Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mawrth 2021 March Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFOD GYNHALIWYD AR-LEIN NOS FERCHER 10fed o FAWRTH 2021 AM 7-30yh
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Cadeirydd) Delyth Williams, Trefor Roberts, Emrys Owen, Berwyn Evans, Philip Wright, Celfyn Williams, Meurig Davies.
Aelodau o’r Cyhoedd: Haf Jones CBS Conwy, Sandra Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod ac estynodd wahoddiad i Haf Jones, Uwch Swyddog Datblygu ac Ymgysylltu a Chymunedau i annerch y Cyngor ynghylch Maes Parcio, Cae Bach Llansannan.
Aelodau o’r Cyhoedd: Haf Jones CBS Conwy, Sandra Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Glyn O Roberts. Elwyn Jones, Bethan Jones, Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol, Cyng Delyth Williams 7 Cyllid/Taliadau: 7.1,7.3,7.5. Cynghorwyr: Celfyn Williams, Philip Wright: 7 Cyllid/Taliadau 7.4.
3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 25/02/2021
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 25/02/2021 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion
4.1 (4.1 Cofnodion 25/02/21) Clwb Bowlio Llansannan. Mynegwyd sylwadau drachefn ynglyn a chyflwr gwael y Cae Bowlio.Derbyniwyd gwybodaeth fod bwriad i ail-hadu yn y gwanwyn. Cyflwynwyd y ‘Crown Green Maintenance Schedule’ a dderbyniwyd gan y Clwb i’r Cyngor Cymuned.
4.2 Pen Swyddog Cynllunio (Gorfodi) CBS Conwy. Ymateb i ymholiad (4.2 25/02/21) Eglurhad ar ganllawiau Caniatad Cynllunio ‘Containers’storio’
4.3 (9.5 25/02/21) Arwyddion 30mya o Pen Gleden i Lansannan .
PENDERFYNWYD: Ail gysylltu gyda CBS Conwy a gwasanaeth “Arrive Alive”
5.Adroddiad misol Y Cynghorydd Sirol. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am y misoedd Chwefror / Mawrth
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Adfer y Rheolau Sefydlog.
7. Cyllid. Balans Banc 26/02/2021 Cyfrif y Dreth £17,670.95 Cyfrif HG Owen £14,036.84 …… Cyfanswm £31,707.79
Taliadau.
7.1 13/01 Debyd Uniongyrchol. British Gas Business,Trydan, Swyddfa Post 08/12/20-07/01/21 £71.77 7.2 08/02 Emrys Williams, Cyflog clerc, 01/10/20 – 31/12/20 Siec 200517 £1,438.80 7.3 12/02 Debyd Uniongyrchol British Gas Business, Trydan Swyddfa Post. 08/01/21-06/02/21 £76.75 7.4 15/02 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Siec 200519. £2,500.00
7.5 15/02 SO.T T&B Williams, Rhent Swyddfa Bost. £151.66
7.6 16/02 H M Revenue&Customs. 01/10/20 – 31/12/20 Siec 200518. £152.40 Cyfanswm £4,391.38
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.
Derbyniadau.
7.7 24/02 Y Gadlas, Rhent Swyddfa Bost, 01/03/20 – 30/09/20 = £360.00
Cyfanswm. £360.00
Taliadau, 01/04/20 – 26/02/21 - £27,171.12. Derbyniadau, 01/04/20 – 26/02/21 - £37,985.10
Swm Priodol o dan Adran 137 2020/21 - £8.32 yr etholwr.(721+318=1039)=£8,644.48 (£2,500.00)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 03/03/21. Cyfeirnod / Reference:0/48250 Ymgeisydd Mr Mark Williams Dwyrain/ Easting:296937 Gogledd/ Northing:361043 Cynllun: Newid Arfaethedig i Ddefnydd Llecyn o Dir Amaethyddol i Wasanaeth Llety Gwyliau a Gosod 1 Caban Gwyliau Symudol.
Proposal: Proposed Change of Use of Parcel of Agricultural Land to Serviced Holiday Accommodation and Siting of1no. Mobile Log Cabin
Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach To Nant Y Lladron, Bylchau LlansannanLL16 5SN
Sylwadau / Representations 24/03/2021
PENDERFYWYD: Nad oedd gan CC Llansannan unrhyw wrthwynebiad nag unrhyw sylwadau ynglyn a chais rhif 0/48250

