Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Hydref 2016 October Minutes

COFNODION PWYLLGOR CYNHALIWYD NOS FERCHER 12fed HYDREF 2016
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN AM 7-30 yh.
Presennol, Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Dafydd Ifans, Meinir Jones, Glyn O Roberts, Guto Davies,Trefor Roberts a Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd. Phil Coombes, Martyn Harvey, L Williams, Emrys Owen, Eifion M Jones, Rhys Jones, Meurig Davies, Dei Pandy, Dwysan Roberts (Cyfieithydd) Kimberley Edmunds
(Volunteer Co-Ordinator “Leonard Cheshire Cymru) a Emrys Williams Clerc.
1. Ymddiheuriadau : Sharon Evans, Nia Williams, Elwyn Jones, Gareth Jones, Edna Jones
a’r Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Williams.
Derbyniwyd anerchiad gan K Edmunds “Leonard Cheshire Cymru” Diolchwyd iddi gan Y Cadeirydd.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda. Dangoswyd diddordeb fel y canlyn,
Cynghorydd: Dafydd Ifans: 7. Cyllid, Taliadau: CBS Conwy “Clwb Gweithgareddau Haf”
Cynghorwyr: Celfyn Williams a Meinir Jones, 9.13 Gohebiaeth : Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.
3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor (14/09/16)
Cymeradwywyd y cofnodion yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan Y Cadeirydd.
4 . Materion yn codi o’r Cofnodion.
4.2 Tir Dwr Cymru wrth Cae Chwarae Maes Aled, Gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda’r Cynghorydd Sir.
9.8 Trefniadau ailgylchu, Derbyniwyd e-bost gan J Espley,Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Sir Ddinbych parthed gofynion mynychu safle ailgylchu Dinbych.Gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda CBS Conwy i annog cydweithrediad rhwng y ddwy sir ar y mater;hefyd i gysylltu gyda Carl Sargeant AC (Ysg Cabinet dros Cymunedau a Phlant)
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad gan Y Cynghorydd .
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
6.1 Cyflwynodd Y Cadeirydd ddatganiad i Philip Coombes i gadarnhau nad yw’r Cyngor ddim wedi ystyried ymgeisio am ”Orchymun Gwaharddiad Cymdeithasol ”arno a bod ei honiadau yn ei e-bost (dyddiedig 18/09/16) i’r Cadeirydd a’r Clerc yn hollol anghywir. Aeth Y Cadeirydd ymlaen i roddi eglurhad am yr oediad cyn ymddangosiad Cofnodion Mis Medi ar wefan Y Cyngor. Diolchodd P Coombes i’r Cadeirydd am yr eglurhad.
6.2 Meurig Davies: Ymholiad ynglyn a threfniadau gwasanaeth ailgylchu cewynnau gan CBS Conwy.
7. Cyllid. Balans Banc. 03/10/2016.
Cyfrif Y Dreth. £9,647.14
Cyfrif H G Owen, £18,462.20 Cyfanswm £28,109.34
Taliadau.
16/09/16. Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 14/09/16, £91.96
26/09/16. Your Parish Community Ltd .parthed website link £120.00
29/09/16. Parish Online,Tal blynyddol. £33.60
15/09/16. SO. TT& B Williams, Rhent Swyddfa Bost. £151.66
07/10/16. CBS Conwy, Rhaglen Chwaraeon Haf. £ 600.00
12/10/16. Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes. £600.00
12/10/16. Cyflog Clerc, 01/07/16 hyd 30/09/16 (£442.00 x 3) £1,326.00
12/10/16 Costau’r Clerc 01/07/16 i 30/09/16.Post £24.69+Inc£117.00+Papur£10.25 £151.94
12/10/16. Eifion M Jones, Costau Gwobr Cystadleuaeth “Blodyn Haul Talaf” £12.40
12/10/16. Arfon Wynne,Mynwent, £138.00. Llwybrau £457.92 £595.92
12/10/16, Urdd Gobaith Cymru £200.00
12/10/16. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Groes. £ 1,000.00
