Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mawrth 2018 March Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 14eg MAWRTH 2018 am 7-30yh
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Elwyn Jones, Bethan Jones, Berwyn Evans, Trefor Roberts, Emrys Owen.Delyth Williams
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1. Ymddiheuriadau: Cynghorwyr, Glyn O Roberts, Gareth Jones, Meurig Davies.Guto Davies.
2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda:
Cynghorwyr Celfyn Williams, Elwyn Jones: Eitem 7.4 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
Cynghorydd Delyth Williams, Eitem 7.2 Rhent Swyddfa Bost Llansannan.
Cynghorwyr Delyth Williams, Trefor Roberts,Eitem 9.1,Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019.
Cynghorwyr Berwyn Evans,Trefor Roberts,Eitem 9.2,Eisteddfod Bro Aled.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (14/02/18)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 14 /02/18 y Cyngor yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion.
4.1 Peter Alexander (Community Fundraiser St Kentigern) wedi derbyn y gwahoddiad i roddi annerchiad yng Nghyfarfod Blynyddol Y Cyngor yn Mis Mai.
4.2; Trafnidiaeth trwy Lansannan. Heddlu Gogledd Cymru wedi ymateb ynghyd ag addewid i anfon swyddogion gyda “Speed Camera”
Hyd at ddyddiad y cyfarfod nid yw CBS Conwy wedi ymateb i’r ddeiseb a anfonwyd.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir.
Cyflwynodd Y Cynghorydd Sir grynhodeb o’i dyddiadur o 19eg o Chwefror hyd at 14eg o Fawrth.
Yn ogystal:
Eira!! Fe ddaeth sawl modfedd o eira i orchuddio Gymru gan effeithio ar deithio a gwasanaethau. Hoffwn gymeryd y cyfle i ddiolch yn fawr i staff /contractwyr y Sir am droi allan i weithio yn ystod y tywydd drwg, ac hefyd i’r ffermwyr hynny a fu’n rhoi o’u amser i glirio ein ffyrdd gwledig – o’u gwirfodd. Diolch i’r unigolion hynny a fu’n gweithio o fewn eu cymunedau i sicrhau bod yr henoed/anabl yn ddiogel yn ogystal.
Casgliadau y bin du – fe benderfynnwyd gan Aelodau o Gabinet y Sir i yrru ‘mlaen gyda chasgliadau pedair wythnos ar gyfer y biniau du. Fe fydd hyn yn dod i’r fei yn ystod Medi 2018. Mae genai gonsyrn ynglyn a cynnydd mewn achosion o ‘fly tipio’ o fewn ein ardaloedd cefn gwlad – amser a ddengys!
Os oes gan unrhyw un angen rhagor o finiau ail-gylchu yna cysylltwch a Chyngor Sir Conwy ar 01492 574000
Paloma Faith a James Arthur i ddod draw i Stadiwm Zip World Bae Colwyn ar ddydd Sadwrn 14eg Gorffennaf. Tocynnau ar gael drwy gysylltu a 01492 872000 neu drwy website link
Tud 125
Gohirio’r Rheolau Sefydlog
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor
Adfer Rheolau Sefydlog
7. Cyllid
Balans Banc 05/03/2018 Cyfrif y Dreth £15,628-40 Cyfrif H G Owen £17,992-52
Cyfanswm / Total. £33,620-92
Taliadau.
7.1 09/02/18. British Gas.Canol Llan,Llansannan. Trydan 09/11/17-07/02/18 £120-57
7.2 15/02/18. Debyd Uniongyrchol,TT&B Williams Rhent Swyddfa Bost £151-66
7.3 22/02/18.Cyfieithu CymunedolCyfarfod 14/02/18,Siec Rhif 200358 £91.96
7.4 14/03/18. Cadarnhau taliad i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Siec Rhif 200359 £600.00 (3ydd taliad 2017/2018) Cyfanswm £964-19
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod
Derbyniadau.
7.5 13/02/18. Ad-daliad llwybrau. £94.99
7.6 14/02/18. R W Roberts, Ymgymerwr. £400.00
Taliadau, 01/04/2017 – 05/03/18 £ 27,123-51 ( Section 137 [£7.57} £4,036-67 )
Derbyniadau, 01/04/2017 – 05/03/18 £ 28,134-06.
