Lloyd-Williams, Tammi Owen, Julie Owen, E M Jones, Dei Pandy, Philip Coombes.
1. Apologies: Cllrs: Celfyn Williams, Glyn O Roberts.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct. Cllr Delyth Williams 7 Finance.
Cllr Guto Davies, 11. Any issues presented to the clerk 11.3
3. Confirm minutes of 12/02/20 Council meeting. Resolved: That minutes of the meeting held on 12/02/2020 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
5. County Councillor’s monthly report. A report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams listing a synopsis of her Council related diary from the 12th of February until the 11th of March,
Suspend Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. Reinstate the Standing Orders.
7 Finance. Statements of Bank Accounts. 28/02/2020
Community Council Accounts. £11,749.14,
H G Owen Accounts £16,028.17
Total £27,777.31
Payments.
7.1 15/02 SO T T & B Williams, Post Office rent £151.66
7.2 16/02 DE Williams, Work at Playing Field Cheque no 200482 £2,640.00
7.3 03/03 Community Translating 12/02/19 Cheque no 200483 £91.96
7.4 06/02 Arfon Wynne, Work in the community Cheque no 200484 £549.96
7.5 11/03 SO. British Gas, Electricity Post Office 19/11/19-17/03/20 £220.84 Total £ 3,654.42
Unpresented cheques :200477 £105.71.
Receipts, £0.00
Payments: 01-04-19 - 28/02/2020: £35,145.52 ( Section 137. £5,440.00. S19. £1,275.98.
S145. £750.00 Total £7,425.98 )
Receipts: 01/04/19 – 28/02/2020: £27,756.21
8. Notice of application for Planning Permission.
8.1 12/02/2020, Application No: DC/0/47085. Applicant: Mr Ryan Peers. Easting 295867. Northing 366864. Proposal: Conversion of former chapel to provide 2 no. semi-detached dwellings. Location: Capel Horeb,Bryn Rhyd Yr Arian,Llansannan,LL16 5NR Representations: 04/03/2020
RESOLVED: To forward an objection to Application DC/0/47085 To repeat the same comments presented following the initial application (Ref 0/46451) see minutes for 10th July 2019.
8.2 26/02/2020, Application No: DC/0/47112. Applicant: Mr G Heath. Easting 296252. Northing 365956. Proposal: Proposed 2 storey extension. Location: Pen Uchaf,Bryn Rhyd Yr Arian to Deunant Road ,Llansannan,LL16 5NL Representations: 18/03/2020
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No DC/0/47112
8.3 28/02/2020, Application No: DC/0/47135. Applicant: Mr Gwyn Morris. Easting 299897. Northing 363728. Proposa:l Erection of secure garden store. Safle /Location: Pentre Isaf , Pentre Road, Groes Llansannan,LL16 5RY Representations: 20/03/2020
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No DC/0/47135
9. Correspondence.
9.1 Conwy CBC re Clwb Beicio Llansannan Response to request for signage .The clerk to forward a copy to Huw Rawson.
9.2 17/02 Conwy CBC, Bryn Rhyd yr Arian bridge.
RESOLVED: Contact Conwy CBC for an update prior to the 8th April meeting.
9.3 19/02 H Davies-Defibrillator for Clwt and Tanyfron
RESOLVED: To ask for further information regarding the request.
9.4 19/02 Conwy CBC, Community Development Service/Car Park
RESOLVED: Contact Conwy CBC for further information regarding Insurance, deadline for a decision etc.
9.5 23/02 ‘Gofal Dydd a Helpu’n Gilydd’ Capel Y Waen,Waen, Llanelwy. Request for consideration re- financial contribution.
RESOLVED: To donate £500.00 Cheque no 200485
9.6 24/02 Ian Swan,re-Potential closure of the Red Lion public house Llansannan
RESOLVED: To correspond with the owners, J W Lees and inquire as to any plans for the Red Lion in the near future.
9.7 27/02 Cllr Meurig Davies, Cae Chware Maes Aled Playing field./Issue resolved.
Page 33
9.8 03/03 Conwy CBC; Community,Culture&Heritage / Electric car charging points.
RESOLVED: To arrange a site meeting at the car park in Llansannan
10. Any other business.
10.1 Review and adopt the Council’s Standing Orders.
RESOLVED: That the Council’s Standing Orders were reviewed and adopted.
10.2 Review and adopt Financial Regulations.
RESOLVED: That the Council’s Financial Regulations were reviewed and adopted
10.3 Review and adopt the Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights.
RESOLVED: That the Council’s Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights was reviewed and adopted
10.4 Review and adopt Risk Assessment Schedule
RESOLVED: That the Council’s Risk Assessment Schedule was reviewed and adopted
11. Any issues presented to the clerk.
11.1 Cllr Emrys Owen: Ysgol Bro Aled shelter.
RESOLVED: To correspond with Alan Morgan and arrange if at all possible for the work to take place during the Easter holiday.
11.2 One Voice Wales, Membership 2020/21
RESOLVED: To pay the membership due for 2020/2021 Cheque no 200479 £197.00
11.3 Owen Devonport Ltd/Cyf
11.4 Repairs to fencing at the Parish Cemetery.
RESOLVED: To instruct Arfon Wynne to proceed with the repairs.
11.5 Defibrillator Clwt and Tanyfron.
RESOLVED: To request further information regarding the costs.
11.6 Planters in Llansannan.
RESOLVED: Berwyn and Ann Evans, and Eifion Jones agreed to be be responsible for an additional year.
11.7 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau: Request for financial support to complete the present improvements.
RESOLVED: That the Council are prepared to support the request and to request further information regarding the costs.
11.8 Traffic signage at Bryn Rhyd yr Arian.
RESOLVED: To repeat correspondence with Conwy CBC.
PENDERFYNWYD: Ail gysylltu gyda CBS Conwy.
12 Confirm date of next Council meeting. / April 8 th

Draft of minutes to be reviewed at next meeting.

Cofnodion Mis mawrtth 2020 March Minutes Statistics: 0 click throughs, 657 views since start of 2022

Cofnodion Mis mawrtth 2020 March Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022