Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Ionawr 2018 January Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 10fed IONAWR 2018 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Croesawyd pawb i’r Cyfarfod gan y Cadeirydd a dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i bawb. Cyfeiriodd at lwyddiant y Ddrama Gerdd “ Y Rhyfel Mawr ym Mro Aled” a cyflwynodd longyfarchiadau i bawb oedd a chysylltiad a’r cynhyrchiad.Cyfeiriodd hefyd at y lliaws oedd yn bresennol yng wasanaeth Sul Y Caedoediad a gynhaliwyd yn Mis Tachwedd ynLlansannan.Cydymdeilwyd a’r Cynghorydd Berwyn Evans yn dilyn ei brofedigaeth.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Elwyn Jones, Berwyn Evans, Trefor Roberts, Delyth Williams, Meurig Davies, Emrys Owen a Glyn O Roberts.
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, H E Davies, E M Jones, Philip John Coombes, Dwysan Williams (Cyfieithydd) ac Emrys Williams (Clerc)
1. Ymddiheuriadau: Cynghorwyr, Bethan Jones, Guto Davies a Gareth Jones
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda:
Cynghorwyr Celfyn Williams,Elwyn Jones, Eitem 7.9 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau
Cynghorydd Delyth Williams, Eitem 7.1 TT&B Williams,Rhent Swyddfa Bost.
3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 08/11/17 y Cyngor yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion:
Gofynwyd i’r clerc ail-gysylltu gyda CBS Conwy ynglyn a’r broblem baw cwn o amgylch pentref Llansannan.
5. Adroddiad y Cynghorydd Sir:
Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o’r 13eg o Ragfyr hyd at ddyddiad y cyfarfod.
Cyfeiriodd Y Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams hefyd at lwyddiant ysgubol y Ddram Gerdd ac i’r ardal gyfan ymhyfrydu yn y doreth o ddoniau lleol a gymerodd ran yn y cynhyrchiad.
Yn ogystal:
Blwyddyn newydd dda iawn ichwi – gan edrych ymlaen i flwyddyn lewyrchus ym mwywd Cyngor Cymuned Llansannan. Edrychaf ymlaen i barhau i gyd-weithio a chwi mewn partneriaeth.
Trafniadaeth drwy Lansannan
PENDERFYNWYD: Clerc i gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru ac hefyd i gysylltu gyda CBS Conwy i’r posibilrwydd o gael arwyddion 20 milltir yr awr. wedi eu lleoli y naill ochr i fynedfa Ysgol Bro Aled
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor:
Mr P Coombes: Anerchiad ynglyn a’r Cod Ymddygiad a’r Datganiadau derbyn swydd gan y Cynghorwyr.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc . 02/01/2018
Cyfrif y Dreth £20,638.52
Cyfrif H G Owen £17,989.29 Cyfanswm .£38,627.81
Taliadau
7.1 15/11/17.Debyd Uniongyrchol TT&B Williams Rhent Swyddfa Bost £ 151.66
7.2 01/11/17. Cyfieithu Cymunedol. Cyfarfod 08/11/17 Siec 200343 £98.83
7.3 29/11/17. DD. British Gas,Trydan, Canol Llan Siop, Llansannan £86.62
7.4 08/11/17. Y Lleng Prydeinig Frenhinol. Siec 200344 £50.00
7.5 20/12/17.CBSConwy Etholiadau Tref & Chymuned 4 Mai 2017,Llansannan-Bylchau. £144.49 Siec 200345.