Cymeradwywyd oll o’r taliadau uchod
Derbyniadau. Dim
8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
8.1 Cais Rhif: 0/43085. Derbyniwyd: 06/07/16. Datblygiad arfaethedig: Addasu adeilad allanol i annedd a gosod tanc septig newydd. Safle: Ty Mawr ,Groes, Llansannan,Conwy LL16 5RY Ymgeisydd:Mr Graham Scott. Mae y cais uchod wedi ei dynnu yn ol.
9. Gohebiaeth
9.1 08/16. Darren Millar AC : Gwybodaeth am Gofal Newydd-anedig,Ysbyty Glan Clwyd Bodelwyddan.
9.2 13/09/16, CBS Conwy,Gwybodaeth ar Premiymau Treth Y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi yng Nghymru.
9.3 18/09/16. P J Coombes. E-bost gweler 6.1
9.4 19/09/16. Urdd Gobaith Cymru Cymeradwywyd swm o £200-00 i’r mudiad
9.5 20/09/16. Parish Online: Gwybodaeth am y Tal blynyddol.
9.6 21/09/16. CBS Conwy: Gwasanaeth Democrataidd: gwybodaeth Cyfethol ayb.
9.7. 25.09/16. Elen Owen, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled – ynglyn a dewis cynrychiolydd o’r Cyngor ar fwrdd y Llywodraethwyr.
Enwebwyd Y Cynghorydd Guto Davies.
9.8 28/09/16. P J Coombes: Cwyn ynglyn dilyn canllawiau polisi Iaith Gymraeg Y Cyngor. Gweler 6.1
9.9 28+29/09/16. BDO Archwiliwyr Allanol Blynyddol.
9.10. Comisiwn Ffiniau i Gymru Gwybodaeth ar Gynigion Cychwynol ar gyfer newidiadau I etholaethau Seneddol. Am fwy o wybodaeth gweler: Click to email a
website link
9.11 29/09 16. Click to email Parthed Scips Cymunedol.
9.12 29/09/16. CAB Conwy.Gwybodaeth ynglyn a Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Cynhadledd Lleisiant Y Trydydd Sector “Cydweithio er Lles Cenedlaethau’r Dyfodol”.yn Neuadd Y Dref Llandudno 21/10/16
9.13 08/10/16 Llythyr gan Nan Williams,Ysgrifennydd Pwyllgor Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.yn amlinellu eu cynlluniau i wneud gwelliannau i’r Neuadd ynghyd a chais am gefnogaeth ariannol gan Y Cyngor Cymuned gyda eu ymgyrch i godi’r arian sydd ei angen. Daeth Y Cyng Trefor Roberts ymlaen i gadereiddio. Cymeradwywyd y swm o fil o bunnoedd. (£1.000-00)
9.14 12/10/16. E-bost. Jim Espley,Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Sir Ddinbych.parthed defnyddio safle ailgylchu Dinbych gan drigolion o du allan i’r Sir. Gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda CBS Conwy i annog cydweithrediad rhwng y ddwy Sir ar y mater ac hefyd i gysylltu gyda Carl Sargeant AC.(Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant)
10. Unrhyw fater arall.
10.1 Cyfieithu dogfennau’r Cyngor, Rhoddwyd caniatad i’r Clerc anfon dogfenau i’w cyfieithu.
10.2 Cyfeiriodd Y Cyng Glyn O Roberts at gwynion a dderbyniodd yn ddiweddar ynglyn a gwrychoedd a choed yn goresgyn i’r ffordd mewn nifer o safleodd yn yr ardal. Gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda Adran Briffyrdd CBS Conwy.
10.3 Mynegwyd cryn bryder gan Y Cyng Dafydd Ifans i’r honiadau fod offer yn ymwneud a chyffuriau anghyfreithlon wedi eu darganfod ar safleoedd o amgylch y pentref. Cymeradwywyd fod y Clerc yn cysylltu gyda’r heddlu ynglyn a’r mater.
10.4 Dyddiadau Scips Cymunedol: Dydd Mawrth 18 Hydref, LLANSANNAN.
Dydd Mercher 19 Hydref, GROES.
Dydd Iau 20 Hydref, Bylchau
Dydd Gwener 21, Bryn Rhyd-yr Arian.
11. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf y Cyngor.
Nos Fercher Tachwedd 9fed 2016 am 7-30yh yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan
Diolchodd Y Cadeirydd i Dwysan Roberts Y Cyfieithydd ac i bawb am eu presenoldeb.
Terfynwyd y cyfarfod am 9.00yh.


