Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Ionawr 2019 January Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 9fed o IONAWR 2019 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd), Berwyn Evans, Trefor Roberts, Guto Davies, Meurig Davies, Glyn O Roberts, Delyth Williams, Philip Wright, Emrys Owen.
Aelodau o’r Cyhoedd:, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Cynghorwyr: Bethan Jones, Elwyn Jones.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol:. Cynghorydd Delyth Williams, 7 Cyllid 7.3
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (12/12/18)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 12/12/2018 y Cyngor yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion: Nodwyd fod y clerc wedi cael cadarnhad gan Arfon Wynne fod gwaith wedi ei wneud ar y gwrych ac o amgylch yr arhosfa bws yn Clwt. Hefyd; fod gwaith ar Coed Maes Aled i’w ddechrau’n fuan. (Atgoffa am y dyddiad 15fed Chwefror)
PENDERFYNWYD: Gan nad oes pris wedi ei gyflwyno ar wneud y ffens yn y cae cafnau dwr: Gofyn i David Williams Pandy am amcanbris ar wneud y ffens.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Ni gyflwynwyd adroddiad gan y Cynghorydd Sir
Gohirio’r Rheolau Sefydlog .
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd.
Adfer Rheolau Sefydlog.
7. Cyllid . Balans Banc 03/01/2019
Cyfrif y Dreth £ 18,533-27
Cyfrif H G Owen £ 17,008-18 Cyfanswm £ 35,541-45
Taliadau
7.1 02/09/18 Your Tourism Community Ltd,2 year domain renewal for llansannan.org 200401£35-00
7.2 14/12/18 CBS Conwy.Scips Cymunedol, Tach 18 Siec rhif 200402 £888-00
7.3 17/12/18 Debyd Uniongyrchol,TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.4 03/01/19 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 12/12/18 Siec rhif 200403 £85.08
7.5 Arfon Wynne
7.6 09/01/19 Cyflog Clerc, 01/10/18 i 31/12/2018 (£530.40 x3) Siec rhif 200404 £1,591-20 7.7 09/01/19. Costau’r Clerc, 01/10/18 i 31/12/2018. Siec rhif 200405 Post £24.90 + Papur + Inc £87.5 £112.40 Siec rhif 200405 Cyfanswm Taliadau £ 2,863.34
Siecau heb eu Cyflwyno : 200390 £85-08. 200398 £105-71 200400 £53-33
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod
Derbyniadau
7.8 14/12/18 CBS Conwy, Precept £6,666-00 Cyfanswm Derbyniadau £6,666-00
Taliadau. 01/04/2018-03/01/2019 £22,436-63 Section 137 [£7.57} £
Derbyniadau.01/04/2018-03/01/2019 £27,919-38
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Ionawr 2018. TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post £151.66. Arfon Wynne ? Cyflog Clerc £1591.20.Costau’r Clerc £112.40. Cyfieithu £100.00. Cyfanswm. £1,955.26
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1.14/12/18 Cyf/Ref:0/45800. Ymgeisydd :Mr Peter Lloyd. Dwyrain 300277. Gogledd 365502.Cynllun: Codi pwll silwair at ddefnydd amaethyddol. Safle Waen Fawr, Waen Fawr Road,Groes,Llansannan LL16 5BL. Sylwadau 04/01.2019.
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
9. Gohebiaeth .
9.1 13/12/18 Click to email Wil Roberts, Peirianydd Traffic. Arwyddion 20mya.
9.1 05/12/18 Rhun Dafydd. Cynllun cynyddu cymhwysedd Cynghorau Cymunedol.
PENDERFYNWYD: Estyn gwahoddiad i roddi anerchiad i’r Cyngor.
9.2 05/12/18 Theatr Bara Caws / Cais am gymhorthdal am y flwyddyn 2018/19
PENDERFYNWYD: Ail-ystyrid gwneud cyfraniad os y buasai’r cwmni dod i wneud perffomiad yn Llansannan.
9.3 Eifion M Jones Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled . Amcangyfrif gwariant 2019; trafodwyd yn 10.4
10. Unrhyw fater arall
10.1 Rhestr o ddyletswyddau’r Cyngor ynghyswllt gwrychoedd,llwybrau ayb. Onibai am derfynau’r Fynwent Gyhoeddus a’r gwrych wrth Maes Parcio Y Clwt nid yw’r Cyngor yn ymwybodol o unrhyw derfynau eraill maen’t yn gyfrifol am ar hyn o bryd.
10.2 Hamilton Securities . Costau Camerau Teledu Cylch Cyfyng
PENDERFYNWYD: Derbyn y pris am y gwaith yn dilyn gwneud adolygiad o’r Polisi Camerau Teledu Cylch Cyfyng
10.3 Derbyn “Adroddiad Materion yn Codi” ar gyfer C C Llansannan Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2018
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo’r Adroddiad
10.4 Polisi Camerau Teledu Cylch Cyfyng . Gweler 10.2
10.5 PRAESEPTAU CYNGHORAU TREF / CYMUNED 2019/2020
Cyflwyno copi o Taliadau / Derbyniadau y Cyngor hyd at 01/01/2019
Yn dilyn trafodaeth, .
PENDERFYNWYD: : Cyfanswm Y Gwariant Amcangyfrifir £43,000-00. LLAI: Arian a gymerir o Falansau (os yn berthnasol) £23,000-00.
Y SWM MAE’R ARCHEBIANT I GWRDD AG EF: £20,000-00
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
11.1 Trafodwyd nifer o bryderion ynglyn a parcio naill ochr i’r ffordd fawr trwy’r bentref Llansannan
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda ‘Grwp Cynefin’ a swyddogion Capel Henry Rees i geisio cael cadarnhad ac eglurhad ar yr amodau a chytundebau sydd rhyngddynt gyda’u tenatiaid parthed parcio ceir yn y meusydd parcio sydd ar eu cyfer yn barod.
11.2 Arhosfa Ysgol Bro Aled: Ail ohebu gyda Adran Briffyrdd CBS Conwy i geisio cael caniatad i yrru’n mlaen gyda’r gwaith o godi’r arhosfa. .
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor. 13/02/2019 Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan at 7-30yh.