7.6 20/12/17.CBS Conwy CBC Etholiadau Tref & Chymuned 4 Mai 17, Llansannan.Siec 200346 £157.38
7.7 01/01/18 Arfon Wynne.Gwaith yn y Gymuned. Siec 200347 £1,486.95
7.8 00/01/18 Cyfieithu Cymunedol . Cyfarfod 13/12/17 Siec 200348 £13.20
7.9 10/01/18.Cadarnhau Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Siec 200349 £600.00 (Ail-daliad 2017/2018
7.10. 10/01/18.Cyflog y Clerc 01/10/17 i 31/12/17 (£442.00x3) Siec 200350 £1,326.00 7.11.10/01/18 Costau’r Clerc 01/10/17 Post £14.52. Papur+Inc £59.00 Siec 200351 £73.52 Cyfanswm Taliadau £4,188.65
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir
Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod
Derbyniadau
7.14 17/10/17 CBS Conwy CBC Ad-daliad Dreth
P O Llansannan (*****429) £232.93
7.15 01/11/17 Scotish Power, Wayleave. £8.18
7.16 05/12/17 CBS Conwy, Ad-daliad Llwybrau £482.30
7.17 12/12/17 Cyngor Bwrdeistref Conwy, Praesept 17/18 £6,666.00 Cyfanswm Derbyniadau £7,389.41
Taliadau , 01/04/2017 - 20/12/2017 £ 22,093.85 (yn cynnwys Adran 137 [£7.57} £2,936.67)
Derbyniadau, 01/04/2017 – 20/12/2017 £27,270.18.
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Ionawr / Chwefror, TT&B Williams £303.00 Conwy CBC Scips £740.00 Cyfieithu £180.00 .Swyddfa Archwilio Cymru .??? Cyfanswm, £2,061-00
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod , 00.00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1. 21/11/17. Cyf / Re0/44599. Ymgeisydd Mr Dylan Roberts. Dwyrain/Easting: 293891. Gogledd/Northing: 365808. Cynllun/Proposal: Estyniad i Adeilad Amaethyddol (Cyn-Ganiatad Amaethyddol) / Extension to Agricultural building ( Agricultural Building Prior Approval) Safle/Location:Plas Aled,Llwyn y Gibwst,Llansannan LL16 5HE Sylwadau/Representations 12/12/17
8.2. 29/11/17. Cyf/Ref 0/44625. Ymgeisydd/Applicant: The Home Office. Dwyrain/Easting 293456. Gogledd/Northing: 356868. Cynllun/Proposal: Gorsaf Delathrebu arfaethedig ar gyfer gwasanaethau brys / Proposed Telecommunications Base Station for the emergency services. Safle/Location Tir a Ty Isaf Hafod Elwy,Bylchau Llansannan, Conwy LL16 5SP Sylwadau/Representations 20/12/2017
8.3 01/12/2017. Cyf/Ref: 0/44637. Ymgeisydd/Applicant: Mr G Jones. Dwyrain/Easting: 295375. Gogledd/Northing:363651. Cynllun/Proposal: Estyniad arfaethedig/Proposed extension. Safle/Location: Bwfi, Bwfi Road,Llansannan. LL16 5NB Sylwadau/Representations 22/12/2017.
8.4 08/12/2017. Cyf/Ref: 0/44652. Ymgeisydd/Applicant: Mr&Mrs Matthew Butcher. Dwyrain/Easting: 299009. Gogledd/Northing: 362853. Cynllun: Gosod uned pwmp gwres ffynhonnell aer. /Proposal: Installation of air source heat pump unit. Safle/Location: Troed Yr Allt, Bryn Aled to Pen Y Waen, Nantglyn, Llansannan, Conwy. LL16 5PT Sylwadau/Representations 29/12/2017
8.5 18/12/2017. Cyf/Ref: 0/44678. Ymgeisydd/Applicant:Mr Iwain Jones. Dwyrain/Easting:301185. Gogledd/Northing 365058.Cynllun: Codi Adeilad Amaethyddol (Cymeradwyaeth Amaethyddol Blaenorol) Proposal: Erection of Agricultural Building (Agricultural Prior Approval) Safle/Location: Groes Bach,Taldrach to Goppa,Groes, Llansannan Conwy LL16 5RS Sylwadau/Representations 08/01/18
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Gyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r 5 cais uchod.
9. Gohebiaeth
9.1 16/11/17. CBS Conwy CBC. Ceri Thomas, Pen Swyddog Cynllunio
Cais gan adran cynllunio am gynlluniau a drychiadau lloches Ysgol Bro Aled.
9.2 20/11/17. Marie Curie, Laura Ellis-Wlliams, Community Fundraiser.Cydnabyddiaeth am gyfraniad y Cyngor.
9.3 23/11/17. St Kentigern Hospice St Asaph, Peter Alexander, Community Fundraiser.
PENDERFYNWYD: Estyn gwahoddiad i annerch y Cyngor
9.4 28/11/17. Cyng M Davies, Trafnidiaeth trwy Llansannan.Gweler 5 Adroddiad Y Cynghorydd Sir.
