Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Mai 2016 May Minutes

COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 11eg MAI 2016
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED AM 7.30yh.
Presennol. Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Sharon Evans (Is-Gadeirydd) Edna Jones, Nia Williams, Elwyn Jones, Gareth Jones, Dafydd Ifans, Berwyn Evans, Glyn O Roberts a Trefor Roberts.
Aelodau o’r Cyhoedd. Eifion M Jones, Emrys Owen, Helen Barnes, Rh A Jones, Huw Rawson, Phil Coombes, Meurig Davies, Dei Pandy, Dwysan Roberts (Cyfieithydd) a Emrys Williams, (Clerc)
1. Ymddiheuriadau, Cynghorwyr: Dylan Davies a Guto Davies a Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Williams.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda. Ni ddangoswyd diddordeb ar unrhyw fater.
3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor, 13/04/16. Cymeradwywyd Y Cofnodion yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan Y Cadeirydd.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion.
i) Arwyddion “Dim Loriau” Cyfeirwyd at Adroddiad Y Cynghorydd Sir.
ii) Ail gylchu. Casgliad biniau duon i newid i bob tair wythnos yn y dyfodol
iii) Cwn ar Cae Chwarae Ffordd Gogor: Dim ymateb gan CBS Conwy hyd yn hyn.
iv) Ffordd fawr A543 Groes i Ddinbych. Gwaith cynnal a chadw wedi ei gyflawni.
v) Meusydd parcio o fewn y Sir-opsiynnau-talu ayb, Cyfeirwyd at adroddiad Y Cynghorydd Sir.
vi) Bwlch wrth ochr y bont gerdded Maes Creiniog. Arfon Wynne wedi gwneud gwaith dros dro.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir. Darllenwyd yr adroddiad gan Y Cadeirydd.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor
Cafwyd ymholiad gan Mr P Coombes ynglyn a’r posibilrwydd o gael manylion ceisiadau cynllunio ar sgrin yng nghyfarfodydd Y Cyngor. Hefyd, yn dilyn ymholiad i Un Llais Cymru cafwyd eglurhad gan Y Cadeirydd ar y cymhwysterau angenrheidiol i ymgymeryd a’r swydd archwilydd mewnol i gyfrifon Y Cyngor.
Cyflwynwyd nifer o luniau i’r Cyngor gan Mr Emrys Owen.Cymeradwywyd cyflwyno’r lluniau o geir yn parcio o amgylch y llan i’r Heddlu.
Mae anfodlonrwydd yn parhau ynglyn a’r coed ar y darn tir sydd yn terfynu ar rhifau 9 i 21 Maes Aled a’r cae chwarae. Ar gais Mr Huw Rawson cymeradwywyd ceisio trefnu cyfarfod rhwng y tenantiaid a cynrychioliad o Cartrefi Conwy a CBS Conwy.
7. Cyllid.
Balans Banc, 03/05/2016. Cyfrif Y Dreth, £ 11,598.84 Cyfrif H G Owen £ 18,457.51
Cyfanswm £ 30,056.35
Taliadu
18/04/16. Cyfieithu Cymunedol, Cyfieithu Cyfarfod 13/04/16. £65.04
28/04/16 BT Direct Debits £84.34
11/05/16 Arfon Wynne, Torri Fynwent £138.00
Cymeradwywyd oll o’r taliadau uchod.
Derbyniadau.
26/04/16. CBS Conwy Precept 2016/2017 £6,667.00
8. Ceisiadau Cynllunio. Cais rhif: DC/0/42669. Cynllun:Estyniad arfaethedig i Ty Twt presennol er mwyn darparu ystafell gawod a lobi. Newid defnydd o ddefnydd Domestig ategol i lety gwyliau tymor byr. Safle: Felin Isa, Tan y Gyrt, Llansannan LL16 5HD Ymgeisydd: Ms Jennifer M Buchanan.
Ni leiswyd gwrthwynebiad i’r cais.
9. Gohebiaeth.
1) 15/04/16. Cartrefi Conwy par-Coed Maes Aled: gweler Rhif 6.( Cyfle y Cyhoedd annerch Y Cyngor)
2) 20/04/16.Adran Gwasanaethau Democrataidd CBS Conwy par-cyfethol Ward Y Bylchau.
3) Crosby & District Scouts. Llythyr I ddiolch am cyfraniad 09/03/16.
10. Unrhyw fater arall.
1) Gofynwyd i’r clerc gysylltu a’r Cynghorydd Sir ynglyn a chyflenwad o flodau i Llansannan a Groes.
2) Cymeradwywyd fod Y Cyngor Cymuned yn archeb blodau os na oedd rhai ar gael gan CBS Conwy.
3) Cafwyd gwybodaeth gan Y Cyng Gareth Jones fod y banciau ail-gylch yn y Groes yn cael ychydig iawn o ddefnydd. Gan nad ydynt mewn safle delfrydol o flaen Y Neuadd Goffa a’r tai cymeradwywyd ymholi CBS Conwy os yw yn angenrheidiol eu cael o gwbl.
4) Cyfethol Ward Y Bylchau: Cynnigwyd enwau i’r clerc gysylltu ynglyn a’r sedd wag ar Y Cyngor.
5) Swyddfa Bost Y Llan: Nid oedd Y Cyngor o’r farn fod cyfrifoldeb yn disgyn arnynt ynglyn a chlanhau y swyddfa bost.