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 13eg Chwefror 2019.


CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 9th JANUARY 2019 at 7-30pm
AT THE CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Present: Cllrs: Celfyn Williams (Chairman), Berwyn Evans, Trefor Roberts, Guto Davies, Meurig Davies,Glyn O Roberts, Delyth Williams, Philip Wright, Emrys Owen.
Members of the Public: Eifion M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Cllrs Bethan Jones, Elwyn Jones.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams: 7 Finance 7.3
3 . Approval of the Councils previous meeting’s minutes (12/12/18)
RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 12/12/18.
4. Matters arising from the minutes. Noted that the clerk has received confirmation from Arfon Wynne that work has been carried out on the hedge and around the bus shelter at Clwt. Also, that work at Coed Maes Aled will commence ( Remind re 15th February date)
IT WAS RESOLVED: Because no estimate has been received for the proposed fencing work at the 'water basin’ field, David Williams Pandy should be asked to tender for the work.
5. County Councillor’s monthly report.No report was presented by the County Councillor.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 03/01/2019 Community Council Accounts
£ 18,533-27 H G Owen Accounts £ 17,008-18
Total.£ 35,541-45
Payments
7.1 02/09/18 Your Tourism Community Ltd,2 year domain renewal for llansannan.org 200401 £35-00
7.2 14/12/18 Conwy CBC.Community Skips,Nov 18 Cheque no 200402 £888-00
7.3 17/12/18 SO,TT&B Williams, Post.Office rent £151-66
7.4 03/01/19 CommunityTranslation,12/12/18 Meeting ,Cheque no 200403 £85.08
7.5 Arfon Wynne .
7.6 09/01/19.Clerk’s salary 01/10/18 i 31/12/2018 (£530.40 x3) Cheque no 200404 £ 1,591-20
7.7 09/01/19.Clerk’s expenses 01/10/18 i 31/12/2018 Cheque no 200405 £112.40 Post £24.90 + Paper + Ink £87.50
Payments Total £ 2,863.34
RESOLVED: That all the above payments are correct; All the above payments to be paid
Receipts
7.8 14/12/18 Conwy CBC,Precept £6,666-00 Total Receipts £6,666-00
Unpresented cheques; 200390 £85-08. 200398 £105-71 200400 £53-33
Payments. 01/04/2018-03/01/2019 £22,436-63 Section 137 [£7.57}
Receipts, 01/04/2018-03/01/2019 £27,919-38
Review of Budget for January 2018.
Payments
TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post £151.66. Arfon Wynne ? Clerk’s salary£1591.20 Clerk’s expenses £112.40.Translation £100.00. TotaL, £1,955.26
Estimated Receipts for above month, £0-00
8. Notice of applications for Planning Permission
8.1.14/12/18 Ref:0/45800. Applicant:Mr Peter Lloyd. Easting 300277. Northing 365502 Proposal: Erection of a silage pit for agricultural use.Location:Waen Fawr,Waen Fawr Road,Groes,Llansannan LL16 5BL. Representations 04/01.2019.
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above application.
9. Correspondence
9.1 13/12/18 Click to email Wil Roberts,Traffic Engineer / 20mph signage.
9.1 05/12/18 Rhun Dafydd
RESOLVED: To extend an invitation to address the Council.
9.2 05/12/18 Theatr Bara Caws.
RESOLVED: That the Council would re-consider donating if the company would come to give a performance in Llansannan.
9.3 Eifion M Jones,Bro Aled Sports Association.Estimate of expenditures for 2019. See 10.4
10. Any other business
10.1 Boundary hedges, footpaths etc that the Council have responsibility for. Other than the Public Cemetery boundary and the hedge at Clwt car park the Council are unaware at present of any other boundaries they are responsible for.
10.2 Hamilton Securities: The cost of installation of TP links etc.
RESOLVED: To agree and accept the estimated cost of the TP links following a review of the Closed Circuit Television Policy
10.3 Agree to “Issues Arising “Report for Llansannan C C Audit for the year ending 31 March 2018.
RESOLVED: To agree and adopt the “Issues Arising” For Llansannan C C Audit for the year ending 31 March 2018
10.4 Closed Circuit Television Policy. See 10.2
10.5 Present account report for Council’s Payments/Receipts up to 01/01/2019
DECIDE ON AMOUNT TO BE MET BY PRECEPT.
Following a discussion:
RESOLVED: Total Estimated Expenditure £43,000-00. LESS: Appropriated from Balances (If applicable) £23,000-00
AMOUNT TO BE MET BY PRECEPT: £20,000-00
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
11.1 A number of issues were discussed regarding parking on the main road through Llansannan village.
RESOLVED: To correspond with ‘Grwp Cynefin’ and the officials of Capel Henry Rees to request confirmation of the terms and conditions they have in place regarding parking of their tenants vehicles in the car parks allocated to them.
11.2 Ysgol Bro Aled shelter: To correspond again with Conwy CBC highways Division regarding permission to proceed with the erection of the shelter.
12. Confirm date and venue of next Council Meeting 13/02/2019: Canolfan Addysg Bro Aled Llansannan at 7-30pm.


UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 13/02/2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Ionawr 2019 January Minutes Statistics: 0 click throughs, 688 views since start of 2022

Cofnodion Mis Ionawr 2019 January Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022