Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Hydref 2021 October Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN. COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 13eg o FIS HYDREF 2021 AM 7-30yh
Presennol: Cynghorwyr: Meurig Davies (Cadeirydd) Trefor Roberts, Berwyn Evans, Emrys Owen, Glyn O Roberts, Philip Wright, Guto Davies. Aelodau o’r Cyhoedd: E M Jones, Emrys Williams (Clerc)

1.Ymddiheuriadau. Cynghorwyr: Delyth Williams, Elwyn Jones, Bethan Jones, Cynghorydd Sirol Sue Lloyd-Williams.

2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda. Cyng M Davies,8.6 G Davies 11.1

3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 14/07/2021
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 14/07/2021 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion.
4.1 Clerc i gysylltu gyda CBS Conwy am wybodaeth diweddaraf ynglyn a Maes Parcio Cae Bach Llansannan.
4.2 Arhosfa Bws Singrug; Clerc i gysylltu gyda Arfon Wynne. Derbyniwyd rhestr o waith y bydd AW yn disgwyl ei gyflawni yn ystod y misoedd nesaf.
4.3 Trafodaeth ar gyflwr arosfeydd Singrug, Groesffordd Fferwd a Groesffordd Bylchau Isaf.
PENDERFYNWYD: Gofyn i Iolo Edwards wneud asesiad ar y gwaith haearn ac amcanu pris am eu hatgyweirio.
4.4 Rhent Swyddfa Bost Canol y Llan. Addawodd y Cadeirydd gysylltu gyda A L Shamas (NW)Ltd.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am Hydref 2021
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Cyflwynodd Eifion M Jones sylwadau personol oedd yn gyfeirio at y pwysigrwydd i’r Cyngor barhau gyda thenatiaeth y Swyddfa Bost yn Llansannan. Crybwylliodd at fanteision y system CCTV sydd yn cadw buddianau’r Cyngor dan wyliadwriaeth yn y sgwar, ynghyd a swyddfa i’r Clerc ond yn bennaf cefnogaeth i ddilyniant y gwasanaeth Swyddfa Bost sydd yn angenrheidiol i’r ardal. Adfer y Rheolau Sefydlog.