9.Gohebiaeth.
9.1 02/03 Peiriannydd Strwythurol / Structural Engineer MIS / Technical Services AFfC - Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau / ERF - Environment, Roads and Facilities. Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY County Borough Council
Bryn Rhyd Yr Arian contract has been let. The steel bridge is presently in fabrication stage at the steel fabricator’s workshop. Once this is complete you will start to see some movement on site.
9.2 05/03 Carys Matthews Rheolwr Gweithrediadau / Operations Manager.YDCW/ C PRW
Amgaeaf fanylion ar gyfer cystadleuaeth Gwobr Pentrefi Conwy 2021.Os oes angen rhagor o fanylion, yna cysylltwch â mi, os gwelwch yn dda.

PENDERFYWYD: Na fydd Y Cyngor Cymuned yn cymeryd rhan yn y gystadleuaeth.

10.Unrhyw fater arall.

10.1 Archwiliad ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu ar 31 Mawrth 2020
Dylai'r ffurflen flynyddol amgaeedig gael ei chyflwyno i'r cyngor nawr bod ein barn archwilio wedi cael ei rhoi, a dylid gwneud cofnod i ddangos fod y ffurflen flynyddol wedi cael ei chymeradwyo a'i derbyn gan y cyngor. Dylai'r materion sy'n codi hefyd gael eu cyflwyno i'r cyngor a dylid cynhyrchu cynllun gweithredu, os oes angen, i nodi sut y bydd y materion sy'n codi yn cael eu trin. Dylai'r ffurflen flynyddol a'r hysbysiad diwedd yr archwiliad gael eu harddangos mewn man(nau) amlwg am 14 diwrnod cyn gynted â phosibl.
Os oes gan y corff wefan, cyhoeddir y datganiad cyfrifon a’r adroddiad archwilydd diwethaf a gymeradwywyd ar y wefan honno.
Mae’r materion canlynol wedi cael eu codi i dynnu sylw Cyngor Cymuned Llansannanat eitemau.
Daeth y materion hyn i sylw BDO LLP yn ystod archwiliad y ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn
ddaeth i ben 31 Mawrth 2020.
Efallai na fydd archwiliad y ffurflen flynyddol yn datgelu pob gwendid yn y systemau gan ei bod yn
bosibl na fydd pob mater wedi dod i sylw’r archwilydd. Oherwydd hyn, efallai nad y materion a
godwyd yw’r unig rai sy’n bodoli.
Mae’r materion a restrir isod yn cael eu hesbonio’n fanylach ar y dudalen/y tudalennau sy’n dilyn
Materion a godwyd

Cofnodion heb fod ar y wefan
Nid yw'r cyngor wedi cyhoeddi holl gofnodion cyfarfodydd y cyngor ar ei wefan. Mae rhai ar goll o'r flwyddyn gyfredol a blynyddoedd diweddar.

Derbyniwyd cadarnhad gan Rheolwr y Wefan fod y cofnodion diweddaraf ar gael ar y wefan ag eithrio Mis Rhagfyr 2017 pan ohirwyd y cyfarfod oherwydd y tywydd.

Ymarfer Hawliau Etholwyr.
Beth yw'r mater?
Ni wnaeth y cyngor arddangos yr hysbysiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr am 14 diwrnod fel sy'n
ofynnol gan y Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio.

Derbyniwyd datganiad gan y clerc nad oedd wedi arddangos yr hysbysiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr ar y dyddiad penodol. Fe arddangoswyd yr hysbysiad am 14 diwrnod maes o law.

