Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mai 2019 May Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 8fed MAI 2019 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Gadeirydd) Trefor Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Philip Wright, Meurig Davies, Emrys Owen.
Aelodau o’r Cyhoedd: E M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheriadau: Cynghorydd : Celfyn Wiliams, Cynghorydd Sir Sue Lloyd Williams.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Delyth Williams,7. Cyllid 7.1
Cynghorwyr: Delyth Williams,Meurig Davies, Guto Davies, 9 Gohebiaeth 9.1. + 10 Unrhyw fater arall 10.1
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor 10/04/19.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 10/04/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion:
4.1 Arhosfa Ysgol Bro Aled:
PENDERFYNWYD: Gohebu unwaith eto gyda’r canlynol, Vic Turner, Wil Roberts CBS Conwy
4.2 Coed Cae Chwarae Maes Aled ac Ystad Maes Creiniog.
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda ‘Cartrefi Conwy’
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Ni dderbyniwyd adroddiad .
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd.
Adfer Rheolau Sefydlog.
7. Cyllid. Balans Banc.01/05/19.Cyfrif y Dreth,
£18,148-03.
Cyfrif H G Owen, £17,018-84 Cyfanswm. £35,166-87
Taliadau
7.1 15/04/19 Debyd Uniongyrchol. TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.2 08/05/19 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, £793-92
7.3 08/05/19 Zurich Municipal Yswiriant £854-89 Cyfanswm Taliadau £1,800-47

Derbyniadau
7.4 2/04/19. A L Shamas (NW)Ltd Rhent Swyddfa Post 01/10/18 – 31/12/18 £210-00
7.5 23/04/19 CBS Conwy CBC, Precept (Taliad cyntaf 2019/20 ) £6,667-00 Cyfanswm Derbyniadau £6,877-00
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
Sieciau heb eu cyflwyno :
Taliadau. 01/04/2019-01/05/2019: £1,979-29
( Adran 137 [£7.57] )
Derbyniadau, 01/04/2018-01/05/2019: £6,885-00
Adolygiad cyllideb ar gyfer Mai a Mehefin 2019 Taliadau Mai £1,800-47. TT&B WIilliams £151-66. Zurich Municipal Yswiriant £854-89. Scips Cymunedol £888. Cyfanswm £3,695-02

Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod Precept £6,667. HMRC Ad-daliad TAW £2,019-55. Cyfanswm £8,686-55

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 24/04/19 Cyf 0/46157 . Ymgeisydd:Mr James Holt. Dwyrain 301075. Gogledd 365084. Cynllun: Adleoliad arfaethedig mast telathrebu 15m o uchder a chaban offer presennol,i leoliad newydd ar yr un eiddo,gyda mast newydd 20 o uchder. Safle: Taldrach to Goppa, Llansannan LL16 5RS Sylwadau 15/05/2019.
8.2 25/04/19 Cyf :0/46167 . Ymgeisydd: Mr E Taylor. Dwyrain 293454. Gogledd 365428. Cynllun: Codi annedd (cais amlinellol) Safle: Land at Gogor Ganol, Ffordd Gogor, Llansannan Abergele LL16 5HS Sylwadau / Representations 16/05/2019
8.3 29/04/19 Cyf :0/46187 . Ymgeisydd: Mr Dylan Roberts. Dwyrain 293946. Gogledd 365395.Cynllun: Adeiliadu gweithdy. Safle: Pencraig Fawr, Pencraig Fawr Road, Llansannan LL16 5HE Sylwadau 20/05/2019
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r tri cais uchod.

9. Gohebiaeth
9.1 Sioned Hedd, Aelwyd yr Urdd, Cangen Llansannan, Cais am gefnogaeth ariannol tuag at gostau taith i Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019
PENDERFYNWYD: Cyfranu £1,000-00 (Mil o bunnoedd) i Adran Yr Urdd Bro Aled o gyfrif H G Owen.
9.2 Llythyr gan Huw Rawson yn diolch ar ran Clwb Beicio Hiraethog am y cyfraniad gan Y Cyngor Cymuned. 12/09/18

10. Unrhyw fater arall
10.1 Cais gan Sian Owen, Rheolwr Busnes Ysgol Bro Aled yn gofyn am gyfraniad tuag at gefnogi gweithgareddau yn ymwneud a’r ysgol a gynhelir ar faes Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019.
PENDERFYNWYD: Cyfrannu £250-00.