9.5 12/12/17. Grwp Cynefin. E Ellis Swyddog Tai. Gohebiaeth ynglyn a tenatiaid yn parcio eu cerbydau ar y briffordd o flaen Llain Hiraethog, Llansannan.
Gofynodd Sue Lloyd-Williams am ganiatad i fynegi safbwynt a sylwadau ar ran Cyngor Bwrdeistref Conwy ar y mater. Derbyniwyd sylwadau gan Y Cynghorydd Sir i’r perwyl fod y Cygor Cymuned yn ymddangos yn hollol ddiduedd ar y mater uchod. Ymyrrwyd ar Y Cyng horydd gan aelod o’r cyhoedd a oedd yn bresennol sef Mr PJ Coombes. Aeth Mr Coombes ymlaen i wneud cyhuddiad fod y Cyngor yn cymeryd agwedd hiliol yn erbyn perchnogion y ceir oherwydd eu bod yn Saeson. Rhoddodd y Cadeirydd y cyfle i Mr Coombes dynnu ei sylwadau yn ol dair gwaith; gwrthododd Mr Coombes wneud hynnu. Hysbysodd y Cadeirydd ei fod gyda chaniatad y Cyngor am wneud datganiad i’r Heddlu ynglyn a’r cyhuddiad.
PENDERFYNWYD: Yn unfrydol, fod y Cyngor yn gyrru’n mlaen i roddi adroddiad o’r cyhuddiad i’r Heddlu.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 PRAESEPTAU CYNGHORAU TREF / CYMUNED 2018/2019
PENDERFYNWYD: Cynnal Is-bwyllgor Cyllid Nos Wener 19/01/18 i wneud penderfyniad.
10.2 Cyflwyno Adroddiad yn Codi ar gyfer Cyngor Cymuned Llansannan. Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2017/.
10.3 ( 11.3. 08/11/17) Cyng Delyth Williams; Cyflwynwyd adroddiad o’r adolygiad a wnaethpwyd o’r (a)“Rheoliadau Ariannol ( Cymru) 28/06/2016.(b) “Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyflogedig a hawliau pleidleisiol” (v 01/04/2016) Diolchodd Y Cadeirydd i Delyth Williams am yr holl waith a gyflawnyd ganddi yn adolygu’r dogfenau.
PENDERFYNWYD: MABWYSIADU’R “RHEOLIADAU ARIANNOL (CYMRU) 28/06/2016(b)GAN YCHWANEGU’R PWYNTIAU A AWGRYMWYD GAN Y CYNGORYDD DELYTH WILLIAMS A’R CADEIRYDD CELFYN WILLIAMS.
PENDERFYNWYD: MABWYSIADU’R “COD YMDDYGIAD ENGHREIFFTIOL AR GYFER AELODAU AC ALODAU CYFLOGEDIG A HAWLIAU PLEIDLEISIOL” (v 01/04/2016)
10.4 Coed Maes Aled)
PENDERFYNWYD: Mabwysiadu Y Drafft o’r Cytuneb rhwng Cyngor Cymuned Llansannan a Cartrefi Conwy Cyfyngedig yng nghyfarfod nesaf y Cyngor ( 14/02/2018)
10.5. Hafwen Davies. Gofynodd Hafwen Davies a oedd yn bosib i’r toriadau gwrych gael eu casglu yn Clwt. Cyfeiriodd hefyd at spwriel ar ochr y briffordd o’r Clwt I’r Bylchau. Cyfeiriodd at ddiogelwch yn Groesffordd Fferwd.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor 14/02/2018 yn Llansannan
DRAFFT. COFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 14eg IONAWR 2018.


CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 10th JANUARY 2018 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
The Chairman welcomed everyone to the meeting and wished a Happy New Year to everyone present. He referred to the recent success of the “Y Rhyfel Mawr ym Mro Aled”production and congratulated everyone connected with the show. He also referred to the very good attendance at the Remberance Sunday Service held in November.
Present: Councillors: Celfyn Williams(Chairman) Elwyn Jones, Berwyn Evans, Trefor Roberts, Delyth Williams, Meurig Davies, Emrys Owen, Glyn O Roberts.