7. Cyllid. Balans Banc, 30/09/2021 ……Cyfri’r Dreth..£18,769.60 .Cyfrif HG Owen.£ 14,037.53 Cyfanswm £ 32,807.13
Taliadau.
7.1 30/07 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan Swyddfa Bost..£51.57
7.2 16/8 SO.TT&B Williams,Rhent Swyddfa Bost £151.66
7.3 23/04 HamiltonSecuritySystemsLtd.Instillation new hard-drive + xi 2TB HDD&1set of TP Link. …200543...£358.50
7.4 13/08 British Gas. 8/07/21-7/08/21 Canol Llan Post Office Llansannan .£51.56
7.5 28/08 CBS Conwy CBC Rhaglen Chwarae Haf. 200544 £700.00
7.6 30/6 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned, Fynwent £ 486.Llwybrau £1,359.24Arall £260.12. 200545…£2,105.36
Is gyfanswm, £3,418.65
Taliadau a Gymeradwywyd.
7.7 30/09/21 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned, Fynwent, £220.31 Llwybrau £209.26…………£429.57
7.8 02/10/21 Parish Online £48.00
7.9 14/04/21 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau (Cyfraniad 2019/20 Taliad gymeradwywyd yn Pwyllgor Blynyddol 14/04/21 £2,500.00
7.10 14/7 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/7/21-30/9/21. £480.80 + £480.60 x 2 . £1,442.00
7.11 14/7 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/7/21 – 30/9/21 …£69.00
7.12 14/7 H M Revenue & Customs. Cyfnod terfynu 5/10/21 £149.20 Cyfanswm ….£8,056.52
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.
Derbyniadau.
7.13 13/08 CBS Conwy CBC Precept…£6,667.00
7.14 24/09 CBS Conwy CBC Ad-daliad Llwybrau £539.11
Cyfanswm £7,206.11
Seciau heb eu cyflwyno, Cyfieithu 200527 £68.76 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
Taliadau, 01/04/21 – 30/09/21…..£12,926.12…Derbyniadau, 01/04/21 – 30/09/21…..£15,013.22
Swm Priodol o dan Adran 137, 2020/21 - £8.41 yr etholwr.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 27/7/21 Cyfeirnod:0/48714 Sylwadau 17/08/2021
8.2 28/7/21 Cyfeirnod:0/48726 Sylwadau 18/08/2021
8.3 27/7/21 Cyfeirnod 0/48715 Sylwadau 17/08/2021
8.4 27/7/21 Cyfeirnod/Reference:0/48968 Ymgeisydd/Applicant: Griffiths. Dwyrain/ Easting:295247 Gogledd/ Northing:364265 Cynllun: Ail-ddyluniad arfaethedig i gyntedd ac ail-fodelu estyniad llawr cyntaf presennol adeilad allan ategol,ac addasiad cyffredinol. Proposal: Proposed porch re-design and existing first floor extension re-model conversion of existing ancillary outbuilding and general alterations Safle / Location:Tyddyn Bach, Singrug to Tan Y Fron,Road, Tan Y Fron,Llansannan LL16 5NG Sylwadau / Representations 20/10/2021
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau
8.5 30/09/21 Cyfeirnod/Reference:0/48975 Ymgeisydd/Applicant: Mr&Mrs Cartwright. Dwyrain/ Easting:294514 Gogledd/ Northing:362874 Cynllun: Newid defnydd tir i ddarparu llety gwyliau newydd ar y tir sy’n gyfagos i safle Ty Felin. Proposal: Change of use of land to provide new holiday accommodation on the land adjoining Ty Felin.. Safle / Location: Ty Felin Fforest Road, Llansannan LL16 5NF Sylwadau / Representations 21/10/2021
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau
8.6 30/09/21 Cyfeirnod/Reference:0/48978 Ymgeisydd/Applicant: Mr Meurig Davies, Dwyrain/ Easting:293115 Gogledd/ Northing:365906 Cynllun: Codi estyniad llawr cyntaf ar ochr/blaen yr eiddo a phortsh storm newydd ar y tu blaen. Proposal: Erection of firsr floor extension to side/front of property and new storm porch to frontage. Safle / Location: 7 Maes Aled, Llansannan LL16 5HT Sylwadau / Representations 21/10/2021 ##
Gadawodd y Cadeirydd y pwyllgor er mwyn i’r Cyngor drafodi ar Gais Cyfeirnod:0/48978
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau.

9. Gohebiaeth.
9.1 Darren Millar, Aelod Senedd Cymru, Gorllewin Clwyd
PENDERFYNWYD: Clerc i anfon dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor am y chwe mis nesaf
9.2 EVOLIS Radar Speed Signs.
PENDERFYNWYD: Clerc i ofyn am fanylion gan Gyngor Tref Abergele ar y system maen’t wedi fabwysiadu’n ddiweddar.

10. Grantiau. Ni dderbyniwyd cais am gymorth ariannol.

11.Unrhyw fater arall.
11.1 05/07 Rhent Swyddfa Bost Llansannan Post Office rent.
PENDERFYNWYD: Fod y Cyngor Cymuned yn derbyn a chydweld gyda’r rhybydd o’r bwriad i godi rhent y Swydd Bost o £155.66 y mis i £238.33 y mis Bydd hyn yn cychwyn ar y 1af o Hydref 2021.Pwysleisiwyd eu fod yn hanfodol creu Cytundeb ffurfiol rhwng Y Cyngor Cymuned a’r perchnogion.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
12.1 Scips Cymunedol,
PENDERFYNWYD: Clerc i gysylltu gyda AFF a CH i archebu scips i’r pedwar safle arferol.
12.2 Defibrilators. Trafodwyd y posibilrwydd o gael Defibrilators yn Bryn Rhyd yr Arian a Cae Chwarae Ffordd Gogor Llansannan.
12.3 Cynllyn Atal Llifogydd yn Llansannan: Clerc i gael y wybodaeth diweddaraf ynglyn a’r gwaith gan CBS Conwy.
12.4 Pont y Dolau: Derbyniwyd gwybodaeth gan Y Cynghorydd Guto Davies fod posibilrwydd y bydd ffordd Hafod Dafydd yn cau am gyfnod o wythnosau dros gyfnod ail-adeiliadu’r bont.
PENDERFYNWYD: I’r clerc wneud ymholiadau gyda CBS Conwy ynglyn a’r sefyllfa.
12.5 Arhosfa Bws Groesffordd Taldrach, Groes.
PENDERFYNWYD: Cael amcanbris am arhosfa newydd gan R I Edwards Pant y Cefn.
12.6 Sul Y Cadoediad. Gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda CBS Conwy am arweiniad ar y canllawiau diweddara parthed Covid 19.
13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol.
13.1 2/09 website link website link
Archwiliad 2020/2021 Ymholiad ynglyn a’r y Balansau a Gariwyd Ymlaen (£31,419) a’r Praesept (£20,600)