Cofrestr Asedau

Nid yw'r ychwanegiadau yn y flwyddyn wedi eu cynnwys yn y Ffurflen Flynyddol.
Tud 50
Datganodd y clerc fod y Gliniadur (£517) Addurniadau Nadolig (£316) a’r Lloches aros (£2,189) wedi eu hychwanegu i’r Gofrestr Asedau.

Pwerau gwariant - pŵer A137 yn cael ei ddefnyddio'n anghywir
Pwerau gwariant - pŵer A137 yn cael ei ddefnyddio'n anghywir
Beth yw'r mater?
Gwnaethpwyd taliadau i un neu ragor o'r canlynol: clwb/clybiau cymdeithasol, chwaraeon neu
ieuenctid lleol, allai fod wedi cael ei awdurdodi dan A19 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau
Amrywiol) 1976, y pŵer i ddarparu cyfleusterau hamdden o fewn a thu hwnt i'r ardal.
Beth yw'n hargymhelliad i chi?
Yn y dyfodol rhaid i'r cyngor sicrhau eu bod yn adolygu'r rhestr grymoedd statudol sydd ar gael i'r
cyngor er mwyn sefydlu a oes grym yn bodoli cyn dibynnu ar Adran 137 i awdurdodi taliad. Dylai'r
grym statudol sy'n cael ei ddefnyddio i awdurdodi gwariant gael ei gofnodi wrth ochr yr eitem i
ddangos fod y cyngor neu'r cyfarfod wedi dilyn eu rheolau sefydlog a'u rheoliadau ariannol yn briodol.
Mae modd cael arweiniad pellach ar y mater hwn o’r ffynhonnell/ffynonellau canlyn
Llywodraethu ac Atebolrwydd ar gyfer Cynghorau Lleol yng Nghymru - Canllawiau i Ymarferwyr, Un
Cofnododd y Cyngor eitemau fel taliadau Adran 137 yn anghywir, lle'r oedd grymoedd statudol eraill
yn bodoli. Ni ellir cofnodi taliad dan Adran 137 os oes grym statudol arall yn bodoli.

Datganodd y clerc ei anfodlonrwydd ynglyn a’r argymhelliad gan yr Archwilwyr fod pwer A137 wedi ei ddefnyddio’n anghywir gan y Cyngor.

PENDERFYWYD: Cymeradwyo’r ‘Adroddiad Materion yn Codi’ ar gyfer Cyngor Cymuned Llansannan am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, ac i weithredu ar y materion a godwyd ac a dynnwyd sylw atynt.

10.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Sefydlog.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Rheoliadau Sefydlog.
10.3 Adolygu a mabwysiadu y Rheoliadau Ariannol.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Rheoliadau Ariannol.
10.4 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio.
10.5 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Cofrestr Asesiad Risc.
10.6 Adolygu Cofrestr Asedau.
PENDERFYNWYD: Adolygwyd a mabwysiadwyd y Cofrestr Asedau.
PENDERFYWYD: Yn nghyswllt ag eitemau 10.1 – 10. ; Fod y Cadeirydd, Is-gadeirydd, aelodau’r is-bwyllgor Cyllid a’r Clerc i adolygu oll o’r dogfennau perthnasol ar y cyd o hyn ymlaen.

Tud 51
10.7 Cyfarfod Blynyddol Y Cyngor.
PENDERFYWYD: Cynnal Cyfarfod Blynyddol y Cyngor ar Nos Fercher 14eg o Ebrill am 7.30 yh. Hefyd penderfynwyd i bleidleisio drwy’r post ar gyfer ethol Cadeirydd ag Is-Gadeirydd am y flwyddyn 2021 / 2022

11.Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
11.1 Capel Horeb. Derbyniwyd sylwadau gan aelod o’r etholaeth ynglyn a diriwiad yng nghyflwr Capel Horeb, Bryn Rhyd yr Arian. Gan fod y Cyngor eisioes wedi cefnogi gwrthwynebiad am Gais Caniatad Cynllunio i‘r safle yma.
PENDERFYWYD: Fod y Cyngor i ystyried yn ofalus ar syt i ymateb i sylwadau sydd yn cael eu tynnu i sylw’r Cyngor Cymuned ynglyn ag achos Iechyd a Diogelwch ar unrhyw annedd preifat.