Members of the Public: County Councillor , Sue Lloyd-Williams,H E Davies, EM Jones and Philip John Coombes. Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1.Apologies for absence: Cllr Bethan Jones, Guto Davies, Gareth Jones .
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct:
Cllrs: Celfyn Williams, Elwyn Jones. Item 7.9 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
Cllr: Delyth Willliams Item 7.1 Post Office Rent.
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes: 08/11/17.
IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 08/11/17
4. Matters arising from the minutes
9.7(08/11/17) The clerk was instructed to contact Conwy CBC again regarding the dog fouling issue.
5. County Councillor’s monthly report. County Cllr Sue Lloyd-Williams presented her diary from13th of December up to the date of the meeting. She also wished everyone a Happy New Year and also wished a successful year to Llansannan Community Council.
The County Cllr also referred to the success of the “Y Rhyfel Mawr ym Mro Aled”production and beseeched all to delight in the abundance of local talent who took part in the show.
Speeding traffic through Llansannan:
IT WAS RESOLVED:That the Clerk contact North Wales Police and also contact Conwy CBC to enquire about the possibility of having advisory 20 miles per hour signs either side of Bro Aled School’s entrance.
Suspend the Standing Orders
6. Public’s opportunity to present statements.Mr P Coombes: A request to inspect the Councillors “Declaration of Acceptance of Office” records.
Reinstate Standing Orders
7. Finance.
Community Council Accounts £20,638.52
H G Owen Accounts £17,989.29 Total. £38,627.8
Payments.
7.1 15/11/17Standing Order, TT&B Williams Post Office rent £151.66
7.2 01/11/17.Cyfieithu Cymunedol / CommunityTranslation. Meeting of 08/11/17 Cheque 200343 £98.83
7.3 29/11/17. DD. British Gas,Electricity,Canol Llan Siop,Llansannan £86.62
7.4 08/11/17. Royal British Legion. Cheque 200344 £50.00
7.5 20/12/17. Conwy CBC,Town+Community Elections 4 May 2017 Llansannan-Bylchau. £144.49. Cheque 200345.
7.620/12/17. Conwy CBC.Town+Community Elections 4 May2017 ,Llansannan.Cheque 200346 £157.38
7.7 01/01/18 Arfon Wynne,Work in the Community. Cheque 200347 £1,486.95
7.8 00/01/18 Community Translation,13/12/17 Meeting Cheque 200348 £13.20
7.9 10/01/18.Confirmation of payment Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Cheque 200349 £600.00 (Second payment 2017/2018)
7.10. 10/01/18.Cyflog y Clerc 01/10/17 i 31/12/17 (£442.00x3) Cheque 200350 £1,326.00 7.11.10/01/18Costau’r Clerc 01/10/17 .Post £14.52. Paper+Ink £59.00 Cheque 200351 £73.52 Payments Total £4,188.65
IT WAS RESOLVED: That all the above payments are correct; All the above payments to be paid.
Receipts
7.14 17/10/17 CBS Conwy CBC Rates rebate.PO Llansannan (*****429) £232.93
7.15 01/11/17 Scotish Power, Wayleave. £8.18
7.16 05/12/17 CBS Conwy, Footpaths refund. £482.30
7.17 12/12/17 Conwy County Borough Council Praesept17/18 £6,666.00 Receipts Total £7,389.41
Payments, 01/04/2017 - 20/12/2017 £ 22,093.85 (Section 137 [£7.57} £2,936.67 )
Receipts, 01/04/2017 – 20/12/2017 £ 27,270.18.
