Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Hydref 2019 October Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 9fed HYDREF 2019 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Gadeirydd) . Emrys Owen, Philip Wright, Meurig Davies, Glyn Roberts, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Eifion M Jones, Phil Coombes, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1. Ymddiheuriadau: Cynghorydd: Delyth Williams, Bethan Jones, Celfyn Williams, Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Berwyn Evans, 8 Ceisiadau am Ganiatad Cynllunio, 8.1
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 11/09/19
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 11/09/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion,
4.1 PENDERFYNWYD: Cadarhawyd penderfyniadau cyfarfod 11/09/19 ynglyn a lloches Ysgol Bro Aled, sef i gysylltu gyda’r gwneuthurwyr cwmni ‘IAE’ ac archebu mor fuan a phosib.
4.2 PENDERFYNWYD: Parthed arwyddion 20 milltir yr awr, i ohebu gyda CBS Conwy i ddatgan fod C C Llansannan yn fodlon talu am yr arwyddion.
4.3 PENDERFYNWYD: I gysylltu gyda Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynglyn ac arwyddion 20 milltir yr awr yn Llansannan. I ddatgan anfodlonrwydd C C Llansannan i ddifaterwch CBS Conwy ynglyn a gosod yr arwyddion yma yn Llansannan gan ystyried eu bod wedi cyflawni arwyddion I bentrefi eraill yn y Sir.
4.4 PENDERFYNWYD: Theatr Bara Caws. Cadarnhawyd y penderfyniad a wnaethpwyd yng nghyfarfod 11/09/19 sef i beidio cyfrannu yn dilyn adroddiad a manylion y derbyniadau gan drefnwyr y noson. Penderfynwyd hefyd fod y Cyngor yn cefnogi unrhyw ddigwyddiadau yn y dyfodol trwy gyfrannu swm cyfartal i drefnwyr y gweithgaredd.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur y Cynghorydd o ‘r 11eg o Fedi hyd at ddyddiad y cyfarfod..
Gohirio’r Rheolau Sefydlog
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor,
Adfer Rheolau Sefydlog
7. Cyllid Balans Banc, 30/09/2019.
Cyfrif y Dreth, £13,815-10.
Cyfrif H G Owen, £16,016-36 Cyfanswm. £29,831-46

Taliadau.
7.1 15/08 Debyd Uniongyrchol, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.2 14/09 CBS Conwy CBC, Rhaglen Chwaraeon Haf , Siec 200447 £700.00
7.3 16/09 Debyd Uniongyrchol, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.4 30/09 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, Llwybrau £561.00 Strimio £80.72. 200448 £641.72
7.5 01/10 Geoxphere Ltd, Parish Online. Siec 200449 £42.00
7.6 02/10 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 11/09/19. Siec 20050 £91.96
7.7 03/10 Eifion a Heather Jones, Costau Cystadleuaeth Blodyn Haul. Siec 200451 £15.50
7.8 09/10 Cyflog Clerc,01/07/19-30/09/19 (£486.80x1+£486.60x2) . Siec 200452 £1,460.00
7.9 09/10 Costau’r Clerc /Clerk’s expenses 01/07/19-30/09/19 . Siec 200453 £64.00
Post £11.52 + Papur + Inc £52.50
7.10 09/10 HM Revenue&Customs . Siec 200454 £131-20 Cyfanswm Taliadau. £3,449.70