12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor. 14eg o Ebrill 2021

Drafft o gofnodion i’w hadolygu a’u cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf Y Cyngor ar y 14eg o Ebrill 2021

Tud 52
LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD ON-LINE WEDNESDAY 10th MARCH 2021 AT 7.30pm.
Present :Cllrs Guto Davies (Chairman) Delyth Williams, Trefor Roberts, Emrys Owen, Berwyn Evans, Philip Wright, Celfyn Williams, Meurig Davies.
1.Apologies: Cllrs: Glyn O Roberts. Elwyn Jones, Bethan Jones, County Cllr Sue Lloyd-Williams.
Members of the Public: Haf Jones, CBS Conwy, Sandra Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
The Chairman welcomed everyone to the meeting and extended a warm welcome to Haf Jones, Senior Community Development & Engagement Officer CBS Conwy who addressed the meeting regarding the Car Park at Cae Bach Llansannan.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams Item 7 Finance: 7.1,7.3,7.5
Cllrs: Celfyn Williams, Philip Wright, 7 Finance: 7.4.
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes held on the 25/02/2021
RESOLVED: Minutes of 25/02/2021 meeting be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
4.1 (4.1 Minutes 25/02/21) Llansannan Bowling Club green: Concern was again expressed regarding the condition of the green following the re-seeding programme. Confirmation was received that more repair work was to be carried out in the Spring. Clerk relayed the Club’s ‘Crown Green Maintenance Schedule’ to the meeting.
4.2 Principal Planning Officer (Enforcement) CONWY County Borough Council. Response to (4.2 25/02/21) Explanation and guidelines on planning consent for steel storage containers.
4.3 (9.5 25/3 02/21) 30mph signage for Pen Gleden to Llansannan .
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC and “Arrive Alive”
5. County Councillor’s monthly report. Sue Lloyd-Williams presented a report for February and March 2021
Suspend Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts, 26/02/2021
Community Council Accounts. £17,670.95.
HG Owen Accounts £14,036.84 Total £31,707.79
Payments.
7.1 13/01 Direct Debit British Gas Business, Eletricity Post Office. 08/12/20-07/01/21 £71.77
7.2 08/02 Emrys Williams, Clerk’s salary 01/10/20 – 31/12/20 Cheque 200517 £1,438.80
7.3 12/02 DD British Gas Business, Eletricity Post Office. 08/01/21-06/02/21 £76.75 7.4 15/02 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Cheque 200519 £2,500.00
7.5 15/02 SO.T T & B Williams, Post Office Rent. £151.66
7.6 16/02 H M Revenue &Customs. 01/10/20 – 31/12/20 Cheque 200518 £152.40 Total £4,391.38
RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.
Receipts. 7.7 24/02 Y Gadlas, Post Office rent, 01/03/20 – 30/09/20 £360.00
Total £360.00

Page 47
Payments,01/04/20 – 26/02/21 - £27,171.12. / Receipts, 01/04/20 – 26/02/21 - £37,985.10
Appropriate Sum under S137 2020/21 - £8.32 per elector.(721+318=1039)=£8,644.48 (£2,500.00)
8.Notice of application for Planning Permission.
8.1 03/03/21. Cyfeirnod / Reference:0/48250 Ymgeisydd Mr Mark Williams Dwyrain / Easting:296937 Gogledd/ Northing:361043 Cynllun: Newid Arfaethedig i Ddefnydd Llecyn o Dir Amaethyddol i Wasanaeth Llety Gwyliau a Gosod 1 Caban Gwyliau Symudol.
Proposal: Proposed Change of Use of Parcel of Agricultural Land to Serviced Holiday Accommodation and Siting of1no. Mobile Log Cabin
Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach To Nant Y Lladron, Bylchau LlansannanLL16 5SN
Representations 24/03/2021
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No DC/0/48250

