Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Hydref 2018 October Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 10 fed HYDREF 2018 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED

Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Is-Cadeirydd) Berwyn Evans, Elwyn Jones, Meurig Davies, Delyth Williams, Emrys Owen.

Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Williams, Phil Coombes, Phil Wright, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)

1.Ymddiheuriadau: Cyng: Celfyn Williams (Cadeirydd) Bethan Jones, Glyn O Roberts, Trefor Roberts.

2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol. Cyng Delyth Williams, 7. Cyllid 7.1

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (12/09/18)

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 12/09/2018 y Cyngor yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion: 11.1 (12/09/18) Simon Wright Cartrefi Conwy 13/09/2018 Cyfarfod yn Maes Creiniog am 10yb. Cafwyd adroddiad gan Y Cynghorydd Berwyn Evans. Cartrefi Conwy (CC) yn disgwyl am bris i adnewyddu’r wal gynhaliol wrth ochr y llwybyr sydd yn arwain o’r bont bach tuag at stad Maes Creiniog.
Hefyd,cadarnhad fod C C yn anfon map i amlinellu’r ffiniau rhwng eu heiddo nhw a CBS Conwy ar y stad.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o 11/09/18 hyd at ddyddiad y Cyfarfod.
Yn ogystal:
Angen Cyfarfod cyhoeddus gyda’r heddlu? Fe gysylltwyd a mi yn ddiweddar gan unigolun yn byw yn Llansannan i holi os oedd bosib’ mynd ati i drefnu cyfarfod i drafod materion (‘issues’) cymunedol. Oes angen cyfarfod o’r fath? Oes cynnydd wedi bod yn ddiweddar cyn belled a phroblemau gwrth-gymdeithasol yn ymwneud ag angen cefnogaeth gan yr Heddlu??

PENDERFYNWYD: I’r Cyng Sir Sue Lloyd-Williams ar clerc drefnu Cyfarfod Cyhoeddus ar y cyd.

Gohirio’r Rheolau Sefydlog

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor .

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd.
Adfer Rheolau Sefydlog

7. Cyllid . Balans Banc, 26/09/2018
Cyfrif y Dreth £15,317-41
Cyfrif H G Owen £17,000-17
Cyfanswm £32,317-58

Taliadau.

7.1 17/09/18 Debyd Uniongyrchol, TT& B Williams Rhent Swyddfa Post Office rent. £151-66
7.2 01/10/18 Parish Online, 01/10/18 – 01/10/2019 Siec Rhif 200383 £42-00
7.3 31/08/18 Arfon Wynne. Gwaith yn y Gymuned. Mynwent £138.00,
Llwybrau £877.68, Amrywiol £129.74. Siec Rhif 200384 £1,145-42
7.4 00/10/18 Cyfieithu Cymunedol,Cyfarfod 12/09/18 . Siec Rhif 200385 £112.58
7.5 10/10/18.Cyflog Clerc, 01/07/18 i 30/09/18 (£530.40 x 3) . Siec Rhif 200386 £1,591-20 7.6 10/10/18 Costau’r Clerc, 01/07/18 i 30/09/18.Stampiau£15.00 Inc,Papur ayb, £48.74
£ 63-74 Siec Rhif 200387
7.7 10/10/18 Eifion Jones Costau Cystadleuaeth Blodyn Haul . Siec Rhif 200388 £15-00
Cyfanswm Taliadau £3,121-60

Derbyniadau Cyfanswm Derbyniadau £ 00.00

Taliadau. 01/04/2018-28/08/18 £16,476.13 (Section 137 [£7.57} £2,700-00)

Derbyniadau, 01/04/2018-28/08/2018 £18,446-50.

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod

Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mis Hydref, Review of Budget for October. TT& B Williams £151.66.Cyfieithu Cymunedol £100.Arfon Wynne £1,145.42. Cyflog Clerc £1,591.20

Costau’r Clerc £63.74 Cyfanswm £3,052-02

Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod, Ad-daliad Llwybrau Cyfanswm £1,472-75

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio: Dim ceisiadau erbyn 05/10/18.