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor 10/11/2021

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 10fed O DACHWEDD 2021.

.
LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 13th OCTOBER 2021. AT 7.30pm.
Present : Cllrs: Meurig Davies (Chair) Trefor Roberts, Berwyn Evans, Emrys Owen, Glyn O Roberts,
Philip Wright, Guto Davies. Members of the Public: Eifion M Jones, Emrys Williams (Clerk)

1.Apologies: Cllrs: Delyth Williams, Elwyn Jones, Bethan Jones, County Cllr Sue Lloyd-Williams.

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllrs M Davies,8.6 G Davies 11.1

3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes held on-line on the 14/07/2021
RESOLVED: Minutes on the 14/07/2021 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes
4.1 Clerk to correspond with CBC Conwy re-Cae Bach Car Park Llansannan.
4.2 Singrug Bus Shelter: Clerk to correspond with Arfon Wynne. A list of work A Wynne will undertake during following months has been received.
4.3 Discussion was held re-condition of the following bus shelters: Singrug, Fferwd and Bylchau Isaf crossroads.
RESOLVED: To ask Iolo Edwards to carry out an assessment on the frameworks and estimate a cost for repair.
4.4 Llansannan Post Office rent. The Chairman agreed to correspond with A L Shamas (NW)Ltd.

5. County Councillor’s monthly report: Sue Lloyd-Williams presented a report for October 2021.
Suspend Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. E M Jones presented a personal statement in which he referred to the importance of the Council’s continuance of tenancy of the Llansannan Post Office. He referred to the advantages of the CCTV system which protects the Community Council’s assets in the village square, as well as office space for the Clerk but most importantly the continuity of the Post Office service which is indispensable to the local community. Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts. 30/09/2021
Community Council Accounts……..….£18,769.60 HG Owen Accounts…….£ 14,037.37
Total £32,807.13
Payments.
7.1 30/07 DD, British Gas Business, Electricity Post Office ....£51.57
7.2 16/8 SO.TT&B Williams, Post Office Rent…… £151.66
7.3 23/04 Hamilton Security Systems Ltd. Instillation new hard-drive + xi 2TB HDD&1set of TP Link. 200543…….£358.50
7.4 13/08 DD, British Gas Business,Electricity Post Office 8/07/21-7/08/21 …£51.56
7.5 28/08 Conwy CBC Summer Sports Programme. 200544 …£700.00
7.6 30/6 Arfon Wynne, Work in community. Cemetery, £486.Footpaths ,£1,359.24 Other, £260.12 200545….£2,105.36
Confirmed Payments Sub-total £3,418.65
7.7 30/09/21 Arfon Wynne,Work in the community Cemetery, £220.31 Footpaths, £209.26 ……£429.57
7.8 02/10/21 Parish Online …£48.00
7.9 14/04/21 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau (2019/20) Payment Resolved at AGM 14/04/21…£2,500.00
7.10 14/7 Emrys Williams, Clerk salary,1/7/21-30/9/21. £480.80 + £480.60 x 2 £1,442.00
7.11 14/7 Emrys Williams, Clerk’s expenses.1/7/21 – 30/9/21 £69.00
7.12 14/7 H M Revenue & Customs. Period ending 5/10/21 £149.20 Total….£8,056.52
RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.
Receipts :
7.13 13/08 Conwy CBC Precept…£6,667.00
7.14 24/09 Conwy CBC Footpths refund…..……£539.11…
Total £7,206.11
Unpresented. Cyfieithu Cymunedol 200527 £68.76 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
Payments,01/04/21 – 30/09/21…..£12,926.12…Receipts, 01/04/21 – 30/09/21…..£15,013.22
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Notice of application for Planning Permission.
8.1 27/7/21 Ref:0/48714 Representations 17/08/2021
8.2 28/7/21 Ref:0/48726 Representations 18/08/2021
8.3 27/7/21 Ref 0/48715 Representations 17/08/2021
8.4 27/7/21 Cyfeirnod/Reference:0/48968 Ymgeisydd/Applicant: Griffiths. Dwyrain/ Easting:295247 Gogledd/ Northing:364265 Cynllun: Ail-ddyluniad arfaethedig i gyntedd ac ail-fodelu estyniad llawr cyntaf presennol adeilad allan ategol,ac addasiad cyffredinol. Proposal: Proposed porch re-design and existing first floor extension re-model conversion of existing ancillary outbuilding and general alterations Safle / Location:Tyddyn Bach, Singrug to Tan Y Fron,Road, Tan Y Fron,Llansannan LL16 5NG Sylwadau / Representations 20/10/2021
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No 0/48968
8.5 30/09/21 Cyfeirnod/Reference:0/48975 Ymgeisydd/Applicant: Mr&Mrs Cartwright. Dwyrain/ Easting:294514 Gogledd/ Northing:362874 Cynllun: Newid defnydd tir i ddarparu llety gwyliau newydd ar y tir sy’n gyfagos i safle Ty Felin. Proposal: Change of use of land to provide new holiday accommodation on the land adjoining Ty Felin.. Safle / Location: Ty Felin Fforest Road, Llansannan LL16 5NF Sylwadau / Representations 21/10/2021

RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No 0/48975
8.6 30/09/21 Cyfeirnod/Reference:0/48978 Ymgeisydd/Applicant: Mr Meurig Davies, Dwyrain/ Easting:293115 Gogledd/ Northing:365906 Cynllun: Codi estyniad llawr cyntaf ar ochr/blaen yr eiddo a phortsh storm newydd ar y tu blaen. Proposal: Erection of firsr floor extension to side/front of property and new storm porch to frontage. Safle / Location: 7 Maes Aled, Llansannan LL16 5HT Sylwadau / Representations 21/10/2021
The Chairman left the meeting during the discussion on application Reference:0/48978
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No 0/48978

9. Correspondence.
9.1 Darren Millar, Clwyd West Member Welsh Parliament.
RESOLVED: To forward Community Council’s meeting dates for next 6 months.
9.2 EVOLIS Radar Speed Signs.
RESOLVED: Clerk to ask for information from Abergele Town Council regarding the Speed Signs they’ve installed.

10. Grants. No applications received.

11. Any other matter.

11.1 05/07 Llansannan Post Office rent.
RESOLVED: That the Community Council accepts and agree with the notice of rent increase from £155.66 per calendar month to £238.33 per month. The increase to commence from 1st of October 2021. Also, it was also stressed that a formal agreement between The Council and the owners was necessary.

12. Any issues presented to the clerk.
12.1 Community Skips,
RESOLVED: That the clerk contacts ERF Service Requests & Enquiries and procure skips for the usual four sites.
12.2 Defibrillators. Discussion was held regarding the possibility of acquiring Defibrillators for Bryn Rhyd yr Arian and Llansannan Playing Fields at Ffordd Gogor.
12.3 Flood Alleviation Scheme Llansannan. Clerk to ask Conwy CBC for an update on the scheme.
12.4 Pont y Dolau, Pencefn. Information was received from Cllr Guto Davies of the possibility of road closure from the bridge towards Hafod Dafydd during the rebuilding period.
RESOLVED: The clerk to seek clarification on the possibility of road closure.
12.5 Bus Shelter at Taldrach crossroad, Groes.
RESOLVED: Clerk to ask for an estimate for a new shelter from R I Edwards Pant y Cefn.
12.6 Remembrance Sunday,November 14th. Clerk to seek on the latest guidelines re Covid 19.

13. Internal and External Audit Matters.
13.1 2/09 website link website link. 2020/2021 Audit. Enquiry re Balances carried forward (£31,419) and the Presept (£20,600)

14 Confirm date of next Council meeting 10/11/2021


DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 10th OF NOVEMBER 2021 COUNCIL MEETING.

Cofnodion Mis Hydref 2021 October Minutes Statistics: 0 click throughs, 137 views since start of 2022

Cofnodion Mis Hydref 2021 October Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022