Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Ionawr 2022 January Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 12fed o FIS IONAWR 2022 AM 7-30yh
Presennol: Cyng: Meurig Davies (Cadeirydd) Trefor Roberts, Glyn O Roberts, Guto Davies,
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sirol, Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Emrys Williams (Clerc)

1. Ymddiheuriadau: Cyng: Elwyn Jones, Philip Wright, Berwyn Evans, Emrys Owen, Delyth Williams, Bethan Jones.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol. Ni ddangoswyd diddordeb ar unrhyw eitem ar yr agenda.

3. Cadarnhau cofnodion. Cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 08/12/2021
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 08/12/2021 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion.
4.1 Prosiect Atal Llifogydd Llansannan: Mynegwyd pryder yn gynharach gan y Cynghorydd Glyn O Roberts parthed cau Ffordd Gogor yn gyfan gwbl yn ystod y cyfnod gwellianau. Datganodd y Clerc ei fod wedi cyfleu hyn i CBS Conwy ond heb gael ymateb hyd at ddyddiad y Cyfarfod.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am fis Ionawr 2022.
Prosiect Atal llifogydd Llansannan – Cymal adeiladu – daeth newyddion da gan Reolwr Prosiect, Grwp Isaldeiledd a Pherygl llifogydd, AFfC, Cyngor Bwrdeistrefol Sirol yn nodi bod MWT Civil Engineering Ltd. wedi derbyn y ‘construction phase’ ar gyfer y Prosiect. Maent yn gwmni lleol ac wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol gyda llawer o brosiectau ar gyfer CBSC ac meant yn meddu ar enw da.Disgwylir i’r cwmni gyrraedd y safle ogwmpas ganol Chwefror.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Ni dderbyniwyd sylwadau. Adfer y Rheolau Sefydlog.

7. Cyllid. Balans Banc, 31/12/2021. Cyfrif y Dreth,.£17,164.78 Cyfrif H G Owen £14,037.83. Cyfanswm, £31,202.61
Taliadau.
7.1 02/12/21 Debyd Uniongyrchol, British Gas Business,Trydan £59.96
7.2 15/12 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost, Siec rhif 200559 £86.87
7.3 15/12 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned. Llwybrau£547.46. Mynwent £188.92. Arall £340.86 Siec rhif 200557 £1,077.24
7.4 15/12 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66
7.5 17/12 Debyd Uniongyrchol ICO (Information Commissioner’s Office ) £35.00
7.6 08/12 Rhieni ag Athrawon Ysgol Bro Aled. Siec rhif 200558 £300.00
Taliadau a Cymeradwywyd.
7.7. 12/01 Emrys Williams,Cyflog Clerc.1/10/21 - 31/12/21. £480.80 + £480.60 x 2 £1,442.00
7.8 12/01 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/10/21 – 31/12/21 £69.56
7.9 14/7 H M Revenue & Customs. Cyfnod terfynu, 05/01/2022 £149.20
7.10 12/01 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost, £86.67
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.
Derbyniadau :
7.1 07/12 Scotish Power, Wayleave. £7.27
7.12 10/12 AL Shamas (N.W.) Ltd. Llansannan P/O (01-04-20 – 30-09-2020) …..…£420.00
7.13 10/12 CBS Conwy CBC. Prasept / Precept £6,666.00 Cyfanswm £7,093.27
Taliadau 01/04/21 – 31/12/21….£23,637.09 …Derbyniadau 01/04/21 – 31/12/21…..£23,419.19
Swm Priodol o dan Adran 137, 2020/21 - £8.41 yr etholwr.(Etholaeth,Llansannan 721+ Bylchau,318=1039=£8,737.99)

8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.

9. Gohebiaeth:
9.1 ebost R I Edwards. Amcangyfrif arhosfa bws.
PENDERFYNWYD: Archebu arhosfa bws newydd i Groesffordd Singrug.

10. Grantiau. PENDERFYNWYD: Cynnwys yr holl geisiadau ar Agenda 9fed Chwefror 2022.

11.Unrhyw fater arall.
11.1 PRAESEPT:: Y dyddiad ar gyfer dychwelyd y praesept fydd dydd Gwener, 21 Ionawr 2022

11.2 PRAESEPT: ADRAN 34 DEDDF CYLLID LLYWODRAETH LEOL 1992
Gofyniant Archebiant am 2022 / 2023
Cyflwynwyd copi o Daliadau a Derbyniadau y Cyngor Cymuned hyd at 31/12/2021
Hefyd copi o’r Gwariant Awgymredig am y flwyddyn ariannol 2022 – 2023.
Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNWYD: Cyfanswm Y Gwariant Amcangyfrifir am 2022 – 2023 yn £34,000.00.
Llai: Arian a gymerir o Falasau (os yn berthnasol £14,000.00
Y SWM MAE’R ARCHEBIANT I GWRDD AG EF: £20,000.00
11.3 Scips Cymunedol: Dydd Mawrth 25ain Ionawr. BYLCHAU.
Dydd Mercher 26ain Ionawr, BRYN RHYD YR ARIAN, Dydd Iau 27ain Ionawr, LLANSANNAN,

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor, 09/02/2022

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 9fed O CHWEFROR 2022.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 12th OF JANUARY 2022. AT 7.30pm.
Present : Cllrs: Meurig Davies (Chair) Trefor Roberts, Glyn O Roberts, Guto Davies,
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones,Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs: Elwyn Jones, Philip Wright, Berwyn Evans, Emrys Owen, Delyth Williams, Bethan Jones.