9.Correspondence.
9.1 02/03. Structural Engineer MIS / Technical Services. ERF - Environment, Roads and Facilities. Conwy CBC County Borough Council
Bryn Rhyd Yr Arian contract has been let. The steel bridge is presently in fabrication stage at the steel fabricator’s workshop. Once this is complete you will start to see some movement on site.
9.2 05/03 Carys Matthews, Manager.YDCW / CPRW: I enclose details of the Conwy Village Award competition for 2021. If you require further details, then please do contact me.
RESOLVED: Not to enter the competition this present year.

10.Any other business.
10.1 Audit for the year ended 31 March 2020
The enclosed annual return should be presented to the council, now that our audit opinion has been given, and a minute should be made to show that the Annual Return has been approved and accepted by the council. The issues arising report should also be presented to the council and an action plan produced, if required, to indicate how the issues raised will be addressed. The annual return and notice of conclusion of audit should be displayed in a conspicuous place(s) for 14 days as soon as reasonably possible.
If the body has a website, the last approved statement of accounts and auditor’s report to be published on that website.
The following matters have been raised to draw items to the attention of Llansannan Community
Council. These matters came to the attention of BDO LLP during the audit of the annual return for
the year ended 31 March 2020.
The audit of the annual return may not disclose all shortcomings of the systems as some matters may
not have come to the attention of the auditor. For this reason, the matters raised may not be the
only ones that exist.
The matters listed below are explained in further detail on the page(s) that follow;
Issues Raised
Minutes not on website.
The website manager confirmed that all the latest minutes are on the website except for the December 2017 meeting’s minutes which was cancelled because of the weather.

Exercise of Elector's Rights.
The clerk stated that the notice for the elector’s right had not been displayed by the required date, but had been displayed for the required 14 days eventually.

Asset Register
Additions in year not included in Annual Return.
Clerk stated that the Laptop (£517) Christmas decorations (£316) and the Ysgol Bro Aled shelter (£2,189) have been added to the asset register.
Expenditure powers - S137 power incorrectly used.
The clerk stated that he wasn’t in agreement that S137 power had been incorrectly used.

Page 48
RESOLVED: To approve the ‘Issues Arising Report’ for Llansannan Community Council Audit for the year ended 31 March 2020 and to act on the issues raised.
10.2 Review and adopt the Council’s Standing Orders.
RESOLVED: That the Council’s Standing Orders were reviewed and adopted.
10.3 Review and adopt Financial Regulations.
RESOLVED: That the Council’s Financial Regulations were reviewed and adopted
10.4 Review and adopt the Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights.
RESOLVED: That the Council’s Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights was reviewed and adopted
10.5 Review and adopt Risk Assessment Schedule
RESOLVED: That the Council’s Risk Assessment Schedule was reviewed and adopted
10.6 Revue Asset Register.
RESOLVED: That the Council’s Asset Register was reviewed and adopted

10.7 Annual General Meeting.
RESOLVED: To hold the AGM on Wednesday 14th of April at 7.30pm. Also resolved to vote by post the election of Chairman and Vice-Chairman for the 2021/2022 year.
11. Any issues presented to the clerk.
11.1 Capel Horeb. Issues were presented by a member of the electorate to the Council regarding the deterioration of Capel Horeb, Bryn Rhyd yr Arian. As the Council had previously supported objections to Planning Applications for the site it was RESOLVED: That the Council should consider carefully when responding to Health and Safety issues connected to private property.

12. Confirm date of next Council meeting 14th of April 2021 at 7.30pm

Draft of minutes to be reviewed at next meeting, 14th of April 2021

Page 49

Cofnodion Mis Mawrth 2021 March Minutes Statistics: 0 click throughs, 233 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mawrth 2021 March Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022