9. Gohebiaeth
9.1 Eifion M Jones,Canlyniadau Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf.
1af Anest Morgan 132” 2ail Cet Davies100” 3ydd Elen Davies 94” 4ydd Caron Morgan 93”
9.2 12/04/18 Cyng Delyth Williams.Gai hefyd roi mater i’w drafod ar yr agenda erbyn y cyfarfod nesaf. Meddwl ydw’i am warchod buddiannau’r Cyngor Cymuned i’r dyfodol, ac a ddylia ni drio ennyn diddordeb pobl ifanc y gymuned yng ngwaith y Cyngor, ac yn meddwl y byddai’n syniad llythyru a Phenaethiaid 6ed Dosbarth ysgolion uwchradd lle mae pobl ifanc y gymuned yma yn ei fynychu, i’w gwahodd i’r pwyllgorau iddyn nhw gael gweld beth sy’n digwydd yno? Os oes 'na rywun yn derbyn ein cynnig, a hefo diddordeb yn y maes yma - fyddai’n bosib wedyn i’r Cyngor ariannu hyfforddiant iddyn nhw, neu wneud cais i gronfa Glyn am arian?

PENDERFYNWYD: Cefnogwyd syniad y Cyng Delyth Williams ac i’r clerc yrru’r ohebiaeth ymlaen i Ysgolion Uwchradd y cylch.

10. Unrhyw fater arall,

10.1 Adroddiad materion yn codi ar gyfer C C Llansannan, Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31/03/17
10.1 (d ) Debydau Uniongyrchol ac Archebion Sefydlog .
e) Cyfrifon heb eu hardystion yn unol a’r Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio (Cymru) 2014
f ) Man faterion.
g) Cofrestr Asedau.
Adolygwyd y materion uchod 10.1 a) b) c) Cofnodwyd fod y Cyngor wedi gweithredu ar yr awgrymiadau.
10.2 Simon Wright Cartrefi Conwy 13/09/2018 Gweler 4. Materion yn codi o’r cofnodion.
10.3 Cafwyd trafodaeth parthed gor-yrru drwy bentref Llansannan
PENDERFYNWYD: I’r clerc barhau i ohebu gyda CBS Conwy ac ail lythyru gyda David Jones AS.
10.4 Ail-drafodwyd paratoi rhestr/map o fuddianau’r Cyngor.

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod
11.1 Cafwyd adroddiad gan Eifion Jones Ysgrifennydd Cae Chwarae Ffordd Gogor ar y broblem sydd yn parhau gyda’r llygredd a achosir gan faw cwn ar y safle.
11.2 Estynodd yr Is-Gadeirydd Guto Davies groeso i Mr Philip Wright i’r Cyfarfod. Cyflwynodd Mr Wright ychydig o hanes ei deulu, ei waith a mynegodd ddiddordeb i lenwi’r sedd wag yn Ward Y Bylchau.
Gwneir Datganiad Derbyn y Swydd yng nghyfarfod 14/11/18

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor, 14/11/2018.

DRAFFT O GOFNODION I’W CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 14eg o Dachwedd, 2018.


CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 10th OCTOBER 2018 at 7-30pm AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN

Present: : Cllrs: Guto Davies (Vice Chairman) Berwyn Evans, Elwyn Jones, Meurig Davies, Delyth Williams, Emrys Owen.

Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Phil Coombes, Phil Wright, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs: Celfyn Williams (Chairman) Bethan Jones, Glyn O Roberts,Trefor Roberts.

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams, 7.Finance 7.1

3 . Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (12/09/18)

IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 12/09/18.

4. Matters arising from the minutes. Simon Wright Cartrefi Conwy (CC) 13/09/2018 Meeting at Maes Creiniog at 10am. Cllr Berwyn Evans gave a report on the meeting. S Wright stated that CC are awaiting for a quote for work to renew the retaining wall alongside the path leading from the bridge towards the estate. Also; he confirmed a map will be issued to outline the responsibility borders between their properties and Conwy CBC land on the estate.

5. County Councillor’s monthly report.

The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 11th of September until the date of the meeting.