Derbyniadau, 0.00
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
Taliadau, 01/04/19-30/09/19-£17,627-01 (Adran 137, 19, 145 £4,000.00)
Derbyniadau, 01/04/19–30/09/19 £18,176.85
Adolygiad cyllideb ar gyfer Hydref 2019 .
Taliadau Medi:£3,449.20 T T & B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £90. Cyfanswml: £3,690.86
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod
CBS Conwy Adaliad Llwybrau Gorffennaf, Awst ,Medi £1,533.10 + £467.50
Cyfanswm £2,000.60
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 09/09/19: 0/46646 . Ymgeisydd: Mr E Taylor. Dwyrain: Gogledd: Cynllun: Cymeradwyo cais materion a gadwyd yn ol mewn perthynas a chais cynllunio 0/46167 (Codi annedd (cais amlinellol) Safle: Tir a Gogor Ganol, Ffordd Gogor, Llansannan, Abergele, LL16 5HS Sylwadau 30/09/2019
8.2 16/09/19 Cyf: 0/46662 . Ymgeisydd: Mr & Mrs C Harris, Dwyrain: 291750 Gogledd: 366430 Cynllun: Estyniad arfaethedig i’r llawr cyntaf. : Mount, Llanfairtalhaiarn, Conwy LL22 8TU Sylwadau: 07/10/2019.
8.3 19/09/19 Cyf: 0/46681.Ymgeisydd: Mr Tony Hickinbottom, Dwyrain: 291283. Gogledd: 366183. Cynllun: Cwblhau gwaith adeiliadu ty annedd sengl gyda garej. Safle: Mynydd Dymunol, Tir ger Cefn Groes Fawr, Llansannan, Conwy. LL16 5LE Sylwadau: 10/10/2019.
8.4 03/10/19 Cyf:0/46738.Ymgeisydd: Mrs Cathryn Lloyd Dwyrain: Gogledd: Cynllun: Estyniad to ar oleddf dau lawr i annedd bresennol. Safle: Foel Bach, Llansannan, Conwy, LL16 5HY Sylwadau: 24/10/2019.
Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a cheisiadau: 8.1, 8.2 8.3 8.4
9. Gohebiaeth.
9.1 Tim Ballam. Rhaglen Chwaraeon Gwledig Haf: Derbyniwyd adroddiad ar raglan Haf 2019 ynghyd a llythyr ynglyn a Rhaglen Haf 2020.
PENDERFYNWYD: Cadarnhau cyfraniad o £700.00 tuag at Raglen Haf 2020.
9.2 23/09 Darren Millar. Llythyr yn datgan y parodrwydd o’r cyfle i gyfarfod a’r Cyngor fel rhan o’i ymrwymiad i gydweithio’n agos er budd trigolion lleol.
Datganodd y clerc fod dyddiadau nesaf y Cyngor wedi ei hanfon i’w swyddfa.
PENDERFYNWYD: Anfon dyddiadau cyfarfodydd blwyddyn 2020 hefyd.
9.3 Marie Curie. Gohebiaeth yn dangos gwerthfawrogiad o gyfraniad y Cyngor Cymuned o £500.00 yn ddiweddar (11/09/19)
9.4 Arfon Wynne, Derbyniwyd adroddiad ar y gwaith a gyflawnwyd yn y gymuned dros y misoedd diwethaf. Cafwyd cais am arwydd wrth fynedfa Mynwent Y Plwyf ynglyn a defnyddio cynhwysion gwydr i ddal blodau.
PENDERFYNWYD: Paratoi cael arwydd i’w osod wrth fynedfa’r Fynwent.
10. Unrhyw fater arall
10.1 Archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2019. Cyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r Cyngor nawr fod barn archwilio wedi cael ei rhoi a gwneud cofnod i ddangos fod y ffurflen flynyddol wedi cael ei chymeradwyo a’i derbyn gan y Cyngor.Cyflwyno materion sy’n codi i’r Cyngor a cynhyrchu cynllun gweithredu,os oes angen,i nodi sut y budd y materion sy’n codi yn cael eu trin.
PENDERFYNWYD: Cofnodi fod y ffurflen flynyddol wedi cael ei chymeradwyo a’i derbyn gan y Cyngor.
PENDERFYNWYD: Cynhyrchu cynllun gweithredu i nodi sut y budd y materion sy’n codi yn cael eu trin.
10.2 Scips Cymunedol . PENDERFYNWYD Archebu Scips Cymunedol mor fuan a phosib.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
11.1 Atgyweirio arhosfa Bws Y Bylchau; Cofnodwyd fod pris o £135.00 wedi ei dderbyn gan Bryn Lloyd.
11.2 Awgrymodd y Cyng Berwyn Evans fod y Cyngor ystyried cael mwy o addurniadau Nadolig ar gyfer Llansannan.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor, Tachwedd 13eg 2019.

