Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mawrth 2019 March Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 13eg MAWRTH 2019 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Is-Gadeirydd) Emrys Owen, Philip Wright, Delyth Williams, Glyn O Roberts, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Philip Coombes, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheriadau: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Meurig Davies, Bethan Jones.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Delyth Williams, Cyllid 7.1 a 7.8
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor 13/02/19.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 13/02/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion:
PENDERFYNWYD (11.2 Cofnodion 09/01/19 Arhosfa Ysgol B.A.) Gohebu yn uniongyrchol a Phrif Weithredwr CBS Conwy.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Derbyniwyd adroddiad cynhwysfawr o ddyddiadur Y Cynghorydd Sir o’r 14eg Chwefror hyd ddiwrnod y Cyfarfod. Yn ogystal: Manylion Cyllideb 2019/2020 CBS Conwy, Problem parcio yn y Groes a Dyddiad ocsiwn Ysgol Tan y Fron sef 27/03/19 yng Nghanolfan Arwerthwyr Rhuthun.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd.
Adfer Rheolau Sefydlog.
7. Cyllid. Balans Banc 01/03/2019. Cyfrif y Dreth, £14,772-96 Cyfrif H G Owen, £17,013-64 Cyfanswm £31,786-60
Taliadau.
7.1 15/02/19 Debyd Uniongyrchol,T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.2 31/02/19 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned.
7.3 22/02/19 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 13/02/19 Siec rhif 200410 £78-20
7.4 13/03/19 Cadarnhau taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes (3ydd taliad 2018/19) £650-00
Siec rhif 200409
7.5 11/03/19. Debyd Uniongyrchol, British Gas. Trydan,Siop Canol Llan,Llansannan, (13/11/18 – 18/02/19) £195.72
7.6 13/03/19 Un Llais Cymru,Tal aelodaeth. 2019/20 Siec rhif 200411 £187-00
PENDERFYNWYD: Ymaelodi gyda Un Llais Cymru am y flwyddyn 2019/2020
7.7 13/03/19 CATalyst Systems (North Wales) Laptop Siec rhif 200412 £620-40 Cyfanswm Taliadau £1,882-98
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
Siecau heb eu Cyflwyno ; 200408 £91-96
Derbyniadau
7.8 06/02/19 ‘Y Gadlas’ Rhent,01/10/18 – 31/12/18 £180-00
7.9 12/02/19 A L Shamas (NW)Ltd Rhent Swyddfa Post 01/08/18 – 30/09/18 £140-00 Cyfanswm Derbyniadau £320-00
Taliadau, 01/04/2018-01/03/2019: £26,819-44 ( Section 137 [£7.57} £1,950-00
Derbyniadau, 01/04/2018-01/03/2019: £28,239-38

Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mawrth 2019 / Review of Budget for March 2019. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post £151.66. Cyfieithu/Translation £78-20. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Groes £650.00. British Gas. £195.72 Cyfanswm £1,075-58
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod £320-00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio. Dim ceisiadau hyd at 7 fed Mawrth.
08/03/19 Cyfeirnod: 0/46004. Ymgeisydd: Mr&Mrs I Ellis. Dwyrain: 301056 Gogledd 364358 Cynllun: Estyniad ystafell haul arfaethedig. Safle: Henfryn, Henfryn Road, Groes, Llansannan LL16 5RU Sylwadau :29/03/2019
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
9. Gohebiaeth.
9.1 12/02/19 Elen Owen, Merched y Wawr Llansannan.Cawgiau blodau :Gwybodaeth fod cyfnod mudiad MYW o ofalu am y gawgiau blodau wedi dod i ben.
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda mudiadau lleol i roddi cynnig iddynt gymeryd cyfrifoldeb am ofalu am y cawgiau.
9.2 23/02/19, Cyng Meurig Davies. Holi ydwi os ydych yn gwybod pryd mae y coed sydd o amgylch y cae chware yn Maes Aled yn cael eu torri hyd at y 5 neu 6 troedfedd? Ar hyn o bryd does dim byd wedi’w wneud oni bai an ychydig o ganghenau oedd yn dod dros y ffens.
PENDERFYNWYD: Gohebu yn uniongyrchol gyda Prif Weithredwr CBS Conwy.
9.3 01/03/19 Conwy Local Action Group Click to email ‘Cymunedau Taclus Conwy Wledig’ Cyfle i grwpiau gael offer casglu sbwriel a £500-00 at nwyddau ychwanegol i dacluso’r gymuned.
PENDERFYNWYD: Cynnwys y daflen a dderbyniwyd gyda gohebiaeth 9.1 i fudiadau lleol.
10. Unrhyw fater arall, .
10.1 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol.
PENDERFYNWYD: Mabwysiadu Rheoliadau Ariannol.
10.2 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreiffitiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfotholedig a hawliau pleideisiol.
PENDERFYNWYD: Mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreiffitiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfotholedig a hawliau pleideisiol.
10.3 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc .
PENDERFYNWYD: Mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc .
10.4 Scips Cymunedol
PENDERFYNWYD: Ceisio archebu scips at yr wythnos Ebrill 23ain i 26ain.
10.5 Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf ar gyfer disgyblion Ysgol Bro Aled.
PENDERFYNWYD: Cefnogi’r gystadleuaeth. Addawodd Eifion M Jones drefnu.
10.6 Adroddiad materion yn codi ar gyfer C C Llansannan diwedd Mawrth 2018; Derbyn a gweithredu ar y materion a godwyd .
PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad a gweithredu ar y materion a godwyd .
10.7 Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019
PENDERFYNWYD: Atal y cais am gefnogaeth ariannol.
Sesiwn caeedig i drafod 10.8 10.9 a 10.10
10.8 Tendar cynnigion torri glaswellt ayb . Derbyniwyd dau dendar
PENDERFYNWYD: Gwneud penderfyniad yn nghyfarfod Mis Ebrill Y Cyngor.
10.9 Adolygu Cofresr Asedau.
PENDERFYNWYD: Fod angen gwneud archwiliad ar y meinciau sydd ar y Gofrestr. Hefyd; ystyried cael Cyngor proffesiynol parthed gwerth y ddwy gofgolofn yn Llansannan.
10.10 Adolygu a mabwysiadu Rheolau Sefydlog.
PENDERFYNWYD: Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd mabwysiadu ac addasu’r Rheolau Sefydlog yn unol ag anghenion Cyngor Cymuned Llansannan. Penderfynwyd ychwanegu ffigyrau priodol yn y cymalau a drafodwyd.

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod,
11.1 Derbyniwyd gwybodaeth fod Y Cadeirydd Celfyn Williams wedi gyrru cwyn ar ran Y Cyngor i Gyngor Sir Ddinbych ynglyn a chyflwr y ffordd A 543 rhwng Groes a Dinbych
11.2 Cyng Meurig Davies: Ymholiad ynglyn a’r coed sydd heb eu tocio ar derfyn Maes Chwarae Plant Maes Creiniog Llansannan.
PENDERFYNWYD: Gohebu yn uniongyrchol a Phrif Weithredwr CBS Conwy

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor; Ebrill 10fed yn Llansannan

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 10 fed EBRILL 2019.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 13th MARCH 2019 at 7-30pm
AT THE CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Present: Cllrs: Guto Davies (Vice-Chairman) Emrys Owen, Philip Wright, Delyth Williams,
Glyn O Roberts, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the Public: Philip Coombes, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Cllr: Celfyn Williams (Chairman) Meurig Davies, Bethan Jones.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams,Finance 7.1 7.8
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 13/02/19
RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 13/02/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
RESOLVED: (11.2 Minutes 09/01/19 Ysgol Bro Aled Shelter) To correspond directly to Conwy CBC’s Chief Executive.
5. County Councillor’s monthly report. The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 14th of February until the date of the meeting. In addition : Details of Conwy CBC budget 2019/20. Parking issues in Groes. Tan y Fron Centre auction date,27th March at Ruthun Auction.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Account. 01/03/2019.
Community Council Accounts, £14,772-96 H G Owen Accounts, £17,013-64 Total £31,786-60
Payments.
7.1 15/02/19 Direct Debit,T T & B Williams,Post Office rent. £151-66
7.2 31/02/19 Arfon Wynne,Work in the Community.
7.3 22/02/19 Community Translating 13/02/19 Meeting. Cheque no 200410 £78-20
7.4 13/03/19Confirm Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,(3rd payment 2018/19) £650-00
Cheque no200409