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mawrth TT&B Williams £151.66.Cyfieithu £91.96, Neuadd Goffa Bylchau £600.CBSConwy Scips £888.British Gas £120-57. Cyfanswm: £1,852-19
Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod Mynwent, £400-00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1. 02/03/18. Cyfeirnod/Ref:0/44906.Ymgeisydd/Applicant:Mr Llion Jones.Dwyrain/Easting 291492. Gogledd/Northing :363122. Cynllun:Cynnig i godi sied buarth gwellt rhydd i wartheg. Proposal : Proposed straw bedded loose housing cattle shed.Safle/Location:Blaen y Werglodd,Nant Melai Road,Llansannan,Conwy.LL16 5LR Sylwadau: 23/03/2018.
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Gyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
9. Gohebiaeth
9.1 Rhagfyr /December 2017 EisteddfodGenedlaethol Sir Conwy County National Eisteddfod 2019
PENDERFYNWYD: Cyfrannu y swm o £1,000-00 (Mil o bunnoedd)
9.2 14/02/18 Jane Jones,Trysorydd Eistedfod Bro Aled Treasurer,/ Cais am gyfraniad ariannol i eisteddfod 2018 (30/06/18)
PENDERFYNWYD: Gofyn am fanylion cyllid mwy diweddar na’r rhai a gyflwynwyd gyda’r cais.
9.3.02/03/18 Meirion Owen Swyddog Lles Cymunedol/Community Wellbeing Officer,CBS Conwy
PENDERFYNWYD: Estyn gwahoddiad i Meirion Owen i gyfarfod mis Ebrill.
9.4 08/03/18 Llythyr gan Y Cyng Emrys Owen yn rhestru gweithgareddau sydd heb eu cyflawni yn dilyn penderfyniadau ar weithredu gan Gyngor Cymuned Llansannan
PENDERFYNWYD: Ffens darn tir Cartrefi Conwy; Clerc i ymofyn am ddau bris tuag at adnewydd gan 1) Gareth Roberts, Rhan-hir, Bylchau, 2) David Williams, Pandy,Bryn Rhyd-yr-Arian
PENDERFYNWYD: Gwrych yn terfynu ar lwybr Maes Creiniog; Clerc i wneud ymholadau ynglyn a pherchnogaeth y gwrych.
PENDERFYNWYD: Gwrych maes parcio Clwt. Clerc o ofyn i Arfon Wynne gasglu’r toriadau.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Cyflwyno Adroddiad yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llansannan.Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaethi ben 31 Mawrth 2017
PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad.
10.2 Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf ar gyfer disgyblion Ysgol Bro Aled.
Addawodd Eifion M Jones drefnu’r gystadleuaeth.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor Nos Fercher 11eg Ebrill 2018 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan am 7.30 yh.
Diolchwyd I bawb am eu presenoldeb gan y Cadeirydd a therfynwyd y cyfarfod am 8-45yh.

DRAFFT COFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 14eg Mawrth 2018.

MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 14th MARCH 2018 at 7-30pm AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.
Present: : Celfyn Williams (Chairman) Elwyn Jones, Bethan Jones, Berwyn Evans, Trefor Roberts, Emrys Owen.Delyth Williams.
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams,Eifion M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Cllrs Glyn O Roberts. Gareth Jones, Meurig Davies,Guto Davies.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct:
Cllrs: Cllrs Celfyn Williams, Elwyn Jones: Item 7.4 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
Cllr Delyth Williams, Item 7.2 Llansannan Post Office Rent.
Cllr Delyth Williams, Trefor Roberts,Item 9.1,National Eisteddfod, Sir Conwy 2019.
Cllr Berwyn Evans,Trefor Roberts,Item 9.2,Bro Aled Eisteddfod.
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (14/02/18)
IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 14/02/18
4. Matters arising from the minutes
4.1 Mr Peter Alexander(Community Fundraiser St Kentigern Hospice) will give an address at the Council’s AGM to be held in May.
4.2 Traffic through Llansannan; N W Police have responded, promising to deploy officers with speed cameras. Up to the date of the meeting there has been no response from Conwy CBC regarding the petition.
5. County Councillor’s monthly report
The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 19th of February up to the date of the meeting.
In addition: She praised Council staff and contractors for all their hard work during the recent period of inclement weather and also to the farmers and all the volunteers who worked endlessly to ensure the safety of all the elderly and vulnerable people in the community.