2. Declarations of Interest Code of Local Government Conduct. No interest declared on any item on the agenda.

3. Confirm minutes of 08/12/2021 Council meeting.
RESOLVED: Minutes on the 08/12/2021 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes
4.1 Llansannan Flood Alleviation Scheme. Cllr Glyn O Roberts previously raised concern regarding the proposed complete closure of Ffordd Gogor during the project. Clerk stated he’d relayed the concern to CBC Conwy but had not received a response up to the date of the meeting

5. County Councillor’s monthly report: Sue Lloyd-Williams presented a report for January 2022 Llansannan Flood Alleviation Scheme – Construction Phase – good news arrived from the Project Manager, Flood Risk and Infrastructure Group, ERF, Conwy County Borough Council noting that MWT Civil Engineering Ltd. have been awarded the construction phase of the above project. They are a local company who have successfully completed many schemes for CCBC and they have a very good reputation. It is expected that they will be establishing themselves onsite around the middle of February
RESOLVED: Suspend Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. No representations were presented.
Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts, 31/12/2021
Community Council Accounts. £17,164.78 H G Owen Accounts £14,037.83
Total £ 31,202.61
Payments.
7.1 02/12/21 Direct Debit, British Gas Business, Electricity, Llansannan Post Office £59.96
7.2 15/12 TT&B Williams, Post Office Rent. Cheque no. 200559 £86.87
7.3 15/12 Arfon Wynne, Work in the community: Footpaths, £547.46.
Cemetery £188.92. Other £340.86 Cheque no. 200557 £1,077.24
7.4 15/12 Standing Order, T T & B Williams, Post Office Rent £151.66
7.5 17/12 Direct Debit. ICO ( Information Commissioners Office) £35.00
7.6 08/12 Ysgol Bro Aled Parent Teachers Association. Cheque no. 200558 £300.00 Payments confirmed.
7.7. 12/01 Emrys Williams, Clerk’s salary.1/10/21 - 31/12/21. £480.80 + £480.60 x 2. £1,442.00
7.8 12/01 Emrys Williams, Clerk’s costs.1/10/21 – 31/12/21 £69.56
7.9 14/7 H M Revenue & Customs, Period ending 05/01/2022 £149.20
7.10 12/01 T T & B Williams, Post Office Rent. £86.67
Receipts :
7.11 07/12 Scotish Power, Wayleave. £7.27
7.12 10/12 AL Shamas (N.W.) Ltd. Llansannan P/O (01-04-20 – 30-09-2020) £420.00
7.13 10/12 Conwy C B C,Precept .£6,666.00 Total £7,093.27
Payments,01/04/21 – 31/12/21….£23,637.09 …Receipts, 01/04/21 – 31/12/21…..£23,419.19
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.(Electorate: Llansannan 721 + Groes 318=1039=£8,737.99)

8. Notice of application for Planning Permission.

9. Correspondence.

9.1 e-mail: R I Edwards. Estimates for new Bus Shelters:
RESOLVED: To order a new bus shelter for Singrug Crossroad.

10. Grants: RESOLVED: To include all grant applications on 9th February Agenda.

11 Any other matter.

11.1 The return date for precepts will be Friday, 21 January 2022.
11.2 Section 34 Local Government Finance Act 1992
Copy of Payments and Receipts of the Community Council up to the 31/12/2021 was presented to the meeting.
Also an estimated expenditure balance for the 2022-2023 financial year.
RESOLVED: Total Estimated Expenditure for 2022 – 2023: £34,000.00
Less Appropriated from Balances: £14,000.00
AMOUNT TO BE MET BY PRECEPT: £20,000.00
11.3 Community Skips: Tuesday 25th January. BYLCHAU, Wednesday 26th January, BRYN RHYD YR ARIAN,
Thursday 27th January LLANSANNAN,

12. Any issues presented to the clerk.

13. Internal and External Audit Matters.

14 Confirm date of next Council meeting 09/02/2022

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 9th OF FEBRUARY 2022 COUNCIL MEETING.

Cofnodion Mis Ionawr 2022 January Minutes Statistics: 0 click throughs, 80 views since start of 2022

Cofnodion Mis Ionawr 2022 January Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207143 views since start of 2022