Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Ionawr 2020 / January minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN. COFNODION CYFARFOD GYNHALIWYD NOS FERCHER 8fed IONAWR 2020 AM 7-00 yh YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Cadeirydd) Delyth Williams, Emrys Owen, Meurig Davies, Philip Wright, Celfyn Williams, Bethan Jones, Glyn Roberts, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Philip Coombes.
1.Ymddiheuriadau: Cynghorydd Elwyn Jones.
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod a dymunodd Flwyddyn Newydd dda i bawb.
Dechreuwyd y cyfarfod gyda trafodaeth ar ofynion Praesept 2020/2021.
PENDERFYNWYD: Cynnyddu 3% o ofyniad 2019/20 sef £20,000.00 i £20,600.00 )
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol, Cyng Delyth Williams, 7 Cyllid,7.1
3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor 11/12/2019.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 11/12/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad ar ddyddiadur y Cynghorydd Sir o’r 4ydd o ‘Ragfyr hyd at ddyddiad y cyfarfod.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor: Cyflwynodd Mr P Coombes adroddiad ar y ‘graffiti’ a ymddangosodd ar wal allanol ei eiddo.
Adfer y Rheolau Sefydlog
7. Cyllid. Balans Banc 31/12/2019. Cyfrif y Dreth £15,432.43
Cyfrif H G Owen £16,021.07 Cyfanswm £31,453.50
Taliadau
7.1 16/12/19 SO. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost, £151.66
7.2 30/09/19 Arfon Wynne, Torri’r Fynwent Medi 2019. 200468 £162.00
7.3 02/01/2020 Cyfieithu Cymunedol Cyfarfod 11/12/19. 200469 £119.46
7.4
7.5 08/01 Cyflog Clerc 01/10/19-31/12/19 (£486.80x1+£486.60x2) 200470 £1,460.00
7.6 08/01 Costau Clerc 01/10/19-31/12/19, Post £11.52 + Papur, Inc £79.24. 200471 £90.76
7.7 08/01 HM revenue & Customs 200474 £131.40
7.8 Cyfanswm Taliadau £2115.28
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir,cymeradwyo talu oll o’r taladau.
Siecau heb eu cyflwyno 200465 £50.00, 200467 £390

Derbyniadau.
7.9 03/12/19 Y Gadlas, Rhent 01/07/19-30/09/19 £180.00
7.10 13/12/19 CBS Conwy,Praesept £6,666.00
Cyfanswm Derbyniadau £6,846.00

Taliadau 01/04/19 -31/12/19 £24,959.80 (Section 137,19,145, £4,500.00)
Derbyniadau 01/04/19 – 31/12/19 £27,125.46
Adolygiad cyllideb ar gyfer Ionawr 2020. Taliadau Rhagfyr 2019 £2115.58 T T & BWilliams £151.66 Cyfieithu Cymunedol £90 CBSConwy Scips £960 Cyfanswm £3,316.94
Amcangyfrif Derbyniadau. Mynwent , £200
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio: Dim ceisiadau.
9. Gohebiaeth: Dim gohebiaeth.
10. Unrhyw fater arall: Cyflwynodd y Cyng Celfyn Williams sylwadau ar adolygiad a wnaeth ar y ‘Rheolliadau Ariannol’
PENDERFYNWYD: Trafodaeth bellach a chymeradwyo’r adolygiad yng nghyfarfod 12/02/20
11 Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc cyn y Cyfarfod.
11.1 Cyflwynodd y Cyng M Davies sylwadau ar y posibilrwydd o gael ‘Zebra Crossing’ wrth fynedfa Ysgol Bro Aled.
PENDERFYNWYD: Cefnogi’r syniad. Addawodd y Cynghorydd Sir gysylltu gyda’r adran berthnasol yn CBSConwy i geisio cyfarfod safle.
11.2 Parthed dosbarthu poster ‘Wales & VE Day – 8th May 2020’ a anfonwyd ymlaen gan Un Llais Cymru. Addawodd y Cyng D Williams gysylltu gyda mudiad Menter Iaith ynglyn a chael cyfieithiad.
11.3 Cymeradwyo taliad o £358.33 i Cyng Berwyn Evans am addurniadau Nadolig i Llansannan
Siec rhif 200472
Cymeradwyo taliad £10.30 i Townsend Supplies Dinbych, Siec rhif 200473

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf; Chwefror 12fed; Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.