COFNODION I’W CADARNHAU YNG NGHYFARFOD 09/11/16 Y CYNGOR


MINUTES OF MEETING HELD WEDNESDAY 12th OCTOBER 2016 at 7-30pm
AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE
Present: Councillors: Celfyn Williams (Chairman) Dafydd Ifans, Meinir Jones,Glyn O Roberts, Guto Davies, Trefor Roberts and Berwyn Evans.
Members of the Public: Phil Coombes. Martyn Harvey, L Williams, Emrys Owen, Eifion M Jones, Rhys Jones, Meurig Davies, Dei Pandy, Dwysan Roberts, Kimberley Edmunds “Leonard Cheshire Cymru” and Emrys Williams, Clerk.
1. Apologies: County Cllr, Sue Lloyd-Williams, Cllrs: Sharon Evans, Nia Williams, Elwyn Jones, Gareth Jones and Edna Jones.
An Address was given by Kimberley Edmunds, “Leonard Cheshire Cymru Wales”
The Chairman gave a vote of thanks.
2. Opportunity for declaration of interest on any item on the agenda. Interest was declared on the following items as follows:
Cllr Dafydd Ifans: 7. Finance. Payments: Conwy CBC,
Cllrs Celfyn Williams and Meinir Jones,9.13 Correspondence. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Memorial Hall,Groes.
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes, (08/09/16)
The minutes were approved as being correct and signed by the Chairman.
4. Matters arising from the minutes.
4.2 Welsh Water / Dwr Cymru, Land by Maes Aled Playing Field, Clerk to contact County Cllr.
9.8 Recycling issues. An e-mail received from J Espley,Waste and Transport Manager, Denbighshire CC. re-use of Denbigh recycling depot by residents from outside the County. Some work has yet to be done before a concession scheme can be put in place. Clerk was instructed to contact relevant department at Conwy CBC to advocate co-operation between the two counties on the matter. Also to contact Carl Sargeant AM (The Cabinet Secretary for Communities and Children) regarding the issue.
5. County Councillor’s monthly report. The monthly was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams
6. Public’s opportunity to present statement
6.1 The Chairman issued a statement to Mr P Coombes to confirm that Llansannan Community Council have never considered applying for a “Community Protection Order” against him.The Chairman also added that therefore his insinuation included in his e-mail to both the Chairman and Clerk (dated 18/09/2106) is untrue.
The Chairman also gave an explanation to Mr Coombes regarding the delay in issuing the translated version of the Welsh to English September meeting minutes on the Community Council’s website.
Mr Coombes thanked the chairman for his explanations.
6.2 Mr Meurig Davies: Query regarding Conwy CBC’s “soiled nappies” collection scheme.

