Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Ionawr 2017 January Minutes

COFNODION PWYLLGOR CYNHALIWYD NOS FERCHER 11eg Ionawr. 2017
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN AM 7-30 yh.
Presennol Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Sharon Evans (Is-Gadeirydd) Meinir Jones Guto Davies, Meurig Davies, Elwyn Jones ,Gareth Jones, Trefor Roberts, Glyn Jones (Cyfieithydd) a Emrys Williams (Clerc)
Aelodau o’r Cyhoedd Eifion M Jones, E Owen, Dei Pandy a P Coombes.
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Edna Jones, Nia Williams, Berwyn Evans, Cynghoydd Sir Sue Lloyd-Williams a Glyn O Roberts.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda
Ni ddangoswyd diddordeb gan unrhyw un ar unrhyw fater.
3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor, 14/12/2016
PENDERFYNWYD- Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd 14/12/2016 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r Cofnodion
4.2 Tir Dwr Cymru: Y gwaith o dacluso’r safle heb ei gwblhau.gofynwyd i’r Clerc ail-gysylltu gyda’r Cynghorydd Sir.
10.7 Coeden Nadolig i’r Neuadd yn Groes.Cafwyd ar ddeallt fod y mater i’w adael tan Nadolig 2017.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir
Cyflwynodd Y Cadeirydd grynodeb o adroddiad Y Cynghorydd Sir am y cyfnod 02/12/16 hyd at 11/01/17.
Yn ogystal:
Blwyddyn Newydd dda ichi oll.
Cyfarfod gyda Swyddogion o Gartrefi Conwy – coed yn rhedegy tu cefn i’r cae chwarae, hefo’r ffordd fawr – yn creu problem diffyg gwelediad. O ganlyniad i’r cyfarfod fe benderfynnwyd anfon Rhybudd gan yr Awdurdod yn pwyso ar i Gartrefi Conwy ymgymeryd a’r gwaith tacluso a thorri.
Maes Ales – ymholiad ynglyn a lleihau y ddau driongl glas – wedi ail-gysylltu i drefnu cyfarfod.
Coeden o flaen Lleweni – wedi anfon yn syth at Lyn Davies i ofyn caniatad ond heb glywed dim – wedi ail anfon at Lyn Davies.
Beddi – rydwi wedi siarad gyda Andy Clayton o’r Sir sydd yn cadarnhau bod offer ar gael i brofi cerrig beddi ayb ayb. Fe fydd yn aill gysylltu oherwydd bod y Swyddog sy’ng ofal yr offer i ffwrdd rwan tan ddydd Llun nesaf. Mi fyddai mewn cysylltiad.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor
Annerchwyd y Cyngor gan Mr P Coombes: Derbyniwyd awgrymiadau ar y car sydd wedi parcio wrth Capel Bethania, Ffordd Gogor, Llansannan.
ac Mr Emrys Owen: Trafferthion parcio yn Maes Aled, Llansannan.
7. Cyllid . Balans Banc 03/01/2017
Cyfrif y Dreth £ 19,592.74
Cyfrif H G Owen £ 18,462.81 Cyfanswm £38,055.55
Taliadau .
15/12/16. SO, TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66
16/12/16. DD, ICO Information Commissioner.s Office £35.00
23/12/16 Cyfieithu Cymunedo Cyfarfod 14/12/16 Meeting. £85.08
11/01/17 Cyflog Clerc 01/10/16 i 31/12/16 (£442.00 x3) £1,326.00 11/01/17.Costau’r Clerc 01/10/16 i 31/12/16 £83.74
Post £10.44 + Papur £10.00 + Inc £63.30
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod.
Derbyniadau
16/12/16 HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint Post Office, Rhent PO Llansannan £210.00
20/12/16 CBS Conwy CBC Praesept 2016/2017 £6,666.00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