7 .5 11/03/19 Standing Order, British Gas. Electricity, Siop Canol ,Llansannan (13/11/18 – 18/02/19) £195.72 7.6 13/03/19 One Voice Wales. Membership 2019/20 200411 £187-00
7.7 13/03/19 CATalyst Systems (North Wales) Laptop. Cheque no 200412 £620-40 Payments Total £1,882-98
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.
Unpresented cheques: 200408 £91-96
Receipts
7.8 06/02/19 ‘Y Gadlas’ Rent 01/10/18 – 31/12/18 £180-00
7.9 12/02/19 A L Shamas (NW)Ltd Post office rent 01/08/18 – 30/09/18 £140-00 Total Receipts £320-00
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.
Payments. 01/04/2018-01/03/2019: £26,819-44 ( Section 137 [£7.57} £1,950-00
Receipts 01/04/2018-01/03/2019: £28,239-38
Review of Budget for March 2019. T T & B Williams,Post Office Rent £151.66. Translation £78-20. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Groes £650. British Gas. £195.72
Total, £ 1,075-58
Estimated Receipts for above month, £320-00
8. Notice of applications for Planning Permission. No applications at 7th March.
08/03/19 Reference: 0/46004. Applicant: Mr&Mrs I Ellis. Easting:301056 Northing 364358 Proposal: Proposed sun room extension . Location: Henfryn, Henfryn Road, Groes, Llansannan LL16 5RU Representations:29/03/2019
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above application.
9. Correspondence.
9.1 12/02/19 Elen Owen, Merched y Wawr Llansannan; Flower troughs.
RESOLVED: To correspond with local societies with regard to taking over the responsibility for the upkeep of the flower troughs.
9.2 23/02/19 Cllr Meurig Davies. Maintenance issues at Children’s Playing Field Maes Aled Llansannan..
RESOLVED: To correspond directly to Conwy CBC’s Chief Executive.
9.3 01/03/19 Conwy Local Action Group Click to email
‘Rural Conwy Tidy Communities’ Opportunity for groups to get litter picking equipment and £500-00 towards additional items to tidy your community.
To include the information poster with correspondence 9.1 sent to local groups.
10. Any other business.
10.1 Review and adopt the Council’s Financial Regulations. RESOLVED: To adopt the Council’s Financial Regulations
10.2 Review and adopt the Model Code of Conduct for Members and Co-opted Members with voting rights. RESOLVED: To adopt the Council’s Model Code of Conduct,
10.3 Review and adopt Risk Assesment Schedule. RESOLVED: To adopt Risk Assesment Schedule 10.4 Community Skips RESOLVED: To order skips for the week April 23rd / 26th
10.5 Ysgol Bro Aled Sunflower competition.
RESOLVED: To support the competition; Eifion M Jones agreed to arrange.
10.6 Issues Arising Report for Llansannan C C Audit for the year ended 31st March 2018
RESOLVED:To adopt the report and put into effect the issues raised.
10.7 Cardiff Urdd National Eisteddfod 2019 RESOLVED:To pass on the request for financial contribution.
Closed meeting to discuss 10.8 10.9 and 10.10
10.8 Grass cutting Tenders. RESOLVED: To defer on a decision until April meeting.
10.9 Review Asset Register.
RESOLVED: To have an inspection of the benches included on the asset register. To consider seeking professional advice on the valuation of the two memorials in Llansannan.
10.10 Review and adopt Standing Orders.
RESOLVED: To adopt Standing Orders and include adjustments according to the the Council’s requirements. To include appropriate figures in the clauses discussed.
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting. It was minuted that Cllr Celfyn Williams (Chair) has sent a complaint to Denbighshire County Council regarding the condition of the A 543 highway between Groes and Denbigh.
11.2 Cllr Meurig Davies: Enquire re maintenance of trees at Maes Aled Children’s Playing Field
RESOLVED: To correspond directly to Conwy CBC’s Chief Executive.
Confirm date and venue of next Council. 10th April at Llansannan
UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 10/04/2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Mawrth 2019 March Minutes Statistics: 0 click throughs, 633 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mawrth 2019 March Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207148 views since start of 2022