Review of Budget for Jan,Feb 2018TT&B Williams £303. Conwy CBC Skips £740 Translating Services £180.Welsh Audit.??? Total, £2,061-00
Estimated Receipts for above months. 00.00
8.Notice of applications for Planning Permission
8.1. 21/11/17. Cyf/Ref:0/44599. Ymgeisydd/Applicant:Mr Dylan Roberts. Dwyrain/Easting: 293891. Gogledd/Northing: 365808. Cynllun/Proposal: Estyniad i Adeilad Amaethyddol (Cyn-Ganiatad Amaethyddol) / Extension to Agricultural building ( Agricultural Building Prior Approval) Safle/Location:Plas Aled,Llwyn y Gibwst,Llansannan LL16 5HE Sylwadau/Representations 12/12/17
8.2. 29/11/17. Cyf/Ref 0/44625. Ymgeisydd/Applicant: The Home Office. Dwyrain/Easting 293456. Gogledd/Northing: 356868. Cynllun/Proposal: Gorsaf Delathrebu arfaethedig ar gyfer gwasanaethau brys / Proposed Telecommunications Base Station for the emergency services. Safle/Location Tir a Ty Isaf Hafod Elwy,Bylchau Llansannan, Conwy LL16 5SP Sylwadau/Representations 20/12/2017
8.3 01/12/2017. Cyf/Ref: 0/44637. Ymgeisydd/Applicant: Mr G Jones. Dwyrain/Easting: 295375. Gogledd/Northing:363651. Cynllun/Proposal: Estyniad arfaethedig/Proposed extension. Safle/Location: Bwfi, Bwfi Road,Llansannan. LL16 5NB Sylwadau/Representations 22/12/2017.
8.4 08/12/2017. Cyf/Ref: 0/44652. Ymgeisydd/Applicant: Mr&Mrs Matthew Butcher. Dwyrain/Easting: 299009. Gogledd/Northing: 362853. Cynllun: Gosod uned pwmp gwres ffynhonnell aer. /Proposal: Installation of air source heat pump unit. Safle/Location: Troed Yr Allt, Bryn Aled to Pen Y Waen, Nantglyn, Llansannan, Conwy. LL16 5PT Sylwadau/Representations 29/12/2017
8.5 18/12/2017. Cyf/Ref: 0/44678. Ymgeisydd/Applicant:Mr Iwain Jones. Dwyrain/Easting:301185. Gogledd/Northing 365058.Cynllun: Codi Adeilad Amaethyddol (Cymeradwyaeth Amaethyddol Blaenorol) Proposal: Erection of Agricultural Building (Agricultural Prior Approval) Safle/Location: Groes Bach,Taldrach to Goppa,Groes, Llansannan Conwy LL16 5RS
Sylwadau/Representations 08/01/18
IT WAS RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above 5 (five) applications.
9. Correspondence
9.1 16/11/17. Conwy CBC. Ceri Thomas,Principal Planning Officer.Request from Planning Dept for plan of the proposed Ysgol Bro Aled School shelter and design.
9.2 20/11/17. Marie Curie, Laura Ellis-Wlliams, Community Fundraiser. Acknowledgement of recent contribution from the Council.
9.3 23/11/17. St Kentigern Hospice St Asaph,Peter Alexander, Community Fundraiser.
IT WAS RESOLVED: To extend an invitation to address the Community Council.
9.4 28/11/17.Cllr M Davies, Traffic issues in Llansannan; See Item 5. County Cllr’s report.
9.5 12/12/17. E Ellis, Housing Officer. Correspondence re-parking on highway opposite Llain Hiraethog Llansannan.
County Cllr Sue Lloyd-Williams asked the Chairman for the opportunity to express her opinion on behalf of Conwy Borough Council regarding the issue. The County Cllr advised that the council should exercise caution and be seen to be totally unbiased on the issue.
The County Cllr was interrupted at this point by a member of the public present, Mr Philip Coombes. Mr Coombes continued by accusing the Community Council of taking a racist stance on the parking issue because the car owners were English. The Chairman Cllr Celfyn Williams gave Mr Coombes the opportunity to retract his statement on three occasions, Mr Coombes refused to do so. The Chairman stated that with the Council’s permission he would be making a statement to the Police regarding Mr Coombes accusation.
IT WAS RESOLVED: The Council agreed unanimously to relay Mr Coombes accusation to the Police.
10. Any other business
10.1 TOWN / COMMUNITY COUNCIL PRECEPTS 2018 / 2019
IT WAS RESOLVED: To arrange a Finance Sub-Committee on the 19th of February to set the Precept.
10.2. Issues Arising Report for Llansannan Community Council, Audit for the year ended 31 March 2017
10.3 (11.3. 08/11/17) Cllr Delyth Williams presented a report of the review she had made on the (a) “Model Financial Regulations Wales” (v 28/0/2016) (b) “Model Code of Conduct for Members and co-opted Members with voting rights.(v 01/04/2016)
The Chairman thanked Cllr Williams for all the work she had undertaken reviewing the documents.