Drafft o gofnodion i’w adolygu a’u cymeradwyo yng nghyfarfod Chwefror 12fed 2020.

MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 8th JANUARY 2020 AT 7.00pm AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES.
Present:Cllrs Guto Davies (Chairman) Delyth Williams, Emrys Owen, Meurig Davies, Philip Wright, Celfyn Williams, Bethan Jones, Glyn Roberts, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Philip Coombes.
1. Apologies: Cllr Elwyn Jones.
The Chairman extended a warm welcome and wished everyone a Happy New Year. There followed a discussion on the Precept Requirement for 2020/2021.
RESOLVED:TO increase the requirement by 3% from 2019/20 (£20,000.00 to £20,600.00)
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams, 7 Finance 7.1
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes.
RESOLVED: Minutes of 11/12/2019 meeting be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from 11/12/2019 minutes.
5. County Councillor’s monthly report. A report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams listing a synopsis of her Council related diary from the 4th of December until the 8th of January.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. Mr P Coombes presented a statement relating to the graffiti that was painted on the garden wall of his property.
Reinstate the Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts. Community Council Accounts £15,432.43 H G Owen Account £16.021.07
Payments Total. £31,453.50
Payments
7.1 16/12/19 SO. T T & B Williams, Post Office rent £151.66
7.2 30/09/19 Arfon Wynne, Cemetery September 2019. 200465 £162.00
7.3 02/01/2020 Community Translating 11/12/19. Meeting 200465 £119.46
7.4
7.5 08/01 Clerk’s salary 01/10/19-31/12/19 (£486.80x1+£486.60x2) 200465 £1,460.00
7.6 08/01 Clerk’s expenses 01/10/19-31/12/19 Post £11.52 + Paper, Ink £79.24 200465 £90.76
Post £11.52 + Paper, Ink £79.24
7.7 08/01 HM Revenue & Customs 200474 £131.40
7.8 Payments total, £2115.28
RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.

Unpresented cheques 200465 £50.00, 200467 £390
Receipts.
7.9 03/12/19 Y Gadlas, Rent 01/07/19-30/09/19 £180.00
7.10 13/12/19 CBS Conwy, Praesept £6,666.00
Receipts total £6,846.00
Payments, 01/04/19 -31/12/19 £24,959.80 (Section 137,19,145, £4,500.00)
Receipts, 01/04/19 – 31/12/19 £27,125.46
Review of budget Jan 2020. December 2019 payments, £2115.58 T T & BWilliams £151.66 Community Translating £90.00 Conwy CBC Skips £960 Total, £3,316.94
Estimated receipts Jan, Cemetery, £200
8. Notice of applications for planning Permission, No applications.
9. Correspondence, No correspondence.
10. Any other business. Cllr Celfyn Williams presented a review he’d carried out on the Model Financial Regulations.
RESOLVED: To recommend the suggested amendments at 12/02/20 meeting.
11 Any issues brought to the clerk’s attention prior to the meeting.
11.1 Cllr Meurig Davies enquired to the possibility of a Zebra Crossing adjacent to Ysgol Bro Aled entrance.
RESOLVED: To support the proposal. County Cllr to correspond with the relevant department at Conwy CBC.
11.2 Re distribution of ‘Wales & VE Day – 8th May 2020’ poster that was relayed by ‘One Voice Wales. Cllr Delyth Williams to correspond with ‘Menter Iaith’ regarding a translation.
11.3 RESOLVED: Payment of £358.33 to Cllr Berwyn Evans for Christmas decorations for Llansannan. Cheque no 200472
RESOLVED: Payment of £10.30 to Townsend Supplies Denbigh, Cheque no 200473

12. Confirm date and venue of next meeting; February 12th Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
Draft of minutes to be reviewed at February 12th 2020 meeting

Cofnodion Mis Ionawr 2020 / January minutes Statistics: 0 click throughs, 450 views since start of 2022

Cofnodion Mis Ionawr 2020 / January minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207147 views since start of 2022