Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mai 2018 May Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 9fed MAI 2018 am 7-30yh

YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Emrys Owen, Delyth Williams, Glyn O Roberts, Guto Davies, Trefor Roberts,

Aelodau o’r Cyhoedd: E M Jones, Emrys Williams (Clerc)

Cafwyd cyflwyniad gan Mr Peter Alexander, Hosbis Sant Cyndeyrn,Llanelwy.

1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Berwyn Evans, Meurig Davies, Bethan Jones, Gareth Jones, Elwyn Jones, Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Mr Philip Coombes.

2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol,
Cyng Delyth Williams, Cyllid 8.5 TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post.
Cyng Trefor Roberts, Gohebiaeth 9.7 Eisteddfod Bro Aled 2018.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (11/04/18)

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 11/04/2018 y Cyngor yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion.

4.1. e-mail S Lloyd-Williams 24/04/18

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Ni dderbyniwyd adroddiad.

Gohirio’r Rheolau Sefydlog

6. Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau.

Adfer Rheolau Sefydlog

7. Cyllid. Balans Banc, 30/04/2018 Cyfrif y Dreth £18,382-24

Cyfrif H G Owen £16,994-33

Cyfanswm £35,376-57

Taliadau

7.1 29/03/18 Un Llais Cymru/One Voice Wales 1 Place on Module 17 £40.00
7.2 16/04/18 Standing Order,TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent. £151-66
7.3 19/04/18 Eifion & Heather Jones 3 Bag Compost £10.00
7.4 30/04/18 Cyfieithu Cymunedol .Cyfarfod 11/04/18 £105.71
7.5 30/04/18 Arfon Wynne. Mynwent £683.39, Llwybrau £201.86, Arall £313.88 £1,199.13

Cyfanswm £1,506.50

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod

Derbyniadau

7.6 17/04/18 CBS Conwy CBC Precept 2018/2019 £6,667.00

7.7 26/04/18 HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint Rhent Post Office 01/01/18i31/03/18 £210-00

Cyfanswm £6,877.00

Taliadau 01/04/18-30/04/18,£1,839.32 (Section 137[£7.86] £0.00 )

Derbyniadau 01/04/18–30/04/18 £6,877.00

Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mehefin 2018 TT&B Williams £151.66. Arfon Wynne, £1,595-99. Total. £1,747-65

Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod : Ad-daliad TAW/VAT Refund £1,924-33. Total. £1,924-33

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio: Ni dderbyniwyd ceisiadau

9. Gohebiaeth

9.1 12/04/18 Cyghorydd Delyth Williams:
9.2 12/18 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 2018.

PENDERFYNWYD: Peidio ymateb i’r cais am gefnogaeth ariannol.

9.3 21/03/18 Gwyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018

PENDERFYNWYD: Peidio ymateb i’r cais am gefnogaeth ariannol.

9.4 Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru

PENDERFYNWYD: Peidio ymateb i’r cais am gefnogaeth ariannol.

9.5 Helen Bailey, HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint Post Office.

9.6 23/03/18 John MacLennan, Cyfarfod gyda Cynghorau Llannefydd a Llanfair Talhaiarn yn Llannefydd 23/04/18. Cyflwynodd y clerc adroddiad byr o’r cyfarfod.

9.7 04/05/18. Eisteddfod Bro Aled Llansannan 2018.

PENDERFYNWYD: Cyfranu y swm o £500-00

9.8 Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.

PENDERFYNWYD: Cyfranu y swm o £500-00

10. Unrhyw fater arall

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor Mehefin 13 eg 2018. Yn Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Groes.

.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 9th MAY 2018 at 7-30pm

AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

Present: : Celfyn Williams (Chairman) Emrys Owen, Delyth Williams Glyn O Robert Guto Davies,
and Trefor Roberts

An address was presented by Mr Peter Alexander, St Kentigern Hosbice St Asaph.

Members of the Public: E M Jones, Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs : Berwyn Evans, Meurig Davies, Bethan Jones, Gareth Jones, Elwyn Jones, C County Councillor Sue Lloyd-Williams, and Mr Philip Coombes

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct:

Cllr Delyth Williams ,7. Finance 7.2 TT & B Williams. Post Office rent.
Cllr Trefor Roberts, 9. Correspondence 9.7 Eisteddfod Bro Aled 2018.

3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (11/04/18)

IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 11/04/18

4. Matters arising from the minutes

4.1 e-mail S Lloyd-Williams 24/04/18

5. County Councillor’s monthly report No report was presented.

6. Public’s opportunity to present statements . No statements were presented.

7. Finance. Bank balance .30/04/2018. Community Council Accounts £18,382-24
H G Owen Accounts £16,994-33

Total £35,376-57

Payments
7.1 29/03/18 One Voice Wales 1 Place on Module 17 £40.00
7.2 16/04/18 Standing Order,TT&B Williams, Post Office rent. £ 151-66
7.3 19/04/18 Eifion & Heather Jones 3 Bags Compost £10.00
7.4 30/04/18 Cyfieithu Cymunedol, 11/04/18 Meeting. £105.71
7.5 30/04/18 Arfon Wynne. Cemetery £683.39, Footpaths £201.86, Other, £313.88 Total £1199.13
Total £1,506.50

Receipts
7.5 17/04/1 Conwy CBC Precept 2018/2019 £6,667.00
7.6 26/04/18 HMB Enterprise Ltd,Flint Post Office,Rent, 01/01/18 to 31/03/18 210-00
Total £6,877.00

Payments. 01/04/18-30/04/18,£1,839.32 (Section 137[£7.86] £0.00 )

Receipts, 01/04/18–30/04/18 £6,877.00

Review of Budget for May 2018 TT&B Williams £151-66.Conwy CBC, Arfon Wynne £1,595-99

Total: £1,747-66 Estimated Receipts for above month : VAT Refund £1,924-33. Total: £1,924-33

8. Notice of applications for Planning Permission: No applications were received.

9. Correspondence

9.1 12/04/18 Cllr Delyth Williams

9.2 12/18 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 2018.

RESOLVED: To disregard request for financial contribution.

9.3 21/03/18 Gwyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018

RESOLVED: To disregard request for financial contribution

9.4 Bobath Childre’s Therapy Centre Wales.

RESOLVED: To disregard request for financial contribution

9.5 Helen Bailey, HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint Post Office.
9.6 23/03/18 John MacLennan, Meeting with Llannefydd and Llanfair Talhaiarn Community Councils at Llannefydd 23/04/18. The Clerk presented a report on the meeting.
9.7 04/05/18. Eisteddfod Bro Aled Llansannan 2018.

RESOLVED: To donate a contribution of £500-00

9.8 Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.

RESOLVED: To donate a contribution of £500-00

10. Any other business

11. Any issues brought to the Clerk’s attention prior to the meeting.

12. Confirm date and venue of next Council Meeting : June 13th 2018. At Bylchau Parish Memorial Hall Groes

Cofnodion Mis Mai 2018 May Minutes Statistics: 0 click throughs, 797 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mai 2018 May Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207146 views since start of 2022