Mynegwyd llongyfarchiadau gwresog i Eifion M Jones ar achlysur dathlu penblwydd arbennig.
Cyfeiriodd Y Cynghorydd Dafydd Ifans at yr holl waith gwirfoddol mae Eifion yn ei gyflawni er budd y gymdeithas leol.
11. Cadarnhau dyddiad a lleoliad Cyfarfod nesaf Y Cyngor.
Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Y Groes. Nos Fercher 8fed o Fehefin 2016 am 7-30yh.

COFNODION HEB EI DERBYN.

MINUTES OF THE MEETING HELD ON WEDNESDAY 11th MAY 2016 2016
AT THE BRO ALED EDUCATION CENTRE LLANSANNAN at 7.30 pm
Present. Councillors: Celfyn Williams (Chairman) Sharon Evans (Vice-Chairman) Edna Jones, Nia Williams, Elwyn Jones, Gareth Jones, Dafydd Ifans, Berwyn Evans, Glyn O Roberts a Trefor Roberts.
Members of the Public. Eifion M Jones, Emrys Owen, Helen Barnes, Rh. A Jones, Huw Rawson, Phil Coombes, Meurig Davies, Dei Pandy, Dwysan Roberts (Cyfieithydd) a Emrys Williams (Clerk
1. Apologies. Cllrs: Dylan Davies, Guto Davies and County Cllr Sue Lloyd-Williams.
2. Opportunity for Declaration of Interest on any item listed on the Agenda. No interests were declared.
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes,(13/04/16) The minutes were confirmed as being correct and signed by The Chairman.
4. Matters arising from the minutes.
i) “No HGV” road signs; refer to County Cllr monthly report.
ii) Re-cycling; Black bin collection will be every three weeks in the near future.
iii) Dogs on the Maes Gogor playing field; no further correspondence from Conwy CBC.
iv) A543 Groes to Denbigh; repair work has been carried out.
v) Parking charges in the County; refer to County Cllr monthly report.
vi) Gap by footbridge near Maes Creiniog; Arfon Wynne has carried out temporary work.
5. County Councillor’s monthly report. The Chairman read a summary of the report.
6. Public’s opportunity to present statements to the Committee.
Mr P Coombs enquired to the possibility of having Planning Applications displayed on a screen at Council meetings. After correspondence with “One Voice Wales” the Chairman explained to Mr Coombes the necessary qualifications required by the Internal Auditor for the Council’s financial report.
Mr Emrys Owen presented a number of photographs to the Committee. It was resolved to relay the photos of various cars around the village to the Police.
There is still discontent regarding the trees and overgrowth on land adjoining Nos 9 to 21 Maes Aled and the children’s playing area. It was resolved that the Clerk should endeavour to arrange a site meeting between the residents and a representation from Cartrefi Conwy and Conwy CBC.
7.Finance. Statements of Bank Accounts 03/05/16
Community Council Accounts. £11,598.84
H G Owen Accounts £18,457.51 Total £30,056.35

Payments
18/04/16 Community Translation. 13/04/16 Meeting £65.04
28/04/16 BT Direct Debits, £84.34
11/05/16 Arfon Wynne, Mowing Cemetery £138.00
All the above payments were approved.
Receipts Conwy CBC, Precept 2016/2017 £6,667.00
8. Planning Applications. Application No: DC/0/42669. Proposal: Proposed extension to existing Ty Twt to provide shower room and lobby. Change of use from ancillary Domestic use to short term Holiday let. Location: Felin Isa Tan y Gyrt, Llansannan LL16 5HD Applicant: Ms Jennifer Buchanan.
Representations: 04/05/2016. No objections were voiced against the proposal.
9. Correspondence.
1) 15/04/16. Cartrefi Conwy re-trees at Maes Aled. Refer to No 6 (Public opp to address Committee)
2) 20/04/16 Conwy CBC’s Democratic Services, re-co-option Bylchau Ward.
3) Crosby & District Scouts. Letter of thanks for contribution 09/03/16.
10. Any other matters.
1) Clerk instructed to contact County Cllr Sue Lloyd-Williams re-plants for planters in Groes and Llansannan.
2) Resolved that Community Council should buy plants if none are available from Conwy CBC.
3) Cllr Gareth Jones stated that the re-cycling banks at Groes are always nearly empty. It seems that little use is made of them. Because they are not in an ideal position in front of the Memorial Hall and also in close proximity to some houses it was resolved to approach Conwy CBC to inquire if they can be re-sited or removed altogether.
4) Co-option Bylchau Ward. A number of names were put forward for the Clerk to contact.
5) Llansannan Post Office: The Council was of the opinion that cleaning the Post Office was not their responsibility.
6) Cllr Dafydd Ifans expressed congratulations to Eifion M Jones on celebrating a special Birthday.
11. Confirm date and venue of next Council Meeting. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Groes. Wednesday 8th of June 2016 at 7-30 pm.

THESE MINUTES HAVE NOT BEEN ADOPTED

Cofnodion Mis Mai 2016 May Minutes Statistics: 0 click throughs, 1312 views since start of 2022

Cofnodion Mis Mai 2016 May Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022