7. Finance. Statements of Bank Accounts. 03/10/2016.
Community Council’s Accounts. £ 9,647.14
H G Owen, Accounts. £18,462.20 Total £28,109.34
Payments
16/09/16. Cyfieithu Cymunedol/Community Translation 14/09/16, £91.96
26/09/16. Your Parish Community Ltd .regarding website link £120.00
29/09/16. Parish Online, Annual subscription. £33.60
15/09/16. SO. TT& B Williams, Post Office rent. £ 151.66
07/10/16. CBS Conwy, Rural Summer Activity Club 2016. £600.00
12/10/16. Paymen t, Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes. £600.00
12/10/16. Clerk’s Salary 01/07/16 to 30/09/16 (£442.00 x 3) £1,326.00
12/10/16 Clerk’s expenses 01/07/16to30/09/16.Post £24.69+Ink£117.00+Paper£10.25 £151.94
12/10/16. Eifion M Jones,, Ysgol Bro Aled Children’s “Tallest Sunflower Competition costs.
£12.40
12/10/16. Arfon Wynne, Cemetery £138.00. Footpaths £457.92 £595.92
12/10/16, Urdd Gobaith Cymru £200.00
12/10/16. Payment, Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Groes. £1,000.00
All the above payments were approved by the Council
Receipts, None
8. Notice of Applications for Planning Permission.
8.1 Application No: 0/43085. Received: 06/07/16. Proposed Development: Conversion of outbuilding to dwelling and installation of new septic tank. Site: Ty Mawr, Groes, Conwy.LL16 5RY Applicant :Mr Graham Scott. The above application has been withdrawn.
9. Correspondence.
9.1 08/16. Darren Millar, AC/AM, Info Neonatal Care Update. Ysbyty Glan Clwyd Bodelwyddan.
9.2 13/09 16. Conwy CBC:Council Tax premiums on long term empty properties and second homes in Wales.
9.3 18/09/16. PJ Coombes e-mail, see 6.1
9.4 19/09/16. Urdd Gobaith Cymru-Conwy. Resolved to contribute £200-00 (Two hundred pounds)
9.5 20/09/16. Parish Online:re-annual subscription.
9.6 21/09/16. Conwy CBC:Democratic Services,Co-option information.
9.7 25/09/16. Elen Owen, Chair Bro Aled School Governors. Cllr Guto Davies was nominated to represent the Community Council on the Board of Governors
9.8 28/09/16. PJ Coombes,Complaint on failure to comply with Council’s Welsh language policy,
See 6.1
9.9 28+29/09/16. BDO, External Annual Audit.
9.10 Boundary Commission for Wales.More information available on: Click to email and website link
9.11 29/09/16. Click to email Par: Scips Cymunedol / Re-Community Skips.
9.12 29/09/16 CAB, Conwy District Citizens Advice Bureau Annual General Meeting on Friday 21st October at 3-15 pm at the Llandudno Town Hall; also information regarding Third Sector Wellbeing Conference” “Working Together for Future Generations” on the same date at the same venue starting at 9-30am.
9.13 08/10/16. Letter from Nan Williams, Secretary, Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Groes. Outlining the committee’s fund raising plans towards improvements to the hall together with a request for financial contribution from Llansannan CC. It was resolved to donate £1000-00 (One thousand pounds) towards the fund. Cllr Trefor Roberts chaired the session.
9.14 12/10/16. E-mail from Jim Espley,Waste and Transport Manager,Denbighshire CC. Information regarding possible concessions for Conwy residents using Denbighshire Household Waste Recycling centres.
10. Any other business
10.1 It was resolved the Clerk could send Council documents to be translated by “Cyfieithu Cymunedol”
10.2 Cllr Glyn o Roberts refereed to complaints he’d received from heavy-goods vehicle drivers regarding overgrown hedges and trees encroaching onto rural roads. Resolved that Clerk should contact relevant departments at Conwy CBC.
10.3 Concern was expressed by Cllr Dafydd Ifans regarding reports that illegal drug paraphernalia had been discovered on different sites around the village of Llansannan. It was resolved the Clerk contact NW Police to voice the Council’s concern and ask if the situation regarding the use and supply of illegal drugs in the village is being presently monitored .
10.4. Community Skips dates:
Tuesday 18th October, Llansannan.
Wednesday 19th October, Groes.
Thursday 20th October Bylchau / Clwt.
Friday 21st October, Bryn Rhyd-yr-Arian.
11. Confirm date and venue of next Council Meeting.
Wednesday 9th of November 2016 at Canolfan Addysg Llansannan at 7-30pm
The Chairman thanked Dwysan Roberts the Translator and everyone for their presence.
The meeting closed at 9-00pm

Unconfirmed minutes to be reviewed at 09/11/2016 Council meeting
Tud 66.

Cofnodion Mis Hydref 2016 October Minutes Statistics: 0 click throughs, 1255 views since start of 2022

Cofnodion Mis Hydref 2016 October Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022