Dim ceisiadau hyd at ddyddiad y pwyllgor.
9. Gohebiaeth
9.1 14/12/16CBS Conwy. Praeseptau Cynghorau Cymuned 2017/2018.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo y swm o ugain mil ( £20,000.00 ) fel Gofynion Archebiant Y Praesept i Gyngor Cymuned Llansannan am 2017/2018.
Dyma’r swm a awgrymwyd yn dilyn trafodaeth ym mhwyllgor 09/11/2016.
( 09/11/2016) 10.4 PRAESEPT 2017/2018 Datganodd y Clerc fod gwariant o 01/04/16 hyd ddyddiad y Cyfarfod (09/11/16) yn £18,181.00. Hefyd fod dau ad-daliad TAW ( £5,839.17 + £2,020.20 ) i’w derbyn yn fuan. Onibai am ansicrwydd costau yr Archwilwyr Allanol nid oes rhagwybodaeth am unrhyw wariant sylweddol cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol.)
9, Gohebiaeth
PENDERFYNWYD: Ar hyn o bryd y bydd gofynion Y PRAESEPT yn £20,000.00 am y flwyddyn 2017/2018 (Yr un swm a 2016/2017)
9.2 21/12/16 Archwilydd Cyffredinol Cymru e-bost gan Deryck Evans yn cynnwys ymddiheuriad amyr amryfusedd ynglyn ag anfon copi o ymateb Swyddfa Archwilio Cymru i’r cwynion a gyflwynwyd iddynt gan Mr P Coombes, ( Mae copi o’r llythyr yn y ffeil gohebiaeth )
Cyflwynodd y Cadeirydd ddatganiad byr yn cadarnhau fod y Swyddfa Archwilio yn diarddel oll o’r cwynion.
9.3 19/12/16. The Army Engagement Group. Gwahoddiad i ddigwyddiad yn “Venue Cymru Llandudno.
9.4 22/12/16. Cyfreithwyr Swayne Johnson, Parth-Ystad y diweddar Hywel Glyn Owen Llythyr ynghyd a siec o £20.03 / Gwargedion o’r ystad uchod.
9.5 04/01/17 CBS Conwy ynglyn a Ymgymhoriad Ceisiadau Cynllunio-Awrdurdod Lleol. Gwybodaeth am lansiad system electonig newydd gan CBS Conwy ar gyfer prosesu ceisiadau cynllunio a fydd ar gael i’w gweld ar-lein yn y dyfodol agos.Ni anfonir dogfennau ymgynghori papur ar ol 1af Ebrill 2017
9.6 03/01/17. CBS Conwy, Wil Roberts, Peiriannydd Traffig; Ymateb i gwynion ynglyn a parcio yn Maes Aled Llansannan.
9.7 11/01/17. Diogelwch meini beddi yn Y Fynwent Newydd: Gweler adroddiad Y Cynghorydd Sir,”Topple Testing Equipment”
9.8 11/01/17. CBS Conwy,Technegydd Goleuadau Stryd.(ERF Service Requests & Enquiries) Addewid o lamp”LED” newydd ar gyfer Maes parcio Maes Aled,Llansannan.
10. Unrhyw fater arall
10.1 Rheolwr Pensiynau/Pensions Regulator:
Oherwydd y ffaith nad yw’r Cyngor Cymuned yn cyflogi unrhyw un gyda enillion o fwy na £833-00 y mis (£192-00 yr wythnos) ar y dyddiad gweithredu ( 1af Mai 2017 ) nid yw yn ofynnol i’r Cyngor ddarparu cynllun pensiwn ar gyfer unrhyw un.Er hyn mae dyletswyddau eraill fydd angen eu cwblhau cyn y dyddiad gweithredu.(01/05/2017)
10.2 Hysbyseb cynnigion torri glaswellt yn y gymuned.
PENDERFYNWYD: Cael pris am hysbyseb yn y “Denbighshire Free Press”erbyn cyfarfod Chwefror.
10.3 PENDERFYNWYD: I arbed costau gweinyddu ni fydd y clerc yn anfon copiau o’r cofnodion na’r agenda o’r pwyllgorau misol o hyn ymlaen. Anfonir copi trwy e-bost.
11.Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf:
Nos Fercher 8fed Chwefror yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan am 7-30 yh
COFNODION I’W CADARNHAU YNG NGHYFARFOD 08/02/2017 Y CYNGOR