Black bin collections: Cllr Sue Lloyd-Williams relayed the recent decision made by Conwy CBC to have black bin collections once every four weeks, starting in September 2018 She also voiced her concern about the possible increase in fly-tipping incidences in rural areas as a result of the decision.
Anyone needing an extra supply of re-cycling bins should contact Conwy CBC at 01492574000.
Paloma Faith a James Arthur at Stadiwm Zip World Bae Colwyn Saturday 14th July, Tickets available at 01492 872000 or website link
6. Public’s opportunity to present statements.
Reinstate Standing Orders
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 05/03/2018
Community Council Accounts £15,628-40
H G Owen Accounts £17,992-52 Total. £33,620-92
Payments.
7.1 09/02/18. British Gas.Canol Llan,Llansannan. Electricity 09/11/17-07/02/18 £120-57
7.2 15/02/18. Direct debit,TT&B Williams, Post Office rent, £151-66
7.3 22/02/18.Community Translation,14/02/18 Meeting, Cheque no 200358. £91.96
7.4 14/03/18. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. ( 3rd payment 2017/18) Cheque no 200359 £600-00 Total £964-19
RESOLVED: That all the above payments are correct, and that all the above payments be paid.
Receipts
7.5 13/02/18.Conwy CBC Footpaths refund. £94.99
7.6 14/02/18. RW Roberts, Funeral directors £400.00
Payments. 01/04/2017 – 05/03/18 £ 27,123-51 ( Section 137 [£7.57} £4,036-67 )
Receipts, 01/04/2017 – 05/03/18 £ 28,134-06.
Review of Budget for March TT&B Williams £151.66.Translation £91.96, Neuadd Goffa Bylchau £600.00 CBSConwy Scips £888.British Gas £120-57. Total £1,852-19.
Estimated Receipts for above month
Cemetery, £400.00 Total £400 -00
8.Notice of applications for Planning Permission
8.1. 02/03/18. Cyfeirnod/Ref:0/44906.Ymgeisydd/Applicant:Mr Llion Jones.Dwyrain/Easting 291492. Gogledd/Northing :363122. Cynllun:Cynnig I godi sied buarth gwellt rhydd I arthog. Proposal : Proposed straw bedded loose housing cattle shed.Safle/Location:Blaen y Werglodd, Nant Melai Road, Llansannan,Conwy.LL16 5LR Sylwadau: 23/03/2018.
IT WAS RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 5 application.
9. Correspondence
9.1 December 2017, Conwy County National Eisteddfod 2019
IT WAS RESOLVED: To donate the sum of £1,000-00 (One thousand)
9.2 14/02/18 Jane Jones, Eistedfod Bro Aled Treasurer ) Request for financial contribution towards the eisteddfod to held on 30/06/18
IT WAS RESOLVED: To request up-to-date financial accounts.
9.3.02/03/18 Meirion Owen, Community Wellbeing Officer,Conwy CBC.
IT WAS RESOLVED: To extend an invitation to the April meeting.
9.4 08/03/18 Letter, Cllr Emrys Owen.Details of work not completed by the Council.
IT WAS RESOLVED: Fence bordering ‘Cartrefi Conwy land’ The the clerk obtain two estimates from 1) Gareth Roberts, Rhan Hir Bylchau and 2) David Williams,Pandy Bryn Rhyd-yr-Arian.
IT WAS RESOLVED: Hedge bordering the footpath at Maes Creiniog: clerk to seek clarification of ownership.
IT WAS RESOLVED: Hedge bordering Clwt car park, the clerk to ask Arfon Wynne to clear the cuttings.
10. Any other business
10.1 Issues Arising Report for Llansannan Community Council,Audit for the year ended 31 March 2017.
10.2 Tallest Sunflower competition for Ysgol Bro Aled School; Eifion M Jones agreed to arrange the competition again.
11.3 Any issues brought to the Clerk’s attention prior to the meeting
12. Confirm date and venue of next Council Meeting : 11th April 2018 at Bro Aled Educational Centre at 7-30pm.
The Chairman thanked everyone for attending and the meeting was closed at 8-45pm


DRAFT MINUTES SUBJECT TO CONFIRMATION AT 11th APRIL 2018 MEETING

Cofnodion Mis Mawrth 2018 March Minutes Statistics: 0 click throughs, 712 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mawrth 2018 March Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207148 views since start of 2022