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 13/11/19.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 9th OCTOBER 2019 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED
Present: Cllrs, Guto Davies (Chair) Emrys Owen, Philip Wright, Meurig Davies, Glyn Roberts, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the Public: Eifion M Jones, Phil Coombes, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1. Apologies:Cllrs : Delyth Williams, Bethan Jones, Celfyn Williams, County Cllr, Sue Lloyd-Williams.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Berwyn Evans, 8 Planning Applications 8.1
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 11/09/19.
RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 11/09/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
4.1 RESOLVED: To confirm the decision resolved at 11/09/19 meeting regarding the Ysgol Bro Aled School. To correspond with the makers ‘IAE’ and place an order.
4.2 RESOLVED:Re-20 mph signs,to inform Conwy CBC that Llansannan C C are prepared to pay for 20 mph signs.
4.3 RESOLVED: To correspond with the Welsh Assembly regarding 20 mph signage for Llansannan. To bring to the Assembly’s attention that Llansannan C C are disappointed at Conwy CBC unwillingness to supply 20 mph signage for Llansannnan considering that a number of other villages in the county already have these signs.
4.3 Theatr Bara Caws: RESOLVED: To confirm the decision resolved at 11/09/19 meeting.That following a financial report from organizers of a recent event held at Llansannan that no contribution should be forwarded to Theatr Bara Caws. Also resolved that the Community Council would support any similar events organized in the future by matching funds raised .
5. County Councillor’s monthly report. A report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams listing a synopsis of her council related diary from the 11th of September until the date of the meeting.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts.30/09/ 2019
Community Council Accounts, £13,815-10 H G Owen Accounts, £16,016-36 Total. £29,831-46
Payments.
7.1 15/08 DD. T T & B Williams, Post Office rent £151.66
7.2 14/09 Conwy CBC, Summer Sports Programme. Cheque 200447 £700.00
7.3 16/09 Direct Debit. T T & B Williams, Post Office rent. £151.66
7.4 30/09 Arfon Wynne, Work in the Community, Footpaths £561.00 Strimming £80.72.
Cheque 200448 £641.72
7.5 01/10 Geoxphere Ltd, Parish Online Cheque 200449 £42.00
7.6 02/10 Community Translating. 11/09/19 meeting. Cheque 200450 £91.96
7.7 03/10 Eifion a Heather Jones,Sun Flower Competition costs. Cheque 200451 £15.50
7.8 09/10 Clerk’s salary 01/07/19-30/09/19 (£486.80x1+£486.60x2) Cheque 200452 £1,460.00
7.9 09/10 Clerk’s expenses 01/07/19-30/09/19.Post,£11.52, Paper+Inc £52.50 Cheque 200453 £64.00 7.10 09/10 H M Revenue & Customs Cheque 200454 £131-20 Payments Total £3,449.70
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.
Receipts 0.00
Payments. 01/04/19-30/09/19-£17,627-01 (Section 137, 19, 145 £4,000.00)
Receipts, 01/04/19–30/09/19 £18,176.85
Review of Budget for October 2019. Sept Payments:£3,449.20 T T & B Williams £151-66.Community Translating £90. Total: £3,690.86 Estimated Receipts for above month, Conwy CBC Footpaths Refund for July, August, Sept £1,533.10 + £467.50 Total: £2,000.60
8. Notice of applications for Planning Permission.
8.1 09/09/19 Ref:0/46646 . Applicant: Mr E Taylor Easting: Northing: Proposal: Approval of reserved matters application in respect of planning application 0/46167 (Erection of one dwelling (Outline)) Location: Land at Gogor Ganol, Ffordd Gogor, Llansannan LL16 5HS Representations 30/09/2019
8.2 16/09/19 Ref:0/46662. Applicant: Mr & Mrs C Harris, Easting: 291750 Northing: 366430 Proposal: Proposed first floor extension to property Location: Mount, Llanfairtalhaiarn, Conwy LL22 8TU Representations 07/10/2019.
8.3 19/09/19 Ref:0/46681. Applicant: Mr Tony Hickinbottom, Easting: 291283. Northing: 366183. Proposal: Completion of the construction of a single dwelling house with garage. Location: Mynydd Dymunol, Land Near Cefn Groes Fawr, Llansannan, Conwy. LL16 5LE Representations: 10/10/2019.
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against applications 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.
9.Correspondence.
9.1 Tim Ballam. Conwy CBC. Rural Summer Sports Programme. A report of the 2019 Sports Programme was received with details and a request for funding for the 2020 programme. RESOLVED: To confirm funding of £700.00 towards 2020 Rural Summer Sports Programme.
9.2 23/09 Darren Millar: Request for an opportunity to meet with the Community Council as part of his commitment to working closely with the Council for the benefit of the local residents.
The clerk stated that forthcoming council meeting dates had been forwarded to his office.
RESOLVED: Also to forward dates for 2020 meetings.
9.3 Marie Curie. Letter acknowledging the council’s recent contribution of £500.00 (11/09/19)
9.4 Arfon Wynne, A report on recent work carried out in the community during the past months. In addition, a request for the council to consider placing a sign at the entrance to the Community Cemetery requesting the public to refrain from using glass containers on the graves.
RESOLVED: That the council prepare such a sign.
10. Any other business
10.1 Audit for the year ended 31 March 2019. Present the annual return to the council, now that an audit opinion has been given. To minute that the Annual Return has been approved and accepted by the council. Present the issues arising report to the council and an action plan produced, if required, to indicate how the issues raised will be addressed.
RESOLVED: To minute that the Annual Return has been approved and accepted by the council.
RESOLVED: To produce an action plan as to how the issues raised in the report will be addressed.
10.1 Community Skips.
RESOLVED: To order skips as soon as possible.
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
11.1 Bylchau Bus Shelter: Minuted that an estimate of £135.00 has been received by Bryn Lloyd.
11.2 Cllr Berwyn Evans suggested that the Council should consider purchasing additional Christmas decorations for Llansannan village.
12. Confirm date and venue of next Council. November 13th 2019.

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AND CONFIRMED AT 13/11/2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Hydref 2019 October Minutes Statistics: 0 click throughs, 457 views since start of 2022

Cofnodion Mis Hydref 2019 October Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022