In addition: County Cllr Sue Lloyd-Williams stated that members of the electorate have enquired to the possibility of arranging a Public Meeting with NW Police to discuss ”issues” in the community. Has there been an increase in anti-social occurrences needing support from the Police?
IT WAS RESOLVED: That the County Cllr and the clerk arrange a meeting jointly.

Suspend the Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.

Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts, 26/09/2018:
Community Council Accounts £15,317-41
H G Owen Accounts £17,000-17
Total £ 32,317-58

7.1 17/09/18 Standing Order, TT& B Williams, Post Office rent. £151-66
7.2 01/10/18 Parish Online, 01/10/18 – 01/10/2019. Cheque No 200383 £42-00
7.3 31/08/18 Arfon Wynne. Work in the Community Cemetery £138.00
Footpaths £877.68, Various £129.74 Cheque No 200384 £1,145-42
7.4 00/10/18 Community Translation,12/09/18 Meeting. Cheque No 200385 £112-58
7.5 10/10/18.Clerk’s salary 31/07/18 i 30/09/18 (£530.40 x 3)Cheque No 300386 £ 1,591-20 7.6 10/10/18 Clerk’s expenses 01/07/18 i 30/09/18, Postage £15.00.Ink, Paper etc. £48.74 £63-74
Cheque No 200387
7.7 10/10/18 Eifion Jones, Sunflower Competition costs. Cheque No 300388 £15-00
Payments total £3,121-60

Receipts Receipts total £ 00.00

IT WAS RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.

Payments. 01/04/2018-28/08/18 £16,476.13. (Section 137 [£7.57} £2,700-00)

Receipts, 01/04/2018-28/08/2018 £18,446-50.

Review of Budget for October. TT& B Williams £151.66. Cyfieithu Cymunedol £100.Arfon Wynne £1,145.42. Clerk’s salary £1,591.20, Clerk’s expenses £63.74 Total, £3,052-02

Estimated Receipts for above month, Footpaths refund, £1,472-75 Total, £1,472-75

8. Notice of applications for Planning Permission, No applications received by 05/10/18

9. Correspondence

9.1 Eifion M Jones,Sunflower Competition Results. 1st Anest Morgan 132” 2nd Cet Davies100” 3rd Elen Davies 94” 4th Caron Morgan 93"

9.2 12/04/18 Cllr Delyth Williams’ proposal to correspond with the High Schools in the area with regard to getting 6th form pupils interested in Community Council work was supported.

RESOLVED: To correspond with 6th form leaders regarding the proposed idea.

10. Any other business

10.1 Issues Arising Report for Llansannan C C Audit for the year ended 31 March 2017
10.1 (d) Direct Debits and Standing Orders.
e) Annual Return , Council approval and certification issues.
f) Minor issues.
g) Asset register.
Above issues reviewed. Minuted that the Council has acted on the recommendations .
10.2 Simon Wright Cartrefi Conwy 13/09/2018. Refer to 4. Matters arising from the minutes.
10.3 Further discussion was held regarding traffic speeding through the Llansannan village.

IT WAS RESOLVED: That the clerk continues to correspond with Conwy CBC, and also reiterate previous correspondence with David Jones MP.
10.4 The preparation of a catalogue / maps of the Councils responsibilities re-hedges / fences etc.

11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.

11.1 Eifion M Jones, Secretary to Bro Aled Sports Associaton gave a report on the persistent problem of dog fouling on the playing field.

11.2 Vice-Chairman Cllr Guto Davies extended a warm welcome to Mr Philip Wright. Mr Wright presented himself and declared an interest in the present vacant seat in the Bylchau Ward.

Declaration of Acceptance of Office will take place at the next Council Meeting.(14/11/2018)

12. Confirm date and venue of next Council Meeting 14/11/2018.

DRAFT OF MINUTES TO BE APPROVED AT 14/11/201

Cofnodion Mis Hydref 2018 October Minutes Statistics: 0 click throughs, 787 views since start of 2022

Cofnodion Mis Hydref 2018 October Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022