IT WAS RESOLVED: TO ADOPT THE “MODEL FINANCIAL REGULATIONS WALES”(v 28/06/2016)
IT WAS RESOLVED: TO ADOPT THE “MODEL CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS AND CO-OPTED MEMBERS WITH VOTING RIGHTS (v 01/04/2016)
10.4 Maes Aled Trees.
IT WAS RESOLVED: To adopt the Draft version of the Licence between (1) CARTREFI CONWY CYFYNGEDIG and LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL relating to the above parcel of land at the council’s next meeting (14/02/18)
10.5 Hafwen Davies asked if it was possible to have the hedge cuttings at Clwt removed.She also referred to litter on the grass verges of the A544 between Clwt and Bylchau; and the dangerous junction –Groesffordd Fferwd.
11. Any issues brought to the Clerk’s attention prior to the meeting
12. Confirm date and venue of next Council Meeting 14/02/2018
DRAFT MINUTES SUBJECT TO CONFIRMATION AT 14th FEBRUARY 2018 MEETING

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION IS-BWYLLGOR CYLLID GYNHALIWYD NOS FERCHER 10fed IONAWR 2018 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Glyn O Roberts, Delyth Williams, Emrys Owen, Guto Davies a Meurig Davies . Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr, Bethan Jones, Gareth Jones, Elwyn Jones a Berwyn Evans.
GOFYNIAD PRAESEPT 2018 / 2019.
Cyflwynwyd Adroddiad o wariant y Cyngor o 01/04/2017 hyd at ddyddiad y cyfarfod 10/01/2018 £22,093.85 + £500.00 (Cyfrif H G Owen) = £22,593.85
Taliadau Cyfarfod 10/01/2018 = £4,188.65 IS- CYFANSWM £26,782.50
Amcangyfrif Gwariant Y Cyngor am y misoedd Chwefror a Mawrth 2018
Cyfieithu Cymunedol £300,00 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £600,00. Un Llais Cymru £168.00,
British Gas £125,00 Clwb Bowlio Llansannan £600.00. Arfon Wynne £400.00
Scips Cymunedol £900.00. Swyddfa Archwilio Cymru £700.00. Cae Chwarae Llansannan £3,000.00. IS- CYFANSWM: £ 6,793-00
AMCANGYFRIF GWARIANT Y CYNGOR AM Y FLWYDDYN ARIANNOL 17/18 £33,575.50
Derbyniadau y Cyngor o 01/04/2017 hyd at ddyddiad cyfarfod 10/01/20 £27,639.07
AMCANGYFRIF GWARIANT Y CYNGOR AM Y FLWYDDYN ARIANNOL 2018 / 2019
Gwasanaeth cyfieithu,£1,100.00. TT&B Williams (Rhent Swyddfa Bost) £1,819.92 £2919.92
Arfon Wynne,Mynwent, £1,090.00 Llwybrau £5,012.00. Cyffredinol, £300.00 £6402.00
Yswiriant Zurich,£950.00. British Gas Business,£320.00. £1270.00
CBS Conwy,Scips x4=£3,200.00. Hamilton Security, £50.00.Your Tourism,£55.00 £3305.00
Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau £1,800.00.CBS Conwy Chwaraeon Haf £600.00 £2400.00
Parish Online £28.00. Your Parish Community LTD £120.00, ICO £35.00 £183.00
Swyddfa Archwilio Cymru £700.00 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled £520.00 £1220.00
Cyflog Clerc £6,500.00 Costau Clerc £400.00 £6900.00
Offer Cae Chwarae Llansannan, Clwt a Groes
£4000.00 Lloches Ysgol Bro Aled £5000.00 £9000.00
CYFANSWM - £33,599.92
PENDERFYNWYD: Cyfanswm Y Gwariant Amcangyfrifir £30,000-00. LLAI: Arian a gymerir o Falansau (os yn berthnasol) £10,000-00. Y SWM MAE’R ARCHEBIANT I GWRDD AG EF: £20,000-00

Cofnodion Mis Ionawr 2018 January Minutes Statistics: 0 click throughs, 799 views since start of 2022

Cofnodion Mis Ionawr 2018 January Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022