MINUTES OF MEETING HELD WEDNESDAY 11TH JANUARY 2017 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE
Present Councillors:. Celfyn Williams (Cadeirydd) Sharon Evans (Vice-Chair) Meinir Jones, Guto Davies, Meurig Davies, Elwyn Jones Trefor Roberts Glyn Jones (Translator) and Emrys Williams (Clerk).
Members of the Public: Eifion M Jones ,E Owen, Dei Pandy and P Coombes.
1. Apologies: Councillors: Nia Williams, Edna Jones, Berwyn Evans County Councilor Sue Lloyd-Williams and Glyn O Roberts,
2. Opportunity for declaration of interest on any item on the Agenda
No interest was declared
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes
RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 14/12/16
4. Matters arising from the minutes
4.2 Welsh Water land by Maes Aled playing field: Tidying-up work has yet to be undertaken.
10.7 Christmas Tree for Neuadd Y Groes: Stated that the issue will be left until 2017 Christmas.
5. County Councillor’s monthly report The Chairman presented a comprehensive report from the County Councillor’s diary from the dates 2nd of December up to 11th January.
In addition,
A Happy New Year to everyone.
Maes Aled Trees: Following a meeting with representatives from Cartrefi Cymru a notice will be issued for the work of tidying and cutting to be undertaken.
Maes Aled: 2 triangle grass verges, County Cllr seeking a meeting with relevant CBC Conwy department.
Public Cemetery: “Topple Testing Equipment” This equipment is available from CBC Conwy but the person responsible was not available before the date of the meeting.
6. Public’s opportunity to present statements
Mr Philip Coombes gave suggestions regarding the vehicle parked near Capel Bethania Ffordd Gogor.
Mr Emrys Owen presented an account on the parking issues at Maes Aled Llansannan.
7. Finance Statements of Bank Accounts. 03/01/2017.
Community Council Accounts £19,592.74
H G Owen Accounts £18,462.81 Total. £38,055.55
Payments.
15/12/16. SO, TT&B William Post Office rent £151.66
16/12/16. DD, ICO Information Commissioner.s Office £35.00
23/12/16 Community Translation 14/12/16 Meeting. £ 85.08
11/01/17 Clerk’s salary 01/10/16 i 31/12/16 (£442.00 x 3) £1,326.00
11/01/17.Clerk’s expenses 01/10/16 i 31/12/16 £83.74
Post £10.44 + Paper £10.00 + Ink £63.30
RESOLVED: All payments were approved by the Council.
Receipts
16/12/16 HMB Enterprise Ltd, Flint Post Office, Rent Llansannan PO £ 210.00
20/12/16 CBC Precept 2016/2017 £6,666.00
8. Notice of Applications for Planning Permission
No applications received by date of the meeting.
9. Correspondence
9.1 14/12/16. Conwy CBC. Community Council Precepts 2017/2018.
RESOLVED: To decide on the sum of Twenty Thousand Pounds (£20,000-00) as the amount to be met as Precept Requirements for 2017/2018
This is the amount suggested following budgeting at the Council’s meeting held on 09/11/2016
(09/11/2016) 10.4 PRECEPT 2017/2018. The Clerk stated that the Council’s expenditure from 01/04/16 up to the date of the meeting (09/11/16) was £ 18,181.00. Also,two VAT repayments (£5,839.17+£2,020.20) are due to be received shortly. Apart from the uncertainty regarding the cost of the External audit there is at present no fore knowledge of any substantial expenditure that may be incurred by the Council before the end of the present financial year (31/03/2017)
RESOLVED: That at present it is estimated that the PRECEPT requirements will be £20,000.00. The same amount as the previous year, (2016/2017)
9.2 21/12/16. Auditor General for Wales: e-mail from Deryck Evans including an apology for his oversight in not sending a copy of the WAO’s response to Mr Coombes’ objection to the accounts.
The Chairman stated that the Welsh Audit Office have confirmed that none of the objections submitted will be endorsed or reported in the public interest.
9.3 19/12/16 The Army Engagement Group: An invitation to a function in Venue Cymru Llandudno.
9.4 22/12/16 Solicitors, Swayne Johnson, Re-Estate of the late Hywel Glyn Owen.
Letter with a cheque of £20.03 / Residue benefit of the above estate.
9.5 04/01/17 CBC Conwy,Development Control: Re-Local Authority-Planning Application Consultation. Notice that as from 1st April 2017 the council will cease sending consultations in paper format of planning applications.
9.6 03/01/17. CBC Conwy,Wil Roberts,Traffic Engineer: Response to the Council’s parking concerns in The Maes Aled Estate, Llansannan,
9.7 11/01/17 Public Cemetery “Topple Testing Equipment” see County Councillor’s report.
9.8 11/01/17 CBC Conwy,Street Lighting Technician (ERF Service Requests & Enquiries) Details of works instruction for installing a new LED lantern in Maes Aled car park.
10. Any other business
10.1 Pensions Regulator,
Because the Community Council doesn’t have nobody who works for them earning more than £833.00 per month, (£192.00 per week) it is categorized as an employer who doesn’t have to provide a pension scheme now but still has duties to be completed before the staging date (1st May 2017)
10.2 Tender for grass cutting and maintenance in the community.
RESOLVED To request a quote for an advert in “The Denbighshire Free Press”
10. Community Council Minutes
RESOLVED. To reduce administration costs it was resolved that the Clerk should stop sending paper copies of the minutes to the Councillors. Instead copies of the minutes and the agenda will be e-mailed
11. Confirm date and venue of next Council Meeting 08/02/17
Wednesday 8th February 2017 at Canolfan Addysg Bro Aled, Llansannan at 7-30pm.

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 08/02/2017 Council Meeting.

Cofnodion Mis Ionawr 2017 January Minutes Statistics: 0 click throughs, 1236 views since start of 2022

Cofnodion Mis Ionawr 2017 January Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022