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
11.1 15 Maes Aled Llansannan.
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda ‘Cartrefi Conwy’ i gyfleu pryder Y Cyngor ynglyn ac adroddiadau a ohebwyd yn ddiweddar sydd yn gysylltiedig a’r cyfeiriad uchod.
11.2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol:
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda CSB Conwy am arweiniad.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor, 12fed Mehefin 2019.
PENDERFYNWYD: Cynnal y Cyfarfod yn Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Groes.

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 12fed Mehefin 2019.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 8th MAY 2019 at 7-30pm
AT THE CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Present: Cllrs: Guto Davies( Chairman) Trefor Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Philip Wright, Meurig Davies, Emrys Owen.
Members of the Public: E M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Cllr: Celfyn Williams, County Cllr Sue Lloyd Williams.
2. Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct:
Cllr Delyth Williams, 7 Finance 7.1
Cllrs Delyth Williams, Meurig Davies, Guto Davies, 9 Correspondence 9.1.&10.Any other business
10.1
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 10/04/19
RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 10/04/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
4.1 Ysgol Bro Aled Bus Shelter.
RESOLVED: To correspond again with the following: Vic Turner, Wil Roberts,Conwy CBC
4.2 Trees at Maes Aled children’s playing field, and issues at Maes Aled estate.
RESOLVED: To correspond with ‘Cartrefi Conwy’
5. County Councillor’s monthly report. No report was received.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 01/05/2019
Community Council Accounts, £18,148-03
H G Owen Accounts, £17,018-84 Total. £35,166-87
Payments.
7.1 15/04/19 Direct Debit. TT&B Williams, Post Office rent. £151-66
7.2 08/05/19 Arfon Wynne ,Work in the Community £793-92
7.3 08/05/19 Zurich Municipal Insurance . £854-89 Payments Total £1,800-47
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.
Receipts.
7.5 2/04/19. A L Shamas (NW) Ltd. Post office rent 01/10/18 – 31/12/18 £210-00
7.6 23/04/19 Conwy CBC, Precept (2019/20 1st Payment) £6,667-00 Total Receipts £6,877-00
Unpresented cheques
Payments. 01/04/2019-01/05/2019: £1,979-29
( Section 137 [£7.57] )
Receipts, 01/04/2018-01/05/2019: £6,885-00
Review of Budget for May and June 2019. May Payments: £1,800-47. TT&B WIilliams £151-66. Zurich Municipal Insurance £854-89 Community Skips £888. TotaL, £3,695-02
Estimated Receipts for above months, Precept £6,667. HMRC VAT Refund £2,019-55. TotaL£8,686-55
8. Notice of applications for Planning Permission.
8.1 24/04/19 Ref:0/46157. Applicant: Mr James Holt. Easting 301075. Northing 365084. Proposal: Proposed relocation of an existing 15m high telecommunications mast and equipment cabin,to a new location on the same property,with a new 20m high mast. Location: Taldrach to Goppa, Llansannan LL16 5RS Representations 15/05/2019.
8.2 25/04/19 Ref:0/46167. Applicant: Mr E Taylor. Easting 293454. Northing 365428. Proposal: Erection of one dwelling (Outline) Location: Land at Gogor Ganol,Ffordd Gogor, Llansannan Abergele LL16 5HS Representations 16/05/2019
8.3 29/04/19 Ref:0/46187. Applicant: Mr Dylan Roberts. Easting 293946. Northing 365395. Proposal: Erection of workshop. Location: Pencraig Fawr, Pencraig Fawr Road,Llansannan LL16 5HE Representations 20/05/2019
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 3 applications.
9. Correspondence
9.1 Sioned Hedd, Aelwyd yr Urdd,Llansannan Branch. Request for financial support towards expenses for the trip to Eisteddfod Yr Urdd held in Cardiff.
RESOLVED: To donate £1,000-00 (1Thousand pounds) to ‘Adran yr Urdd Bro Aled’ from H G Owen account.
9.2 Letter from Huw Rawson, Clwb Beicio Hiraethog conveying thanks to the Council for the donation on 12/09/18
10. Any other business
10.1 Sian Owen Ysgol Bro Aled’s Business Manager. Request for financial contribution for ‘Small and Rural Schools’ project to aid financial needs for activities at Llanrwst National Eisteddfod 2019
RESOLVED: To contribute £250-00
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
11.1 15 Maes Aled Cartrefi Conwy
RESOLVED: To correspond with ‘Cartrefi Conwy’ to convey the Council’s concern regarding recent reported events connected to the property.
11.2 Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC for guidance.
12.Confirm date and venue of next Council Meeting, June 12th 2019
RESOLVED: That the next meeting be held at Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Groes


UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 12 JUNE 2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Mai 2019 May Minutes Statistics: 0 click throughs, 547 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mai 2019 May Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022